ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Ν?ο τ?σει? στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google

?ταν πρ?κειται για το SEO, και για να κρατηθε?τε μπροστ? απ? του? ανταγωνιστ?? σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google θα πρ?πει? να μαντ?ψετε τι πρ?κειται να κ?νε η Google με τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη?.? Αυτ? ε?ναι ?να απ? τα πιο σημαντικ? πρ?γματα που μπορε?τε να κ?νετε για να εξασφαλ?σετε την επιτυχ?α σα? . Το πιο δ?σκολο εμπ?διο με το SEO ε?ναι ?τι βασ?ζεται αποκλειστικ? στον τρ?πο που λειτουργε? η Google και η Google αλλ?ζει συνεχ?? τον τρ?πο αναζ?τηση? τη?. Ποια ε?ναι λοιπ?ν τα επ?μενα β?ματα και αλλαγ?? που η Google πρ?κειται να κ?νει;

Δε?τε το πρωτ?τυπο ?ρθρο στα αγγλικ?: New Google Algorithm Search Trends

?κανα την ?ρευν? μου τον τελευτα?ο μ?να για να σα? φ?ρω εδ? τα πιο φρ?σκα ν?α για τη Google και τι? ν?ε? ενημερ?σει? τη?. Δεδομ?νου ?τι οι τελευτα?ε? ενημερ?σει?, Panda και Penguin ε?χαν αλλ?ξει τον χ?ρτη του ?ντερνετ για π?ντα, κ?θε ν?α? ενημ?ρωση τη? google ε?ναι πολ? σημαντικ? για μερικο?? και κρ?σιμη για ?λλου? ιδιοκτ?τε? site. Μετ? τι? τελευτα?ε? ενημερ?σει?, πολλο? ?νθρωποι βρ?καν του? δικτυακο?? τ?που? του? να ?χουν χ?σει πολλ?? θ?σει? στο pageranking τη? google και μια ολ?κληρη βιομηχαν?α εξαφαν?στηκε εν μ?α νυκτ?.

Υπ?ρχαν ?νθρωποι που ?βγαζαν 400.000€ το μ?να με το Google Adsense και εξαφαν?στηκαν απ? τον χ?ρτη των αποτελεσμ?των, σχεδ?ν εν μ?α νυκτ? και αυτο?.

Φυσικ?, η Google θ?λει να βελτι?σει τι? υπηρεσ?ε? τη? και τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη?, ?στε? με την π?ροδο του χρ?νου θα γ?νετε η Google ?λο και πιο προηγμ?νη, προκειμ?νου να ευχαριστ?σει τον τελικ? χρ?στη. Ταυτ?χρονα, ε?ναι δ?καιο να πο?με ?τι η Google πρ?κειται να προσπαθ?σει να γ?νει πιο διαισθητικ? και απλ? στη χρ?ση, οπ?τε και π?λι οι αλλαγ?? ε?ναι πιθαν?ν να ωθ?σουν την Google σε αυτ? την κατε?θυνση. ?ρα πρ?πει και μει? να κ?νουμε τα site μα? απλ? και διαισθητικ? στη χρ?ση.

Η Google δ?νει ?μφαση στην ποι?τητα και προσπαθε? να δει το ?ντερνετ μ?σα απ? τα μ?τια εν?? ανθρ?που. Ο παλι?? μηχανιστικ?? τρ?πο? εξε?ρεση? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? δεν ε?ναι ο καλ?τερο?, ?τσι και τ?ρα η Google προσπαθε? να μιμηθε? το ανθρ?πινο μυαλ?, ?ταν πρ?κειται για την αναζ?τηση στο ?ντερνετ.

Με ?λλα λ?για , για να προστατε?σετε την τρ?χουσα κατ?ταξ? σα? ? να ξεκιν?σετε μια κατ?ταξη σε μια καλ?τερη θ?ση στο google θα πρ?πει να προσαρμοστε?τε? στι? ν?ε? αλλαγ?? τη? Google. Φυσικ? θα πρ?πει να μαντ?ψετε και να προβλ?ψετε ποια πρ?κειται να ε?ναι η επ?μενη κ?νηση τη? Google σε οποιαδ?ποτε δεδομ?νη στιγμ?.

nees-taseis-ston-algorithmo-anazitisis-tis-google-seo

Τελευτα?ε? ενημερ?σει? του αλγορ?θμου τη? Google (Google Updates)

