ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-GOOGLE-2

Π?σο πρ?πει να ξοδ?ψω για υπηρεσ?ε? SEO;

Σχεδ?ν κ?θε επιχε?ρηση σ?μερα θα πρ?πει να αποφασ?σει για το π?σο μπορε? να επενδ?σει για το search engine optimization (SEO). Αυτ? δεν ε?ναι μια ρητορικ? ερ?τηση, σ?μφωνα με τελευτα?ε? ?ρευνε? στο ?ντερνετ, η παρουσ?α και η διαφ?μιση στο ?ντερνετ ε?ναι επιτακτικ? αν?γκη για κ?θε επιχε?ρηση για να επιβι?σει και να μεγαλουργ?σει.

Η ερ?τηση που καλε?ται λοιπ?ν κ?θε επιχε?ρηση να απαντ?σει ε?ναι π?σο θα πρ?πει να επενδ?σω ? να ξοδ?ψω για το SEO; Σε αυτ? το ?ρθρο θα μπορ?σετε να π?ρετε πολ? χρ?σιμε? πληροφορ?ε? σχετικ? με το SEO και τι πρ?πει να γνωρ?ζετε πριν χτυπ?σετε την π?ρτα μια? εταιρε?α? ? εν?? ειδικο? στο SEO.

Π?ρτε δωρε?ν τον οδηγ? SEO – Google Πρ?τη Σελ?δα!

 • Κατεβ?στε δωρε?ν τον λεπτομερ? οδηγ?: SEO- Google Πρ?τη Σελ?δα!
 • Βγε?τε πρ?τοι στι? μηχαν?? αναζ?τηση?! Κατακλυστε?τε απ? επισκ?ψει?!
 • Βρε?τε ν?ου? πελ?τε? και ν?ε? αγορ?? και Αυξ?στε κατακ?ρυφα τι? πωλ?σει? σα?!
 • Αποκτ?στε πρ?σβαση σε μια σειρ? δωρε?ν β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€!

Μοντ?λα Αμοιβ?ν SEO

Για να κατανο?σετε καλυτερα τι γ?νεται γ?ρω απ? τι? πληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? SEO, θα πρ?πει να κατανο?σετε τα μοντ?λα πληρωμ?ν SEO.

Μην?αια Συνδρομ? SEO

Σε αυτ? το μοντ?λο αμοιβ?ν, οι πελ?τε? πληρ?νουν ?να ορισμ?νο τ?λο? κ?θε μ?να σε αντ?λλαγμα μια συγκεκριμ?νη γκ?μα υπηρεσι?ν. Αυτ? το μοντ?λο μηνια?α? συνδρομ?? ε?ναι το πιο διαδεδομ?νο στην βιομηχαν?α του SEO παγκοσμ?ω?, γιατ? ?χει? τι? μεγαλ?τερε? αποδ?σει? στην επ?νδυση (ROI). Οι μηνια?ε? συνδρομ?? συν?θω? περιλαμβ?νουν μηνια?ε? αναλυτικ?? αναφορ?? στατιστικ?ν, βελτ?ωση περιεχομ?νου, social media, δημιουργ?α συνδ?σμων,? ?ρευνα λ?ξεων κλειδι?ν και βελτιστοπο?ηση εντ?? και εκτ?? σελ?δα?.

Συμβ?λαια SEO

Σχεδ?ν κ?θε επαγγελματ?α? στον χ?ρο του SEO πουλ?ει υπηρεσ?ε? με συμβ?λαιο. Συν?θω? πριν ο πελ?τη? αφορ?σει μια πιο μ?νιμη μηνια?α υπηρεσ?α, θα πρ?πει να πειστε? για τι? δυνατ?τητε? του SEO με ?να πρ?χειρο συμβ?λαιο SEO. Για λ?γου? προ?θηση?, πολλο? προσφ?ρουν δωρε?ν ?λεγχο ? αξιολ?γηση SEOτουλ?χιστον στην Αμερικ?, γιατ? στην Ελλ?δα δεν ξ?ρω ?λλον εκτ?? απ? τον εαυτ? μου-

Η δωρε?ν αξιολ?γηση SEO, σα? βοηθ?ει να δε?τε τι? αδυναμ?ε? και τα δυνατ? σημε?α τη? ιστοσελ?δα? σα?, την αν?λυση ανταγωνισμο? απ? ?ποψη SEO και τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χουν την μεγαλ?τερη απ?δοση για εσ??.

