ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

web-design

Ο Μινιμαλισμ?? στο Web Design

Η βασικ? αρχ? του μινιμαλισμο? ε?ναι ?τι τα λιγ?τερα ε?ναι περισσ?τερα ? ουκ εν τω πολλ? το ευ, ?πω? ?λεγαν οι αρχα?οι ?λληνε?. Αυτ? η τ?ση του μινιμαλισμο? ?χει επηρε?σει βαθ?τατα και το web design. Οι μοντ?ρνοι web designers ?χουν ξεπερ?σει το στ?διο την παιδικ?? ηλικ?α? και σχεδι?ζουν ?λο και πιο λειτουργικ? site? σ?μερα.

?μα θ?λετε να μ?θετε πω? να σχεδι?σετε και σει? το δικ? σα? μινιμαλιστικ? site, τ?τε διαβ?στε παρακ?τω.

?μα ?δη ?χετε ιστοσελ?δα και δεν σα? αποδ?δει ?πω? πρ?πει, τ?τε αυτ? το ?ρθρο γρ?φτηκε για σα?.

Minimalism και SEO

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο, ?γραφα ?τι το SEO ξεκιν?ει απ? το Design και καλ? θα ?ταν να λ?βετε υπ?ψη σα? ?λου? του? παρ?γοντε? SEO απ? την πρ?τη μ?ρα που ξεκιν?τε να κατασκευ?ζετε στην ιστοσελ?δα σα?.

Ο μινιμαλισμ?? μπορε? να κ?νει πολ? καλ? στην ιστοσελ?δα σα? απ? ?ποψη SEO. Επ?ση? μπορε? να αυξ?σει τι? πωλ?σει? σα? και να βελτι?σει κατ? πολ? την εμπειρ?α του χρ?στη.

Στην ουσ?α τι ε?ναι αυτ? που κ?νει κ?ποιον να επαν?ρχεται στην ιστοσελ?δα σα? και να ζητ?ει παραπ?νω συν?χεια;

Αυτ? θα μελετ?σουμε σε αυτ? το εκπληκτικ? χρ?σιμο post.

Μερικ? πλεονεκτ?ματα του μινιμαλιστικο? web design ε?ναι ξεκ?θαρα τα παρακ?τω:

  • Ταχ?τητα φ?ρτωση?. Θα πρ?πει η ιστοσελ?δα σα? να ε?ναι λιγ?τερο απ? 1MB και να φορτ?νει σε λιγ?τερο απ? 4 δευτερ?λεπτα. Αυτ? ισχ?ει για ?λε? τι? σελ?δε?, αρχικ? και εσωτερικ??. Μπορε?τε να μετρ?σετε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα σα? στο Pingdom.
  • Υψηλ?τερο Ποσοστ? μετατροπ?ν. Ε?ναι κατανοητ? πω? η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι ταυτ?χρονα και σελ?δα πωλ?σεων ? σελ?δα προσγε?ωση? (landing page). ?σο πιο απλ? και ε?κολη στη χρ?ση τη?, τ?σο πιο υψηλ? ποσοστ? μετατροπ?ν θα ?χετε. Αυτ? σημα?νει περισσ?τερου? πελ?τε? με χαμηλ?τερο κ?στο?. Το κ?στο? απ?κτηση? του πελ?τη ε?ναι υψηλ? για πολλ?? επιχειρ?σει? και για πολλ?? ιστοσελ?δε? και προσμετρε?ται π?ρα πολ? στο μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ.
  • Καθαρ? ?ποψη για το site σα?. Αφο? κ?ποιο? επισκ?φτηκε το site σα? ποια ?ποψη αποκ?μισε; ?μα τον ρωτ?σετε ποιο ε?ναι το θ?μα τη? ιστοσελ?δα? σα?, μπορε? να σα? απαντ?σει με μ?α λ?ξη ? μια φρ?ση;

Πριν απ? λ?γου? μ?νε? ?να? φ?λο? μου με κ?λεσε στο γραφε?ο του για να τον βοηθ?σω να βγει ?να τοπικ? portal εκπτ?σεων στην πρ?τη σελ?δα τη? Google γιατ? δεν φαιν?τανε πουθεν?. ?τανε ?να custom site με πολλ? γραφικ?, και πολλ?? εφαρμογ??.

