ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ-KEYWORDS

Keywords: Πω? να προσθ?σετε λ?ξει? κλειδι? στην ιστοσελ?δα σα?

Περιεχ?μενα

Δε?τε π?? μπορε?τε να προσθ?σετε τι? αγαπημ?νε? σα? λ?ξει? κλειδι? στην ιστοσελ?δα σα? με τρ?πο που θα φα?νονται στι? μηχαν?? αναζ?τηση?

Οι λ?ξει? κλειδι? ε?ναι ?σω? απ? τι? πιο σημαντικ?? λεπτομ?ρειε? που ξεχν?με να προσθ?σουμε ?ταν θ?λουμε να κατατ?ξουμε την ιστοσελ?δα μα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

?χω παρατηρ?σει ?τι πολλο? πελ?τε? μου που επιθυμο?ν να αγορ?σουν μια υπηρεσ?α SEO για την ιστοσελ?δα του?, θ?λουν να βγο?νε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με λ?ξει? κλειδι? που δεν υπ?ρχουν πουθεν? στο site του?!

Λε? και το SEO ε?ναι ?λυτο μυστ?ριο ? γ?νεται με ?να μαγικ? κουμπ? που ?χω δ?πλα απ? το enter στο πληκτρολ?γιο μου. Δεν θ?λω να γ?νομαι σαρκαστικ??, αλλ? θα ?θελα να β?λω τα πρ?γματα σχετικ? με τι? λ?ξει? κλειδι? και με τι? λ?ξει? κλειδι? που θ?λετε να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google σε μια σειρ?.

Επειδ? ?ντω? τα πρ?γματα ε?ναι απλ?, θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω για να καταλ?βετε τι πρ?πει να κ?νετε για να αν?βει η ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?τε κ?νετε μ?νοι σα? SEO ε?τε το ?χετε αναθ?σει σε ?ναν επαγγελματ?α.

Εμπρ?? λοιπ?ν!

Οι τρει? τρ?ποι για να προσθ?σετε τη λ?ξη κλειδ? στο site σα?

Αρχικ? θα πρ?πει να πο?με ?τι δεν υπ?ρχει διαδικασ?α SEO που να δηλ?νει? τι? λ?ξει? κλειδι? στη Google με κ?ποιο επ?σημο τρ?πο ? να καταχωρε?? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? με κ?ποιον επ?σημο τρ?πο.

?ρα δι?λογοι του τ?που:

-Δ?λωσε? το site στη Google και τι? λ?ξει? κλειδι?;

-Το δ?λωσα

-Και τ?τε γιατ? δεν βγα?νει πουθεν?;

-Σαμπ?? ξ?ρω;

Δεν ισχ?ουν και θα πρ?πει να αποφε?γονται σχετικ? με την διαδικασ?α προσθ?κη? λ?ξεων κλειδι?ν ? keywords στη Google.

Το σημαντικ?τερο πρ?γμα που κοιτ?ει η Google και οι αρ?χνε? τη? ?ταν διαβ?ζουν μια ιστοσελ?δα ε?ναι το URL ? η γραμμ? διε?θυνση? τη? ιστοσελ?δα?. Θα πρ?πει λοιπ?ν να συμπεριλ?βουμε την λ?ξη κλειδ? την οπο?α θ?λουμε πρ?τα στο URL.

?σο πιο κοντ? ε?ναι η λ?ξη κλειδ? στην αρχ? του URL τ?σο καλ?τερα.

Οι τρει? τρ?ποι για να συμπεριλ?βουμε την λ?ξη κλειδ? στο URL ε?ναι οι εξ??:

1 Με ελληνικο?? χαρακτ?ρε?: http://www.comfrey-central.com/κατασκευ?-ιστοσελ?δων/

2 Με λατινικο?? χαρακτ?ρε?: http://www.comfrey-central.com/kataskevi-istoselidon/

3 Με μεικτο?? χαρακτ?ρε?: http://www.comfrey-central.com/kataskevi-istoselidon-κατασκευ?-ιστοσελ?δων/

Δουλε?ουν και οι τρει? τρ?ποι σωστ? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση?;

Η απ?ντηση ε?ναι ναι.

Ποιο? τρ?πο? ε?ναι προτιμ?τερο?;

Για μ?να ο δε?τερο? τρ?πο? ε?ναι προτιμ?τερο? γιατ? ?τσι δεν δημιουργο?νται προβλ?ματα εμφ?νιση? στι? κοινοποι?σει? στο Facebook.

Αφιερ?στε μ?α σελ?δα για κ?θε λ?ξη κλειδ?