Αμοιβ? αν? ?ργο SEO

Τα ?ργα SEO ε?ναι παρ?μοια με τα συμβ?λαια SEO, με την μ?νη διαφορ? ?τι δημιουργο?νται για να καλ?ψουν ορισμ?νε? ανα?γκε? πελατ?ν στο SEO.

SEO Coaching με την ?ρα

?σω? η πιο τ?μια και οικονομικ? λ?ση SEO, ε?ναι τα μαθ?ματα SEO με την ?ρα ? το λεγ?μενο SEO Coaching. To SEO coaching μπορε? να σα? βοηθ?σει να μ?θετε τα μυστικ? του πω? να βγα?νετε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google αλλ? και ?λων των μηχαν?ν αναζ?τηση? μ?σα απ? στρατηγικ?? SEO Google πρ?τη? σελ?δα?.

Τα περισσ?τερα γραφε?α SEO χρησιμοποιο?ν ?λα τα παραπ?νω μοντ?λα υπηρεσι?ν SEO ? μια μ?ξη ?λων αυτ?ν.

Τυπικ? Κ?στη SEO

seo-google

Π?σο θα πρ?πει να πληρ?σετε ? να περιμ?νετε να πληρ?σετε για το SEO σα?; Απ? μια σχετικ? ?ρευνα του 2011, παρακ?τω παραθ?τω μερικ?? ενδεικτικ?? τιμ?? για την αγορ? τη? Αμερικ??.

Μην?αια Συνδρομ? SEO: 500€ ?ω? 4.000€ το μ?να

Με αυτ? τα χρ?ματα, κ?ποιο? πελ?τη? SEO πα?ρνει μια γκ?μα υπηρεσι?ν SEO αν?λογα με τι? βασικ?? του αν?γκε?. Συν?θω? το μ?σο κ?στο? αν? πελ?τη αν?ρχεται στα 2.000€ με 3.000€

Συμβ?λαια SEO

Τα τυπικ? συμβ?λαια SEO ?χουν να κ?νουν με ανανε?σει? περιεχομ?νου, social media και δημιουργ?α συνδ?σμων με μ?ση? τιμ? αν? συμβ?λαιο SEO τα 800€ με 1.500€

Η δωρε?ν αξιολ?γηση SEO, σα? βοηθ?ει να δε?τε τι? αδυναμ?ε? και τα δυνατ? σημε?α τη? ιστοσελ?δα? σα?, την αν?λυση ανταγωνισμο? απ? ?ποψη SEO και τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χουν την μεγαλ?τερη απ?δοση για εσ??.

Αμοιβ? αν? ?ργο SEO

Τα ?ργα SEO ε?ναι παρ?μοια με τα συμβ?λαια SEO, με την μ?νη διαφορ? ?τι δημιουργο?νται για να καλ?ψουν ορισμ?νε? αν?γκε? πελατ?ν στο SEO. Τα περισσ?τερα ?ργα SEO κοστολογο?νται απ? 800€ ?ω? και 25.000€, αν?λογα με το μ?γεθο? του ?ργο και τη δι?ρκεια του SEO.

SEO Coaching με την ?ρα

Τυπικ? το κ?στο? SEO για ωρια?α συμβουλευτικ? ε?ναι στην Αμερικ? απ? 80€ ?ω? 250€ πλ?ον ΦΠΑ με μ?ση τιμ? 150€! Β?βαια στη χ?ρα μα? με ποιο μικρ? αγορ? αναμ?νεται το κ?στο? SEO να ε?ναι λ?γο μικρ?τερο.

