ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Google-Rankings-DIAKYMANSEIS-1

Μπορε? κ?ποιο? να με?νει σταθερ? πρ?το? στη Google;

Περιεχ?μενα

?μα ε?μασταν τσομπ?νηδε? θα λ?γαμε τι ?χουν τα ?ρμα τα site και π?φτουν στη Google;

Και τ?ρα που δεν ?μαστε, π?λι πολλο? απ? εμ?? το ?διο αναρωτι?μαστε.

Το παρακ?τω ?ρθρο το αφιερ?νω σε ?λου? του? SEO wannabes που με διαφημ?ζουν αρνητικ? σε ?λου? του? υποψ?φιου? πελ?τε? για SEO. Γιατ? π?ντα χτυπ?ν το δ?ντρο που ?χει καρπο??.? Μπορε? να υπ?ρχουν δεκ?δε? σεβαστο? επαγγελματ?ε? στο SEO αλλ? ο κ?θε ?να? ε?ναι ξεχωριστ?? και ο Διβρ?μη? επ?ση? πιο ξεχωριστ??.

Για να μ?θετε ?λη την αλ?θεια για τη Google και τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google συν?χεια αλλ?ζουν;

Για να το θ?σουμε απλ?, ε?ναι η βασικ? δουλει? τη? Google να κ?νει δ?σκολη την χειραγ?γηση των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? και την χειραγ?γηση των σελ?δων αποτελεσμ?των αναζ?τηση? γενικ?τερα.

Με ?λλα λ?για, ε?ναι δ?σκολο να βγει κ?ποια ιστοσελ?δα στην πρ?τη θ?ση τη? Google με ιδια?τερα ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι? ? ακ?μα και ιδια?τερα ανταγωνιστικ?? φρ?σει? κλειδι?.

Και αυτ? συμβα?νει γιατ? ?λοι αυτο? οι τεχνικο? τη? Google που ενασχολο?νται καθημεριν? με τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη?, βρ?σκουν π?ντα τρ?που? να εξελ?σσουν τον αλγ?ριθμο, να σηκ?νουν πιο ψηλ? τον π?χη και να μαζ? του τα κριτ?ρια ποι?τητα? για να να βγει μια ιστοσελ?δα στην πρ?τη δεκ?δα των αναζητ?σεων.

Τη φετιν? χρονι? αλλ? η Google ?χει αλλ?ξει δεκ?δε? φορ?? τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? και κατ? συν?πεια τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? (SEPRs) αφ?νοντα? π?ρα πολλ? site στα κρ?α του λουτρο? και π?ρα πολλο?? να προσπαθο?ν να μαντ?ψουν το τι θα γ?νει μετ?.

Σ?μφωνα με τον ?διο τον John Mueller, απ? τη Google, καν?να? δεν θα ε?ναι εφικτ? να βλ?πει την ιστοσελ?δα του να ε?ναι για π?ντα στο νο?μερο τρ?α των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? για μια λ?ξη κλειδ?, γιατ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google μεταβ?λλονται συνεχ?? κ?θε εβδομ?δα και κ?θε μ?να.

Η ιστοσελ?δα σα? θα ανεβοκατεβα?νει συν?χεια

SEO-GOOGLE-DIAKYMANSEIS-1

Καν?να? δεν μπορε? να με?νει σταθερ? στο νο?μερο ?να σ?μφωνα με την ?δια τη Google. Αυτ? που μπορε? να συμβα?νει ε?ναι να ?χετε διακυμ?νσει? απ? το 1 ?ω? το 3 ? απ? το 3 ?ω? το 8 για παρ?δειγμα.

Το να ανεβε? μια ιστοσελ?δα προ? τα π?νω θ?σει? ?χει να κ?νει με δ?ο βασικ? κριτ?ρια που θ?τει η Google, αυτ? τη? ποι?τητα? και αυτ? τη? σχετικ?τητα?. Που σημα?νει ?τι ?χει καταφ?ρει αυτ? η ιστοσελ?δα να βελτι?σει την ποι?τητα τη? και την σχετικ?τητα τη?.

