ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

email-marketing

Πω? να χτ?σετε μια κοιν?τητα χρηστ?ν γ?ρω απ? το site σα?

Περιεχ?μενα

?μα ?χετε ?να καινο?ριο site με κ?ποια σχετικ? κ?νηση, το επ?μενο β?μα για να π?τε παρακ?τω ε?ναι να χτ?σετε μια κοιν?τητα χρηστ?ν.

Στο προηγο?μενο ?ρθρο 35 Μοναδικ?? ιδ?ε? για τρελ? website traffic, η ιδ?α νο?μερο 2 για να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα σα? ε?ναι να δημιουργ?σετε μια κοιν?τητα χρηστ?ν γ?ρω απ? το site σα?.

?μα θεωρε?τε ?τι το site σα? ?χει φτ?σει στο τ?λμα. Κανε?? δεν αφ?νει κ?ποιο σχ?λιο, καν?να? δεν διαβ?ζει τα ?ρθρα σα? και δεν ?χετε αναπτ?ξει σχ?σει? με καν?ναν αναγν?στη σα?, τ?τε θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

Η κοιν?τητα χρηστ?ν ?σω? αποτελε? τη λ?ση στο πρ?βλημα σα?.

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι η μαζικ? ?κθεση. Χτ?στε μια online community γ?ρω απ? τη? εταιρε?α σα?, το προ??ν σα? ? εσ?? και θα γ?νετε ευρ?ω? γνωστο?!

Τι ε?ναι η κοιν?τητα χρηστ?ν;

Η κοιν?τητα ε?ναι ?να δ?κτυο χρηστ?ν που επωφελο?νται αμοιβα?α μοιρ?ζοντα? μεταξ? του? πληροφορ?ε?. Στα αγγλικ? ονομ?ζεται online community.

Σ’ αυτ?ν την περ?πτωση, η κοιν?τητα χρηστ?ν? ανταλλ?σσει πληροφορ?ε? σχετικ? με το θ?μα που ακολουθε? το συγκεκριμ?νο blog, βοηθ?ντα? ?τσι ο ?να? χρ?στη? τον ?λλο για να μ?θει περισσ?τερα για το συγκεκριμ?νο θ?μα.

Μια μικρ? ?ρευνα στη Google, ?φερε αρκετ? ελληνικ? αποτελ?σματα για την λ?ξη κλειδ? κοιν?τητα χρηστ?ν. Μερικ? απ? αυτ?? τι? κοιν?τητε? χρηστ?ν που ανακ?λυψα στο ?ντερνετ στην Ελλ?δα ε?ναι οι παρακ?τω:

Ακ?μα και η Google προσπαθε? να χτ?σει με δι?φορο? τρ?που? κοιν?τητε? χρηστ?ν μ?σω των Google Groups και του Google Plus.

Οι κοιν?τητε? χρηστ?ν μπορε? να ε?ναι απλ? sites ? blogs, forums ? social media sites.

Η πιο οργανωμ?νη, πετυχημ?νη, ολοκληρωμ?νη και μεγαλ?τερη κοιν?τητα χρηστ?ν παγκοσμ?ω? δεν ε?ναι ?λλη απ? το Facebook!

Δε?τε μια λ?στα με τι? κοιν?τητε? χρηστ?ν ?νω των 100 εκατομμυρ?ων ενεργ?ν μελ?ν στο ?ντερνετ!

Κοιν?τητα χρηστ?ν και SEO

Πω? ε?ναι δυνατ?ν seo blog και να μην ασχοληθε? με την σκοπι? του SEO και τη? κοιν?τητα? χρηστ?ν; Σ?μερα τα social media καταλαμβ?νουν πολ? μεγ?λο μ?ρο? του αλγορ?θμου τη? Google. Πολλο? τοποθετο?ν την σημασ?α του? στο 20 με 40%, εν? το 80% των backlinks προ?ρχονται σ?μερα απ? τα social media.

Τα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? δεν ε?ναι κ?τι ?λλο παρ? μεγ?λε? κοιν?τητε? χρηστ?ν με εκατομμ?ρια μ?λη αν? την υφ?λιο. Τα social media δ?χονται χιλι?δε? επισκ?ψει? καθημεριν? και τα περισσ?τερα απ? αυτ? βρ?σκονται στι? πρ?τε? θ?σει? των αποτελεσμ?των τη? Google.