Οι παραπ?νω αμοιβ?? SEO εξ?χθησαν απ? μ?α ?ρευνα στον χ?ρο του? SEO απ? 500 εταιρε?ε? και συμβο?λου? SEO το 2011 στην Αμερικ?νικη Αγορ?. Δε?τε την ?ρευνα:? 2011 SEOmoz survey .

Πρ?γματα που θα πρ?πει να σα? κ?νουν καχ?ποπτου?

Πρ?γματα που θα πρ?πει να γνωρ?ζετε απ? πριν και να ε?στε καχ?ποπτοι με αυτο?? που θα σα? τα τ?ξουν στον χ?ρο των υπηρεσι?ν SEO επ? πληρωμ?? ε?ναι τα παρακ?τω:

1. Εγγυ?σει?.

Εγγυ?σει? ?τι θα βγε?τε πρ?τοι στην Google ? ?τι θα βρε?τε Χ πελ?τε?. Κανε?? δεν μπορε? να εγγυηθε? οτιδ?ποτε στον χ?ρο του SEO, γιατ? τα π?ντα αλλ?ζουν ?ρδην κ?θε μ?να.

2. ?μεσα αποτελ?σματα.

Πραγματικ?, κ?ποιε? στρατηγικ?? SEO ?σω? να φ?ρουν ?μεσα αποτελ?σματα, ?πω? το β?ντεο μ?ρκετινγκ και οι φρ?σει? κλειδι? αντ? για τι? λ?ξει? κλειδι? ? προ?θηση στο facebook. Προσοχ? στο black hat SEO και σε ?λλε? ?ποπτε? τεχνικ??. Προσοχ? μην π?σει η επ?μενη σφαλι?ρα τη? Google π?νω σα?!

3. Πρ?τη Θ?ση στην Google!

Γ?νεται να βγε?τε αλλ? ?χι με ?ποια λ?ξη κλειδ? θ?λετε και ?χι π?ντα! Βασικ? ενηλικιωθε?τε και καταλ?βετε ?τι το SEO ε?ναι ολ?κληρη βιομηχαν?α και δεν ε?ναι για αφελ??. Πρ?τη θ?ση στη Google για μια πολ? ανταγωνιστικ? λ?ξη κλειδ? σημα?νει αυτομ?τω? και πολλ?? χιλι?δε? ευρ? σε πωλ?σει?, μ?πω? νομ?ζεται ?τι με 500€ θα καθαρ?σετε; Ο?τε ο Πρ?εδρο? τη? Δημοκρατ?α? να ?σασταν!

4. Υπερβολικ? χαμηλ? κοστολ?για SEO, ?πω? 100€ το μ?να!

Το πρ?το μ?θημα που με δ?δαξαν στι? Βασικ?? Αρχ?? Χρηματοικονομικ?? στο Πανεπιστ?μιο στο Λονδ?νο ε?ναι ?τι στην αγορ? δεν υπ?ρχει δωρε?ν γε?μα! Με ?λλα λ?για ?λα ?χουν ?να κ?στο? ? ?να τ?μημα, τ?ποτε δεν προσφ?ρεται δωρε?ν γιατ? αλλι?? θα μπορο?σαμε να φυτρ?σουμε λεφτ? απ? τα δ?ντρα ?μα ?ταν τ?σο απλ?!

5. Κρυφο? τρ?ποι SEO ? χτισ?ματο? συνδ?σμων ? bot!

Η ιστορ?α με τον χ?κερ απ? το Πακιστ?ν και τα φθην? links απ? το Καζακστ?ν και την Ουγκ?ντα στο Fiverr με 5 δολ?ρια δεν κρατ?νε και πολ?! Επ?ση? το ξ?ρει και η Google πριν απ? σα?!

