ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Πω? να Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ: ?να? Απλ?? Οδηγ?? Για Να Δημιουργ?σετε ?να Κερδοφ?ρο Blog

Περιεχ?μενα

Καλ?? ?ρθατε στο επιχειρηματικ? μου blog και στον οδηγ? π?? να βγ?λετε χρ?ματα απ? το ?ντερνετ δημιουργ?ντα? μια κερδοφ?ρα ιστοσελ?δα. Στ?χο? του οδηγο? ε?ναι να σα? βοηθ?σει να βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ.

Αυτ? η σελ?δα ε?ναι το σημε?ο εκκ?νηση? για ?να ταξ?δι στον ηλεκτρονικ? επιχειρηματικ? κ?σμο και θα σα? εφοδι?σει με πρακτικ?? γν?σει? για να επιτ?χετε τρει? βασικο?? στ?χου?:

 1. Να τον?σει τι? ποιο πολ?τιμε? και πιο σχετικ?? πηγ?? που βρ?σκονται σε αυτ? το site
 2. Να σα? οδηγ?σει μ?σω τη? πιο σ?ντομη? διαδρομ?? στο στ?χο σα? να βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ και
 3. Να σα? δ?σει ?να απλ? πλ?νο δρ?ση? για να πετ?χετε αληθιν? και διαρκ? αποτελ?σματα.

?μα ?χετε την περι?ργεια να δε?τε ποιο? δημιο?ργησε αυτ?ν τον οδηγ? για να βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ, επισκεφτε?τε την σελ?δα ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ για να μ?θετε περισσ?τερα για την ιστορ?α μου.

(Γι?ννη? Διβρ?μη?, ο δημιουργ?? αυτο? του blog και του οδηγο? βγ?λτε λεφτ?).

Σα? συνιστ? ανεπιφ?λακτα να προσθ?σετε στου? σελιδοδε?κτε? σα? αυτ? τη σελ?δα (πατ?στε απλ?? τα πλ?κτρα CTRL+D) γιατ? θα χρειαστε?τε λ?γο χρ?νο μ?χρι να μελετ?σετε και να τα εφαρμ?σετε ?λα τον οδηγ?.

Αποδε?ξετε ?τι ε?στε δραστ?ριο? ?νθρωπο?, κ?ντε like στη σελ?δα μου, ακολουθ?στε με στο twitter, καθ?? και στα ?λλα κοινωνικ? δ?κτυα, ?πω? το προσωπικ? Καν?λι Youtube. ?μα το περιεχ?μενο σα? αρ?σει μοιραστε?τε το με του? φ?λου? σα?.

Ε?στε ?τοιμοι; Α? ξεκιν?σουμε λοιπ?ν…

vgalte-lefta-internet-podcast
Podcast 1: Βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ

Για ?λου? εσ?? που σα? κουρ?ζει το δι?βασμα, o οδηγ?? βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ τ?ρα και σε podcast. Απλ?? πατ?στε το play και χαλαρ?στε! Πολ?τιμο υλικ? για το πω? να βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ θα αρχ?σει υποσυνε?δητα να κυλ?ει στι? φλ?βε? που μπορε?τε να αξιοποι?σετε αργ?τερα.

 

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO: Κατεβ?στε τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα

Βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ σε 8 β?ματα – β?ντεο μαθ?ματα

 1. Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 1 Κατεβ?στε Τον Οδηγ?
 2. Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ: Β?μα 2 Τι Θα Μ?θετε
 3. Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 3 Αγορ? Στ?χο?
 4. ?Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 4 Περιεχ?μενο
 5. Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 5-Traffic
 6. Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 6- Money
 7. Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 7- Optimization
 8. Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 8 – Μυστικ? Επιτυχ?α?

Β?μα 1 Εγγραφε?τε Στα Ηλεκτρονικ? Ν?α Και Κατεβ?στε Τον Οδηγ? Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ

Για να κρατηθο?με σε μια τροχι? εγρ?γορση?, αλλ? και για να ξεφ?γουμε απ? την ζ?νη αδρ?νεια?, θα πρ?πει να εγγραφε?τε στι? ηλεκτρονικ?? ενημερ?σει? ?σοι απ? εσ?? δεν το ?χετε κ?νει ακ?μη, και μετ? να κατεβ?σετε τον οδηγ? βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ.

Δ?στε απλ?? ?να ?γκυρο ηλεκτρονικ? ταχυδρομε?ο και πατ?στε το κουμπ? τη? εγγραφ?? (Sign-Up).

Τα ηλεκτρονικ? ν?α ε?ναι ?να συνοδευτικ? βο?θημα για? τον οδηγ? Βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ. Δεν ε?ναι υποχρεωτικ? να πετ?χετε, αλλ? για να πετ?χετε χρει?ζεται να αναλ?βετε δρ?ση. Μετ? ελ?γξτε το ηλεκτρονικ? σα? ταχυδρομε?ο για να κ?νετε επιβεβα?ωση τη? εγγραφ?? σα?.

Θα λαμβ?νετε μερικ? ενημερωτικ? μην?ματα μερικ?? φορ?? την εβδομ?δα τα οπο?α θα σα? κατευθ?νουν περαιτ?ρω στην διαδικασ?α χτισ?ματο? μια? κερδοφ?ρα? ιστοσελ?δα? και θα σα? διδ?σκουν διαφορετικ?? στρατηγικ?? για το πω? θα βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ.

Μ?λι? θα ολοκληρ?σετε την εγγραφ? σα? θα λ?βετε και ?ναν σ?νδεσμο ( link) για να μεταφορτ?σετε τον οδηγ? σε ηλεκτρονικ? αρχε?ο ΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΤΕ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Ο οδηγ?? περιλαμβ?νει μια σειρ? απ? πηγ?? εικ?να?, β?ντεο και κειμ?νου για το π?? θα καταφ?ρετε να στ?σετε μια κερδοφ?ρα ιστοσελ?δα. Θα σα? συνιστο?σα να μελετ?σετε τον οδηγ? Βγ?λτε Λεφτ? διεξοδικ? καθ?? θα σα? δ?σει σαφε?? οδηγ?ε? για το π?? κατ?φερα να βγ?λω μια μικρ? περιουσ?α απ? την ν?α τεχνολογ?α και το ?ντερνετ.

Εδ? θα μπορο?σατε να με ρωτ?σετε, και ?μα μελετ?σω τον οδηγ?, θα βγ?λω λεφτ? απ? το ?ντερνετ; Η απ?ντηση ε?ναι απλ?, ?χι ?μα απλ?? τον διαβ?σετε. ?μα ?μω? εφαρμ?σετε τον οδηγ? ΒΓΑΛΤΕ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, τ?τε ναι, ?χετε κ?ποιε? ελπ?δε? να πετ?χετε. Το θ?μα βλ?πετε δεν ε?ναι ο κ?πο?, αλλ? ο τρ?πο?. Και μ?χρι να βρε?τε τον κατ?λληλο τρ?πο για να βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ θα πρ?πει να κοπι?σετε και λ?γο.

Κατ?πιν, ακολουθ?στε τα β?ματα σε αυτ? τη σελ?δα, κατεβ?στε και δε?τε τον οδηγ? (κυκλοφορε? σε Β?ντεο απ? το προσωπικ? μου? Καν?λι Youtube) και διαβ?στε τα ηλεκτρονικ? μην?ματα που θα σα? αποστ?λλω και θα ?χετε ?λα ?σα σα? χρει?ζονται για να ολοκληρ?σετε με επιτυχ?α το δικ? σα? κερδοφ?ρο site.

Συχν? θα σα? στ?λνω ενημερ?σει? με σημαντικ? ?ρθρα, εργαλε?α και ιστοσελ?δε? κρ?σιμε? για την επιτυχ?α σα?. Ακολουθ?στε τα β?ματα και κ?ντε πρ?ξη ?μεσα ?σα μαθα?νετε. Μ?νο η εφαρμοσμ?νη γν?ση ε?ναι δ?ναμη και θα σα? βοηθ?σει πραγματικ? να βγ?λτε λεφτ? απ? την ιστοσελ?δα σα?.

Τ?ρα α? περ?σουμε στο πρ?γραμμα σπουδ?ν ? γενικ? στο τι θα μ?θετε μ?σα απ? αυτ? τα 8 β?ματα του οδηγο?.

Β?μα?2 Τι Θα Μ?θετε

Περιληπτικ?, θα σα? δ?σω ?ναν μπο?σουλα για το ποια διαδικασ?α θα ακολουθ?σουμε.