Το κοινωνικ? δ?κτυο και η ενεργ? κοιν?τητα χρηστ?ν σε WordPress ε?ναι απ? του? πιο ισχυρο?? παρ?γοντε? SEO? και σ?ματα SEO και θα μπορ?σετε να πολλαπλασι?σετε την επισκεψιμ?τητα και την ορατ?τητα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τησει?.

Η κοιν?τητα χρηστ?ν τη? Apple

Π?σω απ? κ?θε πετυχημ?νη εταιρε?α ? προ??ν υπ?ρχει με μεγ?λη κοιν?τητα χρηστ?ν που το υποστηρ?ζουν φανατικ?! Π?ρτε για παρ?δειγμα την Apple. ?χει ?σω? την πιο πιστ? και πιο φανατικ? κοιν?τητα χρηστ?ν που ?χετε δει ποτ? στο ?ντερνετ. Υπ?ρχουν χιλι?δε? χρ?στε? και καταναλωτ?? ?λη? τη? γκ?μα? τη? Apple που ξοδε?ουν ακ?μα και 700€ για να π?ρουν ?να κινητ? iPhone, ?σχετα ?μα δεν χρησιμοποιο?ν ο?τε το 10% των λειτουργι?ν του.

Ο λ?γο? που το αγορ?ζουν ε?ναι για λ?γου? αισθητικ??, για λ?γου? ψυχολογ?α?, για να κ?νουν shopping therapy, να αισθανθο?ν ?λη την α?γλη τη? τελευτα?α? τεχνολογ?α? ? γιατ? ε?ναι επαγγελματ?ε? τη? πληροφορικ??.

Σε ?λο τον κ?σμο υπ?ρχουν χιλι?δε? ?τομα που ε?ναι διατεθειμ?να να προαγορ?σουν την επ?μενη ?κδοση του Mac air book ? το ν?ο IPhone 6 πριν αυτ? ακ?μα καν βγει στην αγορ?!

Δε?τε περισσ?τερα για την κοιν?τητα χρηστ?ν τη? Apple: Apple launches new ‘Apple Support Communities’ social online forums.

Τα πλεονεκτ?ματα τη? κοιν?τητα? χρηστ?ν

Το ?νειρο κ?θε επιχε?ρηση?, ηλεκτρονικ?? και μη ε?ναι η δημιουργ?α φανατικ?ν οπαδ?ν γ?ρω απ? το προ??ν του?. Τα πλεονεκτ?ματα τη? δημιουργ?α? αυτ?? τη? δεξαμεν?? υποψ?φιων πελατ?ν ε?ναι πολλ?. Μερικ? θα σα? αναφ?ρω παρακ?τω απ? την σκοπι? του μ?ρκετινγκ και του επιστημονικο? μ?ρκετινγκ.

?μα κ?ποιοι ?ροι ε?ναι ακαταν?ητοι για σα?, μην αισθ?νεστε ?σχημα!

1. Μεγαλ?τερα ποσοστ? διατ?ρηση? πελατ?ν (customer retention rate)

Τα ποσοστ? διατ?ρηση? πελατ?ν ε?ναι πολ? σημαντικ? για τη βιωσιμ?τητα ειδικ? μακροχρ?νια των επιχειρ?σεων και των ιστοσελ?δων. Γνωρ?ζω αρκετ? δημοφιλ? sites που ?χουν δι?ρκεια ζω?? π?νω απ? 10 και 20 ακ?μα χρ?νια. Τ?τοια sites ε?ναι η Craiglist και το icann.

Υπ?ρχουν ?τομα που βγ?ζουν λεφτ? μ?σω τη? Craiglist γιατ? ?χει και αυτ? το τερ?στιο κοιν? τη? εδ? και 20 χρ?νια και ε?ναι απ? τα πιο παραδοσιακ? site τη? Αμερικ??.

2. Ταχ?τερη α?ξηση συνδρομητ?ν

Το σημαντικ?τερο πρ?γμα για ?να site ε?ναι το μ?γεθο? τη? λ?στα? συνδρομητ?ν ? τη? λ?στα? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου. Αυτ? που θ?λω και που ?χω π?ντα στο π?σω μ?ρο? του μυαλο? μου κ?θε φορ? ε?ναι η εγγραφ? ν?ων μελ?ν στη λ?στα μου. Με ?ναν μηνια?ο ρυθμ? α?ξηση? τη? τ?ξη? των 80 μελ?ν το μ?να δεν μπορ? να πω ?τι δεν ε?μαι ικανοποιημ?νο?. Θα μπορο?σα ?μω? να ε?χα και 800 ν?ου? συνδρομητ?? το μ?να αντ? μ?νο 80.

