ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SOCIAL MEDIA SEO GREECE

Μυστικ? Επιτυχ?α? ?στα Social Media

Τι θα πρ?πει να κ?νετε για να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα σα? μ?σα απ? τα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?

Υπ?ρχουν 1.7 δισεκατομμ?ρια social media χρ?στε? παγκοσμ?ω?. Οι Επιχειρ?σει? ?λων των μεγεθ?ν και των κλ?δων απ? την πιο μικρ? ω? την πιο μεγ?λη ?χουν μπει για τα καλ? στα social media. Εσε?? θα με?νετε ?ξω; Η επιχε?ρηση σα? και τα κ?ρδη σα? εξαρτ?νται ?μεσα με το π?σα ?τομα μπορε?τε να προσεγγ?σετε.

Το 80% τη? επιχε?ρηση? μου το οφε?λω στα social media και στη Google. Οι πιο πολλο? ακ?μα ζουν στην σκι? ? αναρωτιο?νται πω? να π?ρουν? followers, subscribers και likes. ?πω? και για ?λα τα ?λλα που κ?νετε χρει?ζεστε μαζικ? δρ?ση και μαζικ? ?κθεση στον κ?σμο για να κερδ?σετε την προσοχ? των ?λλων για το προ??ν ? την υπηρεσ?α σα?.

Για να μ?θετε περισσ?τερα, διαβ?στε παρακ?τω.

Ποιο? ε?ναι ο σκοπ?? των social media;

 1. ?ταν χρησιμοποιηθο?ν μαζικ? τα social media, θα σα? β?λουν στην πρ?τη σκ?ψη των πελατ?ν σα?.
 2. Σα? βοηθ?νε να γ?νετε ειδικ??, δι?σημο? ? και γκουρο? στον τομ?α σα?.
 3. Μπορε?τε να ?ρθετε σε επαφ? με του? πελ?τε? σα? και να του? λ?σετε βασικ? προβλ?ματα.
 4. Θα φ?ρουν traffic στο site σα? και θα αυξ?σουν τι? πωλ?σει? σα?.

Πω? μετρι?ται η επιτυχ?α στα Social Media

Π?ρα πολλ?? εταιρε?ε? χ?νονται στην αν?λυση τη? επιτυχ?α? και τη? απ?δοση? των? social media. Η πραγματικ?τητα ε?ναι ?τι τα social media δεν λειτουργο?ν γενικ? ω? μηχαν? παραγωγ?? απευθε?α? πωλ?σεων. Η ιδ?α τη? χρ?ση? του δε?κτη ROI ? return on investment δεν ε?ναι και τ?σο απτ? στα social media.? Το σωστ? ε?ναι να επικεντρωθε?τε στο να χτ?σετε το ?νομα σα? στο ?ντερνετ και να γ?νεται γνωστο?.

Σ?μφωνα με μια ?ρευνα του περιοδικο? Social Economics τον Ιανου?ριο του 2014:

 • 58% των ανθρ?πων ε?ναι στα some social media και το 98% ε?ναι μεταξ? των ηλικι?ν 18-24.
 • 56% ε?ναι στο Facebook? ? το 11% του παγκ?σμιου πληθυσμο?
 • 14% ε?ναι στο LinkedIn
 • 11% ε?ναι στο Twitter
 • 9% ε?ναι στο Google+

Ο μ?σο? Ευρωπα?ο? περν?ει 7.6 ?ρε? το μ?να στα social media. Ε?παμε ο μ?σο?, εσε?? θα πρ?πει να περν?τε περισσ?τερο χρ?νο στα social media γιατ? θ?λετε να βγ?λετε λεφτ? απ? αυτ?!

Το YouTube κατ?χει εξ?χουσα θ?ση στα social media. ?χει 490 εκατομμ?ρια? unique visits το μ?να με 2.9 δισεκατομμ?ρια ?ρε? προβολ?ν. Αυτ? μεταφρ?ζετε σε χιλι?δε? κ?σμο και μ?τια να βλ?πουν εσ?? και το προ??ν σα?.

To YouTube ε?ναι ?να αποδεδειγμ?νο εργαλε?ο επιτυχ?α? και video marketing. Ε?ναι σαν να βγα?νετε στην τηλε?ραση στο δικ? σα? καν?λι! Κ?θε επιχε?ρηση θα πρ?πει να δημοσιε?ει β?ντεο με προ??ντα και υπηρεσ?ε? στο YouTube!