Επειδ? η Google ?χει το κριτ?ριο τη? διασπορ?? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη?, που σημα?νει ?τι επιτρ?πει για κ?θε σελ?δα αποτελεσμ?των αναζ?τηση? (SERP) μ?νο ?να μοναδικ? domain, δηλαδ? για κ?θε site ?χουμε μ?νο μ?α σελ?δα ταξινομημ?νη για κ?θε λ?ξη κλειδ?, θα πρ?πει να αφιερ?νουμε για κ?θε λ?ξη κλειδ?, μ?α σελ?δα απ? το site μα?.

Αποφ?γετε διαφορετικ?? ταξονομ?ε? π?ραν τη? σελ?δα? ? του ?ρθρου

Εκτ?? απ? μ?α σελ?δα μπορε? να υπ?ρχει ?να ?ρθρο ? ?να προ??ν. Αποφε?γουμε την ταξονομ?α portfolio ω? μη ανταγωνιστικ? και την αντικαθιστο?με με ?ρθρα ? σελ?δε?. Επ?ση? ?λε? οι ?λλε? οι ταξονομ?ε? που μπορε? να υπ?ρχουν μ?σα σε μια ιστοσελ?δα ειδικο? ενδιαφ?ροντο? πχ. Μεσιτικ? Γραφε?ο και που δημιουργο?ν υποκατηγορ?ε? στην ιστοσελ?δα μα? ε?ναι μη ανταγωνιστικ??.

Η σελ?δα ? το ?ρθρο δεν ε?ναι ταξονομ?ε? στο WordPress ?μω? μπορο?ν και τα δ?ο να ταξινομηθο?ν μ?σα στην ιστοσελ?δα σε ταξονομ?ε?.

Για παρ?δειγμα ε?ναι προτιμ?τερο να ?χουμε μια πλατι? δομ? στην ιστοσελ?δα μα? (flat URL structure) παρ? να ?χουμε τερ?στιο β?θο? του τ?που http://www.comfrey-central.com/seo/services/first-page/.

Καλ?τερη ε?ναι η δομ? του URL να ε?ναι ?μεση χωρ?? γονικ?? κατηγορ?ε? και υποκατηγορ?ε? για παρ?δειγμα: http://www.comfrey-central.com/seo-first-page-services/.

Ε?λογο τ?ρα ε?ναι να με ρωτ?σετε κ?ποιοι τι ε?ναι η ταξονομ?α στο WordPress.

Τι ε?ναι η ταξονομ?α στο WordPress;

Σ?μφωνα με των κ?δικα του WordPress (WordPress Codex) η λ?ξη ταξονομ?α προσδιορ?ζει ?ναν τρ?πο ταξιν?μηση? και ομαδοπο?ηση? των περιεχομ?νων αλλ? και των λ?ξεων κλειδι?ν που υπ?ρχουν σε μ?α ιστοσελ?δα σε WordPress.

Η σωστ?τερη λ?ξη στα ελληνικ? ε?ναι ταξινομ?α, χρησιμοποιο?με ?μω? για εκπαιδευτικο?? σκοπο?? τη λ?ξη ταξονομ?α που ε?ναι αδ?κιμη και ε?ναι νεολογισμ??- ακριβ?? μεταφορ? δηλαδ? του αγγλικο? ?ρου στα ελληνικ?.

Στο WordPress υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? ταξονομ?ε?, που σημα?νει ?τι υπ?ρχουν π?ρα πολλ? σημε?α στα οπο?α θα πρ?πει να τοποθετ?σουμε τι? λ?ξει? κλειδι?.

Οι ταξονομ?ε? στο WordPress ε?ναι πολ? σημαντικ?? για το SEO και για αυτ? τι?? αναφ?ρω παρακ?τω.

Κατηγορ?α

Η ταξονομ?α category σα? βοηθ?ει να κατηγοροποι?σετε τα ?ρθρα και τι? δημοσιε?σει? σα? στην ιστοσελ?δα σα?. Ταξινομε?ται απ? τη Google. Το σωστ?τερο ε?ναι να εγκαταστ?σουμε το πρ?σθετο Yoast SEO και να επιλ?ξουμε να μην ταξινομο?νται οι κατηγορ?ε? ?ρθρων στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ο λ?γο? που θα πρ?πει να το κ?νουμε αυτ? ε?ναι για να μην ανταγων?ζονται τα ?ρθρα ? οι σελ?δε? μα? με τι? κατηγορ?ε? των ?ρθρων στη Google.

Ετικ?τα ?ρθρου

Το post_tag taxonomy ε?ναι παρ?μοιο με την κατηγορ?α ?ρθρων, μ?νο που εδ? σα? βοηθ?ει να κατηγοροποι?σετε τα ?ρθρα σα? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?. Αυτ? σημα?νει ?τι ταξινομε?ται απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τη Google.