Πιστε?ω ?τι στο μ?λλον θα βρω κ?ποιον ν?ο τρ?πο να γ?νει πιο δημοφιλ?? το blog μου και να αποκτ?σω χιλι?δε? ν?ου? συνδρομητ??.

Οι συνδρομητ?? σα? ? τα ?τομα στη λ?στα σα? ε?ναι το σημαντικ?τερο περιουσιακ? σα? στοιχε?ο σ?μερα στο ?ντερνετ. Ε?ναι τα ?τομα με τα οπο?α ?χετε καλλιεργ?σει ?δη κ?ποια σχ?ση και που μπορε?τε και θ?λουν οι ?διοι να του? επηρε?σετε. Με ?λλα λ?για ε?ναι ?τομα που σα? εμπιστε?ονται και απ? τι? τ?ξει? του? θα προ?λθουν οι πιο καλο? και πιστο? σα? πελ?τη?.

Δεν θα χρειαστε? να προσπαθ?σετε να πουλ?σετε σε κ?ποιον κ?τι απ? τη λ?στα σα?, ο?τε να κ?νετε κ?ποιο ραντεβο? μαζ? του?. Το email marketing δουλε?ει 24 ?ρε? το εικοσιτετρ?ωρο εν? εσε?? κοιμ?στε. Φανταστε?τε το σαν στρατιωτ?κια που πολεμ?νε κ?θε μ?ρα για σα? για να σα? φ?ρουν τον επιο?σιο στο τραπ?ζι σα?.

?μα ?χετε blog και δεν ?χετε ακ?μα λ?στα email marketing, ξεκιν?στε επαγγελματικ? σ?μερα με την Aweber!

3. Ταχ?τερη α?ξηση πελατ?ν

?σο πιο πολ? ε?ναι η μαζικ? σα? ?κθεση στον κ?σμο, τ?σο πιο πολ? γνωστ?? θα γ?νετε. Και ?σο πιο γνωστ?? θα γ?νεται μ?σα απ? την δικ? σα? κοιν?τητα χρηστ?ν, τ?σο μεγαλ?τερο? θα ε?ναι ο αριθμ?? πελατ?ν σα?.

Η ταχ?τητα με την οπο?α μπορε? κ?ποιο? να ενημερ?νεται μ?σω των social media και η αμεσ?τητα επικοινων?α? ε?ναι το μυστικ? στην α?ξηση των πελατ?ν. ?σο πιο γρ?γορε? ε?ναι οι σχ?σει? που συν?πτονται στην κοιν?τητα χρηστ?ν και ?σο πιο πολλο? ν?οι χρ?στε? εισ?γονται, τ?σο πιο μεγ?λη ε?ναι η α?ξηση των πελατ?ν σα?.

4. ?μεση πληροφ?ρηση σχετικ? με τι? αν?γκε? των χρηστ?ν

?σο μεγαλ?τερη ε?ναι η αμεσ?τητα τη? επικοινων?α? και η δημιουργ?α σχ?σεων με του? πελ?τε? σα?, τ?σο πιο καλ? πληροφ?ρηση θα π?ρετε για τι? αν?γκε? του?. Οι απρ?σωπε? εταιρε?ε? ξοδε?ουν χιλι?δε? ευρ? σε ?χρηστε? ?ρευνε? αγορ?? για να μ?θουν τι ε?ναι αυτ? που θ?λει σ?μερα ο κ?σμο?.

Μ?θετε τι πραγματικ? θ?λουν οι πελ?τε? σα? σ?μερα, ικανοποι?στε αυτ?ν του? την αν?γκη και θα πετ?χετε στο ?ντερνετ! Τ?σο απλ?!

