ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

MyThemeShop-Review

Νεα SEO WordPress Themes Mythemeshop.com!

Μετ? απ? ?να χρ?νο περ?που χρησιμοποι?ντα? μ?νο τα θ?ματα τη? Solostream, ?ρθε η ?ρα να προχωρ?σω παρακ?τω και να ανακαλ?ψω ν?ε? εταιρε?ε? με αξι?λογα, γρ?γορα και SEO WordPress Themes.

Το μ?τι μου ?πεσε στην Mythemeshop μια αμερικ?νικη εταιρε?α θεμ?των σε WordPress με 70 εκπληκτικ? θ?ματα. Με π?νω απ? 10 θ?ματα να ε?ναι ιδανικ? για Woocommerce eshop και πολ? καλογραμμ?νο κ?δικα, δοκ?μασα μερικ? για να δω την αποτελεσματικ?τητα του? τ?σο απ? ?ποψη design ?σο και απ? ?ποψη SEO.

Γιατ? α? μην ξεχν?με, το SEO ξεκιν?ει απ? το design.

H Mythemeshop π?ρασε τα τεστ και κατ?λαβα γιατ? την ?χουν προτιμ?σει ?ω? σ?μερα 134.000 πελ?τε?.

Αποκτ?στε σ?μερα ?λο το πακ?το θεμ?των τη? Mythemeshop με -20% ?κπτωση!

MyThemeShop-banner

Χρησιμοποι?στε απλ?? το κουπ?νι ?κπτωση? PARAMARKETING20 μπορε?τε να αποκτ?σετε το εκπληκτικ? πακ?το θεμ?των αξ?α? $249 μ?νο με $199! Η τιμ? ε?ναι πολ? μικρ? μπροστ? σε αυτ? που προσφ?ρουν, ε?τε πρ?κειται για ηλεκτρονικ? κατ?στημα, για blog ? για ηλεκτρονικ? εφημερ?δα στο ?ντερνετ.

Αν απλ?? θ?λετε ?να θ?μα και δεν σα? ενδιαφ?ρει το πακ?το θεμ?των, μπορε?τε να αποκτ?σετε ?να μ?νο θ?μα στην μικρ? τιμ? των 30€ ? των $40 περ?που.

Γιατ? επ?λεξα την Mythemeshop

Βασικ?, εδ? και καιρ? ε?χα καταλ?βει ?τι μ?νο μια εταιρε?α θεμ?των ?σο και καλ? αν ε?ναι δεν μπορε? να καλ?ψει ?λε? τι? αν?γκε? των πελατ?ν μου στο ?ντερνετ που ζητ?νε εξειδικευμ?νε? λ?σει? και διαφορετικ? design.

Αφο? ε?χα μερικ?? αποτυχ?ε? με τα θ?ματα τεσσ?ρων εταιρει?ν themify, templatic, themeforest και elegant themes και αφο? ?χασα μερικ? λεφτ? και μερικ?? μ?ρε? απ? τη ζω? μου ε?πα να γ?νω πιο προσεκτικ?? στην επιλογ? θεμ?των σε WordPress.

Ε?χα πολλ?? μ?ρε? να αναλ?ω και να ψ?χνω για ?λλε? αξι?πιστε? εταιρε?ε? που ?ντω? ?χουν αποδεδειγμ?να θ?ματα για την ποι?τητα του?.

1. Theme coding

Ο κ?δικα? του θ?ματο? πα?ζει σημαντικ? ρ?λο στο SEO, στην κατ?ταξη στη Google και φυσικ? στην ταχ?τητα και τη λειτουργικ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?μα το θ?μα σα? ?χει πολ? περιττ? κ?δικα αυτ? θα καθυστερ?σει την φ?ρτωση των σελ?δων σα? και θα σα? μει?σει την αναλογ?α κειμ?νου προ? κ?δικα που ε?ναι παρ?γοντα? SEO.

2. ?μεση απ?κριση και ?ψογο support

Πριν επιλ?ξω την Mythemeshop, εγγρ?φτηκα στα support forums και αναζ?τησα τα ποιο τυπικ? προβλ?ματα και αν η εταιρε?α ?δινε απαντ?σει? και λ?σει? σε αυτ?. Το θετικ? ε?ναι ?τι η Mythemeshop παρε?χε απ?λυτη διαφ?νεια και ?ντω? ?διναν οι τεχνικο? τη? λ?σει? στα περισσ?τερα προβλ?ματα και θ?ματα. Η απ?κριση του? ?τανε ?μεση.

