ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Λεφτ? Απ? Το ?ντερνετ Β?μα 4 Περιεχ?μενο

 • Εκτιμ?μενο? Χρ?νο?: 6 Μ?νε?? (μπορε?τε να εργαστε?τε παρ?λληλα και στο Μ?θημα Γ: Οδηγ?στε επισκ?πτε? στο blog σα? κατ? τη δι?ρκεια τη? δημιουργ?α? του περιεχομ?νου)
 • Αποτελ?σματα: Τουλ?χιστον 100 μοναδικ?? αποστολ?? (?ρθρα και β?ντεο) διαθ?σιμα απ? το blog σα? και παραγωγ? εν?? μοναδικο? αντικειμ?νου που το δ?νετε δωρε?ν σε αντ?λλαγμα για την εγγραφ? του? στην λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου.
 • Επ?νδυση:
  • Aweber Ηλεκτρονικ? Μ?ρκετινγκ 15€ το μ?να περ?που
  • Προαιρετικ? για αν?θεση δημιουργ?α? β?ντεο,
  • Εξοπλισμ?? Παραγωγ?? Β?ντεο και ?χου (μικρ?φωνο, κ?μερα ? κινητ?)

free-guide-make-money-on-the-internet

 

Δημιουργ?στε Σο?περ Κατ?λληλο Περιεχ?μενο Για Το Κοιν? Σα?

Το περιεχ?μενο ε?ναι η θεμ?λια και ακρογωνια?α λ?θο? του blog σα? γιατ?:

 • Ε?ν Θ?λετε οι ?νθρωποι να επισκ?πτονται την σελ?δα σα? θα πρ?πει να υπ?ρχει κ?ποιο? σοβαρ?? λ?γο?.
 • Και αν θ?λετε να βγ?λτε λεφτ? απ? την σελ?δα σα? θα πρ?πει να υπ?ρχει εξαιρετικ? περιεχ?μενο στη σελ?δα σα?.

Σε αυτ? το μ?θημα οι πηγ?? μα? εστι?ζονται στο να ανακαλ?ψουμε στο τι ακριβ?? θεωρο?νε οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? αξι?λογο και πω? το αντιλαμβ?νονται οι ?διοι αυτ?. Εστιαζ?μαστε στο να δημιουργ?σουμε δ?ο ε?δη περιεχομ?νου:? κε?μενο και β?ντεο.

Αποφε?γω πλ?ον μ?νο τον ?χο μια και ?χει υπερκαλυφθε? απ? το β?ντεο και το β?ντεο μ?ρκετινγκ. Εσε?? θα αποφασ?σετε τι ε?δου? περιεχ?μενο θα θ?λετε να χρησιμοποι?σετε, κ?ποιοι ε?ναι οπτικο? τ?ποι και προτιμο?ν πιο πολ? την εικ?να και τον ?χο εν? ?λλοι προτιμο?ν το δι?βασμα σαν μ?σο απ?κτηση? γν?σεων. Επ?ση? ο συνδυασμ?? β?ντεο και ?χου ε?ναι υποχρεωτικ?? ε?ν θ?λετε να πετ?χετε και να κ?νετε τη διαφορ?.

Παρ?δειγμα Φρ?ση? Κλειδ? (long-tail-keyword)

Για παρ?δειγμα,? πατ?στε στη google μια λ?ξη κλειδ? ? μια φρ?ση ?πω?: 10 Things l Hate Most In Blogging και παρακολουθ?στε ποια αποτελ?σματα βγα?νουν πρ?τα στη σελ?δα των αποτελεσμ?των. Απ? 165 εκατομμ?ρια περ?που αποτελ?σματα προβ?λουν στην πρ?τη και δε?τερη θ?ση το Καν?λι Vimeo μου, το Καν?λι μου στο Youtube και τρ?το η σχετικ? αποστολ? στο διεθν?? ParaMarketing Blog .

Πουθεν? δεν υπ?ρχει κ?ποιο αρχε?ο ?χου που να φιγουρ?ρει πρ?το στα αποτελ?σματα, ο?τε κ?ποιο ?λλο ε?δου? ? μορφ? περιεχομ?νου, ?πω? αρχε?ο ?χου ? λογισμικ? ? pdf αρχε?ο κτλ. ?χι ?τι δεν υπ?ρχει, απλ? δεν εμφαν?ζεται στα αποτελ?σματα. Αυτ? το μικρ? μυστικ? θα σα? το αποκαλ?ψω αργ?τερα ?ταν θα φτ?σουμε στο μ?θημα σχετικ? με την κ?νηση επισκεπτ?ν στη σελ?δα σα?.

