ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Linkwise: Πω? να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? και τα εισοδ?ματα σα? με το affiliate marketing

Το Affiliate marketing παρουσι?ζει συνεχ? ?νοδο παρ?λληλη με αυτ? του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου γιατ? στην ουσ?α το affiliate marketing ε?ναι μια μορφ? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου μ?σω εν?? ηλεκτρονικο? δικτ?ου συστ?σεων.

Η πιο πετυχημ?νη εταιρ?α στην Ελλ?δα στο affiliate marketing ε?ναι σ?μερα η Linkwise και παρακ?τω θα σα? αποκαλ?ψω μερικ? μικρ? μυστικ? για να μπορ?σετε να κερδ?σετε και εσε?? απ? το affiliate marketing και συγκεκριμ?να απ? μια πιθαν? συνεργασ?α σα? με τη Linkwise.

?μα θ?λετε λοιπ?ν να μ?θετε περισσ?τερα πω? να επωφεληθε?τε απ? αυτ?? τη? τ?ση? στην αγορ?, διαβ?στε παρακ?τω το συναρπαστικ? ?ρθρο!

Για να κ?νετε εγγραφ? σ?μερα στη Linkwise, μπορε?τε να ακολουθ?σετε το παρακ?τω link:

http://www.comfrey-central.com/linkwise

Ξεκιν?στε ω? affiliate marketer

linkwise-affiliate-marketing

Αρχικ? θα πρ?πει να κ?νουμε μια εισαγωγ? για το τι ε?ναι το affiliate marketing. Το affiliate marketing ? performance marketing στα ελληνικ? λ?γεται και συνεργατικ? μ?ρκετινγκ ε?ναι η σ?σταση μ?σω εν?? link που περι?χει το cookie του συνεργ?τη υπηρεσι?ν και προ??ντων ? ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των που μπορε?τε να κ?νετε τι? αγορ?? σα? μ?σω ?ντερνετ ?ναντι αμοιβ??.

Η αμοιβ? ε?ναι συν?θω? μια προμ?θεια επ? των πωλ?σεων ? μια εφ?παξ προμ?θεια για τη σ?σταση εν?? ν?ου πελ?τη ? εν?? ν?ου συνεργ?τη.

Το μοντ?λο με τι? προμ?θειε? στο ?ντερνετ δεν ε?ναι καινο?ριο και ?χει χρησιμοποιηθε? κατ? κ?ρον απ? τι? ασφαλιστικ?? εταιρε?ε? και απ? τι? παραδοσιακ?? πωλ?σει?.

Η μεταφορ? του μοντ?λου συστ?σεων στο ?ντερνετ ?χει κ?νει μερικο?? bloggers τη? Αμερικ?? ζ?μπλουτου? επειδ? απ?κτησαν τερ?στιο κοιν? στο οπο?ο μπορο?σαν να πουλ?σουν κ?ποιε? απ? τι? υπηρεσ?ε? του? ? να του? συστ?σουν κ?ποιε? συγκεκριμ?νε? υπηρεσ?ε? ?πω? hosting, antivirus, θ?ματα για WordPress κτλ.

Μερικ? ον?ματα μεγ?λων blogger που ?ντω? κ?νουν θρα?ση σ?μερα στο ?ντερνετ ε?ναι ο Pat Flynn με το Smart Passive Income,? o Leslie Samuel με το Become A Blogger, o John Lee Dumas με το EoFire και πολλο? ?λλοι.

Ξ?ρω πω? σε πολλο?? απ? σα? ?λα αυτ? τα ον?ματα καθ?? και η Αμερικ?νικη αγορ? ακο?γονται στα αυτι? σα? κ?πω? εξωτικ? και πολ? μακριν? και δεν μπορε?τε να ταυτιστε?τε με τ?ποτα ? και με καν?ναν απ? αυτο?? γιατ? απλο?στατα δεν ?χετε κοιν? αγορ? στ?χο και δεν γ?νεται να αποκτ?σετε γιατ? σα? λε?πει η Αμερικ?νικη νοοτροπ?α.

Για να ξεκιν?σετε να εργ?ζεστε ω? affiliate marketer δεν απαιτο?νται μεγ?λα κεφ?λαια ?μω? θα πρ?πει να ?χετε τη δικ? σα? τουλ?χιστον ιστοσελ?δα ? blog και να δημιουργ?σετε το δικ? σα? κοιν? που θα επηρε?ζετε στο οπο?ο θα προτε?νετε δι?φορε? προσφορ??, προ??ντα ? οτιδ?ποτε.