1. Καλ?τερη ολοκλ?ρωση με τα social media

Αυτ? ε?ναι κ?τι που βλ?πουμε ?δη με το Google Plus, αλλ? ε?ναι μ?λλον ασφαλ?? να υποθ?σουμε ?τι με την π?ροδο του χρ?νου, τα κοινωνικ? μ?σα μαζικ?? ενημ?ρωση? και κοινωνικ?? δικτ?ωση? πρ?κειται να διαδραματ?σουν ?λο και μεγαλ?τερο ρ?λο στον τρ?πο με τον οπο?ο η Google αξιολογε? ?να blog ? site. Φανταστε?τε ?ναν κ?σμο ?που μια σελ?δα του Google +1? πα?ρνει, την? υψηλ?τερη θ?ση που υπ?ρχει στην κατ?ταξη.

Το ?διο θα ε?ναι με το? Facebook, Twitter , Pinterest, YouTube, LinkedIn και πολλ? ?λλα βασικ? μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?. Στην πραγματικ?τητα ε?ναι π?νω απ? 350 κοινωνικ? μ?σα σ?μερα!

2. Το τ?λο? τη? φτωχ?? Γραμματικ?? ? τη? Γραμματικ?? γενικ?

Η κακ? ορθογραφ?α επηρε?ζει ?δη το SEO σα?, καθ?? αυτ? σημα?νει ?τι ?χετε λιγ?τερο περιεχ?μενο που θα ταιρι?ζει με του? ?ρου? αναζ?τηση?. Επιπλ?ον, η Google διορθ?νει τα ορθογραφικ? λ?θη. Ωστ?σο, στο μ?λλον, η Google θα ε?ναι λιγ?τερο αυστηρ? σε λ?θη γραμματικ? και ορθογραφικ? λ?θη. Μ?λλον θα σταματ?σει να επιβ?λει? κυρ?σει?? λ?γω κακ?? ορθογραφ?α?.

3 . Συν?νυμα αντ? των λ?ξεων-κλειδι?ν

Οι λ?ξει?-κλειδι? ?ταν ο σημαντικ?τερο? τρ?πο? αναζ?τηση? για τη Google για κ?ποιο χρονικ? δι?στημα. Πλ?ον η Google ?χει αρχ?σει τι? κιν?σει? για μια ποιο σημασιολογικ? αναζ?τηση πρ?σφατα, ?που ελπ?ζει να μ?θει περισσ?τερο το τι? θ?λουν οι ?νθρωποι? χρησιμοποι?ντα? σχεδ?ν παρ?μοιε? ? συν?νυμε? λ?ξει? κλειδι? για το SEO.

Αντ? να ψ?χνετε για ακριβε?? αντιστοιχ?ε?, θα αρχ?σετε να ψ?χνει για συν?νυμα. Αυτ? ε?ναι αλ?θεια. Οι ?νθρωποι δεν ε?ναι ακριβε?? στη σκ?ψη του? και στην ?κφρασ? του?, του? αρ?σει να συνδ?ουν ? να παραφρ?ζουν λ?ξει?. Τα συν?νυμα ε?ναι πιο ανθρ?πινα και δεν ε?ναι τ?σο ε?κολο να τα κ?νετε spam. Τελικ?, θα καταφ?ρει η Google να αντιγρ?ψει το ανθρ?πινο μυαλ? στην αναζ?τηση;

seo-google-hummingbird-update

Google Hummingbird Update

Σ?μφωνα με τον επικεφαλ? τη? αναζ?τηση? τη? Google,? Amit Singhal, αυτ? η ν?α ενημ?ρωση του αλγ?ριθμου που ονομ?ζεται Hummingbird, ε?ναι ?σω? η πιο σημαντικ? αναν?ωση απ? το 2001. Παρ? το γεγον?? ?τι η ν?α ενημερωμ?νη ?κδοση κυκλοφ?ρησε π?νω απ? ?να μ?να πριν, ανακοιν?θηκε επ?σημα απ? την Google κοντ? στο τ?λο? του Σεπτεμβρ?ου. Σε αντ?θεση με το Panda και το Penguin, που ?ταν ενημερ?σει? στον υπ?ρχον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google, το Hummingbird ε?ναι μια πλ?ρη? αντικατ?σταση που ενσωματ?νει μια πιο σημασιολογικ? καταν?ηση των ερωτημ?των αναζ?τηση?.