Παρεμπιπτ?ντω?, επειδ? ?χω σπουδ?σει μ?ρκετινγκ στο Λονδ?νο, η διαδικασ?α αυτ? που θα ακολουθ?σουμε ε?ναι ?δια με την διαδικασ?α που ακολο?θησε μ?χρι τ?ρα κ?θε πετυχημ?νη σελ?δα που βγ?ζει λεφτ?, καθ?? και κ?θε πετυχημ?νη επιχε?ρηση. Υποθ?στε πω? ε?ναι ?να σ?στημα franchise και ?πω? κ?θε franchise ?χει ?να εγχειρ?διο λειτουργ?α? ? ?να Σ?στημα Επιτυχ?α?. Η διαδικασ?α ε?ναι απλ?:

1.Βρε?τε τι ακριβ?? αν?γκε? ? κεν? ?χει η αγορ? σ?μερα και μ?θετε τι ψ?χνουν οι υποψ?φιοι αγοραστ?? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για να καλ?ψουν αυτ?ν την αν?γκη.

2. Φτι?ξτε μια ιστοσελ?δα που ε?ναι γεμ?τη με σχετικ? περιεχ?μενο που βοηθ?ει του? ανθρ?που? να καλ?ψουν αυτ?ν την αν?γκη.

3. Οδηγ?στε επισκ?πτε? στη σελ?δα σα? και μετατρ?ψτε του? σε συνδρομητ?? στα ηλεκτρονικ? σα? ν?α ? στα Ηλεκτρονικ? Ταχυδρομε?ο σα?.

4. Ξεκιν?στε να βγ?ζετε χρ?ματα απ? το κοιν? σα? χρησιμοποι?ντα? τη διαφ?μιση, το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, το δικτυακ? μ?ρκετινγκ ? και ακ?μα πουλ?ντα? τα δικ? σα? προ??ντα και υπηρεσ?ε?.

5. Βελτιστοποι?στε και αυτοματοποι?στε την ?λη διαδικασ?α μ?ρκετινγκ, ο?τω? ?στε να μην χρει?ζεται να εργ?ζεστε ολημερ?? για να κρατ?τε την επιχε?ρησ? σα? ανοικτ?.

Για να πετ?χετε του? παραπ?νω στ?χου?, θα σα? εκπαιδε?σω μ?σα σε π?ντε μαθ?ματα, τα οπο?α θα πρ?πει να τα ολοκληρ?σετε με την σειρ? για να ?χετε τα καλ?τερα αποτελ?σματα. Αυτ? τα μαθ?ματα ε?ναι:

Α. Επιλογ? Θ?ματο? -Μικροτμ?ματο? Αγορ?? και Παραμετροπο?ηση του Blog σα?

Β. Δημιουργ?α Περιεχομ?νου ? content

Γ. Δημιουργ?α Επισκεψιμ?τητα? ? traffic

Δ. Χρηματοπο?ηση (βγ?λτε χρ?ματα απ? την ιστοσελ?δα σα?)

Ε. Βελτιστοπο?ηση και Αυτοματοπο?ηση

Παρ?λο που χρει?ζεται δευτερ?λεπτα για να διαβ?σετε την παραπ?νω λ?στα, η ?λη διαδικασ?α μπορε? για να ολοκληρωθε? σωστ? να διαρκ?σει σε κ?θε β?μα τη? εβδομ?δε?, μ?νε? ακ?μα και χρ?νια.
Για να κρατ?με λοιπ?ν λογαριασμ? του τι πρ?πει να κ?νουμε παρακ?τω, ?χω συμπεριλ?βει για εσ?? και ?ναν λογικ? χρ?νο υλοπο?ηση? του κ?θε β?ματο?. Σα? ενθαρρ?νω να μην βι?ζεστε και να π?ρετε ?σο χρ?νο χρειαστε?. Τα μαθ?ματα ε?ναι αλληλ?νδετα και επ?λληλα και η επιτυχ?? ολοκλ?ρωση του επ?μενου εξαρτ?ται ?μεσα απ? την επιτυχ?? ολοκλ?ρωση του προηγο?μενου.

Για παρ?δειγμα, δεν υπ?ρχει ν?ημα να προσελκ?σετε επισκ?πτε? στη σελ?δα σα? (Επισκεψιμ?τητα- Μ?θημα Γ), εν? δεν υπ?ρχει εκε? τ?ποτα να δουν (περιεχ?μενο- Μ?θημα Β).

Η διδακτικ? μεθοδολογ?α που χρησιμοποι? σε αυτ?ν τον οδηγ? ηλεκτρονικ?? επιχειρηματικ?τητα? βασ?ζεται στα π?νω απ? 15 χρ?νια προ?πηρεσ?α? στο μ?ρκετινγκ, στη ν?α τεχνολογ?α και στι? επιχειρ?σει?. Βασ?ζεται κυρ?ω? σε ?ρθρα και υλικ? που συμπεριλαμβ?νεται σε αυτ? το site.

Η εν?τητε? που καλ?πτουμε μ?σα στην ιστοσελ?δα μα? ε?ναι:

Η κ?ρια εστ?ασ? μα? ε?ναι πω? να βγ?λουμε χρ?ματα απ? το blog μα?. Ιδια?τερα, θα πρ?πει να δ?σουμε το 100% των δυν?με?ν και τη? εν?ργει?? μα? για να κ?νουμε αυτ? το blog να βγ?λει χρ?ματα και ?ω? ?του χρειαστε?, ειδ?λλω?? να το π?ρουμε απ?φαση ?τι δεν θα βγ?λει χρ?ματα.

Προσωπικ? σα? συνιστ? να εστιαστε?τε σε αυτ?ν τον σκοπ? για τουλ?χιστον για ?ξι με δ?δεκα? μ?νε? πριν αποφασ?σετε να εγκαταλε?ψετε αυτ? την επιχε?ρηση και μετακινηθε?τε σε μια καινο?ρια επιχειρηματικ? δραστηρι?τητα. Παρ?λαυτα ε?ν το blog σα?, δε?ξει λ?γα ψ?γματα επιτυχ?α? ( ?ταν εννοο?με επιτυχ?α , αναφερ?μαστε σε οικονομικ? αποτελ?σματα, με ?λλα λ?για στο να βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ) θα ?λεγα να επιμε?νετε. Θα σα? αποκαλ?ψω παρακ?τω γιατ?.

 

Αν και εστιαζ?μαστε στο πω? να αποκομ?σουμε κ?ρδη απ? το blog μα?, αυτ? που στην ουσ?α θα μ?θετε ε?ναι Βασικ?? Αρχ?? Του ?ντερνετ Μ?ρκετινγκ που μπορο?ν να εφαρμοστο?ν σε ?λα το φ?σμα των επιχειρ?σεων.

Δεν ?χει σημασ?α ε?ν χρησιμοποιε?ται το blog σα? ? ?χι, αυτ?? οι βασικ?? αρχ?? ε?ναι καθολικ?? για οποιαδ?ποτε ιστοσελ?δα βγ?ζει χρ?ματα. Ε?τε ε?ναι ηλεκτρονικ? κατ?στημα, ε?τε ηλεκτρονικ? περιοδικ?, ε?τε προσωπικ? blog.

Απ? τ?τε που οι πλατφ?ρμε? του blog ?πω? το WordPress ε?ναι ε?κολε? και παρ?χονται δωρε?ν, και π?νω σε αυτ?? ?χουν στηθε? χιλι?δε? πετυχημ?νε? επιχειρ?σει?, σα? συστ?νω να κ?νετε και εσε?? το ?διο. Οδηγ?ε? για το πω? θα εγκαταστ?σετε και θα παραμετροποι?σετε το ιστολ?γιο σα? με το WordPress παρ?χονται παρακ?τω στο επ?μενο β?μα. Παρ?λαυτα ε?ν π?λι αισθ?νεστε αδ?ναμοι τεχνολογικ?, μην ανησυχε?τε καθ?λου. Μπορε?τε? να χρησιμοποι?σετε την υπηρεσ?α Δωρε?ν Εγκατ?σταση? WordPress και να? Ξεκιν?στε το blog σα? Σ?μερα!?

Βλ?πετε ε?ναι π?ρα πολ? απλ?, επειδ? και εγ? αντιμετ?πισα το ?διο πρ?βλημα με σα? στα πρ?τα μου β?ματα στο ?ντερνετ και δεν ε?χα κ?ποιον να με καθοδηγ?σει, πλ?ον γνωρ?ζω καλ? τι χρει?ζεται ?να? καινο?ριο? για να πετ?χει στο χ?ρο και να βγ?λει χρ?ματα απ? το blog του.

Σε ?λο αυτ?ν τον οδηγ? σα? τροφοδοτ? με π?ρα πολλ? ?ρθρα, βιβλ?α και επιμορφωτικ? β?ντεο που μπορε?τε απλ?? να κατεβ?σετε και να παρακολουθ?σετε. Κ?θε μια απ? αυτ?? τι? πλο?σιε? πηγ?? ?χει δημιουργηθε? σε διαφορετικ? χρ?νο και ?σω? μερικ?? φορ?? το περιεχ?μενο μου σα? μπερδ?ψει προσωριν?. Π?ντοτε να επιστρ?φετε σε αυτ?ν τον οδηγ? ?ταν αισθ?νεστε χαμ?νοι στην πλο?γηση. Αυτ?? ο οδηγ?? ε?ναι ο χ?ρτη? που τοποθετε? ?λε? τι? πηγ?? και την ?λη μαζ? σε μ?α συνεκτικ? διαδικασ?α.

