ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-rankings

Κυκλοφ?ρησε η 2η ?κδοση του Οδηγο? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα

Αποκτ?στε τη δε?τερη ανανεωμ?νη ?κδοση εντελ?? δωρε?ν σ?μερα!

?σοι ε?στε εγγεγραμμ?νοι στο newsletter μου, θα μπορ?σετε να κατεβ?σετε τη δε?τερη ?κδοση του οδηγο? απ? το email που θα σα? ?ρθει σχετικ? με τη ν?α ?κδοση.

?σοι δεν ε?στε εγγεγραμμ?νοι στο newsletter, αρκε? να εγγραφε?τε σ?μερα για να λ?βετε την δε?τερη ?κδοση στο email σα?.

?πω? και να ?χει, δεν πρ?πει με τ?ποτα να χ?σετε την δε?τερη ?κδοση που περι?χει τ?σο σημαντικ?? πληροφορ?ε? σχετικ? με το τι χρει?ζεται να κ?νετε για να φτ?σετε στην πρ?τη σελ?δα των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Εισαγωγ? στην δε?τερη ?κδοση

Μετ? απ? κυκλοφορ?α σχεδ?ν τρι?ν ετ?ν και μετ? περισσ?τερα απ? 4.000 downloads, που στην αρχ? δεν περ?μενα ?τι θα φτ?σω ποτ?, ?τανε η ?ρα να κ?νω κ?ποιε? ανανε?σει? και ?να μικρ? lifting στον Οδηγ? SEO Google Πρ?τη Σελ?δα.
Η Google ?χει αλλ?ξει μ?σα σε αυτ? το δι?στημα τον αλγ?ριθμο τη? δεκ?δε? φορ?? και ?χει προσθ?σει πολλ? ν?α πρ?γματα που δεν τα ε?χα συμπεριλ?βει στην πρ?τη ?κδοση του οδηγο?.
Θε?ρησα καλ? να βασιστ? στην πρ?τη ?κδοση γιατ? ?ντω? ο οδηγ?? αποτελε? κλασικ? περιεχ?μενο αφο? οι βασικ?? λειτουργ?ε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? δεν ?λλαξαν, αλλ? βελτι?θηκαν με ?μφαση την ποι?τητα.
Αυτ? σημα?νει πω? ?μα ακολουθ?σετε τα β?ματα του παλιο? οδηγο? π?λι θα βγε?τε σε πολ? καλ?? θ?σει? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και π?λι θα αυξ?σετε κατακ?ρυφα τι? οργανικ?? αναζητ?σει? απ? τη Google και την επισκεψιμ?τητα σα?.
Στην δε?τερη ?κδοση θα βρε?τε εκτ?? απ? ?τι γνωρ?ζατε απ? τον προηγο?μενο οδηγ?, ειδικ? μνε?α για του? παρ?γοντε? αναζ?τηση? τη? Google, το mobile SEO και το ν?ο σ?μα κατ?ταξη? το RankBrain.
Ε?χομαι κ?ποια στιγμ? να ξεπερ?σουμε τα 10.000 ? και περισσ?τερα downloads και του? 10.000 συνδρομητ?? στον ενημερωτικ? δελτ?ο για το SEO που λαμβ?νετε ?σοι ε?στε εγγεγραμμ?νοι κ?θε Δευτ?ρα.
Το ταξ?δι μα? προ? την κορυφ? των μηχαν?ν αναζ?τηση? συνεχ?ζεται ακ?θεκτα και με επιτυχ?α.

Μετ? την δε?τερη ?κδοση τι;

Σ?γουρα θα ακολουθ?σει και τρ?τη ?κδοση. Ακ?μα δεν υπ?ρχουν σχ?δια για να βγει και σε βιβλ?ο, αλλ? ?σω? μια μ?ρα να γ?νει και αυτ?.

Το θ?μα ε?ναι ?τι η τεχνολογ?α τρ?χει και θα πρ?πει π?ντα να μαθα?νουμε ν?α πρ?γματα και να ελισσ?μαστε κ?νοντα? ?λε? τι? αλλαγ?? και προσαρμογ?? για να ευθυγραμμ?σουμε του? στ?χου? μα? με τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

?μα δεν σα? ικανοποιε? η υπ?ρχουσα κατ?σταση τη? ιστοσελ?δα? σα?, ? τη? ηλεκτρονικ?? σα? επιχε?ρηση?, τ?τε το πρ?το πρ?γμα που θα πρ?πει να κ?νετε ε?ναι να το αλλ?ξετε. Για να το αλλ?ξετε θα πρ?πει να μ?θετε ν?α πρ?γματα και ν?ε? δεξι?τητε? για να μπορ?σετε να κατανο?σετε που υστερε?τε και τι χρει?ζεται να κ?νετε.

Μην ξεχν?τε ?τι το μυστικ? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι σκληρ? δουλει?, εφ?σον η υπ?ρχει η γν?ση του τι πρ?πει να κ?νετε πρ?τα.

Σα? ευχαριστ? για τον χρ?νο σα? και σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

4 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα Γι?ννη,

  Κατ’ αρχ?ν ευχαριστ? για τον ανανεωμ?νο και πολ? καλ? οδηγ?!
  Διαβ?ζω στην σελ?δα 26 ?τι ε?ναι καλ? να δημοσιε?σουμε κ?ποια ?ρθρα σε σελ?δε? ?πω? το Ezinearticles και Goarticles.
  Η απορ?α που ?χω ε?ναι η εξ??…πρ?πει να ε?ναι η κ?θε δημοσ?ευση μοναδικ? ? αρκε? μια μοναδικ? δημοσ?ευση για ?λε? τι? καταχωρ?σει?;
  Με ?χει μπερδ?ψει λ?γο το συγκεκριμ?νο θ?μα.

  Σε ευχαριστ?

  Απ?ντηση
  • Καλησπ?ρα Γι?ργο, θα πρ?πει κ?θε ?ρθρο να ε?ναι μοναδικ? και ?πω? καταλαβα?νει? να μην ε?ναι τροποποιημ?νο σε article spinner.
   300 Λ?ξει? τουλ?χιστον ?ρθρο ε?ναι ικανοποιητικ? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

   Απ?ντηση
   • Ευχαριστ? για τη ?μεση απ?ντηση Γι?ννη.
    Διαβ?ζω σε ?λλου? οδηγο?? ?τι το καλ?τερο ε?ναι να εχει 3-5 backlinks το κε?μενο αλλ? με διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι? και με διαφορετικ? URL του ?διου β?βαια site.
    Συμφωνε??;

    Απ?ντηση
    • Δε? την wikipedia, ?χει χιλι?δε? backlinks εσωτερικ? και εξωτερικ? και βγα?νει π?ντα πρ?τη σελ?δα. ?ρα τα 3-5 backlinks δεν ε?ναι το ιδανικ?. Μετρ?ει και το μ?γεθο? του κειμ?νου. ?μα το ?ρθρο ε?ναι τηλεγρ?φημα τι να λ?ει;

     ?μα ε?ναι 2.000 λ?ξει? τα backlinks ?χουν να κ?νουν με τη χρηστικ?τητα και ?χι μ?νο με το SEO. Με ?λλα λ?για, τα αριστουργ?ματα φτι?χνονται για του? ανθρ?που? και ?χι για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

     Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