5. Χαμηλ?τερο κ?στο? απ?κτηση? ν?ων πελατ?ν

Ο ευκολ?τερο? τρ?πο? να αποκτ?σετε ν?ου? πελ?τε? ε?ναι να σα? συστ?σουν οι παλιο? πελ?τε? ν?ου? πελ?τε?. Με ?λλα λ?για να φτι?ξετε ?να ?τυπο δ?κτυο συστ?σεων. ‘?να οργανωμ?νο δ?κτυο συστ?σεων ε?ναι το affiliate network και μια απ? τι? πιο πετυχημ?νε? εταιρε?ε? στην Ελλ?δα με ελληνικ? affiliate network ε?ναι η Linkwise.

Μπορε?τε να γραφτε?τε εντελ?? δωρε?ν σ?μερα στην Linkwise. Επ?ση? μπορε?τε να συστ?σετε ν?ου? πελ?τε? στην linkwise και να βγ?λετε 20€ απ? κ?θε σα? σ?σταση! Επ?ση?, μπορε?τε να βγ?λετε και χρ?ματα συστ?νοντα? και ?λλου? στο δ?κτυο τη? linkwise ? να προτε?νεται υπηρεσ?ε? και προ??ντα με ανταμοιβ? σε ?λλου?.

Με την εγγραφ? σα? με βοηθ?τε να συνεχ?σω να γρ?φω αυτ? τα εκπληκτικ? ?ρθρα σε αυτ? το blog και μπορε?τε να τα διαβ?ζετε εντελ?? δωρε?ν χωρ?? κ?ποια επιβ?ρυνση.

?ταν ξεκ?νησα τον Α?γουστο του 2013 αυτ? το blog και ?γραψα τον οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα, ?μουνα ακ?μα φαντ?ρο? στην Πρ?τη Στρατι? Λ?ρισα?, ?μενα με τη μ?να μου και ε?χα βγ?λει στρατιωτικ? βιβλι?ριο υγε?α? για τη γυνα?κα μου γιατ? αντιμετ?πιζε ?να σοβαρ? πρ?βλημα υγε?α? που λ?γο κ?ντεψε να τη? στοιχ?σει την ?δια τη? τη ζω?!

Στο blog μου δεν πουλο?σα καμ?α υπηρεσ?α ? προ??ν, εν? θα μπορο?σα και ο στ?χο? μου ?τανε να χτ?σω ?να blog που να γ?νει γνωστ? στον κ?σμο, να γ?νω εγ? ο ?διο? γνωστ??. ?σο πιο γνωστ?? γ?νεται και μετ? να δημιουργ?σω μια δεξαμεν? υποψ?φιων πελατ?ν ?που θα μπορ? να βγ?λω λεφτ? απ? αυτο?? παρ?χοντα? μια υπηρεσ?α ? προ??ν.

Κανε?? δεν π?τυχε μ?νο? του και π?λι η φιλοσοφ?α στην οπο?α κιν?θηκα ?τανε να δημιουργ?σω μια κοιν?τητα χρηστ?ν, ?που ?λοι μαζ? μπορο?με να μ?θουμε ν?α πρ?γματα ε?κολα και διασκεδαστικ?.

6. Υψηλ?τερα περιθ?ρια κ?ρδου?

Η εμπειρ?α και η συμμετοχ? σε ?να προ??ν ? σε μια επιχε?ρηση ε?ναι αυτ? που κ?νει τη διαφορ?. Κανε?? δεν θ?λει απρ?σωπε? εταιρε?ε? ? κρυφ?? εταιρε?ε?.

?λοι θ?λουν να σχετ?ζονται με ανθρ?που? και να συν?πτουν σχ?σει? με ανθρ?που?. Δε?τε το αλλι??, η υπηρεσ?α ? το προ??ν που παρ?χετε ε?ναι μια εμπειρ?α που θ?λει ο τελικ?? χρ?στη?.

Σκ?φτομαι εδ? και καιρ? να αλλ?ξω το Toyota Corolla που ?χω με την καινο?ρια Mercedes CLA Τurbo Diesel. Δ?ο ε?ναι οι βασικο? λ?γοι που με κ?νουν να το σκ?φτομαι:

1. Η αξιοπιστ?α και το πρεστ?ζ τη? Mercedes. Ποιο? δεν θ?λει σ?μερα μαι mercedes;

2. Η οικονομ?α και η αυτονομ?α του πετρελα?ου. ?χω υπολογ?σει ?τι με τα ?δια λεφτ? θα π?ω τα διπλ?σια χιλι?μετρα!