Μετ? μυστικο? τρ?ποι και κρυφ? λογισμικ?, καταλ?γοι και μαγικ? ραβδι? δυστηχ?? δεν πι?νουν! Καλ?τερα μ?θετε τα βασικ? για το SEO ? εμπιστευτε?τε ?ναν ειδικ? και επιλ?ξτε μια απ? τι? υπηρεσ?ε? SEO που ?χει η αγορ?.

7 Συμβουλ?? για το SEO

Πριν ξεκιν?στε να κ?νετε οτιδ?ποτε στο SEO ε?τε μ?νοι σα?, ε?τε κ?νοντα? ?ρευνα αγορ?? στου? ειδικο??, λ?βετε υπ?ψη τι? παρακ?τω 7 πολ?τιμε? συμβουλ??:

1. To SEO χρει?ζεται χρ?νο. Ε?ναι μια χρονοβ?ρα μακροπρ?θεσμη διαδικασ?α. Σκεφτε?τε το σαν μια επ?νδυση για την επ?μενη δεκαετ?α και ?χι σαν ?να κουμπ? που το πα? μια φορ?.

2. Το SEO αλλ?ζει κ?θε μ?να.

3. Δεν ε?ναι ?λε? οι υπηρεσ?ε? SEO ?διε?, ο?τε το παζ?ρι με τι? τιμ?? του SEO θα αλλ?ξει? κ?τι.

4. Το SEO ε?ναι σημαντικ?, απλ?? κ?ντε το!

5. Το να ζητ?σετε τη γν?μη εν?? επαγγελματ?α ε?ναι το πιο σωστ?. Με ?να τηλ?φωνο στο 6972.364.387 θα σα? λ?σω τα βασικ?τερα προβλ?ματα για το site σα?! Δεν ε?μαι μ?γο?, απλ? γνωρ?ζω το ?ντερνετ απ? το 2000!

6. Μην μπερδε?εται το traffic με το SEO. Προτιμ?τερο ε?ναι το ποιοτικ? traffic. Δε?τε περισσ?τερα: Θ?λετε web traffic ? SEO;

7. Μελετ?στε για το SEO πριν επιλ?ξετε μια υπηρεσ?α ? ?ναν επαγγελματ?α στο χ?ρο. Κατεβ?στε δωρε?ν τον οδηγ? SEO Google Αξ?α? 129€!

Τελικ? αξ?ζει τον κ?πο το SEO;

Αυτ? θα το κρ?νετε εσε??. ?να καλ? μοντ?λο αξιoλ?γηση? τη? απ?δοση? SEO ε?ναι το ROI ? την απ?δοση των χρημ?των σα?. Π?σα δ?νετε και π?σα βγ?ζετε απ? αυτ?.

?λε? οι εν?ργειε? μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ πρ?πει να ε?ναι μετρ?σιμε?, ?τσι και το SEO πρ?πει να ?χει σαφ?? στ?χου?, να ε?ναι ξεκ?θαρο και να ε?ναι μετρ?σιμο.

Σα? ευχαριστ? πολ? και η γν?μη σα? μετρ?ει για μ?να, ?μα ?χετε οποιαδ?ποτε απορ?α ? κ?ποιο σχ?λιο, απλ?? επικοινων?στε μαζ? μου!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

2 Σχ?λια. Leave new

 • Μιχα?λ Δημητρ?ου
  13 Απριλ?ου 2014 2:29 μμ

  Πολ? σωστ?? οι παρατηρ?σει?, ειδικ? ?σο αφορ? τα “Πρ?γματα που θα πρ?πει να σα? κ?νουν καχ?ποπτου?”. Ωστ?σο πολλο? ?λληνε? επιχειρηματ?ε? απλ? ψ?χνουν τι? χαμηλ?τερε? τιμ?? νομ?ζοντα? εσφαλμ?να π?? ?λε? οι υπηρεσ?ε? ε?ναι ?διε?, εν? συχν? γοητε?ονται απ? τι? “Εγγυ?σει? πρ?τη? θ?ση?”

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