Σα? υπ?σχομαι ?τι ε?ν εστιαστε?τε στην μελ?τη των πηγ?ν και αναλ?βετε δρ?ση και υλοποι?σετε και τα π?ντε β?ματα που σα? δ?νω σε αυτ?ν τον οδηγ?, θα αποκτ?σετε ?λη την τεχνογνωσ?α για το πω? να βγ?λετε χρ?ματα απ? το ?ντερνετ. ?σω? κ?ποια μ?ρα που θα ?χετε παρατ?σει τη δουλε?α σα? και θα ε?στε ?να? απ? του? εκατομμυριο?χου? του ?ντερνετ να με ευγνωμονε?τε!

 

Τ?ρα, α? βιαστο?με να ξεκιν?σουμε με το Μ?θημα Α αμ?σω? παρακ?τω…

 

Β?μα?3 Διαλ?ξτε Μια Αγορ? Στ?χο Και Χτ?στε Το Blog Σα? Γ?ρω Απ? Αυτ?ν-Niche Μ?θημα Α

 • Εκτιμ?μενο? Χρ?νο?: 1 Εβδομ?δα
 • Αποτελ?σματα: Επιλογ? Θ?ματο? Ιστοσελ?δα?, Καταχ?ριση ον?ματο? χ?ρου και εγκατ?σταση WordPress
 • Επ?νδυση:
  • Περ?που 10€/ετησ?ω? ?νομα χ?ρου απ? την TopHost
  • Περ?που 50€/ετησ?ω? φιλοξεν?α ιστοσελ?δα? απ? την TopHost
  • Aναθ?στε την κατασκευ?? του site σα? ?? του blog ? του e-shop σα? σε μ?να

   

 

Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? στρατηγικ?? και τεχνικ?? που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε για να δημιουργ?σετε τα ηλεκτρονικ? σα? εισοδ?ματα, οι οπο?ε? ?χουν σαν κοιν? παρονομαστ? το παρακ?τω:

Θα πρ?πει να εξυπηρετ?σετε μ?α αν?γκη σε μια αγορ? στ?χο που χρησιμοποιε? αποκλειστικ? το ?ντερνετ για να καλ?ψει αυτ?ν την αν?γκη. Αυτ? την αν?γκη θα πρ?πει να την ικανοποι?σετε καλ?τερα απ? τον ανταγωνισμ? και σε χαμηλ?τερη τιμ? για να θ?λουν οι ?νθρωποι να σα? πληρ?σουν και εσε?? να βγ?λτε λεφτ? απ? αυτ?.

Η πρ?κληση ε?ναι να αναγνωρ?σετε μια ανθρ?πινη αν?γκη με επαρκ? ζ?τηση ο?τω? ?στε να ε?ναι βι?σιμη η αγορ? στ?χο? ? το μικρομερ?διο ? μικροτμ?μα τη? εν λ?γω αγορ??. Μετ? θα πρ?πει να αναπτ?ξετε μια υπηρεσ?α ? ?να προ??ν για να καλ?ψετε αυτ?ν την ανθρ?πινη αν?γκη και να βγ?λτε λεφτ?.

Ε?ν κατανο?σετε το συγκεκριμ?νο β?μα λ?θο?, δυστυχ?? ?λο το ηλεκτρονικ? blog θα ?χει ?σχημη κατ?ληξη. Θα ?χετε δημιουργ?σει μια ιστοσελ?δα που δεν θα ?χει καθ?λου επισκ?πτε? ? θα ?χετε επισκ?πτε? αλλ? καν?να? του? δεν θα αγορ?ζει αυτ? που πουλ?τε, οπ?τε θα ε?ναι ακατ?ρθωτο ? εξαιρετικ? δ?σκολο να βγ?λτε λεφτ?.

?ταν διαλ?γετε το θ?μα του blog σα?, την αγορ? στ?χο δηλαδ? συνδυ?ζετε δ?ο βασικ? πρ?γματα.

1. Τι μπορε?τε να προσφ?ρετε και το κ?νετε καλ? και με ευχαρ?στηση για να βοηθ?σετε του? ?λλου?

2. Και τι πραγματικ? οι ?νθρωποι χρει?ζονται ? επιθυμο?ν και ε?ναι διατεθειμ?νοι να ξοδ?ψουν χρ?ματα γι’ αυτ?.

Δεν ε?ναι και μια ε?κολη απ?φαση και θα πρ?πει να σκεφτε?τε τι θ?λετε εσε?? και τι θ?λει η αγορ? στ?χο? σα?. Ευτυχ?? δεν χρει?ζεται να μαντ?ψετε τι θ?λει η αγορ? σα? μια και υπ?ρχουν π?ρα πολλ? εργαλε?α μ?ρκετινγκ και ?ντερνετ μ?ρκετινγκ διαθ?σιμα για? να αντιληφθε?τε που ξοδε?ουν τα χρ?ματ? του? οι ?νθρωποι στο ?ντερνετ. Παρακ?τω θα σα? υποδε?ξω μερικ? απ? αυτ? τα εργαλε?α στι? πηγ?? αυτο? του μαθ?ματο?.

Ο στ?χο? σα? ε?ναι να μ?θετε που κατευθ?νονται οι επισκ?πτε? στο ?ντερνετ. Συγκεκριμ?να ποιε? λ?ξει? κλειδι? χρησιμοποιο?ν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? για να βρουν αντ?στοιχε? ιστοσελ?δε? και τι του? κ?νει να γυρν?νε π?σω σε αυτ??.

Το επ?μενο β?μα ε?ναι να δημιουργ?σετε ?να blog που να αιχμαλωτ?ζει τον αναγν?στη και να περι?χει πρ?γματα που θα τον κ?νουν να σα? επισκεφτε? ξαν?. ?μω? πριν κ?νετε οποιαδ?ποτε κ?νηση για να φτι?ξετε την ιστοσελ?δα σα? ? ακ?μα να επιλ?ξετε και ?να ?νομα χ?ρου (domain name) θα πρ?πει να κατανο?σετε πλ?ρω? το τι ζητ?νε οι ?νθρωποι και πω? δημιουργε?τε η επισκεψιμ?τητα στο ?ντερνετ.

Αυτ? θα πρ?πει να σα? μπερδε?ει λ?γο σε αυτ?ν την φ?ση, αλλ? μην ανησυχε?τε γιατ? στο site μου και στο ελληνικ? και στο διεθν?? ?χω μια πληθ?ρα απ? πηγ?? που θα σα? βοηθ?σουν να ξεκαθαρ?σετε αυτ? την διαδικασ?α.

 

Σχετικ? με τι? πηγ?? του οδηγο? Λεφτ? στο ?ντερνετ

Κ?θε πηγ? που παραθ?τω θα χρειαστε? να την μελετ?σετε διεξοδικ? μ?χρι να την κατανο?σετε. Αυτ? δεν χρει?ζεται να το πα?ρνετε απ?λυτα τοι? μετρητο??. Δεν χρει?ζεται να καταλαβα?νετε 100% τα π?ντα. Απλ? πρ?πει να μ?θετε αρκετ? για να μπορ?σετε να π?ρετε μια σωστ? απ?φαση για το επ?μενο β?μα.

Προσ?ξτε μην χαθε?τε στη μετ?φραση, μην κολλ?σετε στη μελ?τη και π?θετε αν?λυση παρ?λυση. Η δρ?ση ε?ναι το παν και ?χι μ?νο η γν?ση. Σε κ?ποιε? αποφ?σει? θα πρ?πει να χρησιμοποι?σετε απλ?? την δια?σθησ? σα? ? μπορε?τε και να με ρωτ?σετε απευθε?α?. Θα απαντ?σω σε ?λου? τι? απορ?ε? και σε ?λου?. Απλ?? στε?λετε μου ?να email στο xanthogenous @ gmail.com ? χρησιμοποιε?στε την φ?ρμα επικοινων?α?.

Στο τμ?μα με τι? πηγ?? σα? δ?νω τι? καλ?τερε? και πιο εμπεριστατωμ?νε? πηγ?? σχετικ? με το μ?θημα που διδ?σκεστε και το παρ?χω σε κε?μενο και σε β?ντεο.