Θα σα? ξαναγυρ?σω π?σω στην πετυχημ?νη Apple. Αυτ? τη στιγμ? λ?γω των ?δη φανατικ?ν υπαρχ?ντων πελατ?ν τη? η λ?στα αναμον?? για το ν?ο iPhone ε?ναι τερ?στια! Ε?τε χρε?σει 700€, ε?τε χρε?σει 1.000€ δεν αλλ?ζει κ?τι. Με ?λλα λ?για δεν υπ?ρχει ελαστικ?τητα ζ?τηση?!

7. Χτ?στε το brand σα? με την ηλεκτρονικ? κοιν?τητα

Η ηλεκτρονικ? κοιν?τητα και η αν?δραση σα? με του? χρ?στε? θα σα? βοηθ?σουν να χτ?σετε το brand σα? και να δημιουργ?σετε το ?νομα σα? στο ?ντερνετ.

?λοι οι τραγουδιστ?? απ? τον πιο μικρ? ω? τον πιο δι?σημο σ?μερα για να επιβι?σουν χρει?ζονται του? οπαδο?? και μια μεγ?λη κοιν?τητα θαυμαστ?ν.

Η φιλοσοφ?α ε?ναι απλ?:

Δημιουργ?στε την δικ? σα? κοιν?τητα οπαδ?ν, υποστηρικτ?ν και θαυμαστ?ν και γ?νετε γνωστ?? στον χ?ρο σα?.

Μπορε? να ε?στε ?να? απλ?? λογιστ??, δικηγ?ρο?, γιατρ?? ? κ?ποιο? ?λλο? επαγγελματ?α?, δεν ?χει σημασ?α, η προ?θηση του εαυτο? σα? και το ηλεκτρονικ? κονσομασι?ν ε?ναι αυτ? που χρει?ζεστε!

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? του WordPress: η μεγαλ?τερη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν παγκοσμ?ω?

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? π?σω απ? την αν?πτυξη του WordPress και την καταξ?ωση του ω? το καλ?τερο λογισμικ? ανοιχτο? κ?δικα για να φτι?ξει κ?ποιο? ?να site στο ?ντερνετ ε?ναι η μεγαλ?τερη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν παγκοσμ?ω?.

Η κοιν?τητα αυτ? υπ?ρχε και πριν την αν?πτυξη του, απλ? ο δημιουργ?? του WordPress κατ?φερε να συγκεντρ?σει και να ενεργοποι?σει προ? μια κατε?θυνση ?λα αυτ? τα μυαλ?.

?τσι κατ?φερε το WordPress να εξελιχθε? σε ?να παγκ?σμιο λογισμικ? με π?νω απ? 26 εκ. εγκαταστ?σει? και χιλι?δε? εταιρε?ε? και επαγγελματ?ε? να παρ?χουν υπηρεσ?ε? σχετικ?? το WordPress. ?να? απ? αυτο?? του? επαγγελματ?ε? ε?μαι και εγ?, και παρ?χω αρκετ?? υπηρεσ?ε? WordPress web design και WordPress SEO.

Πω? να φτι?ξετε τη δικ? σα? κοιν?τητα χρηστ?ν στο WordPress

Υπ?ρχουν αρκετ? εργαλε?α στο WordPress για να φτι?ξετε τη δικ? σα? κοιν?τητα χρηστ?ν. Μπορε?τε να επιλ?ξετε κ?ποιο?WordPress Theme ? κ?ποιο WordPress Plugin.

Μετ? απ? ?ρευνα προτε?νω να προτιμ?σετε ?να plugin ?πω? τα bbPress και το buddyPress.

1. bbPress και forum

Το bbPress ε?ναι ?να πρ?σθετο που μπορε? να μεταμορφ?σει οπουδ?ποτε WordPress site σε ?να παν?σχυρο διαδραστικ? forum. Μπορε?τε να φτι?ξετε ?να ανοιχτ? ? κλειστ? forum και να διαχειριστε?τε χιλι?δε? μ?λη.

Το bbPress μπορε? να εγκατασταθε? σχεδ?ν στα περισσ?τερα premium WordPress Themes, εν? υπ?ρχει μια τερ?στια γκ?μα θεμ?των ειδικ? φτιαγμ?να για bbPress. Το επ?σημο φ?ρουμ του WordPress ε?ναι στημ?νο σε bbPress.