Κατηγορ?ε? Συνδ?σμων

To link_category σα? βοηθ?ει να ταξινομ?σετε εσωτερικ? του? συνδ?σμου? στην ιστοσελ?δα σα?. Ε?ναι μ?νο για εσωτερικ? καταν?λωση και δεν ταξινομε?ται απ? τη Google. Δεν μα? χρει?ζεται γενικ?τερα και δεν θα ασχοληθο?με ξαν? με αυτ?ν την ταξινομ?α.

Μορφ? ?ρθρων

Η ταξονομ?α post_format εισ?χθηκε απ? την ?κδοση 3.1 του WordPress και μετ?. ?χει να κ?νει με μεταπληροφορ?ε? που χρησιμοποιε? κ?θε θ?μα στο WordPress για να παρουσι?σει τα ?ρθρα σα? στη Google.

Αυτ? σημα?νει ?τι κ?ποια θ?ματα ?χουνε επιπλ?ον πληροφορ?ε? SEO ?ναντι ?λλων οι οπο?ε? ταξινομο?νται απ? τη Google.

Τ?λο? το WordPress μα? δ?νει τη δυνατ?τητα να δημιουργ?σουμε τι? δικ?? μα? ταξονομ?ε?, τι? λεγ?μενε? custom taxonomies ?πω? συνταγ?? μαγειρικ??, θε?ματα, προγρ?μματα γυμανστικ??, βιβλ?α, ταιν?ε?, μοντ?λα, αυτοκ?νητα, ακ?νητα κτλ.

Τοποθετ?στε στρατηγικ? τη λ?ξη κλειδ? σε δι?φορα σημε?α τη? σελ?δα? και τη? ιστοσελ?δα? σα?

Η στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? δεν επαρκε? μ?νο η τοποθ?τηση τη? λ?ξη? κλειδ? στο URL. Η τοποθ?τηση τη? λ?ξη? κλειδ? και μ?νο στο URL εκπληρ?νει μ?νο μερικο?? απ? του? παρ?γοντε? SEO του αλγορ?θμου τη? Google που εικ?ζουμε σ?μερα ?τι ε?ναι π?νω απ? 200.

Η στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν σε πολλ? σημε?α τη? σελ?δα? μα? ε?ναι μ?ρο? τη? εντ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? ? του ONPAGE SEO.

Σα? παραθ?τω με τη σειρ? που ?χω χρησιμοποι?σει την στρατηγικ? τοποθ?τηση των λ?ξεων κλειδι?ν στο ?ρθρο 200 παρ?γοντε? SEO:

11. Keywords στο Title Tag: Ο τ?τλο? τη? σελ?δα? ε?ναι το δε?τερο σημαντικ? σημαντικ? πρ?γμα απ? ?ποψη περιεχομ?νου τη? σελ?δα? σα? μετ? απ? το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα?. ?τσι στ?λνει ?να πολ? ισχυρ?? on-page SEO σ?μα στη Google.

12. Ο τ?τλο? τη? σελ?δα? σα? ξεκιν?ει με τη λ?ξη κλειδ?: Σ?μφωνα με δεδομ?να τη? πρ?ην SEOMoz, οι τ?τλοι τη? σελ?δα? που ξεκιν?νε με τι? λ?ξει? κλειδι? τε?νουν να αποδ?δουν περισσ?τερο στη Google γενικ?τερα.

13. Το Keyword στο Description Tag: ?λλο ?να σ?μα σχετικ?τητα?. ?χι τερ?στια? σημασ?α?, αλλ? ακ?μα κ?νει τη διαφορ?.

14. Το Keyword στον τ?τλο H1: Το H1 tags ε?ναι σαν τον δε?τερο τ?τλο τη? σελ?δα? σα? και στ?λνει ακ?μα ?να ισχυρ? σ?μα σχετικ?τητα? στην Google.

15. Το Keyword σα? ε?ναι η πιο συχν? λ?ξη ? φρ?ση στο κε?μενο: Η πυκν?τητα τη? λ?ξη? κλειδ? ε?ναι ?να? παρ?γοντα? σχετικ?τητα?. Πρ?πει να σημει?σω ?τι η Google μετρ?ει δ?ο παρ?γοντε? στην κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα?: την σχετικ?τητα και την ποι?τητα ? τη σημαντικ?τητα του site, blog, e-shop.

16. Το μ?γεθο? των ?ρθρων και των Σελ?δων:? Το περιεχ?μενο με περισσ?τερε? λ?ξει? μπορε? να καλ?ψει ?να μεγαλ?τερο ε?ρο? περιεχομ?νου και λ?ξεων κλειδι?ν απ? ?τι μικρ?τερα κε?μενα. Σ?μφωνα με μια σχετικ? ?ρευνα τουSERPIQ ?χει βρεθε? ?τι τα ?ρθρα με 2.500 περ?που λ?ξει? βγα?νουν πρ?τα στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Δε?τε περισσ?τερα: content length correlated with SERP position.

17. Πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν: ?χι τ?σο σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO ?σο παλι?τερα, η Google εξακολοθε? να προσμετρ?ει την πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν. Π?νω απ? το 4,5 % ?μω? μπορε? να σα? βλ?ψει.

18. Latent Semantic Indexing Keywords στο Περιεχ?μενο ? (LSI): Τα LSI keywords βοηθ?νε την Google να εξ?γει το σημειωτικ? ν?ημα των λ?ξεων με περισσ?τερα απ? ?να ν?ημα. Για παρ?δειγμα η λ?ξη Αρχ? ?χει πολλ? νο?ματα, σημα?νει την εκκ?νηση, την εξουσ?α, το κρ?το? κτλ. Το LSI πιθαν?? να ενεργε? και σαν σ?μα ποι?τητα? για την Google.

19. LSI Keywords στον Τ?τλο και στα Description Tags: ?πω? και με το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?, LSI keywords στα meta tags πιθαν?? να βοηθ?νε τη? Google να ξεδιακρ?νει τα συν?νυμα. ?τσι λειτουργε? σαν σ?μα σχετικ?τητα?.

24. Image Optimization ? βελτιστοπο?ηση των εικ?νων: Οι εικ?νε? στη σελ?δα σα? στ?λνουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? σημαντικ? μην?ματα σχετικ?τητα? απ? το ?νομα αρχε?ου, alt text, title, description και caption ? λεζ?ντα.

28. Εμφ?νιση του Keyword στην Αρχ?: Το να ?χετε το? keyword να εμφαν?ζεται στι? πρ?τε? 100 λ?ξει? του περιεχομ?νου ε?ναι ?να ενισχυμ?νο σ?μα σχετικ?τητα?.

29. Το Keyword στα H2, H3 Tags: Το να ?χετε το keyword σα? να εμφαν?ζεται στου? υποτ?τλου? των H2 και H3 μεγ?θου? ε?ναι ?να πιο αδ?ναμο μα σημαντικ? σ?μα σχετικ?τητα?. Το? SEO Moz π?νελ συμφωνε? και σε αυτ?ν τον παρ?γοντα.

30. Η σειρ? των Λ?ξεων Κλειδι?ν: ?να ακριβ?? τα?ριασμα τη? λ?ξη? κλειδ? με αυτ? που αναζητ?νε οι χρ?στε? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?? θα π?ει καλ?τερα σε σ?γκριση με διαφορετικ? σειρ?. Για παρ?δειγμα SEO TIPS και TIPS SEO. ?να site βελτιστοποιημ?νο για το SEO TIPS θα π?ει καλ?τερα με αυτ?ν τη λ?ξη κλειδ? ?ταν κ?ποιο? ψ?χνει τη λ?ξη SEO TIPS. Αυτ? ε?ναι μια καλ? απ?δειξη ?τι η ?ρευνα λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι ?ντω? πολ? σημαντικ?.

49. Page Category – Κατηγορ?α Σελ?δα? ? ?ρθρου: Η κατηγορ?α στην οπο?α η σελ?δα εμφαν?ζεται ε?ναι ?να σ?μα σχετικ?τητα?. Μια σελ?δα η οπο?α αν?κει σε μια κατηγορ?α σχετικ? με ?να θ?μα κοντ? στη λ?ξη κλειδ? πα?ρνει π?ντου? σχετικ?τητα?.

50. WordPress Tags ? Ετικ?τε? WordPress: Τα Tags ε?ναι χαρακτηριστικ? γνωρ?σματα του WordPress και δ?νουν ?να τ?νο σχετικ?τητα?.? Σ?μφωνα με το εκπληκτικ? blog Yoast.com:

“O μ?νο? τρ?πο? που βελτι?νεται το SEO στο WordPress ε?ναι ?τι σχετ?ζεται αυτ? το ?ρθρο του περιεχομ?νου με ?λλα σχετικ? ?ρθρα ? posts”

Για να προσθ?σω και την ταπειν? μου πε?ρα, τα WordPress tags εμφαν?ζονται και στη αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, γιατ? ε?ναι σελιδοποιημ?να. Παρ?δειγμα: http://www.comfrey-central.com/tag/wordpress-seo/!

Αποκτ?στε δεκ?δε? ποιοτικ? backlink με τη λ?ξη κλειδ?

Η δημιουργ?α ποιοτικ?ν συνδ?σμων προ? τη σελ?δα μα? με τη χρ?ση των λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι μ?ρο? τη? εκτ?? σελ?δα? βελτιστοπο?ηση? ? του OFFPAGE SEO.