Οι πηγ?? προ?ρχονται απ? αυτ? το blog, απ? μαθ?ματα που ?χω διδ?ξει και απ? δημοσιε?σει? που ?χω κ?νει γενικ? σε δι?φορε? σελ?δε?. Π?ρα πολλ? απ? πρ?γματα απ? τι? πηγ?? μπορε? να επαναλαμβ?νονται, αρκε? να ξ?ρετε ?τι η επαν?ληψη ε?ναι η μητ?ρα τη? μ?θηση?. ?σο περισσ?τερο επαναλαμβ?νετε κ?τι, τ?σο βαθ?τερα εντρυφ?στε σε αυτ?.

Τα β?ματα και οι οδηγ?ε? που σα? δ?νω ε?ναι το βασικ? πλ?νο δρ?ση? που πρ?πει να ακολουθ?σετε, οπ?τε χρησιμοποι?στε τι? ω? συμπληρωματικ?? του οδηγο?. Μ?λι? ολοκληρ?σετε και τι? τελευτα?ε? πηγ??, μπορε?τε να π?τε στο επ?μενο μ?θημα. Μπορε?τε στο μ?λλον να επιστρ?ψετε π?σω σε ?να προηγο?μενο μ?θημα αργ?τερα και να συμπληρ?σετε τα κεν? σα?.

Εργαλε?α και Εφαρμογ??

1. Google Keyword Tool

Το Google’s keyword tool ε?ναι ?να δωρε?ν εργαλε?ο και θα σα? δ?σει πλο?σια δεδομ?να απ? την εταιρε?α Google. Τα δεδομ?να αυτ? περιλαμβ?νουν μηνια?ε? αναζητ?σει? σε λ?ξει? κλειδι? τοπικ? και διεθν??. Επ?ση? περι?χει π?ρα πολλ? δεδομ?να για το τι αναζητι?ται περισσ?τερο σ?μερα στο ?ντερνετ. Αξ?ζει τον κ?πο να δοκιμ?σετε το εργαλε?ο τη? Google. Ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ? να ξεκιν?σετε με αυτ? το εργαλε?ο και μετ? να κ?νετε οποιαδ?ποτε ?λλη κ?νηση.

?νομα Χ?ρου και Φιλοξεν?α Ιστοσελ?δα?

Μ?λι? συλλ?βετε τη γενικ? ιδ?α για την κεντρικ? θεματολογ?α του blog σα?, δεν χρει?ζεται να δ?σετε το θ?μα απ?λυτα, απλ? να υπ?ρχει κ?ποιο κεντρικ? θ?μα, το επ?μενο β?μα ε?ναι να στ?σουμε το blog σα?.

Για να γ?νει αυτ? θα πρ?πει:

 • Να αγορ?σετε ?να ?νομα χ?ρου
 • Να αγορ?σετε ?να πακ?το φιλοξεν?α? ? hosting
 • Να στ?σετε το Λογισμικ? WordPress για να διαχειριστε?τε την δυναμικ? ιστοσελ?δα σα?.

 

Μ?λι? λοιπ?ν ολοκληρ?σετε με αυτ? το β?μα, θα ?χετε ?να πλ?ρη? λειτουργικ? blog ανεβασμ?νο στον α?ρα, ?τοιμο να το γεμ?σετε με υλικ? και που μπορε? ο καθ?να? να το δει απλ?? πληκτρολογ?ντα? το ?νομα χ?ρου που ?χετε επιλ?ξει.

Ρ?ξτε μια ματι? στι? πηγ?? παρακ?τω και φροντ?στε να βρε?τε το χρ?νο να τι? κοιτ?ξετε μ?α προ? μ?α. Μην ξεχν?τε δεν υπ?ρχουν μαγικ?? συνταγ?? για την επιτυχ?α ο?τε εκπτ?σει?, ο?τε παρακ?μψει?. Για να βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ θα πρ?πει να δουλ?ψετε σκληρ? και να αντιμετωπ?ζετε το blog σα? σαν πραγματικ? επιχε?ρηση.

Πηγ?? Μελ?τη? Μ?θημα Α: ?νομα Χ?ρου και Φιλοξεν?α Ιστοσελ?δα?

Συνιστ?μενε? υπηρεσ?ε?

 • TopHost
  Αποκτ?στε ?να διεθν?? ?νομα χ?ρου και αξι?πιστη φιλοξεν?α ιστοσελ?δων σε ελληνικ? server για λ?γου? ταχ?τητα? και SEO. Επιλ?ξτε το ?νομα σα? χωρ?? περιορισμο?? απ? 700 διαφορετικ?? επιλογ?? ονοματοθεσ?α?.

 

Β?μα?4 Δημιουργ?στε Σο?περ Κατ?λληλο Περιεχ?μενο Για Το Κοιν? Σα?-Content Μ?θημα Β

 • Εκτιμ?μενο? Χρ?νο?: 6 Μ?νε?? (μπορε?τε να εργαστε?τε παρ?λληλα και στο Μ?θημα Γ: Οδηγ?στε επισκ?πτε? στο blog σα? κατ? τη δι?ρκεια τη? δημιουργ?α? του περιεχομ?νου)
 • Αποτελ?σματα: Τουλ?χιστον 100 μοναδικ?? αποστολ?? (?ρθρα και β?ντεο) διαθ?σιμα απ? το blog σα? και παραγωγ? εν?? μοναδικο? αντικειμ?νου που το δ?νετε δωρε?ν σε αντ?λλαγμα για την εγγραφ? του? στην λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου.
 • Επ?νδυση:
  • Aweber Ηλεκτρονικ? Μ?ρκετινγκ 15€ το μ?να περ?που
  • Προαιρετικ? για αν?θεση δημιουργ?α? β?ντεο,
  • Εξοπλισμ?? Παραγωγ?? Β?ντεο και ?χου (μικρ?φωνο, κ?μερα ? κινητ?)


Το περιεχ?μενο ε?ναι η θεμ?λια και ακρογωνια?α λ?θο? του blog σα?. Ε?ν Θ?λετε οι ?νθρωποι να επισκ?πτονται την σελ?δα σα? θα πρ?πει να υπ?ρχει κ?ποιο? σοβαρ?? λ?γο?. Και αν θ?λετε να βγ?λτε λεφτ? απ? την σελ?δα σα? θα πρ?πει να υπ?ρχει εξαιρετικ? περιεχ?μενο στη σελ?δα σα?.

Σε αυτ? το μ?θημα οι πηγ?? μα? εστι?ζονται στο να ανακαλ?ψουμε στο τι ακριβ?? θεωρο?νε οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? αξι?λογο και πω? το αντιλαμβ?νονται οι ?διοι αυτ?. Εστιαζ?μαστε στο να δημιουργ?σουμε δ?ο ε?δη περιεχομ?νου:? κε?μενο και β?ντεο. Αποφε?γω πλ?ον μ?νο τον ?χο μια και ?χει υπερκαλυφθε? απ? το β?ντεο και το β?ντεο μ?ρκετινγκ.

Εσε?? θα αποφασ?σετε τι ε?δου? περιεχ?μενο θα θ?λετε να χρησιμοποι?σετε, κ?ποιοι ε?ναι οπτικο? τ?ποι και προτιμο?ν πιο πολ? την εικ?να και τον ?χο εν? ?λλοι προτιμο?ν το δι?βασμα σαν μ?σο απ?κτηση? γν?σεων. Επ?ση? ο συνδυασμ?? β?ντεο και ?χου ε?ναι υποχρεωτικ?? ε?ν θ?λετε να πετ?χετε και να κ?νετε τη διαφορ?.

Για παρ?δειγμα,? πατ?στε στη google μια λ?ξη κλειδ? ? μια φρ?ση ?πω?: 10 Things l Hate Most In Blogging και παρακολουθ?στε ποια αποτελ?σματα βγα?νουν πρ?τα στη σελ?δα των αποτελεσμ?των. Απ? 165 εκατομμ?ρια περ?που αποτελ?σματα προβ?λουν στην πρ?τη και δε?τερη θ?ση το Καν?λι Vimeo μου, το?Καν?λι Youtube και τρ?το η σχετικ? αποστολ? στο διεθν?? ParaMarketing Blog .

Πουθεν? δεν υπ?ρχει κ?ποιο αρχε?ο ?χου που να φιγουρ?ρει πρ?το στα αποτελ?σματα, ο?τε κ?ποιο ?λλο ε?δου? ? μορφ? περιεχομ?νου, ?πω? αρχε?ο ?χου ? λογισμικ? ? pdf αρχε?ο κτλ. ?χι ?τι δεν υπ?ρχει, απλ? δεν εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα. Αυτ? το μικρ? μυστικ? θα σα? το αποκαλ?ψω αργ?τερα ?ταν θα φτ?σουμε στο μ?θημα σχετικ? με την κ?νηση επισκεπτ?ν στη σελ?δα σα?.

