ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

mobile-seo- google update

Η μεγ?λη αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google για κινητ?

Τι θα γ?νει στι? 21 Απριλ?ου στο ?ντερνετ και πω? αυτ? θα επηρε?σει την ιστοσελ?δα σα?;

Μπορε? η 21 Απριλ?ου για εμ?? του? ?λληνε? να ε?ναι σημαδιακ? ημερομην?α για την εγκαθ?δρυση τη? δικτατορ?α?, αυτ?ν ?μω? την ημερομην?α επ?λεξε η Google για να λανσ?ρει το ν?ο τη? αλγ?ριθμο ειδικ? κατασκευασμ?νο για κινητ?? συσκευ??.

Πω? ?μω? θα επηρε?σει αυτ? την ιστοσελ?δα σα? και τι θα πρ?πει να κ?νετε για να μην εξαφανιστε? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google;

Αν ?χετε ?δη ιστοσελ?δα ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα και εξαρτ?ται η εργασ?α σα? ? ο τζ?ρο? σα? ?μεσα απ? τη Google και την κατ?ταξη που ?χει το site στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

Ποι?? θεωρε? η Google ω? κινητ?? συσκευ??;

Κινητ?? συσκευ?? θεωρο?νται ?λα τα tablet, τα μ?νι laptop, τα κινητ? τηλ?φωνα και τα smartphones τα οπο?α δεν ?χουν ?δια αν?λυση και μ?γεθο? οθ?νη? με του? σταθερο?? υπολογιστ?? και τα κανονικ? laptop.

Ε?ν δηλαδ? το tablet σα? ?χει αν?λυση οθ?νη? κ?τω απ? 1024 x 768 ? περ?που 1200 x 800 τ?τε θεωρε?ται ?τι ε?ναι κινητ? συσκευ? απ? τη Google και θα πρ?πει να υπ?ρχει ειδικ? ?κδοση απ? την ιστοσελ?δα σα? για αυτ?? τι? συσκευ??.

Συγκεκριμ?να, το ?γκυρο site WPtavern ?χει προειδοποι?σει ?λου? του? γραφ?στε?, του? σχεδιαστ?? ιστοσελ?δων αλλ? και του? ιδιοκτ?τε? ιστοσελ?δων σε WordPress να επιλ?ξουν responsive themes.

Με αυτ?ν τον τρ?πο δεν θα επηρεαστο?ν οι ιστοσελ?δε? του? απ? την αναβ?θμιση ? μ?λλον διαχωρισμ? του αλγορ?θμου τη? Google για κινητ?? και για σταθερ?? συσκευ??.

Πλ?ον η εντ?πωση ?τι το responsive design δεν ε?ναι παρ?γοντα? SEO ε?ναι ?δη παρελθ?ν και για να μην τρ?χετε και δεν φτ?νετε την τελευτα?α στιγμ? για να προλ?βετε, θα πρ?πει απ? τ?ρα να προνο?σετε.

Μπορε?τε να δε?τε ?μα η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι κατ?λληλη για προβολ? στι? κινητ?? συσκευ?? ? mobile SEO friendly στο εργαλε?ο ελ?γχου συμβατ?τητα? τη? Google.

Γιατ? ε?ναι σημαντικ? το mobile SEO;

Σε ?να προηγο?μενο ?ρθρο μου, το mobile SEO,? ε?χα αναφερθε? στο γεγον?? ?τι το 30% των χρηστ?ν του ?ντερνετ πλοηγε?τε σε αυτ? με κινητ?? συσκευ??, ε?τε αυτ?? ε?ναι tablets ? κινητ?. Αυτ? γιν?τανε το καλοκα?ρι του 2014 που γρ?φτηκε εκε?νο το ?ρθρο.

Σ?μερα, Μ?ρτιο? του 2015 το ποσοστ? ?χει φτ?σει περ?που το 50%.

Στατιστικ?? ?ρευνε? δε?χνουν ?τι το μ?λλον του ?ντερνετ ε?ναι στα κινητ? και στα tablet ?που θα αντικαταστ?σουν τα laptop. Επ?ση?, σ?μφωνα με το authority site moz.com, το 2015 το 51% των αναζητ?σεων στη Google θα γ?νονται απ? κινητ?? συσκευ?? και smpartphones.

Η τ?ση αυτ? θα μεγαλ?νει και κ?θε χρ?νο το χ?σμα μεταξ? κινητ?ν συσκευ?ν και σταθερ?ν θα αυξ?νεται. Η πλο?γηση στο ?ντερνετ μ?σω κινητ?ν συσκευ?ν θα αλλ?ζει τον τρ?πο που θα διεξ?γεται το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο σ?μερα, αφο? περν?με πλ?ον στην εποχ? του m commerce, του κινητο? εμπορ?ου και αφ?νουμε π?σω μα? την εποχ? του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου.

Β?βαια, για μερικο?? το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο π?ρασε και δεν ακο?μπησε, δεν θα συμβε? ?μω? το ?διο και για το κινητ? εμπ?ριο.