Αναρωτι?στε π?? το Hummingbird update θα επηρε?σει την κατ?ταξη του ιστοτ?που σα?; Εδ? ε?ναι τα κορυφα?α π?ντε πρ?γματα που πρ?πει να ξ?ρετε για Hummingbird:

1: Αντ?ο λ?ξει? κλειδι?; Ζ?τω η? σημασιολογικ? αναζ?τηση.

Οι λ?ξει? κλειδι? τε?νουν γρ?γορα να γ?νουν παρελθ?ν. Με το Hummingbird, η Google προσπαθε? να διεισδ?σει στη σιωπηρ? πρ?θεση των χρηστ?ν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, μει?νοντα? τη σημασ?α των λ?ξεων-κλειδι?ν.

Εν? οι λ?ξει? κλειδι? δεν μπορε? ποτ? να πεθ?νουν τελε?ω?, η σημασιολογικ? αναζ?τηση η? οπο?α βασ?ζεται σε παραπλ?σιου?? ?ρου? για τη βελτ?ωση τη? ακρ?βεια? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? ε?ναι εδ? για να με?νει για π?ντα. Τα Smartphones οδηγο?ν την επαν?σταση τη? σημασιολογικ?? αναζ?τηση?, παρ?χοντα? ιδια?τερα? εξατομικευμ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Το Hummingbird τη? Google? αντικατοπτρ?ζει αυτ? τη μετ?βαση απ? τι? αναζητ?σει? απ? τον υπολογιστ? στι? αναζητ?σει? απ? το κινητ?.

2: Πολ?πλοκα φ?λτρα αναζ?τηση? και γραφ?ματα γν?ση?.

Η Google ξεκ?νησε το πρ?το Γρ?φημα Γν?ση? τον Μ?ιο 2012 με τον φιλ?δοξο στ?χο να δοθο?ν απαντ?σει? σε αναζητ?σει?, ?χι μ?νο συνδ?σει?. Με την πρ?σφατη προσθ?κη των συγκρ?σεων και φ?λτρων αναζ?τηση?, τα γραφ?ματα γν?ση? ?χει γ?νει πολ? ?ξυπνα.

Το Hummingbird αυξ?νει την ικαν?τητα τη? Google να διαχειρ?ζεται σ?νθετα ερωτ?ματα αναζ?τηση?, σαν αποτ?λεσμα αυτ? ?χει την α?ξηση τη? ικαν?τητα? τη? Google στο ευρετ?ριο των εγγρ?φων στο ?ντερνετ. Και χ?ρη σε σημαντικ?? βελτι?σει? στην ικαν?τητα τη? Google να συνδ?σει σχετιζ?μενα ερωτ?ματα αναζ?τηση? με τα ?γγραφα στο διαδ?κτυο, τα γραφ?ματα γν?ση? τη? Google ?χουν βελτιωθε? σημαντικ?. Για ?λλη μια φορ?, το σημασιολογικ? SEO, ?χι οι λ?ξει? κλειδι?, ?χει ?δη μεγαλ?τερο αντ?κτυπο στην κατ?ταξη τη? σελ?δα? σα? στη μηχαν? αναζ?τηση.

3: Η αναζ?τηση με ομιλ?α ε?ναι εδ? για να με?νει.

Το Hummingbird update ε?ναι πολ? καλ?τερ? σε? αναζ?τηση? μ?σω ομιλ?α?, ?να χαρακτηριστικ? που θα γ?νεται ολο?να και πιο σημαντικ?, δεδομ?νου τη? επικρ?τηση? των δυνατοτ?των αναζ?τηση? φων?? με τα smartphones.

Για παρ?δειγμα, α? υποθ?σουμε ?τι ?χετε ζητ?σει απ? την Google “Πο? ε?ναι το πιο κοντιν? μ?ρο? για να αγορ?σω ?να smartphone απ? το σπ?τι μου; ” Παραδοσιακ? , οι μηχαν?? αναζ?τηση? θα επικεντρωθο?ν σε συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι? που ταιρι?ζουν και στην προκειμ?νη περ?πτωση, ” smartphone ” και ” αγορ?”. Η ομιλητικ? αναζ?τηση, ωστ?σο, δ?νει συμφραζ?μενο ν?ημα στι? λ?ξει? . Τα αποτελ?σματα σχετικ? με το ερ?τημα αναζ?τηση? θα πρ?πει να επηρε?ζονται απ? τη λ?ξη “σπ?τι”? και τον τ?πο (δηλαδ?, ?να κατ?στημα? και ?χι ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα ).