Συνοψ?ζοντα? ?χετε δ?ο κ?ριου? στ?χου? σε αυτ? το μ?θημα:

 • Να συμπληρ?σετε το blog σα? με ποιοτικ? και χρ?σιμο περιεχ?μενο σε μια περ?οδο μερικ?ν μην?ν
 • Να δημιουργ?σετε ?να μοναδικ? πρ?γμα αξ?α?, μια αναφορ?, ?να βιβλ?ο, ?να β?ντεο το οπο?ο θα το δ?νετε δωρε?ν σαν κ?νητρο για να ενταχθε? κ?ποιο? στη λ?στα με τα email σα?.

Η συμβουλ? μου ε?ναι να εστιαστε?τε πρ?τα στο να γρ?ψετε τα βασικ? ?ρθρα-πυλ?νε? στη σελ?δα σα?, τουλ?χιστον ?να την ημ?ρα ε?ν ?χι και παραπ?νω. ?σο περισσ?τερα ?ρθρα, τ?σο το καλ?τερο. Ε?ν δεν τα π?τε τ?σο καλ? με το γρ?ψιμο, μ?θετε π?? να φτι?χνετε β?ντεο. Μην ανησυχε?τε παρακ?τω θα ακολουθ?σει μια ολοκληρωμ?νη σειρ? β?ντεο μ?ρκετινγκ στι? πηγ??.

Οι ?λλοι στ?χοι αυτο? του μαθ?ματο? ε?ναι να φτι?ξετε ?να ηλεκτρονικ? ενημερωτικ? δελτ?ο για να μπορ?σετε να χτ?σετε την λ?στα με τα email των υποψ?φιων πελατ?ν. Θα συνιστο?σα να ξεκιν?σετε προσφ?ροντα? εβδομαδια?α χρ?σιμα θ?ματα και συμβουλ?? μ?σω ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ? ?να μ?θημα δια ηλεκτρονικ?? αλληλογραφ?α?. Για παρ?δειγμα π?ντε μαθ?ματα που θα παραδ?δονται ηλεκτρονικ? για κ?θε μ?α μ?ρα τη? εβδομ?δο?.
Εναλλακτικ?, εστιαστε?τε στο να γρ?ψετε μια σειρ? ?ρθρων (στο WordPress ονομ?ζονται αποστολ??) στο blog σα?, τι? οπο?ε? μπορε?τε να τοποθετ?σετε ?λε? μαζ? σε μ?α μορφ? συνοπτικ?? αναφορ?? και να δημιουργ?σετε και μ?α β?ντεο ?κδοση τη?? αναφορ??.? Δ?στε ελε?θερα την αναφορ? σε αντ?λλαγμα κ?ποιο? να εγγραφε? στη λ?στα σα?.

Μην αγχ?νεστε, οι πηγ?? παρακ?τω θα σα? κατατοπ?σουν και θα σα? επεξηγ?σουν πω? να συνδυ?σετε ?λα τα παραπ?νω. Καλ? επιτυχ?α!

Πηγ?? Για Το Ηλεκτρονικ? Μ?ρκετινγκ

Τ?ρα που ?χετε καταπιαστε? για τα καλ? με τη δημιουργ?α εκπληκτικο? περιεχομ?νου θα ?ταν συνετ? να ξεκιν?σετε τη διαδικασ?α δημιουργ?α? τη? ηλεκτρονικ?? λ?στα? σα?.? Τον ?λλο στ?χο που θα πρ?πει να εκπληρ?σετε σε αυτ? το Μ?θημα.

Για να το πετ?χετε αυτ? θα πρ?πει να εγγραφε?τε στην υπηρεσ?α ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ Aweber για να αρχ?σετε σιγ? σιγ? να δημιουργε?τε τη β?ση των υποψ?φιων πελατ?ν σα? μαζε?οντα? email υποψ?φιων πελατ?ν.

Για αυτ? θα πρ?πει? να τοποθετ?σετε σε περ?οπτε? θ?σει? στο blog σα? ?που οι επισκ?πτε? να μπορο?νε να εγγραφο?νε στη λ?στα με τι? ενημερ?σει?. Υπ?ρχουνε π?ρα πολλ? εργαλε?α για να χρησιμοποι?σετε για αυτ? το σκοπ?, ειδικ? στο WordPress τα περισσ?τερα εκ των οπο?ων ε?ναι δωρε?ν.

Για να μ?θετε περισσ?τερα για το πω? μπορε?τε να αναπτ?ξετε την λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου επισκεφτε?τε τι? παρακ?τω πηγ??:

Πηγ?? Μελ?τη? Μ?θημα Β: Ηλεκτρονικ? Μ?ρκετινγκ

 • Mailing Lists and Autoresponders– Why They Are So Important?
 • Boosting Your Sales With Autoresponders
 • Which email autoresponder to choose?
 • Do l need an email campaign?

Μ?θημα Β Εργασ?ε?

 • Δημιουργ?στε μια αποστολ? ? ?ρθρο περιεχομ?νου β?ντεο και κειμ?νου κ?θε μ?ρα για τουλ?χιστον τρει? μ?νε?
 • Δημιουργ?στε ?να ε?δου? κ?νητρο για να ενταχθε? κ?ποιο? στη λ?στα σα? (Μαθ?ματα δι? αλληλογραφ?α?, αναφορ??, ηλεκτρονικ? βιβλ?α)
 • Τοποθετε?στε μια περ?οπτη φ?ρμα εγγραφ?? στο blog σα?
 • Εγκαταστ?στε κ?ποια εργαλε?α ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ για να μαζ?ψετε τα email χρηστ?ν

 

Β?μα?5 Οδηγ?στε Επισκ?πτε? στο Blog Traffic Μ?θημα Γ

 • Εκτιμ?μενο? χρ?νο?: 6 Μ?νε? (ολοκληρ?νεται παρ?λληλα με το Μ?θημα Β)
 • Αποτελ?σματα: Αποκτ?στε 100 ?ω? 300 μοναδικο?? επισκ?πτε? στην ιστοσελ?δα σα? και φθ?σετε του? 1.000 συνδρομητ?? στην ηλεκτρονικ? σα? λ?στα
 • Επ?νδυση: Προαιρετικ? για ?ξοδα διαφ?μιση?, δημοσι?τητα? κτλ.

7-symvoules-lista-email-2

Σε αυτ? το μ?θημα -Μ?θημα Γ- θα μιλ?σουμε για την επισκεψιμ?τητα ? την κ?νηση γενικ?τερα των επισκεπτ?ν προ? το blog σα?. Αυτ? μπορε? να γ?νει σχεδ?ν αν?ξοδα ε?ν ε?στε ?μπειροι στο να δημιουργε?τε κ?νηση προ? την ιστοσελ?δα? σα? και ?να ε?στε διατεθειμ?νοι να δουλ?ψετε για αυτ?. Ειδ?λλω? θα πρ?πει να ξοδ?ψετε χρ?ματα για να πληρ?σετε ?λλου? ειδικο?? να το κ?νουν αυτ? για εσ??, να πληρ?σετε για την διαφημιστικ? σα? καμπ?νια ? για να δημιουργ?σετε το σχετικ? υλικ? μ?ρκετινγκ.

Οι πηγ?? σε αυτ? το μ?θημα παρουσι?ζουν π?ρα πολλ?? τεχνικ?? που μπορε?τε να τεστ?ρετε -συγγν?μη για τον νεολογισμ?- στο blog σα? για να δε?τε ε?ν δημιουργο?ν κ?νηση προ? τη σελ?δα σα?. Θα μ?θετε για το πω? λειτουργο?ν οι μηχαν?? αναζ?τηση?, για την βελτιστοπο?ηση αυτ?ν των μηχαν?ν αναζ?τηση? (SEO), διαφ?μιση με χρ?ωση αν? κλικ, αρθρογραφικ? μ?ρκετινγκ, Ηλεκτρονικ?? Δημ?σιε? Σχ?σει? και ?λλε? τακτικ?? οι οπο?ε? ?χουν αποδε?ξει στο παρελθ?ν ?τι προκαλο?ν σημαντικ? κ?νηση προ? το blοg σα?.

Προσ?ξετε να μην χ?σετε το χρ?νο σα? σε τεχνικ?? που δεν φ?ρνουν αποτελ?σματα σε εσ??. ?να πρ?γμα που δουλε?ει για κ?ποιον ?λλον δεν σημα?νει ?τι θα ε?ναι το ?διο αποτελεσματικ? και για την περ?πτωσ? σα?.

Θα ?ταν προτιμ?τερο να εστιαστε?τε στο να βρε?τε δ?ο ? τρει? τεχνικ?? που φ?ρνουν τα καλ?τερα αποτελ?σματα για εσ?? και να με?νετε σε αυτ??, παρ? να πηδ?τε απ? τεχνικ? σε τεχνικ?. Ε?ν κ?τι δουλε?ει για σα? απλ?? συνεχ?στε το και αγνο?στε τα υπ?λοιπα εκτ?? ε?ν ?χετε ελευθερο χρ?νο ? χρ?ματα. Επ?ση? προσ?ξτε το σ?νδρομο του γυαλιστερο? αντικειμ?νου (Shinny.Object.Syndrome) και να ενθουσι?ζεστε με κ?θε τι καινο?ριο ανακαλ?πτετε.