Φυσικ? και θα πρ?πει να ?χετε κ?ποιε? τεχνικ?? γν?σει? στου? υπολογιστ??, στο SEO και φυσικ? να ξ?ρετε να χειρ?ζεστε το WordPress, το πιο πετυχημ?νο πρ?γραμμα δημιουργ?α? και διαχε?ριση? ιστοσελ?δων και περιεχομ?νου παγκοσμ?ω?.

Επιλ?ξτε τα προγρ?μματα affiliate marketing τη? αγορ?? σα?

affiliate_programs_linkwise

Στη συν?χεια θα πρ?πει να εγγραφε?τε σε μια εταιρε?α affiliate marketing ?πω? η Linkwise και να επιλ?ξετε κ?ποια προ??ντα και υπηρεσ?ε? που ε?ναι στο αντικε?μενο σα? και επομ?νω? τα γνωρ?ζετε και ?χετε κ?ποια ?ποψη για αυτ?.

Με π?νω απ? 400 προγρ?μματα affiliate marketing και ?λλε? τ?σε? πετυχημ?νε? συνεργαζ?μενε? εταιρε?ε? στο ?ντερνετ η Linkwise ε?ναι η πιο ?ρτια εταιρε?α affiliate marketing που δραστηριοποιε?ται στην Ελλ?δα και που ?σω? κ?ποιο απ? εσ?? ?χουν τη δυνατ?τητα να βγ?λουν κ?ποια χρ?ματα αξιοποι?ντα? την ιστοσελ?δα του? ? και να προσθ?σουν και μια ακ?μα πηγ? εισοδ?ματο? για την ιστοσελ?δα ? το blog σα?.

Για παρ?δειγμα ?μα ε?στε beauty blogger και ?χετε κ?ποιο αν?λογο blog και ασχολε?στε με θ?ματα ομορφι?? ? την μ?δα και θα θ?λατε να προτε?νετε κ?ποια προ??ντα ? ηλεκτρονικ? καταστ?ματα ?ναντι αμοιβ??, τ?τε μπορε?τε να εγγραφε?τε στη Linkwise και να επιλ?ξτε κ?ποια απ? τα προγρ?μματα που ?χουν σχ?ση με τη μ?δα και την ομορφι?.

Υπ?ρχουν και ελλην?δε? beauty bloggers σ?μερα που ε?ναι πολ? αξι?λογε? και που ?χουν κ?νει πολ? καλ? δουλει? ε?τε με συγγραφ? ?ρθρων και δοκιμ? προ??ντων, ε?τε με β?ντεο (vlogging ? video blogging).

Επ?ση? ?μα σα? αρ?σει το β?ντεο μ?ρκετινγκ και ?χετε το δικ? σα? καν?λι στο YouTube, δηλαδ? ε?στε ?να? ? μ?α YouTuber και ?χετε κοιν? που σα? ακολουθε?, μπορε?τε να προτε?νετε τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? σα? στα β?ντεο σα?.

?να ακ?μα πολ? σημαντικ? καν?λι επικοινων?α? εκτ?? απ? την ιστοσελ?δα και το YouTube, ε?ναι τα social media σ?μερα ?πω? το Facebook, twitter, pinterest και Google Plus.

Β?βαια τα social media ?χουν ασ?γκριτα χαμηλ?τερο ποσοστ? μετατροπ?? που αγγ?ζει το μηδ?ν αλλ? η βασικ? ιδ?α ε?ναι να ε?στε παντο? πρ?τον και δε?τερον να ?χετε δεκ?δε? χιλι?δε? ακολο?θου?, προβολ??, like, share κτλ.

?σο πιο μεγ?λη ε?ναι η ?κθεση σα? στον κ?σμο τ?σο καλ?τερα θα τα π?τε και στο affiliate marketing.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για το πω? θα μπορ?σετε να γ?νετε συνεργ?τη? στη linkwise, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα?.

?μα ?χετε την δικ? σα? ιστοσελ?δα και τα δικ? σα? προ??ντα και θα θ?λατε να τα διαθ?σετε στο ?ντερνετ μ?σω τη? linkwise διαβ?στε παρακ?τω.

