ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

MHXANES-ANAZITISIS-SEARCH-ENGINES-3

Μ?θετε πω? λειτουργο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση?!

Στα ?δυτα τη? πιο μεγ?λη? μηχαν?? αναζ?τηση? του πλαν?τη!

Σ?γουρα δεν υπ?ρχει ?νθρωπο? σ?μερα που να μην ?χει κ?νει χρ?ση τη? Google ?στω και μια φορ?. Σχεδ?ν γκουγκλ?ρουμε τα π?ντα σε καθημεριν? β?ση ακ?μα και τα domain names των αγαπημ?νων μα? site αντ? να τα πληκτρολογ?σουμε.

Π?σω ?μω? απ? αυτ?ν την εκπληκτικ? τεχνολογ?α τη? κορυφα?α? μηχαν?? αναζ?τηση?, κρ?βεται μια ολ?κληρη επιστ?μη και μια τερ?στια ομ?δα ειδικ?ν μηχανικ?ν λογισμικο? που κ?νουν τα αδ?νατα δυνατ? για να εξυπηρετ?σουν π?νω απ? 3,5 δισεκατομμ?ρια αναζητ?σει? ημερησ?ω?.

Σε αυτ? το ?ρθρο θα ?θελα να κ?νουμε μια επιστροφ? στα βασικ? του SEO και να ρ?ξουμε λ?γο φω? στο πω? λειτουργο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση?, αναλ?οντα? τον τρ?πο λειτουργ?α? τη? Google.

Πω? λειτουργε? η Google;

Σ?μφωνα με την ?δια τη Google, η λειτουργ?α τη? χωρ?ζεται σε τρ?α βασικ? στ?δια:

  • Crawling (σκαν?ρισμα)
  • Indexing (ευρετηρ?αση) και την
  • Ranking? (κατ?ταξη)

?σα και να διαβ?ζεται λοιπ?ν γ?ρω απ? τη Google ?λη η ιστορ?α ε?ναι πω? θα κ?νετε πετυχημ?να αυτ? τα 3 β?ματα, το ?να δ?ο τρ?α για να ανεβ?σετε το site σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Τι ε?ναι το Crawling ? σκαν?ρισμα;

MHXANES-ANAZITISIS-SEARCH-ENGINES-2

Το crawling ε?ναι η πρ?τη φ?ση τη? λειτουργ?α? μια? μηχαν?? αναζ?τηση? στην οπο?α δι?φορε? αρ?χνε? ( web crawlers) διατρ?χουν καθημεριν? τον παγκ?σμιο ιστ?, το λεγ?μενο world wide web εξο? και τα αρχικ? www που χρησιμοποιο?με στην γραμμ? διε?θυνση? ?ταν πληκτρολογο?με το site μα?.

Οι αρ?χνε? και οι web crawlers προσπαθο?ν να ανακαλ?ψουν ν?ο και φρ?σκο περιεχ?μενο και σ?μφωνα με την ?δια τη Google η διαδικασ?α του crawling ξεκιν?ει με την υποβολ? του sitemap τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google.

Καθ?? λοιπ?ν οι web crawlers επισκ?πτονται την ιστοσελ?δα σα? ψ?χνουν τα ?δη υπ?ρχοντα backlinks, πιθαν? νεκρ? backlinks και αναζητ?νε ν?ο περιεχ?μενο. Το λογισμικ? των crawler αποφασ?ζει μ?νο του με β?ση κ?ποιε? παραμ?τρου? ποια site θα επισκεφτε?, π?σο συχν? και π?σε? σελ?δε? θα ταξινομ?σει.

Μπορε?τε να ελ?γξεται και μ?νοι σαν π?σο συχν? θα επιτρ?ψεται τα web crawlers τη? Google να επισκ?πτονται το site σα? μ?σω του αρχε?ου robots.txt.

Για να βρεθε? πιο ε?κολα αυτ? το περιεχ?μενο θα πρ?πει να ?χει κ?ποια backlinks απ? ?λλα ?δη παλι?τερα sites και απ? σελ?δε? απ? sites που ε?ναι ταξινομημ?να ?δη στον Δε?κτη τη? Google.

?ρα ?σο πιο παλι? το site απ? το οπο?ο ?χουμε π?ρει το backlink τ?σο το καλ?τερο για το ταχ?τερο σκαν?ρισμα μα? απ? τη Google.

Τι ε?ναι το Indexing ? ευρετηρ?αση;

MHXANES-ANAZITISIS-SEARCH-ENGINES-1

Μ?λι? τα ?ξυπνα ρομπ?τ τη? Google, τα web crawlers εντοπ?σουν μ?α καινο?ρια σελ?δα στον ιστ? τ?τε εμφαν?ζουν το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? αυτ?? ?πω? κ?νει ?ναν web browser.

Σε αυτ?ν την φ?ση η Google μετρ?ει ?λου? του? παρ?γοντε? κατ?ταξη? που ε?ναι π?νω απ? 200 και που ισχ?ουν στον αλγ?ριθμο τη? για να κ?νει indexing ?πω?, αναν?ωση περιεχομ?νου, λ?ξει? κλειδι? κτλ και κρατ?ει ?λα αυτ? τα δεδομ?να στον Δε?κτη τη? ? τον Search Index.

Ο Δε?κτη? τη? Google δεν ε?ναι ?λλο? απ? μια τερ?στια συστοιχ?α υπερυπολογιστ?ν με πολ? μεγ?λο αποθηκευτικ? χ?ρο περ?που ?νω των 100 εκατομμυρ?ων Gigabyte.