Δ?ο στ?χοι στο β?μα 4- Δημιουργ?α περιεχομ?νου

Συνοψ?ζοντα? ?χετε δ?ο κ?ριου? στ?χου? σε αυτ? το μ?θημα:

1. Να συμπληρ?σετε το blog σα? με ποιοτικ? και χρ?σιμο περιεχ?μενο σε μια περ?οδο μερικ?ν μην?ν

2. Να δημιουργ?σετε ?να μοναδικ? πρ?γμα αξ?α?, μια αναφορ?, ?να βιβλ?ο, ?να β?ντεο το οπο?ο θα το δ?νετε δωρε?ν σαν κ?νητρο για να ενταχθε? κ?ποιο? στη λ?στα με τα email σα?.

Γρ?ψτε το ?ρθρο Πυλ?να?

Η συμβουλ? μου ε?ναι να εστιαστε?τε πρ?τα στο να γρ?ψετε τα βασικ? ?ρθρα-πυλ?νε? στη σελ?δα σα?, τουλ?χιστον ?να την ημ?ρα ε?ν ?χι και παραπ?νω. ?σο περισσ?τερα ?ρθρα, τ?σο το καλ?τερο. Ε?ν δεν τα π?τε τ?σο καλ? με το γρ?ψιμο, μ?θετε π?? να φτι?χνετε β?ντεο.

Μην ανησυχε?τε παρακ?τω θα ακολουθ?σει μια ολοκληρωμ?νη σειρ? β?ντεο μ?ρκετινγκ στι? πηγ??.

Οι ?λλοι στ?χοι αυτο? του μαθ?ματο? ε?ναι να φτι?ξετε ?να ηλεκτρονικ? ενημερωτικ? δελτ?ο για να μπορ?σετε να χτ?σετε την λ?στα με τα email των υποψ?φιων πελατ?ν. Θα συνιστο?σα να ξεκιν?σετε προσφ?ροντα? εβδομαδια?α χρ?σιμα θ?ματα και συμβουλ?? μ?σω ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ? ?να μ?θημα δια ηλεκτρονικ?? αλληλογραφ?α?. Για παρ?δειγμα π?ντε μαθ?ματα που θα παραδ?δονται ηλεκτρονικ? για κ?θε μ?α μ?ρα τη? εβδομ?δο?.
Εναλλακτικ?, εστιαστε?τε στο να γρ?ψετε μια σειρ? ?ρθρων (στο WordPress ονομ?ζονται αποστολ??) στο blog σα?, τι? οπο?ε? μπορε?τε να τοποθετ?σετε ?λε? μαζ? σε μ?α μορφ? συνοπτικ?? αναφορ?? και να δημιουργ?σετε και μ?α β?ντεο ?κδοση τη?? αναφορ??.? Δ?στε ελε?θερα την αναφορ? σε αντ?λλαγμα κ?ποιο? να εγγραφε? στη λ?στα σα?.

Μην αγχ?νεστε, οι πηγ?? παρακ?τω θα σα? κατατοπ?σουν και θα σα? επεξηγ?σουν πω? να συνδυ?σετε ?λα τα παραπ?νω. Καλ? επιτυχ?α!

Επιπλ?ον Μελ?τη: Δημιουργ?ντα? Εκπληκτικ? Περιεχ?μενο

Πηγ?? Για Το Ηλεκτρονικ? Μ?ρκετινγκ

Τ?ρα που ?χετε καταπιαστε? για τα καλ? με τη δημιουργ?α εκπληκτικο? περιεχομ?νου θα ?ταν συνετ? να ξεκιν?σετε τη διαδικασ?α δημιουργ?α? τη? ηλεκτρονικ?? λ?στα? σα?.? Τον ?λλο στ?χο που θα πρ?πει να εκπληρ?σετε σε αυτ? το Μ?θημα.

Για να το πετ?χετε αυτ? θα πρ?πει να εγγραφε?τε στην υπηρεσ?α ηλεκτρονικο? μ?ρκετινγκ Aweber για να αρχ?σετε σιγ? σιγ? να δημιουργε?τε τη β?ση των υποψ?φιων πελατ?ν σα? μαζε?οντα? email υποψ?φιων πελατ?ν.

Για αυτ? θα πρ?πει? να τοποθετ?σετε σε περ?οπτε? θ?σει? στο blog σα? ?που οι επισκ?πτε? να μπορο?νε να εγγραφο?νε στη λ?στα με τι? ενημερ?σει?. Υπ?ρχουνε π?ρα πολλ? εργαλε?α για να χρησιμοποι?σετε για αυτ? το σκοπ?, ειδικ? στο WordPress τα περισσ?τερα εκ των οπο?ων ε?ναι δωρε?ν.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα.

Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