Εντ?ξτε την επιχε?ρηση σα? στη Linkwise

linkwise-affiliate-marketing

Τ?ρα ?μα ε?στε εταιρε?α που ?χει τα δικ? τη? προ??ντα και υπηρεσ?ε?, eshop, φαρμακε?ο, τρ?πεζα ? ε?στε μεταπωλητ?? και θα θ?λατε να προωθ?σετε τι? υπηρεσ?ε? και τα προ??ντα σα? ηλεκτρονικ? και να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα?, μπορε?τε να κ?νετε α?τηση συνεργασ?α? με τη Linkwise ω? διαφημιζ?μενο?.

Η Linkwise φιλοξενε? affiliate προγρ?μματα ?λων των κλ?δων, ?χοντα? αναπτ?ξει ιδια?τερη τεχνογνωσ?α και εμπειρ?α στου? εξ?? κλ?δου?:

  • Ταξ?δια & τουρισμ??
  • Μ?δα
  • Ecommerce
  • Ιστοσελ?δε? προσφορ?ν
  • Ασφ?λειε?
  • Εν?ργει? ?ντερνετ Μ?ρκετινγκ

Οποιαδ?ποτε και αν ε?ναι η αγορ? σα? ? το αντικε?μενο σα?, πιστε?ω ?τι μπορε?τε με τι? κατ?λληλε? ρυθμ?σει? να συνεργαστε?τε με του? χιλι?δε? συνεργ?τε? τη? Linkwise και να αυξ?σετε τι? πωλ?σει? σα? κατακ?ρυφα ?ναντι κ?ποιου ποσοστο? που μπορε? να ξεκιν?ει απ? 1% ?ω? 20% περ?που.

Σε προηγο?μενο ?ρθρο μου με τ?τλο Affiliate Marketing και SEO αναλ?ω συγκεκριμ?να απ? την οπτικ? του SEO και τη? προ?θηση? τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? τα παρ?πλευρα οφ?λη του affiliate marketing για την ιστοσελ?δα σα?.

Γενικ? μιλ?ντα? το affiliate marketing θα σα? δ?σει μια μικρ? ?θηση στι? μηχαν?? αναζ?τηση? γιατ? τα απευθε?α? κλικ στο domain σα? ε?ναι παρ?γοντα? SEO. Επ?ση? τα ισχυρ? brands ευνοο?νται και αυτ? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?μα τον?σετε το brand σα? με το affiliate marketing, θα δε?τε ?τι θα τ?χετε και ευνο?κ?τερη? μεταχε?ριση? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και απ? την Google.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για το πω? θα μπορ?σετε να συνδ?σετε το eshop σα? ? την ιστοσελ?δα σα? με τη linkwise, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μα?.

Ποιε? ?λλε? εταιρε?ε? affiliate marketing υπ?ρχουν;

paramarketing-linkwise-low-1

?να? κο?κο? δεν φ?ρνει την ?νοιξη και εκτ?? απ? την Linkwise υπ?ρχουν και ?λλε? εταιρε?ε? affiliate marketing. Μερικ?? απ? τι? πιο αξι?λογε? εταιρε?ε? performance marketing τ?σο στην Ελλ?δα ?σο και στο εξωτερικ? ε?ναι οι παρακ?τω:

Επ?ση?, μπορε?τε να βρε?τε π?ρα πολλ?? ιστοσελ?δε? και εταιρε?ε? που υποστηρ?ζουν απ? μ?νοι του? τα δικ? του? προγρ?μματα affiliate marketing και μπορε?τε να γραφτε?τε απευθε?α? συνεργ?τη? σε αυτ?? χωρ?? κ?ποιον διαμεσολαβητ?.

Σα? ευχ?μαστε καλ? επιτυχ?α!

Και μην ξεχ?σετε να κ?νετε εγγραφ? στο καν?λι μου καθ?? και like, ?μα σα? ?ρεσε κ?ποιο β?ντεο.

Αυξ?στε τα ?σοδα τη? ιστοσελ?δα? σα? με την Ezoic, δωρε?ν εγγραφ?:
https://ezoic.com/?tap_a=6182-5778c2&tap_s=820231-d9897b

Επ?ση?, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο Newsletter μου για να κατεβ?σετε τον οδηγ? SEO.
http://www.comfrey-central.com/seo-newsletter/

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Δε?τε περισσ?τερα για την linkwise και το affiliate marketing:

10 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