Βεβαιωθε?τε ?ταν προσελκ?ετε επισκ?πτε? να καταγρ?φετε τι? πηγ?? επισκεψιμ?τητα?. ?να ε?χρηστο εργαλε?ο ε?ναι το Google Analytics το οπο?ο παρ?χεται και δωρε?ν. Παρακολουθ?στε τα αποτελ?σματα και ψ?ξτε για μακροπρ?θεσμα οφ?λη.

Εν?σει? βραχυπρ?θεσμη? κ?νηση? ε?ναι ευπρ?σδεκτε?, αλλ? το πρ?βλημα ε?ναι ?τι ε?ναι βραχυπρ?θεσμα. Το σημαντικ?τερο ε?ναι να ?χετε π?ντα μια αισθητ? σταθερ? ?νοδο επισκεψιμ?τητα? στο blog σα?. Επ?ση? βεβαιωθε?τε ?τι υπ?ρχει ?μεση σχ?ση στην α?ξηση τη? επισκεψιμ?τητα? στην σελ?δα σα? με την α?ξηση των ν?ων εγγραφ?ν στην ηλεκτρονικ? σα? λ?στα.

Το μοντ?λο τη? ηλεκτρονικ?? επιχε?ρηση? ε?ναι αυτ? που ?χει να κ?νει με την ?ντληση επισκεψιμ?τητα? απ? το ?ντερνετ με κατε?θυνση τη σελ?δα? σα?. Κατ?πιν την αγορ? κ?ποιο? υπηρεσ?α? ? προ??ντο? το οπο?ο θα σα? κ?νει να βγ?λτε λεφτ?.

Αυτ?? ε?ναι οι πηγ?? για να μελετ?σετε περαιτ?ρω στο μ?θημα τη? επισκεψιμ?τητα?:

Πηγ?? Μελ?τη? Μ?θημα Γ: Traffic

 • How to start an Internet Business Blog Part 3
 • How To Market Your Internet Business Blog With No Money
 • 101 Tips To Massive Increase Blog Traffic
 • How to promote your blog, a beginner’s guide
 • 17 Massive Web Traffic Tips
 • Simple Blogging Traffic Attraction Tips
 • 7 Tips Of How To Grow A Huge Email List
 • 11 Traffic Explosion Tips

Επιπλ?ον Μελ?τη: Δημιουργ?α Επισκεψιμ?τητα?

Μ?θημα Γ Εργασ?ε?

   • Βελτιστοποι?στε την εσωτερικ? δομ? τη? σελ?δα? σ?μφωνα με τι? βασικ?? αρχ?? SEO
    • Δημιουργ?στε τα αν?λογα permalinks
    • Προσθ?στε ?να sitemap στην ιστοσελ?δα σα? και υποβ?λετε το στα Google Εργαλε?α Webmaster
    • Εξασφαλ?στε ?τι ?χετε γρ?ψει του? σωστο?? τ?τλου? για το Blog σα?
   • ? Γρ?ψτε και δημοσιε?στε τουλ?χιστον 2 δανεικ? ?ρθρα για ?λλα ιστολ?για και εξασφαλ?στε ?τι σα? ?χουνε δ?σει ?να σ?νδεσμο προ? την σελ?δα σα?
   • Δημιουργ?στε ?να καν?λι στο YouTube και υποβ?λετε το πρ?το σα? β?ντεο σε αυτ?.
   • ? Ξεκιν?στε την Σελ?δα σα? Στο Facebook και ?ναν λογαριασμ? στο Twitter για τo blog ? επιχε?ρησ? σα?
   • Δοκιμ?στε μ?α τεχνικ? προσ?λκυση? επισκεπτ?ν για μ?α εβδομ?δα για να δε?τε ποια δουλε?ει για εσ??, για παρ?δειγμα: Σχ?λια (αφ?στε τρ?α σχ?λια σε τρ?α blog κ?θε μ?ρα)
   • Φ?ρουμ Μ?ρκετινγκ (γρ?ψτε 5 μακρ? ?ρθρα τουλ?χιστον 400 ?ω? 700 λ?ξει? σε ?να δημοφιλ?? φ?ρουμ κ?θε βρ?δι)
   • Facebook Μ?ρκετινγκ (ξεκιν?στε τη σελ?δα σα? και αρχ?στε να μαζε?ετε επισκ?πτε?
   • Twitter Μ?ρκετινγκ (δημιουργ?στε τη δικ? σα? σελ?δα στο twitter και ξεκιν?στε να αναδρ?τε με υποψ?φιου? πελ?τε?)
   • Β?ντεο Μ?ρκετινγκ (δημιουργ?στε το πρ?το σα? β?ντεο και υποβ?λετ? το στο YouTube)
   • Δημοσι?τητα ? Δημ?σιε? Σχ?σει? (δημιουργε?στε μια δημοσ?ευση Τ?που και υποβ?λετ? το στο αν?λογα μ?σα δημοσ?ων σχ?σεων)
   • Δημιουργ?α Συνδ?σμων σε τρ?τα ιστολ?για (δημιουργ?στε περιεχ?μενο αποκλειστικ? για να ?λξετε φ?λιου? συνδ?σμου?)

 

Β?μα?6 Δοκιμ?στε Και Συνδυ?στε Διαφορετικ?? Μεθ?δου? Χρηματοπο?ηση?-Monetization Μ?θημα Δ

 • Εκτιμ?μενο? Χρ?νο?: 6 Μ?νε? (Οι Δοκιμ?? μ?ρκετινγκ ξεκιν?νε απ? την πρ?τη στιγμ? που θα ?χετε επισκεψιμ?τητα στη σελ?δα σα? )
 • Αποτελ?σματα: Βγ?λτε το πρ?το σα? ευρ? απ? το ?ντερνετ, κατ?πιν προχωρ?στε στα 200€ το μ?να ? περισσ?τερα σε μια περ?οδο 6 μην?ν
 • Επ?νδυση: Προαιρετικ? ?ξοδα για δημιουργ?α ηλεκτρονικ?ν προ??ντων, συστ?ματα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου, εκπα?δευση.

 

Σε αυτ? το Μ?θημα Δ θα μιλ?σουμε για το πω? θα βγ?λετε χρ?ματα απ? το blog σα?. Ε?μαστε στο στ?διο τη? Χρηματοπο?ηση?. Σε αυτ? το στ?διο θα εστιαστο?με στο να δοκιμ?σουμε δι?φορα μοντ?λα χρηματοπο?ηση? (monetization: η διαδικασ?α τη? παραγωγ?? χρ?ματο? ? το πω? βγ?ζετε λεφτ? απ? την ιστοσελ?δα σα?) μ?χρι να βρε?τε ?ναν συνδυασμ? που ε?ναι συνεκτικ? κερδοφ?ρο? και ?χι σπασμωδικ?.

Τα τ?σσερα μοντ?λα χρηματοπο?ηση? με τι? οπο?ε? θα ασχοληθε?τε σε αυτ? το μ?θημα ε?ναι

 1. Διαφ?μιση
 2. Affiliate Μ?ρκετινγκ
 3. Δικτυακ? Μ?ρκετινγκ
 4. Αν?πτυξη Προ??ντο?

Θα σα? πρ?τεινα να ακολουθ?σετε πιστ? τα μοντ?λα χρηματοπο?ηση? με τη σειρ? που σα? αν?φερα μια και ε?ναι ευκολ?τερο να βγ?λετε χρ?ματα απ? διαφημ?σει? παρ? να δημιουργ?σετε το δικ? σα? προ??ν. Σαν τελικ? στ?χο θα πρ?πει να ?χετε π?ντα στο π?σω μ?ρο? του κεφαλιο? σα? να δημιουργ?σετε το δικ? σα? προ??ν γιατ? ε?ναι ο πιο κερδοφ?ρο? τρ?πο? για να βγ?λετε χρ?ματα απ? ?λου? του? παραπ?νω. Ε?ναι μια ?ξυπνη ιδ?α να δημιουργ?σετε πολλαπλ?? πηγ?? εισοδ?ματο? για να μην ε?στε εξαρτημ?νοι μ?νο απ? μια πηγ?, αλλ? και για να επιτ?χετε να αποκτ?σετε το ?ντερνετ lifestyle.
Οι πηγ?? και παραπομπ?? παρακ?τω παρουσι?ζουν με απλ?τητα ?υκολε? τεχνικ?? για να βγ?λετε χρ?ματα , ?πω? το Σ?στημα Διαφημ?σεων Google AdSense? μ?χρι πολ?πλοκε? τεχνικ?? για το πω? να δημιουργ?σετε ?να καν?λι πωλ?σεων του δικο? σα? αποκλειστικ? προ??ντο?.