Ο χρ?νο? φ?ρτωση? του ?τανε 60 δευτερ?λεπτα και ?τανε περ?που 25 MB σε μ?γεθο? μ?νο η πρ?τη του σελ?δα. Τα χρ?ματα ?τανε σκοτειν?, η φωτογραφ?ε? θ?μιζαν παζ?ρι ? εμποροπαν?γυρη και γενικ? ?τανε πολ? δ?σκολο να καταλ?βει? το θ?μα του site και να βρει? αυτ? που θε? μ?σα στο χ?ο? των πληροφορι?ν που ε?χε στην πρ?τη σελ?δα.

Μετ? απ? πολλ?? παραιν?σει?, καταφ?ραμε και πι?σαμε τον επιχειρηματ?α να μει?σει την ιστοσελ?δα του στα τελε?ω? απαρα?τητα. Σ?μερα μετ? απ? πολλ?? περιπ?τειε?, η ιστοσελ?δα φορτ?νει σε 2 δευτερ?λεπτα και το μ?γεθο? τη? πρ?τη? σελ?δα? του site ?χει π?σει κ?τω απ? το 1ΜΒ!

Αργ? ? γρ?γορα θα καταλ?βετε ?τι μπορε?τε να πετ?χετε περισσ?τερα με λιγ?τερα, αρκε? να ξ?ρετε ποια ε?ναι αυτ? τα λιγ?τερα. ?σο πιο γρ?γορα βρε?τε ποιο ε?ναι το κρ?σιμο περιεχ?μενο που συντελε? στην επιτυχ?α τη? ηλεκτρονικ?? σα? επιχε?ρηση? και προσαρμοστε?τε σε αυτ?, τ?σο πιο γρ?γορα θα πετ?χετε!

Φτι?ξτε το δικ? σα? site

Wordpress themes

Το site σα? ε?ναι η ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση και ο λ?γο? ?παρξη? του ε?ναι για να βγ?λετε λεφτ? απ? αυτ?. ?λα τα ?λλα ε?ναι σχ?λια.

Επιλ?ξτε ?να πακ?το σχεδιασμο? και κατασκευ?? ιστοσελ?δων στο παν?σχυρο WordPress και βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google!

7 Συμβουλ?? για Μινιμαλιστικ? Web Design

1. Παραλε?ψτε ?τι δεν χρει?ζεται

Καταρχ??, να σα? θυμ?σω ?τι η ιστοσελ?δα σα? αν ε?στε επαγγελματ?α? δεν ε?ναι εφημερ?δα ο?τε περιοδικ?. Εκτ?? ?μα ε?στε ?ντω? εφημερ?δα ? περιοδικ? στο ?ντερνετ.

Πρ?πει πριν κ?νετε οτιδ?ποτε να αποσαφην?σετε τον σκοπ? τη? ιστοσελ?δα? σα?. Ποιο? ε?ναι ο βασικ?? σκοπ?? που φτι?ξατε αυτ? το site; Εξυπηρετε?τε αυτ?? ο στ?χο? ? ?χι;

?μα βλ?πετε την ιστοσελ?δα σα? να ε?ναι θαμμ?νη μ?σα σε περιεχ?μενο που αποπροσανατολ?ζει τον χρ?στη, τ?τε θα πρ?πει να ξανασκεφτε?τε τον σκοπ? τη?.

2. Σκοτ?στε ?τι δεν δουλε?ει και κρατ?στε ?τι δουλε?ει

Ε?ναι πολ? ε?κολο να δε?τε τι δουλε?ει στην ιστοσελ?δα σα?. Ποια προ??ντα πουλ?νε και ποια ?χι. Υπ?ρχει επ?ση? και το crazyegg το οπο?ο ε?ναι μια υπηρεσ?α που καταγρ?φει τον χ?ρτη των κλικ στο site σα?. Αυτ?? ο χ?ρτη? λ?γεται heat map και σα? δε?χνει που ακριβ?? κ?νουνε κλικ οι ?νθρωποι και οι επισκ?πτε? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Για πολλο?? αυτ? ε?ναι αποκαλυπτικ? και μπορε? να οδηγ?σει σε πολ? μεγ?λη αναθε?ρηση των δεδομ?νων για το τι πρ?πει να κρατ?σουν και τι ?χι με β?ση τη δημοτικ?τητα και τα κλικ.

3. Κ?θε λεπτομ?ρεια μετρ?ει ακ?μα και η πιο μικρ?