Σα? παραθ?τω με τη σειρ? που ?χω χρησιμοποι?σει την δημιουργ?α ποιοτικ?ν backlinks στο ?ρθρο 200 παρ?γοντε? SEO:

83. Αριθμ?? των συνδεδεμ?νων Σελ?δων: Ο συνολικ?? αριθμ?? των συνδεδεμ?νων σελ?δων, ακ?μα και ε?ν ε?ναι στο ?διο το domain, ε?ναι ?να? παρ?γοντα? κατ?ταξη?.

84. Alt Tag? για τα Image Links: Το alt text ε?ναι η ?κδοση για εικ?νε? του? anchor text, του κε?μενο στο σ?νδεσμο.

85. Links απ? .edu ? .gov Domains: Ο Matt Cutts ?χει δηλ?σει ?τι τα TLD, οι καταλ?ξει? των domain name δεν επηρε?ζουν τη σημαντικ?τητα του.? Ωστ?σο, αυτ? δεν σταματ? του? ειδικο?? του SEO απ? το να σκ?φτονται ?τι υπ?ρχει ευνο?κ? μεταχε?ριση σε sites με links απ?? .gov και .edu καταλ?ξει?.

86. PageRank των Συνδε?μενων Σελ?δων: Το PageRank των συνδε?μενων σελ?δων ε?ναι ?να? π?ρα πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? κατ?ταξη? για τη Google.

87. Authority απ? το συνδε?μενο Domain: Το συνδε?μενο σε σα? domain name μπορε? να πα?ζει ανεξ?ρτητο ρ?λο στην σημαντικ?τητα του link. Για παρ?δειγμα ?να link απ? σελ?δα με PR2 ε?ναι καλ?τερο απ? ?να link απ? μια σελ?δα PR1 απ? ?να πανεπιστ?μιο με PR8. Ελπ?ζω να το καταλ?βατε, αν ?χι υπ?ρχουν και τα τηλ?φωνα. Καλ?στε με δωρε?ν στο 6972.364.387 ?ταν λ?με δωρε?ν εννο? ?τι δεν θα σα? χρε?σω το τηλεφ?νημα, ο χρ?νο? μου κοστ?ζει.

88. Links απ? ανταγωνιστ??: Links απ? ?λλε? σελ?δε? ανταγωνιστ?ν που ανταγων?ζεστε για τι? ?διε? θ?σει? στα SERPs μπορε? να ε?ναι πολυτιμ?τερα απ? ?ταν η ?δια η σελ?δα ε?ναι πρ?τη για το ?διο το keyword με σα?.

89. Social Shares τη? σελ?δα? σα?: Η ποσ?τητα των social shares, κοινοποι?σεων, δημοσι?υσεων, tweets και ?λλα επηρε?ζει την αξ?α και την ποι?τητα του link σα?.

90. Links απ? κακ?? γειτονι??: Links απ? κακ?? γειτονι?? απλ?? θα βλ?ψουν το site σα?.

91. Guest Posts: Αν και μια αδιαμφισβ?τητα white hat SEO τεχνικ?, τα links προερχ?μενα απ? guest posts — ειδικ? στο πεδ?ο του βιογραφικο? του συγγραφ?α? — ?σω? να μην ε?ναι το ?διο σημαντικ? με τα link κειμ?νου στην ?δια π?λι σελ?δα.

92. Links στη Homepage απ? το Domain που βρ?σκεται η σελ?δα: Links στην αρχικ? σελ?δα πα?ζουν σημαντικ? και καθοριστικ? ρ?λο στη σημαντικ?τητα ?λων των links του site και τη? σελ?δα?.

93. Nofollow Links: ?να απ? τα πιο αμφιλεγ?μενα θ?ματα στο SEO. Η επ?σημη θ?ση τη? Google σε αυτ? το θ?μα ε?ναι ?τι απλ?? δεν τα ακολουθο?ν. Στην πραγματικ?τητα μετρ?νε και τα nofollow links απλ? λ?γο λιγ?τερο απ? τα dofollow. Επ?ση? τα nofollow links πολλ?? φορ?? θεωρο?νται πλασματικ? ?ταν ε?ναι σε μεγ?λο αριθμ?.

94. Διασπορ? των ειδ?ν των Links: ?χοντα? ?να πολ? μεγ?λο ποσοστ? των links σα? απ? μ?α μ?νο πηγ? ε?ναι επικ?νδυνη ?νδειξη για? spam. Απ? την ?λλη, links απ? διαφορετικ?? και δι?σπαρτε? πηγ?? ε?ναι σημ?δι εν?? φυσικο? link profile.