2. buddyPress και social media

To buddyPress υπ?σχεται να μετατρ?ψει το WordPress site σε ?να δημοφιλ?? social media network. ?χει ενσωματωμ?να π?νω του ?λα τα χαρακτηριστικ? εν?? social media site και η εγκατ?σταση του ε?ναι δωρε?ν.

Μ?σα σε λ?γα λεπτ? μπορε?τε να το παραμετροποι?σετε μ?νοι σα? και να αρχ?σετε να γρ?φετε ν?α μ?λη.

Επ?ση? υπ?ρχουν π?ρα πολλ? ?τοιμα θ?ματα σε WordPress ειδικ? σχεδιασμ?να για να υποστηρ?ξουν το buddyPress και υπ?ρχουν και εκατοντ?δε? plugins και εφαρμογ?? για να αυξ?σουν τι? δυνατ?τητε? του.

Και οι δ?ο επιλογ?? ε?ναι παραμετροποιημ?νε? για τα κινητ? τηλ?φωνα και πα?ζουν αποκλειστικ? σε WordPress.

Π?ρα απ? αυτ? τα δ?ο πρ?σθετα στο WordPress, θα βρε?τε πολλ? ?λλα ?πω? το WPsymposium. Ο λ?γο? που προτε?νω τα παραπ?νω δ?ο ε?ναι για να προσθ?σετε μ?σα στο υπ?ρχον blog σα? μια ηλεκτρονικ? κοιν?τητα και ?χι να φτι?ξετε μια καινο?ρια κοιν?τητα χρηστ?ν απ? την αρχ?.

Το ?νειρο μου να φτι?ξω μια ηλεκτρονικ? κοιν?τητα μ?θηση?

Απ? μικρ?? ε?χα μ?σα μου το μικρ?βιο τη? μ?θηση? αλλ? και τη? μετ?δοση? τη? γν?ση? σε ?λλα ?τομα. ?χω πολ? μεγ?λη διδακτικ? εμπειρ?α σε φροντιστ?ρια, κ?ντρα πληροφορικ?? και σεμιν?ρια κ?τι που με βο?θησε στην δουλει? μου στο ?ντερνετ σ?μερα.

Η ιδ?α τη? κοιν?τητα? μ?θηση? δεν ε?ναι σχετικ? καινο?ρια, αφο? πολλ? πανεπιστ?μια προσφ?ρουν τμ?ματα e-learning και ?χουν ανο?ξει τι? π?λε? του? και τι? ηλεκτρονικ?? βιβλιοθ?κε? στο πλατ? κοιν?.

To blog μου ?χει πολλ? απ? αυτ? τα χαρακτηριστικ? που χρει?ζονται για να ευδοκιμ?σει μια κοιν?τητα μ?θηση?. Πολ? περιεχ?μενο, ανοιχτ? σχ?λια, δυνατ?τητα κ?ποιο? να υποβ?λει ερωτ?σει? και δυνατ?τητα κ?ποιο? να υποβ?λει δημοσιε?σει? μ?σω του guest posting.

?μα ?χετε κ?ποια πολ? καλ? και μοναδικ? ιστορ?α, μπορε?τε να την υποβ?λλεται στο blog μου. Η θεματολογ?α ε?ναι η συγκεκριμ?νη που βλ?πετε στι? κατηγορ?ε?. Το ?ρθρο σα? θα πρ?πει να ε?ναι τουλ?χιστον 1.000 λ?ξει? ? και παραπ?νω με backlinks και θα πρ?πει να ?χετε και ?να μικρ? προφ?λ και βιογραφικ? σε συνδυασμ? με τα social media profiles που θα χρειαστε?τε.

Κ?θε guest post ε?ναι ευπρ?σδεκτη, ?σχετα ?μα δεν γ?νεται να δημοσιε?σουμε τα π?ντα και κ?θε guest post πα?ρνει και δωρε?ν dofollow links προ? το site σα?. Επ?ση? μπορε? να αποσταλε? και στην λ?στα συνδρομητ?ν που αυτ? τη στιγμ? ε?ναι περ?που στα 1.000 ?τομα.

Στ?χο? του guest post ε?ναι να συνεισφ?ρει και να προ?γει τη μ?θηση μ?σω ?ντερνετ και να προσφ?ρει πολ?τιμε? και χρ?σιμε? πληροφορ?ε? σε β?ντεο, κε?μενο και ?χο στο κοιν?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