Η ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να ?χει μια συνοχ? στο περιεχ?μενο τη? και στα χρ?ματα τη?. Κ?θε λεπτομ?ρεια μετρ?ει. ?ποια λ?ξη και να β?λετε αυτ? καταγρ?φεται απ? τη Google και ?τσι εμφαν?ζεστε στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Πριν γρ?ψετε οτιδ?ποτε σκεφτε?τε τη χρησιμ?τητα του για το κοιν? σα? και του? πελ?τε? σα?, αλλ? και για την ιστοσελ?δα σα?. Ε?ναι αναγκα?ο να προχωρ?σετε σε τ?σε? λεπτομ?ρειε?; Θα βοηθο?σανε του? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για τι? υπηρεσ?ε? σα? ? ε?ναι κουραστικ??;

Μπορε? να υποστηρ?ζω σε κ?ποια ?ρθρα μου για το επικ? περιεχ?μενο ?τι θα πρ?πει να γρ?ψετε ?να ποιοτικ? απ?στευτο ?ρθρο 2.500 λ?ξεων. Δεν εννο? ?μω? να παραφουσκ?σετε αυτ? το επικ? ?ρθρο με επικ?? ?χρηστε? λεπτομ?ρειε?.

4. Χρησιμοποι?στε τα ελ?χιστα γραφικ?

Τα βαρι? γραφικ? ?χουνε δ?ο βασικ? μειονεκτ?ματα και αυτ? το λ?ω μετ? απ? ?να ολ?κληρο χρ?νο με το blog μου να μην ?χει ακ?μα ο?τε λογ?τυπο. Τα μειονεκτ?ματα αυτ? ε?ναι ?τι υπ?ρχει πιθαν?τητα να βαρ?νουν το site σα? και ?τι μπορε? να κρ?ψουν το περιεχ?μενο απ? το υπ?λοιπο site. Το θ?μα ε?ναι τα γραφικ? σα? να ε?ναι τ?τοια για να τον?σουν και να αποκαλ?ψουν το περιεχ?μενο.

Δεν μιλ?ω για την δ?ναμη τη? εικ?να? ? να μην ?χετε μια καλ? φωτογραφ?α σε κ?θε σα? ?ρθρο. Π?ντα χρειαζ?μαστε μια καλ? φωτογραφ?α για να ελκ?σουμε τον επισκ?πτη και να κερδ?σουμε την προσοχ? του.

?μα θα θ?λατε να ?χετε επαναληψιμ?τητα αγορ?ν και να επιστρ?φουν οι πελ?τε? ξαν? και ξαν? θα πρ?πει να αφαιρ?σετε το slider εφ?σον δεν υπ?ρχει κ?τι καινο?ριο να ανακοιν?σετε ? να β?λετε μια προσφορ?.

Το ν?ημα του slider δεν ε?ναι για να γεμ?σει ?να ?δειο site αλλ? για να ενημερ?σει και να κατευθ?νει τον επισκ?πτη σε ?να call to action ? να τον κατευθ?νει σε συγκεκριμ?νε? δρ?σει?.

Τα κινο?μενα γραφικ?, τα προ??ντα και τα banner που πηγαινο?ρχονται σαν βαρκο?λε? που αρμεν?ζουν δεν προσθ?τουν κ?ποια αξ?α ? ποι?τητα στην ιστοσελ?δα σα?. Αντ?θετα την υποβαθμ?ζουν σε επ?πεδο spam.

Επ?ση? δεν χρει?ζεται να το ξαναπ?, αλλ? τα γραφικ? σε flash και ?λη η τεχνολογ?α σε flash ε?ναι απορριπτ?α απ? τη Google. Τα flash sites δεν ευρετηρι?ζονται καθ?? και τα γραφικ? ? οι εφαρμογ?? σε flash. Μην προσθ?τετε flash στο site σα?.