Σα? συνιστ? να το κρατ?σετε ?σο πιο απλ? γ?νεται και να ξεκιν?σετε στα πρ?τα σα? β?ματα β?ζοντα? απλ?? διαφημ?σει? στη σελ?δα σα? και γρ?φοντα? παρ?λληλα αξιολογ?σει? προ??ντων και υπηρεσι?ν που μεταπουλ?τε. Πειραματιστε?τε με δι?φορα ε?δη προ??ντων και διαφημ?σεων μ?χρι να καταφ?ρετε να βγ?λετε χρ?ματα ?μεσα και επαναλαμβαν?μενα.

Εδ? ε?ναι οι πηγ?? που θα σα? βοηθ?σουν στο να βγ?λτε λεφτ? απ? το blog σα?.

 

Π?? Να Δημιουργ?σετε ?να Καν?λι Πωλ?σεων Για Απερι?ριστα Κ?ρδη

Τα παραπ?νω ?ρθρα, αν και δανεισμ?να απ? ?να φ?λιο blog θα σα? εισ?γουν στην ?ννοια του Καναλιο? Πωλ?σεων ? Καναλιο? Μ?ρκετινγκ. Το καν?λι Πωλ?σεων ε?ναι παρ? πολ? σημαντικ? για την σελ?δα σα? μια? και θα σα? βοηθ?σει να βγ?λτε λεφτ? αποκτ?ντα? σχ?σει? με του? επισκ?πτε? σα? και μετατρ?ποντ?? του? σε υποψ?φιου? αγοραστ?? ?ταν αυτο? θα ενταχθο?ν με κ?ποιο τρ?πο στη λ?στα σα?. Κατ?πιν αυτο? μπορε? να γ?νουν πελ?τε? και κ?ποιοι απ? αυτο?? συνεργ?τε? σα?. Ο κ?κλο? ε?ναι απλ??:

Επισκ?πτη?>Ενδιαφερ?μενο?>Υποψ?φιο?->Πελ?τη? ? Συνεργ?τη?

Το Καν?λι πωλ?σεων θα σα? βοηθ?σει να δημιουργ?σετε μια μ?νιμη,? αειθαλ?? και αειφ?ρο πηγ? εισοδ?ματο? για το blog σα?. Μην το παραβλ?ψετε!

Επιπλ?ον Μελ?τη: Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το Blog Σα?

Affiliate Marketing

Για Προχωρημ?νου?: Π?? Να Δημιουργ?σετε Το Δικ? Σα? Προ??ν

 • How To Maximize Profit From Every Product You Create
 • How To Gain Access To Inner Circle Top Affiliates

Εργαλε?α Που Θα Σα? Βοηθ?σουν Να Πουλ?σετε Τα Προ??ντα Σα?

Μ?θημα Δ Εργασ?ε?

 • Δοκιμ?στε το Google AdSense για το blog σα? για ?να μ?να για να δε?τε π?σα χρ?ματα μπορε?τε να βγ?λετε
 • ?Γρ?ψτε προτ?σει? αγορ?? για προ??ντα που προτε?νετε και πουλ?τε μ?σω του ClickBank ? Amazon
 • Αποφασ?στε ποιο θα ε?ναι το αποκλειστικ? δικ? σα? προ??ν και ορ?στε μια ημερομην?α που θα το λανσ?ρετε στην αγορ?
 • Σχεδι?στε πω? θα μοι?ζει το καν?λι πωλ?σεων σα? σε 2 χρ?νια απ? σ?μερα ?ταν θα ?χετε μια πλ?ρη γκ?μα προ??ντων.

 

 

Β?μα?7 Βελτιστοποι?στε Και Αυτοματοποι?στε Την Ηλεκτρονικ? Σα? Επιχε?ρηση-Optimization Μ?θημα Ε

 • Εκτιμ?μενο? Χρ?νο?: Συν?χεια
 • Αποτελ?σματα: Με?ωση τη? προσωπικ?? σα? εργασ?α? σε 2 ?ω? 4 ?ρε? τη μ?ρα και αυξ?στε το εισ?δημ? σα? στο επ?πεδο των 2.000+ ευρ? το μ?να
 • Επ?νδυση: Προαιρετικ? ?ξοδα για αγορ?? λογισμικο?, μηχανογρ?φηση?, αυτοματοπο?ηση?, αν?πτυξη? ν?ων προ??ντων και πρ?σληψη? υποστηρικτικο? προσωπικο?.

 

Αυτ? τη στιγμ?, για να βρ?σκεστε στο β?μα 7? σημα?νει ?τι ξεκιν?σατε να βγ?ζετε κ?ποια χρ?ματα απ? το blog σα?. Συγχαρητ?ρια! Οπ?τε αυτ? το μ?θημα θα σα? διδ?ξει πω? να αυξ?σετε τα εισοδ?ματ? σα? και να μει?σετε την εργασ?α σα?. Για να το πετ?χετε αυτ? θα πρ?πει να δημιουργ?σετε επιχειρηματικ? συστ?ματα και πιθαν?? να αναγκαστε?τε να αναθ?σετε συγκεκριμ?νε? δουλει?? σε τρ?του?.

Η πρ?κληση εδ? ε?ναι να διατηρ?σετε τα εισερχ?μενα ηλεκτρονικ? σα? εισοδ?ματα εν? προσπαθε?τε να απαλλαγε?τε απ? την ?δια την επιχε?ρησ? σα?. Ε?ναι επ?ση? δ?σκολο να σταθεροποι?σετε το εισ?δημ? σα? και να ξ?ρετε π?σα βγ?ζετε το μ?να για να δημιουργ?σετε τον προ?πολογισμ? σα? και να ελ?γξετε τα ?ξοδα και τα ?σοδ? σα?, τι? επενδ?σει? σα? στη αν?πτυξη τη? επιχε?ρησ?? σα? κτλ.

Η καλ?τερη συμβουλ? που σα? δ?νω ε?ναι το να κρατ?σετε την επιχε?ρησ? σα? σε ?σο πιο απλ? επ?πεδο γ?νεται. ?ταν κ?νετε κ?τι που αποδ?δει, αποφ?γετε το να κ?νετε περισσ?τερα απ? αυτ? και να παραβλ?ψετε καινο?ριε? ευκαιρ?ε? που θα παρουσιαστο?ν μπροστ? σα?. Μεγιστοποι?στε ?τι δουλε?ει, αυτοματοποι?στε την διαδικασ?α και ξεκιν?σετε ?να καινο?ριο ?ργο ? προ??ν.

Οι πηγ?? παρακ?τω εστι?ζονται στο πω? να βελτιστοποι?σετε την επιχε?ρησ? σα? και συγκεκριμ?να το blog σα?. Ιδια?τερα να δημιουργ?σετε ?να σ?στημα εξυπηρ?τηση? πελατ?ν πριν και μετ? την π?ληση, υποστ?ριξη? πελατ?ν κτλ.

Να μελετ?σετε πω? να προπωλ?σετε τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα? ξαν? και ξαν? με ?να σ?στημα αυτ?ματη? προ?θηση? στην αγορ?, πω? να δημιουργ?σετε κ?νηση? και περιεχ?μενο στη σελ?δα σα? και τ?λο? να προετοιμ?σετε την επιχε?ρησ? σα? για π?ληση και να αποκομ?σετε μεγ?λα κ?ρδη. Σα? φα?νεται παρ?ξενο;

Εδ? ε?ναι οι πηγ?? για να μελετ?σετε το Μ?θημα Ε:

Πηγ?? Βελτιστοπο?ηση? Και Αυτοματοπο?ηση?

 • How to start an Internet Business Blog Part 5
 • How To Work Less and Earn More By Leveraging The Synergy Between People And Technology – Αυτ? το εκπληκτικ? ?ρθρο σα? εισ?γει απευθε?α? στο πω? μπορε?τε να μοχλε?σετε ανθρ?που? και χρ?νο για να αυτοματοποι?σετε την ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση.

 

Πω? Να Δημιουργ?σετε ?να Βι?σιμο Blog

 • Is Professional Blogging A Sustainable Business Model?
 • Part 2 – Do You Have What It Takes To Be A Professional Blogger?
 • Part 3 – The Advantages Top Bloggers Have That You Don’t
 • Part 4 – The Key Resource For A Sustainable Blogging Business
 • Part 5 – Is This The Only Sustainable Blogging Business Model?

