ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO POWERSUITE REVIEW

Μετρ?στε την κατ?ταξη σα? στη Google με το SEO Powersuite

?μα θα θ?λατε να ξεκιν?σετε μια εκστρατε?α SEO θα πρ?πει πριν κ?νετε οτιδ?ποτε να καταγρ?ψετε την υπ?ρχουσα κατ?σταση, δηλαδ? τι? θ?σει? που ?χει ?δη η ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? στην Google.

?τσι θα μπορ?σετε να διαχειριστε?τε τη βελτιστοπο?ηση για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? βλ?ποντα? αν κερδ?ζετε ? χ?νετε θ?σει? για τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε.

Ο πιο σωστ?? τρ?πο? για να μπορ?σετε να αξιολογ?σετε την πορε?α τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι μ?σω εν?? SEO Software που θα μπορε? αντικειμενικ? να απεικον?σει τι σημεριν?? θ?σει? που κατ?χει η ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να καταγρ?ψει τι? ενδεχ?μενε? διαφορ?? μετ? την εκστρατε?α.

?να τ?τοιο λογισμικ? ε?ναι το SEO PowerSuite που κατ? τη γν?μη μου ε?ναι ?να απ? τα καλ?τερα στο ε?δο? του.

Γιατ? χρειαζ?μαστε το SEO PowerSuite;

Πολλο? απ? εσ?? ξ?ρω ?τι θα αντιδρ?σουν και θα αναρωτηθο?ν τι να το κ?νουμε αυτ? το λογισμικ?, αφο? βλ?πουμε μ?νοι μα? κ?νοντα? αναζητ?σει? στη Google σε ποια θ?ση βρ?σκεται η ιστοσελ?δα μα? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι? και που βρ?σκονται και οι ανταγωνιστ?? μα?.

?μω? αυτ?? ο τρ?πο? ?ρευση? των θ?σεων δεν ε?ναι σωστ?? και αντικειμενικ?? για πολλο?? λ?γου?. Η Google μα? επιστρ?φει τα προσωποποιημ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? κ?θε φορ? με β?ση τα cookies τα οπο?α αναγνωρ?ζουν τι ψ?ξαμε πριν.

Ακ?μα και ?μα δεν ε?μαστε συνδεδεμ?νοι στον λογαριασμ? μα? στη Google, π?λι τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? επηρε?ζονται απ? π?ρα πολλο?? υποκειμενικο?? παρ?γοντε? ?πω? η γεωγραφικ? μα? θ?ση, το τοπικ? SEO, τα cookies που κρατ?ει ο browser στην μν?μη του κτλ.

?λα τα παραπ?νω προβλ?ματα λ?νονται ?μεσα με τη χρ?ση του SEO PowerSuite το οπο?ο καταγρ?φει μ?σω proxy server τι? πραγματικ?? οργανικ?? θ?σει? μα? σε ?λε? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?, εθνικ?? και μη.

Το SEO PowerSuite και τα ?λλα εργαλε?α SEO management

Σε προηγο?μενο ?ρθρο ε?χα προτε?νει ?να ?λλο εργαλε?ο μ?τρηση? τη? κατ?ταξη? τη? Google, το Cuterank, το οπο?ο αποδε?χτηκε αναξι?πιστο στη χρ?ση του γιατ? δεν επ?στρεφε καθ?λου καινο?ρια αποτελ?σματα απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? στην δωρε?ν του ?κδοση τουλ?χιστον.

Αν και η τιμ? του Cuterank ?τανε πολ? ανταγωνιστικ? και σκεφτ?μουνα να το αγορ?σω, τελευτα?α στιγμ? ?κανα στροφ? και επ?λεξα το SEO PowerSuite γιατ? ?τανε ?ριμο, αξι?πιστο και ολοκληρωμ?νο εργαλε?ο μ?τρηση? τη? κατ?ταξη? και διαχε?ριση? μια? καμπ?νια? SEO.

Στην πορε?α για να καταλ?ξω στο SEO PowerSuite δοκ?μασα π?νω απ? 10 παρ?μοια εργαλε?α διαχε?ριση? SEO campaign και καν?να δεν μου ?ρεσε ε?τε γιατ? ?τανε online tools με μηνια?α συνδρομ? -κ?τι που ?θελα να το αποφ?γω-, ε?τε γιατ? ?τανε αναξι?πιστα ? δεν περιλ?μβαναν αποτελ?σματα απ? την εθνικ? μηχαν? αναζ?τηση? Google.gr και δεν υποστ?ριζαν καθ?λου τα Ελληνικ?.

Βελτιστοπο?ηση λ?ξεων κλειδι?ν

SEO POWERSUITE REVIEW

Το πακ?το SEO PowerSuite και συγκεκριμ?να το προγραμματ?κι Rank Tracker συνδ?εται με το λογαριασμ? Google Analytics και Google Adwords για να μα? δ?σει τι? μηνια?ε? αναζητ?σει? για κ?θε λ?ξη κλειδ? και να μα? προτε?νει καλ?τερε? λ?ξει? κλειδι?.

Εκτ?? απ? το Google AdWords, ?χει δυνατ?τητα σ?νδεση? με το Wordtracker που ε?ναι και αυτ? ?να παρ?μοιο πρ?γραμμα αναζ?τηση? λ?ξεων κλειδι?ν με το Google AdWords.

Η βελτιστοπο?ηση των λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι ?να πολ? καλ? και μοναδικ? χαρακτηριστικ? που θα σα? βοηθ?σει να αυξ?σετε τι? οργανικ?? επισκ?ψει? απ? τη Google και να αποκτ?σετε ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα ?ναντι των ανταγωνιστ?ν σα?.

Η διαχε?ριση γενικ? τη? εκστρατε?α? SEO γ?νεται πλ?ον ευκολ?τερη, εν? με το ?διο λογισμικ? μπορε?τε να διαχειριστε?τε ?πειρα sites και λ?ξει? κλειδι?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

 

4 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