Το ?διο το κρ?το? με το πρ?γραμμα τη? ηλεκτρονικ?? διακυβ?ρνηση? δεν αφ?νει αλλ? επιβ?λει τον κ?σμο σε ηλεκτρονικ?? συναλλαγ??. Αυτ? ?λλωστε θεωρε?ται και κινητ? εμπ?ριο, εκτ?? απ? το να αγορ?ζουμε παπο?τσια απ? το κινητ? μα?. – Πρ?γμα που ?χω κ?νει πολλ?? φορ?? και πιστ?ψτε με ?τι ?χει απ?στευτη ευκολ?α και μπορε?? να ψυριστε?? χωρ?? να το καταλ?βει?.

Τι θα αλλ?ξει πλ?ον στην αναζ?τηση στο ?ντερνετ απ? τα smartphones

Αυτ? που θα αλλ?ξει ε?ναι ?τι ?ταν θα αναζητ?με απ? κ?ποια κινητ? συσκευ? κ?τι στη Google, θα ωφελο?νται sites τα οπο?α ε?ναι φιλικ? προ? τι? κινητ?? συσκευ??, ε?ναι δηλαδ? λειτουργικ? προ? τον χρ?στη και δεν φα?νονται ?πω? στον σταθερ? υπολογιστ?.

?σοι ?χετε κινητ? με ?ντερνετ, προσπαθ?στε να δε?τε μια ιστοσελ?δα ?πω? φα?νεται στο desktop, ε?ναι σχεδ?ν αδ?νατο. Και ο προσανατολισμ?? τ?ρα ε?ναι κατακ?ρυφο? απ? οριζ?ντιο?, αλλ? και η αν?λυση και η ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? εντελ?? διαφορετικ??.

Η Google φα?νεται να επικροτε? του? χρ?στε? κινητ?ν με android, επ?ση?? φα?νεται να τιμωρε? τα παλι?, απαρχαιωμ?να sites που δεν ?χουνε ακολουθ?σει τι? τ?σει? τη? ν?α? τεχνολογ?α?.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε για να αντιμετωπ?σετε τον ν?ο αλγ?ριθμο;

Αρχικ?, θα πρ?πει να διαπιστ?σετε ε?ν το site σα? ε?ναι φιλικ? προ? τα κινητ? ? ?χι, ?χει δηλαδ? responsive design. Μπορε?τε να το δε?τε στο εργαλε?ο ελ?γχου συμβατ?τητα? τη? Google.

MOBILE SEO FRIENDLY

Αφο? λοιπ?ν εισ?γετε την ιστοσελ?δα σα? θα πρ?πει να την ελ?γξει το απαρα?τητο bot τη? Google για να δε?τε ?μα ε?ναι ? δεν ε?ναι το site σα? ?τοιμο για τον ν?ο αλγ?ριθμο.

?μα ε?ναι, θα φα?νεται η ιστοσελ?δα σα? προσαρμοσμ?νη ? διαφορετικ? απ? την κανονικ? στα κινητ?. Στην κ?τω εικ?να βλ?πετε πω? φα?νεται το site μου στι? κινητ?? συσκευ??. Κ?πω? ?τσι θα πρ?πει να φα?νεται και το δικ? σα? site.

MOBILE SEO FRIENDLY

Σε περ?πτωση που δεν ε?ναι η ιστοσελ?δα σα? κατ?λληλη και δεν περ?σει το τεστ τη? Google, τ?τε ?χετε 21 περ?που ημ?ρε? μ?χρι τι? 21/04/2015 δηλαδ? για να:

  1. ξανασχεδι?σετε την ιστοσελ?δα σα? με responsive design ?
  2. να προσθ?σετε μια ειδικ? ?κδοση για κινητ? και smartphones

Η ειδικ? ?κδοση για κινητ? ε?ναι του τ?που m.site.gr και γενικ? δεν τη συνιστ?. Αυτ? που συνιστ? ε?ναι να κ?νετε ανασχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα σα? επιλ?γοντα? ?να repsonsive WordPress Theme.

Οτιδ?ποτε και αν συμβα?νει δεν θα πρ?πει σε καμ?α περ?πτωση να πανικοβ?λλεστε. Μπορε?τε να με καλ?σετε για να με συμβουλευτε?τε στο 6972.364.387 και να βρο?με μαζ? μια λ?ση για την ιστοσελ?δα σα?.

Ανασχεδιασμ?? Ιστοσελ?δα? σε WordPress

Βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με την υπηρεσ?α WordPress SEO Redesign

Ζητ?στε Μια Προσφορ? Ανακατασκευ?? ? Προ?θηση? Ιστοσελ?δα?

Μην ξεχνι?μαστε ?τι δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α. Γρ?φω αυτ? τα ?ρθρα στο blog μου για να προσελκ?σω ν?ου? πελ?τε? και για βγ?λω το ψωμ? μου. Για να γ?νει αυτ? θα πρ?πει να με προτιμ?σετε σαν επαγγελματ?α και θα πρ?πει να ζητ?σετε μια προσφορ? για κατασκευ? ? για προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?! Το κ?στο? ε?ναι μικρ?, τα οφ?λη μ?νιμα και διαρκ?!

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO στι? κινητ?? συσκευ??

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Google Αξ?α? 129€!

seo-lefta-wordpress

Μ?θετε τα βασικ? για το SEO, κατακτ?στε τα μυστικ? των μηχαν?ν αναζ?τηση?, π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα

seo-web-design

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