Αποκτ?στε Internet Lifestyle

Τα παρακ?τω ?ρθρα ε?ναι σχετικ? ?να ο πρωτε?ον σα? στ?χο? ε?ναι να δημιουργ?σετε αρκετ? χρ?ματα για να παρατ?σετε τη δουλε?α σα? και να ?χετε μια επιχε?ρηση σε μ?γεθο? Ipad, ?που μπορε?τε να την π?ρετε μαζ? σα? ?που και ε?ν π?τε αν? τον κ?σμο.

 

 

Πω? να Πουλ?σετε Το Blog Σα? Διαγρ?φοντα? Μεγ?λα Κ?ρδη

 

Ε?ν π?λι βαρεθ?κατε το blog σα? και αισθ?νεστε ?τι ωρ?μασε η επιχε?ρηση σα? και ?ρθε η στιγμ? για να πωληθε?, τ?τε σ?γουρα θα βρε?τε ενδιαφ?ρον το παρακ?τω ?ρθρο.

 • How To Invest In Websites In Your Spare Time

Επιπλ?ον Μελ?τη: Αυτοματοπο?ηση Και Συστηματοπο?ηση

Μ?θημα Ε Εργασ?ε?

 • Προσλ?βετε ?ναν προσωπικ? βοηθ? για το blog σα? ? κ?ποιον εξωτερικ? συνεργ?τη και αναθ?στε του κ?ποιε? εργασ?ε? φασ?ν
 • Γρ?ψτε μια ολοκληρωμ?νη σειρ? απ? την καμπ?νια ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου που θα δημιουργ?σετε, ο?τω? ?στε να καλ?ψετε ?να ?το? απ? αυτοματοποιημ?νε? αποστολ?? email στου? συνδρομητ?? σα?
 • Στρατολογ?στε ? αναζητ?στε εθελοντ?? για να γρ?ψουν ?ρθρα για τη σελ?δα ? το blog σα?
 • Στρατολογ?στε κ?ποιον εξωτερικ? συνεργ?τη για να δουλ?ψει στο να προωθ?σει το blog σα? μ?σω τεχνικ?? SEO ? διαφ?μιση?
 • Εγγραφε?τε στην Cash Unite, μια αυτοματοποιημ?νη πλατφ?ρμα κοινωνικ?? δικτ?ωση? και διαφ?μιση?
 • Δημιουργε?στε μια αλληλουχ?α ηλεκτρονικ?ν μυνημ?των και περιεχομ?νου για να το χρησιμοποι?σετε για το επερχ?μενο λανσ?ρισμα προ??ντο?
 • Ε?ν επιθυμε?τε να πουλ?σετε την ιστοελ?δα σα?, δημιουργ?στε ?να ψηφιακ? προσπ?κτου? για να το δ?σετε σε πιθανο?? αγοραστ??.

 

 

Β?μα?8 Bonus: Απλ?? Συμβουλ?? Επιβ?ωση? Στο Ηλεκτρονικ? Επιχειρε?ν

 • κτιμ?μενο? Χρ?νο?: Για ?λη σα? τη ζω?
 • Αποτελ?σματα:? Αγγ?ξτε τα ?ρια τη? Αυτοπραγμ?τωση? στην Πυραμ?δα του Maslow και απολα?στε τη ζω? και τα παθητικ? ηλεκτρονικ? εισοδ?ματα
 • Επ?νδυση: Ο προσωπικ?? σα? χρ?νο? για να εξασκηθε?τε, να επενδ?σετε στον εαυτ? σα? και στην εκπα?δευσ? σα?.

 

?φησα το καλ?τερο για το τ?λο? και ξεκ?θαρα το πιο σημαντικ? β?μα απ? ?λα τα ?λλα.

Τα π?ντα σε αυτ? το μ?θημα εστι?ζονται στο νου σα?. Ο νου? σα? ε?ναι το εργαλε?ο το οπο? θα σα? βοηθ?σει να ολοκληρ?σετε τα παραπ?νω εκπαιδευτικ? β?ματα. Ε?ν λοιπ?ν ακολουθ?σετε τα παραπ?νω 7 β?ματα και καταφ?ρετε να βγ?λετε χρ?ματα απ? το blog σα? ε?ναι γιατ? ο νου? σα? σα? οδ?γησε ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ στην επιτυχ?α. Η σκ?ψη οδηγε? σε δρ?ση και η δρ?ση σε αποτελ?σματα.

Προσωπικ? μου αρ?σει το β?μα 8 γιατ? μεταφ?ρει μια προσωπικ? ν?τα για το πω? μπορε? να πετ?χει κ?ποιο? και τ? εμπ?δια θα συναντ?σει στο δρ?μο προ? την επιτυχ?α.

Στι? πηγ?? που παραθ?τω παρακ?τω θα μ?θετε πολλ? σημαντικ? πρ?γματα για να ελ?γξετε το νου σα? και να αποκτ?σετε επιτυχ?α στο ν?ο σα? ηλεκτρονικ? εγχε?ρημα και να βγ?λετε χρ?ματα με ουρ? απ? το blog σα?.

Π?? Να Επιτ?χετε Μια Θετικ? Αλλαγ? Στη Ζω? Σα? – ?ρθρα

 1. Is It Really Possible To Create The Change You Want In Your Life?
 2. Ten Tips For Goal Setting
 3. A Guide To Personal Success

Επιπλ?ον Μελ?τη: Προσωπικ? Αν?πτυξη

 • The Key To Happiness
 • My Vision Board

Ηλεκτρονικ? Ν?α

 1. How To Build A Popular Blog
 2. How To Interlink Your Blog Articles To Increase Traffic

 

Βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ σε 8 β?ματα – β?ντεο μαθ?ματα

 1. Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 1 Κατεβ?στε Τον Οδηγ?
 2. Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ: Β?μα 2 Τι Θα Μ?θετε
 3. Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 3 Αγορ? Στ?χο?
 4. ?Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 4 Περιεχ?μενο
 5. Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 5-Traffic
 6. Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 6- Money
 7. Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 7- Optimization
 8. Βγ?λτε Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 8 – Μυστικ? Επιτυχ?α?

?

?Μ?θημα Bonus Εργασ?ε?

 • Δημιουργ?στε τον δικ? σα? Ενορατικ? Π?νακα (Vision Board) και γρ?ψτε ?να ?ρθρο με φωτογραφ?α ? ?να β?ντεο για αυτ?
 • Καταγρ?ψτε του? στ?χου? του blog σα?, του? προσωπικο?? και επαγγελματικο?? σα? στ?χου? μ?σα απ? αυτ? σε βραχυπρ?θεσμο, μεσοπρ?θεσμου και μακροπρ?θεσμο επ?πεδο
 • Αποκτ?στε ?να blog πρ?τυπο και αναφ?ρετε γιατ? θ?λετε να γ?νετε σαν και αυτ?
 • Γρ?ψτε τη δ?λωση αποστολ?? σα? και τ? θα προσφ?ρει το blog σα?.

 

7 Σχ?λια. Leave new

 • αν χρειαστε?τε κ?ποια βο?θεια, επικοινων?στε μαζ? μου τ?ρα

  Απ?ντηση
 • Καλησπερα John. το ?ρθρο πω? θα βγαλουμε λεφτα απο ιντερνετ με εχει βοηθησει πολι.
  Ευχαριστω πολυ που σε γν?ρισα..

  Απ?ντηση
 • Καλα?τζιδ?κη Ελευθερ?α
  29 Ιουλ?ου 2014 10:47 πμ

  Σ’ευχαριστ? για την απ?ντηση Γι?ννη- επ?τρεψ? μου να σε λεω ?τσι αν και προσωπικ? δεν γνωριζ?μαστε- αλλ? θεωρ? ?τι προσφ?ρει? πολλ? σε κ?ποιου? σαν εμ?να που βρισκ?μαστε λιγ?κι χαμ?νοι στο…..ΙΝΤΕΡΝΕΤ!!! Θα ?θελα να σε ρωτ?σω κ?τι σχετικ? με το blog που θ?λω να κ?νω, για ?να θ?μα που θ?λω να προσθ?σω και θα ?θελα την εμπειρ?α σου. Ομω? δεν επιθυμ? να το μοιραστ? δημ?σια, ε?ναι λιγ?κι προσωπικ?, γι’αυτ? αν σου ε?ναι ε?κολο θα ?θελα να μου πει? το email σου ? ?πω? αλλι?? θ?λει? να επικοινων?σουμε. Σ’ευχαριστ? εκ των προτ?ρων….

  Απ?ντηση
 • Αυτ? τα μαθ?ματα που λε?, αναφ?ρονται μ?νο για wordpress; Μ’ενδιαφ?ρουν αντ?στοιχε? πληροφορ?ε? για blog απλ?, στη Google. Π?? μπορ? να μ?θω ?λα τα σχετικ?; Κατ? τα ?λλα, οι πληροφορ?ε? σου ε?ναι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΑΤΕΣ! Συγχαρητ?ρια!

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