Ωστ?σο, μπορε? και με τον ?διο τρ?πο να κ?νει τσουλ?θρα προ? τα κ?τω εφ?σον ?λλε? ιστοσελ?δε? ?χουν γ?νει πιο ποιοτικ?? και πιο σχετικ?? σε σ?γκριση με την συγκεκριμ?νη ιστοσελ?δα.

?μω? μεσοσταθμικ?, μπορο?με να δο?με ?τι μια ιστοσελ?δα ε?ναι στη θ?ση 2 γιατ? ?χει διακυμ?νσει? απ? την 1 ?ω? την 3 θ?ση με μ?ση θ?ση τη 2. ?πω? μπορο?με να δο?με ?τι μια ιστοσελ?δα ε?ναι μεσοσταθμικ? στη θ?ση 1 με διακυμ?νσει? απ? την 1 ?ω? την 3 ? απ? την 1 ?ω? την 5 κτλ.

?μα μαντ?ψουμε τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση?, θα βγο?με πρ?τοι;

Η απ?ντηση ε?ναι και εδ? ?χι. Γιατ? ακ?μη και να βρε?τε την μυστικ? συνταγ? του αλγορ?θμου τη? Google θα ε?ναι πολ? δ?σκολο να πι?σετε και του? 200 παρ?γοντε? SEO με του? 10.000 υποπαρ?γοντε? οι οπο?οι αλλ?ζουν διαρκ?? και που και οι ?διοι οι μηχανικο? λογισμικο? που συμμετ?χουν στην εξ?λιξη του αλγορ?θμου ε?ναι δ?σκολο να πι?σουν.

Γιατ? αλλ?ζει συχν? ?μω? ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google;

Και γιατ? δεν αλλ?ζουν τ?σο συχν? και οι αλγ?ριθμοι αναζ?τηση? τη? Bing και των ?λλων μεγ?λων μηχαν?ν αναζ?τηση?;

Θα λ?γαμε πω? η ?δια η Google ?χει εικ?να τη? αξ?α? τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? και γνωρ?ζει καλ?τερα απ? εσ?? π?σο κοστ?ζει και π?σο αξ?ζει το να ε?ναι μια ιστοσελ?δα πρ?τη στι? αναζητ?σει? με ιδια?τερα ανταγωνιστικ?? λ?ξει? κλειδι? ?πω? το υπηρεσ?ε? SEO, η κατασκευ? ιστοσελ?δα? κτλ.

Για αυτ? ?χει β?λει σκοπ? στο να μπερδ?ψει και να δυσκολ?ψει ?σο μπορε? ?λου? εμ?? του? ειδικο?? στη βελτ?ωση ιστοσελ?δων και να εξοβελ?σει ?να τερ?στιο κομμ?τι στρατηγικ?ν στο SEO που θεωρε? spam ? που αγγ?ζουν τα ?ρια του spam.

Καλ? ?μω? και ?λη αυτ? η φιλολογ?α γ?ρω απ? το SEO το οπο?ο το ?χουμε αν?γει σε ψευδοεπιστ?μη.

Δεν θα ?ταν καλ? ?μω? να σα? αφ?σω ?τσι χωρ?? να σα? δ?σω -σαν Διβρ?μη?- και εγ? τα φ?τα μου στο SEO και στο τι πρ?πει να κ?νετε για να διατηρ?σετε τι? θ?σει? σα? στη Google ? να τι? βελτι?σετε δραματικ? προ? το καλ?τερο.

?τσι, σα? δ?νω -π?λι σαν Διβρ?μη? που ε?μαι, σαν να λ?με στρατηγ?? ? ταξ?αρχο? του SEO- 7 μικρ?? αλλ? πολ? σημαντικ?? συμβουλ?? για να αποκτ?σει η ιστοσελ?δα σα? φρ?να στη Google και να μην ε?ναι ?ρμαιο των κ?θε τ?σο αλλαγ?ν στον πυρ?να του αλγορ?θμου τη?.

7 συμβουλ?? για να αποκτ?σετε φρ?να στη Google

Α? π?με κατευθε?αν στο ψητ? και α? δο?με τι? παρακ?τω 7 συμβουλ?? που ναι μεν δεν φτ?νουν για να σα? διασφαλ?σουν ?τι θα διατηρ?σετε τι? σημεριν?? σα? θ?σει? στη Google, ?μω? ε?ναι μια αφετηρ?α για να ξεκιν?σετε να κ?νετε πρ?γματα προ? αυτ?ν την κατε?θυνση.