?τσι αποφ?σισα να του? ελ?γξω στο π?σο γρ?γορα απαντ?νε σε προπωλησιακ?? ερωτ?σει? (presales questions) και ?ντω? ?τανε ?μεση η απ?ντηση του?. ?ρα ε?ναι υπαρκτ? εταιρε?α με πραγματικο?? τεχνικο?? και δεν ε?χε καμ?α σχ?ση με την Templatic που ?χει ?δρα στην Ινδ?α και μετ? απ? 4 μην?ματα με απ?ντησε κ?ποιο? Ινδ?? αγοροξυπνημ?νο?.

Να μην συνεχ?σω παρακ?τω, η επικοινων?α με την Templatic ακατ?ρθωτη, οι τρ?ποι πληρωμ?? να μην λειτουργο?ν και το τελευτα?ο απ? ?λα, τα θ?ματα του? να μην λειτουργο?ν γιατ? ?τανε ?λα γεμ?τα bugs και κακογραμμ?νο κ?δικα. Ο θε?? να σα? φυλ?ξει να μην π?σετε ποτ? π?νω του?!

3. SEO of the theme

Η αρχιτεκτονικ? του θ?ματο? απ? μ?νη τη? ε?ναι σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO. Αυτ? που μου ?ρεσε ιδια?τερα στα Mythemyshop ε?ναι ?τι ?ιχανε απ? πριν αρκετ? στοιχε?α SEO απ? μ?να του? ?πω? τη θ?ση για τον κ?δικα των Google Analytics και δεν χρειαζ?τανε να χρησιμοποι?σω το plugin Google Analytics by Yoast.

Επ?ση? ε?χανε απ? μ?να του? επιλογ? για μενο? με σελιδοπο?ηση και δεν χρειαζ?τανε και το WP Pagenavi plugin.

?να τεστ ταχ?τητα? φ?ρτωση? εν?? demo site στην Pingdom ?δωσε τα καλ?τερα αποτελ?σματα που ?χω δει ποτ? μου σε WordPress Theme!

mythemeshop-theme-loading-time

4. Design

Π?ντα δ?νω ?μφαση στην σημαντικ?τητα του web design. Μια εικ?να ε?ναι χ?λιε? λ?ξει? και ?μα δεν ?χετε επαγγελματικ? design η ιστοσελ?δα σα? θα μοι?ζει ερασιτεχνικ?. Ευτυχ?? τα θ?ματα τη? Mythemeshop ?χουνε πολλ?? επιλογ?? σχεδιασμο? και σα? δ?νεται η ευκαιρ?α να επεμβε?τε στο PSD αρχε?ο και να τροποποι?σετε σημαντικ? τα γραφικ? σα?.

Επ?ση?, μπορε?τε να δοκιμ?σετε μερικ? free themes? απ? την Mythemeshop για να π?ρετε μια καλ?τερη α?σθηση τη? ποι?τητα? και των δυνατοτ?των του θ?ματο? ( γενικ? δεν συνιστ? τα free themes).

Προσωπικ? ?χω κατεβ?σει ?λα τα θ?ματα τη? Themeshop και για να πεισθ? πρ?τα ο ?διο? για την ποι?τητα του? και μετ? να σα? τα προτε?νω, τα ?χω δοκιμ?σει ?λα σε δι?φορε? δοκιμαστικ?? και demo εγκαταστ?σει? WordPress που ?χω για αυτ?ν τον σκοπ?.

Ειδικ? στα e-shop με το WooCommerce ?μεινα πολ? ικανοποιημ?νο? και ε?μαι σ?γουρο? ?τι ?σοι τα προτιμ?σετε θα φτι?ξετε πολ? ?μορφα και ελκυστικ? e-shop σε WordPress!

?μα σα? ?ρεσε αυτ? το ?ρθρο και θ?λετε να με?νετε ενημερωμ?νοι για τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο χ?ρο του SEO και του Web Design, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στι? ανανε?σει? απ? το site μου!

 

WordPress Themes μ?θετε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