4 Μοιρα?α Λ?θη στα Social Media

Τα Social media δεν ε?ναι χ?σιμο χρ?νου ?πω? πιστε?ουν πολλο?. Ε?ν συνεχ?ζετε να το νομ?ζετε αυτ?, τ?τε δεν κ?νετε κ?τι σωστ?:

 1. Δεν τα χρησιμοποιε?τε
 2. Δεν τα χρησιμοποιε?τε σωστ?
 3. Δεν τα χρησιμοποιε?τε αρκετ?
 4. Δεν χρησιμοποιε?τε ?λε? τι? πλατφ?ρμε?

Π?ρα πολλο? ?νθρωποι αναρωτιο?νται στο τι να δημοσιε?σουν. Πολ? συχν? παραλ?ουν απ? την αν?λυση ? ΜΠΕΡΔΕΥΟΝΤΑΙ απ? τα σ?ματα τη? αγορ??. Συν?θω? τα παρατ?νε πριν δημιουργ?σουν αρκετ? ?ρθρα ? post στα social media ?στε να αποκτ?σουν εμπειρ?α και επιτυχ?α.

Παρακ?τω σα? δ?νω μερικ?? πρακτικ?? συμβουλ?? για το τι πρ?πει να κ?νετε για να πετ?χετε στα social media:

FACEBOOK?Fan Page

 1. Δημιουργ?στε μια σελ?δα Fan Page στο Facebook για την επιχε?ρηση σα? ? το site σα? για να μαζ?ψετε likes.
 2. Προσθ?στε εικ?νε? και δημιουργ?στε ?να ελκυστικ? design για τη σελ?δα σα?.
 3. Να ε?στε ξεκ?θαροι στον σκοπ? τη? σελ?δα? σα? στο Facebook και στο τι περιμ?νει ο χρ?στη? να δει σε αυτ?ν.
 4. Δεσμευτε?τε να κ?νετε posts κ?θε μ?ρα.
 5. Μην προβ?λλετε την σελ?δα σα? στο Facebook απ? το site σα?. Ο στ?χο? ε?ναι να προσελκ?σετε κ?σμο απ? το facebook προ? το site και ?χι το αντ?θετο.

TWITTER

 1. Δημιουργε?στε την σελ?δα ? το λογαριασμ? σα? στο Twitter.
 2. Γρ?ψτε μια ξεκ?θαρη περιγραφ? και συμπεριλ?βετε το? email και το website σα?.
 3. Να ?χετε ξεκ?θαρο σκοπ? και στ?χο.
 4. Δημοσιε?στε αν? ?ρα!
 5. Κ?ντε Retweet! ?τσι θα αποκτ?σετε πιο πολλο?? followers!

Κατεβ?στε τα social media στο κ?τω μ?ρο? τη? ιστοσελ?δα? σα?

Τα κουμπι? των social profile σα? ε?ναι εξερχ?μενα links απ? την ιστοσελ?δα σα? προ? τι? ιστοσελ?δε? κοινωνικ?? δικτ?ωση?. Μην ξεχν?τε ?τι με το να τα προβ?λλετε στην πρ?τη θ?ση τη? ιστοσελ?δα? σα? ε?ναι σαν να ενθαρρ?νετε τον επισκ?πτη να σα? βρει εκε? αντ? να χρει?ζεται να επισκ?πτεται την ιστοσελ?δα σα?.

Αυτ? ε?ναι μοιρα?ο λ?θο? γιατ? ο στ?χο? σα? ε?ναι να παραμε?νει ο επισκ?πτη? ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο στην ιστοσελ?δα σα? και να μην φ?γει. Ο χρ?νο? παραμον?? στην ιστοσελ?δα σα? ε?ναι πολ? σημαντικ?? για την Google γιατ? ?τσι θεωρε? ?τι η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ποιοτικ? και σημαντικ?.

?τσι αντ? να ?χετε τα social media profile buttons πρ?τη μο?ρη στο καβο?ρι, καλ? ε?ναι να τα κατεβ?σετε στο υποσ?λιδο απ? την ιστοσελ?δα σα?.

Success στα Social Media Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