5. Βρε?τε αυτ? που θ?λετε με ?να κλικ

Π?σα κλικ χρει?ζεται να κ?νει ο επισκ?πτη? για να βρει ακριβ?? αυτ? που ψ?χνει στο site σα?;

?μα χρει?ζεται παραπ?νω απ? 4 κλικ τ?τε το web design σα? δεν ε?ναι λειτουργικ? και θα πρ?πει να αναθεωρ?σετε ?λο το site σα?. Δ?στε ?μφαση στο flat design και αποφ?γετε την διακλ?δωση σε β?θο?. ?μα κατεβα?νετε σε πολλ? επ?πεδα β?θου? στο site σα? ε?ναι δ?σκολο και για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? να ευρετηρι?σουν ?λε? τι? σελ?δε? απ? το site σα?, αλλ? και ο χρ?στη? ε?ναι δ?σκολο να ανακαλ?ψει το περιεχ?μενο σα?.

Με?νετε μ?χρι τα τρ?α επ?πεδα β?θο? και ελαχιστοποι?στε τα κλικ πλο?γηση? σε λιγ?τερα απ? 4 και ?μα γ?νεται σε λιγ?τερα απ? 1.

Η φιλοσοφ?α του minimal web design ε?ναι να βρ?σκει αυτ? που θ?λει ο χρ?στη? με ?να κλικ.

Απ? την ?ποψη του e-shop, θα πρ?πει ο αγοραστ?? να αγορ?ζει με ?να κλικ ?μα γ?νεται. Αυτ? ελαχιστοποιε? το ποσοστ? εγκατ?λειψη? των καλαθι?ν αγορ?? πριν το ταμε?ο και αυξ?νει την εμπειρ?α του τελικο? χρ?στη.

6. Μετρ?στε και αναλ?στε το δρομολ?γιο του επισκ?πτη στην ιστοσελ?δα σα?

Με τα google analytics ?χετε τη δυνατ?τητα να θ?τετε στ?χου? μετατροπ?? και επ?σκεψη? μια? συγκεκριμ?νη? σελ?δα? μ?σα στο site σα?. Αυτ? η σελ?δα λ?γεται και goal page.

Ο Yoast de Valk, ?σω? ο νο?μερο ?να στο WordPress SEO σ?μερα, παρ?χει ολοκληρωμ?νε? λ?σει? βελτιστοπο?ηση? τη? ιστοσελ?δα? και βελτ?ωση? τη? απ?δοση? τη?. Παρ?μοιε? υπηρεσ?ε? βελτιστοπο?ηση? παρ?χω και εγ? μ?σα απ? το blog μου.

?μω? η μεθοδολογ?α και η φιλοσοφ?α π?σω απ? τη βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? ε?ναι η ?δια για ?λα τα site. Θα πρ?πει να ?χετε αναλυτικ? στοιχε?α για το απ? που ?ρχονται οι επισκ?πτε? σα? και που ακριβ?? π?νε στην σελ?δα σα? και να ξ?ρετε ακριβ?? που θ?λετε να του? π?τε και τι θ?λετε να κ?νουν εκε?.

?χετε αναρωτηθε? ποτ? απ? πια σελ?δα φε?γουν οι επισκ?πτε? απ? το site σα?;

Μπορε?τε να κ?νετε κ?τι για να το αλλ?ξετε αυτ?; Το ξ?ρω πω? ε?ναι αρκετ?? πληροφορ?ε? ?λα αυτ? για σα? και ?σω? να ε?ναι και πολ? φρ?σκα πρ?γματα. ?μα δεν τα προσ?ξετε, δεν θα περ?σετε το κατ?φλι τη? μεγ?λη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ και δεν θα αποκτ?σετε ποτ? μια απ?λυτα ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση που θα κ?βει λεφτ?.

7. Επιλ?ξτε ?να μινιμαλιστικ? WordPress Theme

Κ?θε θ?μα μπορε? να γ?νει μινιμαλιστικ? αρκε? να του αφαιρ?σει? ?λα τα περιττ? στοιχε?α και να του κ?νει? την απαρα?τητη δ?αιτα απ? ?ποψη περιεχομ?νου, widgets, plugins και γραφικ?ν. Ακ?μα και τα θ?ματα τη? Solostream που συστ?νω μπορο?ν να παραμετροποιηθο?ν κατ?λληλα και να γ?νουν μινιμαλιστικ?.

?χω εντοπ?σει ?μω? μερικ? παραδε?γματα μινιμαλιστικ?ν WordPress Themes για να π?ρετε μερικ?? ιδ?ε? για τι? τ?σει? του design και πω? να προσαρμ?σετε και το δικ? σα? θ?μα.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στον κατ?λογο μινιμαλιστικ?ν θεμ?των του WordPress.org.

Minimalistic Web Design δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