1 Μην μπλοκ?ρετε τα καλ? bots στην ιστοσελ?δα σα?

Υπ?ρχουν τα κακ?βουλα bots και τα καλ? bots και π?ρα πολλο? στην προσπ?θεια του? να αποτρ?ψουν δ?θεν τα malware ? spam bots αποκλε?ουν και τα Google bots απ? το να δουν ?να κομμ?τι του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? του? ? ακ?μα και ?λη την ιστοσελ?δα.

Μπορε?τε να συμβουλευτε?τε το Google Search Console για περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? ?στε να δε?τε ?μα αντιμετωπ?ζετε τ?τοια προβλ?ματα που θα ρ?ξουν το site σα?.

2 Δημιουργ?στε επαγγελματικ? και χρ?σιμο περιεχ?μενο

Το επαγγελματικ? και σχετικ? περιεχ?μενο με τον τομ?α σα? ? το αντικε?μενο σα? ε?ναι ?να απαρα?τητο συστατικ? των φρ?νων που θα πρ?πει να ?χει το site σα?. Υπ?ρχει το ?ρθρο πυλ?να?, το οπο?ο ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? ?τσι σα? κατατ?σσει και απ? ?ποψη σχετικ?τητα? η Google ω? authority site στον τομ?α σα?.

Το επαγγελματικ? και χρ?σιμο περιεχ?μενο θα πρ?πει να συνταχτε? απ? επαγγελματ?ε? αρθρογρ?φου? και θα πρ?πει να ε?ναι σχεδιασμ?νο με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το περιεχ?μενο στα παρακ?τω ?ρθρα:

3 Δημιουργ?στε ?να blog network με ιστοσελ?δε? με μοναδικ? περιεχ?μενο

Τ?ρα θα ξεφ?γουμε απ? τι? πεπατημ?νε? λ?σει? και θα π?με σε λ?γα αν?τερα β?ματα στο SEO. Κ?θε μεγ?λη εταιρε?α ?χει περισσ?τερα απ? ?να site και το δικ? τη? blog network. Ακ?μα και η ?δια η Google διαθ?τει δεκ?δε? site και blogs. Γιατ? να μην διαθ?τετε και εσε??;

Το Private Blog Network ε?ναι ιδια?τερα απαρα?τητο ?μα θ?λετε να αποκτ?σετε φρ?να στι? διακυμ?νσει? τη? Google και να ?χετε μεγαλ?τερο αποτ?πωμα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Προσοχ? ?μω?, στο blog network θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να χρησιμοποι?σετε μοναδικ? περιεχ?μενο και διαφορετικ? για το κ?θε site, αλλι?? δεν θα ?χει καμ?α αξ?α το PBN σα? και δεν θα ?χει καμ?α αναζ?τηση και ορατ?τητα απ? τη Google.

4 Ανανε?στε μια φορ? τουλ?χιστον την εβδομ?δα το site σα?

Για να μπορ?σετε να με?νετε σταθερ? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ? στην πρ?τη θ?ση τη? Google, θα πρ?πει να ανανε?νετε τακτικ? τη? ιστοσελ?δα σα?. Να γρ?φετε ?να ?ρθρο την εβδομ?δα στο blog σα? ? να προσθ?τετε ν?ο περιεχ?μενο, ν?ε? σελ?δε? δηλαδ?, ν?α προ??ντα, ν?ε? αξιολογ?σει? ? ν?α σχ?λια στο site σα?.

Αυτ? συμβα?νει γιατ? η Google επικροτε? το φρ?σκο περιεχ?μενο και ?χει θ?σει μετ? το caffeine update ω? κριτ?ριο ποι?τητα? και την τακτικ? αναν?ωση περιεχομ?νου.

5 Βγ?λτε τα ενοχλητικ? pop-up απ? την ιστοσελ?δα σα?