95. Sponsored Links ? ανταλλαγ? links: Ειδικ? διαφημιστικ? links, ? ανταλλαγ? links ? προτειν?μενα ε?ναι χαμηλ?τερη? αξ?α? απ? τα κανονικ?.

96. Contextual Links ? σ?νδεσμοι κειμ?νου: Τα links που εμπερι?χονται μ?σα στο βασικ? κε?μενο του site ε?ναι ισχυρ?τερα απ? το αδ?σποτα links σε ?λλα σημε?α του site σα?.? ?να καλ? παρ?δειγμα σε αυτ? ε?ναι τα??backlinks απ? τα? guestographics! Κουφ?;

97. Υπερβολικ? 301 Redirects στη σελ?δα: Links προερχ?μενα απ? 301 redirects χ?νουν μερικ? ? και ?λο το PR, σ?μφωνα με την Google Webmaster Help Video.

98. Backlink Anchor Text: ?πω? ?χει αναφερθε? απ? την Google και τον αλγ?ριθμ? τη?:

“Αρχικ?, οι σ?νδεσμοι κειμ?νου συχν? παρ?χουν πιο σαφ?? περιγραφ?? για τι? σελ?δε? που συνδ?ουν απ? ?τι μ?νοι του? οι σελ?δε?.”

Προφαν??, το λεγ?μενο anchor text ? σ?νδεσμο? κειμ?νου ε?ναι λιγ?τερο σημαντικ? απ? ?τι παλι?τερα και συν?θω? λαμβ?νεται και ω? σ?μα spam. Αλλ? ακ?μα στ?λνει ?να ισχυρ? μ?νυμα σχετικ?τητα? σε μικρ?? δ?σει?.

99. Σ?νδεσμο? κειμ?νου του εσωτερικο? link: Τα εσωτερικ? link και οι σ?νδεσμοι κειμ?νου του? ε?ναι π?λι ?να ισχυρ? σ?μα σχετικ?τητα?, απλ? ?χουν διαφορετικ? βαρ?τητα απ? ?τι τα εξωτερικ? text links.

100. Περιγραφ? του τ?τλου του Link: Ο τ?τλο? του links που ε?ναι το κε?μενο που εμφαν?ζεται ?ταν β?ζω το ποντ?κι απ? π?νω απ? το links χρησιμοποιε?ται ω? ?να αδ?ναμο σ?μα σχετικ?τητα?.

101. Εθνικ? ον?ματα ? TLD των συνδε?μενων domain: Πα?ρνοντα? links απ? χ?ρε? με συγκεκριμ?νη κατ?ληξη domain, για παρ?δειγμα .gr σα? βοηθ?ει να τα π?τε καλ?τερα στη συγκεκριμ?νη χ?ρα.

102. Η θ?ση των Link στο περιεχ?μενο: Τα Links στην αρχ? του κειμ?νου τε?νουν να ?χουν λ?γο μεγαλ?τερη βαρ?τητα απ? ?τι τα links στο τ?λο? του κειμ?νου.

103. Η θ?ση των Link στη σελ?δα: Που εμφαν?ζεται το κ?θε link στη σελ?δα σα? ε?ναι σημαντικ?. Γενικ?, τα links ενσωματωμ?να στο κε?μενο ε?ναι πιο ισχυρ? απ? τα links στο footer και στο sidebar, στο υποσ?λιδο και στην πλ?για μπ?ρα.

104. Σχετικ?τητα του διασυνδε?μενου ον?ματο? χ?ρου: ?να link απ? ?να site σε μια παρ?μοια αγορ? μετη δικ? μα? ε?ναι καλ?τερο και ισχυρ?τερο απ? ?τι ?να link απ? ?να ?σχετο με μα? site. Για αυτ? γιατ? κ?θε πετυχημ?νη SEO στρατηγικ? σ?μερα? εστι?ζεται στην απ?κτηση σχετικ?ν με τη λ?ξη μα? κλειδ? links.

105. Σχετικ?τητα σε επ?πεδο σελ?δα?:? Ο Hilltop Algorithm συμβουλε?ει ?τι ?να link απ? μια σελ?δα που ε?ναι απ?λυτα σχετικ? με το περιεχ?μενο του site ε?ναι καλ?τερο απ? ?να link απ? μ?α ?σχετη σελ?δα. Απλ?? ε?ναι καλ?τερο ε?πα, μην τρ?χετε πανικ?βλητοι…

106. Το κε?μενο γ?ρω απ? τη συνδε?μενη λ?ξη κλειδ?: ΗGoogle ?χει προφαν?? και επανειλημμ?νω? υποστηρ?ξει? ?τι τα link που προ?ρχονται απ? θετικ? σχ?λια θα προσμετρ?νται καλ?τερα, σε αντ?θεση με τα αρνητικ?.