4: Το SEO δεν ε?ναι νεκρ?.

?χι, η Google δεν σκοτ?νει το SEO με την ενημ?ρωση του Hummingbird, ο?τε θα αφ?σει το SEO ποτ? να πεθ?νει. Αυτ? συμβα?νει γιατ? το SEO δεν θα ε?ναι πλ?ον μια εξαπ?τηση των μηχαν?ν αναζ?τηση? με την αγορ? backlinks ? με παραγ?μισμα των σελ?δων με λ?ξει? κλειδι?.

Στην πραγματικ?τητα το αποτελεσματικ? SEO ε?ναι σχετικ? με τη δημιουργ?α ποιοτικο? περιεχομ?νου, πρωτ?τυπου περιεχ?μενου που ε?ναι σχετικ? με την πρ?θεση αναζ?τηση? των χρηστ?ν και παρ?χεται δωρε?ν. Θυμηθε?τε την ?ννοια δωρε?ν περιεχ?μενο και ?ρθρα πυλ?νε?. Η καταν?ηση των τρ?πων που οι ?νθρωποι αναζητο?ν το περιεχ?μενο, που περιλαμβ?νουν τι? λ?ξει? που μπορο?ν να χρησιμοποι?σουν, ε?ναι σημαντικ?.

Το ?διο σημαντικ? ε?ναι η δημιουργ?α εν?? φιλικο? προ? το χρ?στη? blog που καθιστ? ε?κολο για τα ?τομα να βρουν αυτ? που χρει?ζονται και να μοιραστο?ν αυτ?? τι? πληροφορ?ε? με ?λλου?. Στο τ?λο? ?λα επιστρ?φουν π?λι στην ποι?τητα του περιεχομ?νου. ?σο η ιστοσελ?δα σα? συνεχ?ζει να διαθ?τει ποι?τητα περιεχομ?νου, θα συνεχ?σει να μεσουρανε? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

5: Οι πιθαν?τητε? ε?ναι ?τι η ιστοσελ?δα σα? δεν ?χει επηρεαστε? απ? την ενημερωμ?νη ?κδοση.

Η Google ξεκ?νησε σιωπηλ? το Hummingbird πριν απ? ?να μ?να και ανακο?νωσε την αλλαγ? προ? το τ?λο? του Σεπτεμβρ?ου. Αυτ? σημα?νει ?τι αν δεν υπ?ρχε δραματικ? πτ?ση τη? κ?νηση? σε δι?φορα sites κατ? το μ?να Σεπτ?μβριο. Oι πιθαν?τητε? ε?ναι ?τι το Hummingbird δεν ?βλαψε την κατ?ταξη των σελ?δων του δικτυακο? σα? τ?που. Αν μη τι ?λλο, το Hummingbird μπορε? να βο?θησε σε ?να βαθμ? την ιστοσελ?δα σα?, συνεχ?ζοντα? να τιμωρε? τα spam sites.

Για παρ?δειγμα, η Google δ?λωσε ?τι η αναζ?τηση για “συνταγ? παλινδρ?μηση οξ?ο?? χρησιμοποιε?ται για να εμφανιστε? μια λ?στα των φαρμ?κων για τη θεραπε?α τη? ν?σου. Τ?ρα, η ?δια αναζ?τηση περιλαμβ?νει επ?ση? ιστοσελ?δε? με γενικ?? πληροφορ?ε? για? τη θεραπε?α τη? ν?σου και ?χι φαρμακευτικ? αγωγ? μ?νο.

Συμπερ?σματα για το Hummingbird update:

Μεγαλ?τερο αντ?κτυπο το Hummingbird ?χει για τι? πολ?πλοκε? και για τι? συμφραζ?μενε? αναζητ?σει?. Για τη βελτ?ωση τη? κατ?ταξη? του δικτυακο? σα? τ?που, θα πρ?πει να επικεντρωθε?τε στη δημιουργ?α ποιοτικο? περιεχομ?νου και παρουσ?αση? αυτ?ν των πληροφορι?ν με τρ?πο που να καθιστ? ε?κολο να μοιραστε?τε και να διαδοθο?ν μ?σω των κοινωνικ?ν μ?σων .

Διαβ?στε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