Τα ενοχλητικ? pop up, εκτ?? αυτ?ν των ενημερ?σεων στον browser και του newsletter σα? ρ?χνουν στην κατ?ταξη τη? Google και θα πρ?πει να τα αφαιρ?σετε π?ση θυσ?α. Μιλ?με για διαφημιστικ? pop up τα οπο?α ε?ναι κατ? κ?ριο λ?γο ενοχλητικ? γιατ? πι?νουν ?λη την σελ?δα και δεν ?χουν κ?ποια χρησιμ?τητα στον τελικ? χρ?στη.

Φροντ?στε να ελαττ?σετε ?τι αποσπ? την προσοχ? του τελικο? χρ?στη απ? την ιστοσελ?δα σα? και μην θυσι?ζετε στον βωμ? του χρ?ματο? την ποι?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα?.

6 Δημιουργ?στε ποιοτικ? backlinks σε καθημεριν? β?ση

Η δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks σε καθημεριν? σχεδ?ν β?ση ε?ναι μ?λλον υποχρεωτικ? για να διασφαλ?σετε τι? θ?σει? που ?χετε σ?μερα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Αυτ? συμβα?νει γιατ? καθημεριν? κ?ποια backlinks χ?νονται για δι?φορου? λ?γου? και υπ?ρχει π?ντα η αν?γκη δημιουργ?α? καινο?ριων backlink ισ?τιμη? αξ?α? για να αντικαταστ?σουν του? χαμ?νου? συνδ?σμου?.

Το χτ?σιμο σωστ?ν backlink επειδ? ευθ?νεται για το 70% με 90% των αποτελεσμ?των που ?χετε απ? μια καμπ?νια SEO ε?ναι μια επ?πονη διαδικασ?α που δεν ε?ναι καθ?λου απλ? και καλ? θα ?ταν να ζητ?σετε τη συνδρομ? επαγγελματι?ν στο SEO που μπορο?ν να σα? παρ?χουν επαγγελματικ?? υπηρεσ?ε? δημιουργ?α? συνδ?σμων.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το χτ?σιμο σωστ?ν backlinks στα παρακ?τω ?ρθρα:

7Διασφαλ?στε ?τι το site σα? δεν θα χακαριστε?

Τ?λο? θα πρ?πει να προσ?χετε την ασφ?λεια τη? ιστοσελ?δα? και ειδικ? να μην π?σει το site σα? θ?μα απ? επ?δοξου? χ?κερ? ? μ?πω? καταφ?ρουν και μολ?νουν την ιστοσελ?δα σα? με backlinks σε τρ?τα sites.

Το θ?μα ασφ?λεια ξεκιν?ει πρ?τα με το hosting τη? ιστοσελ?δα? σα? και μετ? επεκτε?νετε και σε ?λλου? τομε?? ?πω? η τακτικ? αναν?ωση των προσθ?των και του κ?δικα τη? ιστοσελ?δα? σα?, το κοινωνικ? χ?κινγκ, η χρ?ση σωστ?ν passwords κτλ.

Η τακτικ? συντ?ρηση και η αποφυγ? των ρ?σκων θα σα? βοηθ?σει να κρατ?σετε την ιστοσελ?δα σα? σε ?να καλ? επ?πεδο ασφαλε?α?. Γιατ? ?μα η ιστοσελ?δα σα? χακαριστε? ?στω και απ? spammers, η Google θα αρχ?σει να σα? ρ?χνει θ?σει? και πιθαν?ν να δυσκολευτε?τε πολ? να τι? ξανακερδ?σετε και να ξαναν?βει το site σα?.

Σε ορισμ?νε? περιπτ?σει? η Google ?χει αποταξινομ?σει ολ?κληρε? ιστοσελ?δε? που ε?χανε π?σει θ?μα κακ?βουλου λογισμικο? ? hacking.

Αυτ? ?μω? ε?ναι αρκετ? σπ?νια φαιν?μενα που δ?σκολα συμβα?νουν και δ?σκολα γ?νονται σε ιστοσελ?δε? που ?χουν τεχνικ? υποστ?ριξη.

Σα? ευχαριστ? που διαβ?σετε το ?ρθρο μου και σα? ευχ?μαστε σαν www.comfrey-central.com καλ? επιτυχ?α!

Δε?τε περισσ?τερα για τη Google και το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