Ο Δε?κτη? τη? Google ε?ναι σαν το δε?κτη εν?? βιβλ?ου, ? του γλωσσ?ριου που ?χει στο παρ?ρτημα ?λε? τι? λ?ξει? κλειδι? και τα ον?ματα και σε ποια σελ?δα εμφαν?ζεται αυτ? η λ?ξη κλειδ?.

Και μετ? σου λ?νε ?τι δεν χρησιμοποιε? η Google λ?ξει? κλειδι? πλ?ον και ?τι ε?ναι ?χρηστε?!

Τι ε?ναι το Ranking ? ταξιν?μηση;

Στο τρ?το και τελευτα?ο στ?διο η Google προσπαθε? με β?ση των αλγ?ριθμο κατ?ταξη? και με την χρ?ση συστημ?των τεχνητ?? νοημοσ?νη? ?πω? το RankBrain και το Knowdlegde Graph να ταξινομ?σει στον Δε?κτη τη? τα πιο σχετικ? και τα ποιο σημαντικ? sites και σελ?δε? με β?ση του? ?ρου? αναζ?τηση? του χρ?στη ? τι? λ?ξει? κλειδι?.

Π?τε θα βγει το site μου στη Google;

Τ?ρα αυτ? η διαδικασ?α ολοκληρ?νεται σε κλ?σματα δευτερολ?πτων μια και η επεξεργαστικ? ισχ?? των συστημ?των που χρησιμοποιε? ο Δε?κτη? τη? Google ε?ναι τερ?στια. ?μω? ε?λογα θα ρωτο?σε κ?ποιο? αφο? λοιπ?ν η διαδικασ?α κρατ?ει μερικ? δευτερ?λεπτα, γιατ? δεν βγα?νει το site μου στη Google αμ?σω?;

Η απ?ντηση ε?ναι απλ?.

Ο Δε?κτη? απλ?? αποθηκε?ει τα αποτελ?σματα που ?χει σκαν?ρει και ευρετηρι?σει απ? τι? προηγο?μενε? μ?ρε?. ?ρα σ?μερα δεν βλ?πουμε που ε?ναι το site σα? τ?ρα αλλ? που ?ταν χτε? ?ω? και 15 ημ?ρε? πριν στον Δε?κτη.

Η Google δεν κ?νει λ?θη κατ?ταξη?;

Επειδ? η κατ?ταξη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? γ?νεται απ? τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google και ?χι απ? κ?ποιο ανθρ?πινο χ?ρι -εκτ?? και ?μα ?χετε φ?ει κ?ποια χειρ?νακτη ποιν? απ? τη Google- συν?θω? συμβα?νουν και κ?ποια τραγελαφικ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Αυτ? τα τραγελαφικ? ονομ?ζονται Google Bombs.

Google Bomb Σκατ?βλαχο?

GOOGLE-BOMB-SKATIVLAXOS-TSIPRAS-1

Για παρ?δειγμα, μπορε?τε να κ?νετε μια αναζ?τηση στη Google με τον ?ρο αναζ?τηση? Σκατ?βλαχο?. Θα δε?τε ?τι στην δε?τερη θ?ση των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? φιγουρ?ρει ο Αλ?ξη? Τσ?πρα? με ?να β?ντεο απ? το YouTube.

Αυτ? ε?ναι δε?γμα ?τι ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? τη? Google ε?ναι υπερ?νω κομμ?των και λειτουργε? σωστ? απ? μ?νο? του? αφο? μα? επ?στρεψε το πιο σχετικ? αποτ?λεσμα με τον ?ρο αναζ?τηση? Σκατ?βλαχο? που ε?ναι αυτ? το β?ντεο που ονομ?ζεται ?τσι.

Τα λεγ?μενα Google bombs συμβα?νουν και τα σφ?λματα του αλγορ?θμου ε?ναι συχν? για τα οπο?α δεν μπορο?με να επ?μβουμε προσωπικ?, σαν ειδικο? του SEO και αυτ? ε?ναι δε?γμα ?τι καν?να? δεν μπορε? να σα? εγγυηθε? ?τι θα βγει με κ?ποια λ?ξη κλειδ? η ιστοσελ?δα σα? πρ?τη στη Google, ο?τε η ?δια η Google.

Πω? θα ταξινομ?σετε το site σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google;

Αν?φερα στην αρχ? του ?ρθρου ?τι μπορε?τε να κατατ?ξετε πιο γρ?γορα την ιστοσελ?δα σα? στη Google με τι? λ?ξει? κλειδι? που εσε?? επιθυμε?τε εφ?σον χρησιμοποι?σετε καλ?τερα απ? του? ανταγωνιστ?? σα? τα κατ?λληλα σ?ματα κατ?ταξη? τα οπο?α ε?ναι π?νω απ? 200.

Η σωστ? εκτ?λεση των τρι?ν βημ?των που λειτουργε? η Google και η κατ?λληλη αξιοπο?ηση των σημ?των κατ?ταξη? μπορο?ν να σα? οδηγ?σουν με μαθηματικ? ακρ?βεια σε ε?λογο χρονικ? δι?στημα στην πρ?τη σελ?δα των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? ? και ακ?μα στην πρ?τη θ?ση τη? Google. Πω? θα γ?νει αυτ?;

Απλ?? ζητ?στε τη γν?μη των ειδικ?ν, ζητ?στε μια ολοκληρωμ?νη προσφορ? κατ?ταξη? στην Google σ?μερα κι?λα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Δε?τε περισσ?τερα για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