107. Keyword στον Τ?τλο: Η Google δ?νει ?ξτρα βαρ?τητα σε links απ? σελ?δε? που ?δη περι?χουν το δικ? σα? keyword στον τ?τλο του?. Οι ειδικο? συνδ?ονται με του? ειδικο??, το SEO με το SEO κτλ.

108. Θετικ? ταχ?τητα ν?ων link: Η α?ξηση και η ταχ?τητα με την οπο?α δημιουργο?νται τα link προ? τη σελ?δα σα?, σα? δ?νει ?να αερ?κι στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?, τα λεγ?μενα SERPs.

109. Αρνητικ? ταχ?τητα των links: Ισχ?ει και το αντ?θετο ?ταν τα links προ? σε σα? βα?νουν μειο?μενα, τ?τε π?φτει το αερ?κι στα SERPs.

110. Links απ? Σελ?δε? Σταθμο? σε ?να θ?μα: Ο Aaron Wall ισχυρ?ζεται – ο οπο?ο? ε?ναι ειδικ?? στο θ?μα – ?τι? links απ? σελ?δε? που θεωρο?νται κορυφα?ε? στο ε?δο? του? ?χουνε μεγαλ?τερη βαρ?τητα απ? τη Google.

111. Links απ? Authority Sites: ?να link απ? ?να site το οπο?ο θεωρε?τε ?να authority site πιθαν?? να ?χει περισσ?τερη αξ?α απ? ?να μικρ? site ? ?να? microniche site.

112. Συνδεδεμ?νοι ω? πηγ? στην Wikipedia: Αν και ?λα τα links τη? ε?ναι nofollow, πολλο? πιστε?ουν ?τι το να ?χουν links απ? την Wikipedia σα? δ?νει λ?γο ακ?μη εμπιστοσ?νη και authority στα μ?τια των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

113. Συμφραζ?μενα: Τα συμφραζ?μενα γ?ρω απ? το?backlink βοηθ?νε την Google να μ?θει περισσ?τερα για τη σελ?δα σα?.

114. Ηλικ?α του Backlink: Σ?μφωνα με μ?α πατ?ντα τη? Google, – ?λο πατ?ντε? ?χει αυτ? η εταιρε?α – τα παλι?τερα bakclinks ?χουνε μεγαλ?τερη δ?ναμη κατ?ταξη? απ? ?τι τα καινο?ρια.

115. Links απ? πραγματικ? sites αντ? για Splogs: Μετ? την απελευθ?ρωση των blog networks, η Google δ?νει περισσ?τερη βαρ?τητα στα links απ? πραγματικ? sites αντ? για links απ? ψε?τικα blogs. Χρησιμοποιο?ν επ?ση? brand σ?ματα και σ?ματα για την αναδραστικ?τητα του χρ?στη για να ξεχωρ?σουν τα αληθιν? απ? τα ψε?τικα blogs.

116. Φυσικ? προφ?λ των links: ?να site με φυσικ? δημιουργημ?να links θα τα π?ει γενικ? καλ?τερα και θα αντ?ξει απ? τα περιβ?ητα updates τη? Google.

117. ΑΜοιβα?α Links: H Σελ?δα τη? Google για τα παρ?νομα Links αναφ?ρεται στα υπ?ρμετρα αμοιβα?α links σαν παρ?δειγμα προ? αποφυγ?.

118. Link που δημιουργ?θηκαν απ? το χρ?στη: Η Google ε?ναι ικαν? στο να ξεχωρ?σει τεχνητ? φυτεμ?να links που δημιουργ?θηκαν απ? τον ?διο τον ιδιοκτ?τη του site. Αυτ? πολλ?? φορ?? θεωρο?νται ?χρηστα.

119. Links απ? 301: Links απ? 301 redirects μπορε? να χ?νουν λ?γο την αξ?α του? σε σ?γκριση με απευθε?α? links. ?μω? ο? Matt Cutts μα? λ?ει ?τι ?να? 301 ε?ναι ?διο με ?να απευθε?α? link.

120. Schema.org Microformats: Οι σελ?δε? που υποστηρ?ζουν microformat μπορε? να ανταγων?ζονται καλ?τερα απ? τι? σελ?δε? που δεν ?χουν. Αυτ? που γ?νεται ε?ναι ?τι οι σελ?δε? με το microformat ?χουνε πιο υψηλ? αριθμ? κλικ στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν γιατ? παρ?χουν πιο πολλ?? πληροφορ?ε?.

121. Site στη λ?στα DMOZ: Πολλο? πιστε?ουν ?τι η? Google δ?νει ακ?μα βαρ?τητα στον κατ?λογο DMOZ. Εγ? προσωπικ? πιστε?ω ?τι η Google ?χει γραμμ?νο τον DMOZ και κ?θε ?λλο παρ?μοιο κατ?λογο στα τ?τοια τη?.

122. Yahoo Directory Listed: O αλγ?ριθμο? τη? Google λ?γεται ?τι μπορε? να ?χει ειδικ? θ?ση για το Yahoo Directory, εγ? προσωπικ? πιστε?ω ?τι η Google ?χει γραμμ?νο το Yahoo Directory και κ?θε ?λλο παρ?μοιο κατ?λογο στα τ?τοια τη?. Ουφ! το ξαναε?πα.

123. Αριθμ?? των εξερχ?μενων Links στη σελ?δα: Το PageRank ε?ναι πεπερασμ?νο, ?χει δηλαδ? ?να ?ριο απ? το 0 ω? το 10. ?να? link απ? μ?α σελ?δα με εκατοντ?δε? εξερχ?μενα links περν?ει λιγ?τερο PR απ? ?τι η σελ?δα με λιγ?τερα εξερχ?μενα links. Στην πραγματικ?τητα περν?ει το κλ?σμα με παρονομαστ? των αριθμ? των εξερχ?μενων links. Δηλαδ? στα 100 εξερχ?μενα links πα?ρνουν ?λοι το 1/100 απ? το PageRank!

124. Forum Profile Links: Εξαιτ?α? του επαγγελματικο? πλ?ον επιπ?δου spamming, η Google ?χει σημαντικ? απαξι?σει τα links απ? forum profiles.

125. Αριθμ?? Λ?ξεων του συνδε?μενου περιεχομ?νου: ?να link απ? ?να ?ρθρο 1000 λ?ξεων ?χει πιο μεγ?λη αξ?α απ? ?να κειμεν?κι 25 λ?ξεων!

126. Ποι?τητα του διασυνδε?μενου περιεχομ?νου:?Links απ? φτωχ? post δεν περν?νε την ?δια αξ?α απ? sites πλο?σια σε περιεχ?μενο, σε β?ντεο κτλ.

127. Sitewide Links δι?σπαρτα στο site links: Ο Matt Cutts? ?χει επιβεβαι?σει ?τι that δι?σπαρτα links στο site λαμβ?νονται και συμπι?ζονται ω? ?να.

Το ξ?ρω ?τι ε?ναι π?ρα πολλ? αυτ? που θα πρ?πει να κ?νουμε για να δημιουργ?σουμε το τ?λειο backlink και ειδικ? για ?ναν πρωτ?ρη στο ?ντερνετ αυτ? ε?ναι σχεδ?ν αδ?νατο να τα κ?νει ?λα σωστ?. Ωστ?σο η εξ?σκηση κ?νει τον μ?στορα.

Για να δε?τε μια σ?νοψη ?λων των βημ?των που θα πρ?πει να ακολουθ?σετε ?μα ?λα τα παραπ?νω σα? φα?νονται βουν?, διαβ?στε παρακ?τω.

Τι θα πρ?πει να κ?νω ακριβ?? για να βγω στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με μ?α λ?ξη κλειδ?;

Κ?ποιο απ? εσ?? μπορε? να χ?θηκαν στην ?λη διαδικασ?α, οπ?τε θα συνοψ?σω το τι ακριβ?? θα πρ?πει να κ?νετε σε τρ?α β?ματα:

1 Δημιουργ?στε μια σελ?δα ? ?ρθρο 300 τουλ?χιστον λ?ξεων με τη λ?ξη κλειδ? που θ?λετε

Κατ? προτ?μηση, η σελ?δα σα? θα πρ?πει να ?χει 2.000 με 2.500 λ?ξει?, μια φωτογραφ?α και να ?χετε αξιοποι?σει ?λα τα παραπ?νω που αναφ?ρω ω? παρ?γοντε? εντ?? σελ?δα? SEO. Σε περ?πτωση που ?χουμε ηλεκτρονικ? κατ?στημα σε Woocommerce μια και μιλ?με για WordPress θα πρ?πει να γρ?ψουμε αναλυτικ?? περιγραφ?? σε κ?θε προ??ν μα?.

2 Δημοσιε?στε το ?ρθρο, τη σελ?δα ? το προ??ν σα?

Δεν πρ?πει να ξεχν?με ?τι θα πρ?πει να δημοσιε?σουμε το ?ρθρο ? την σελ?δα μα? ? το προ??ν μα? στην περ?πτωση που ?χουμε e-shop.

3 Δημιουργ?στε μερικ? backlinks με τη λ?ξη κλειδ? προ? τη συγκεκριμ?νη σελ?δα

Θα πρ?πει αρχικ? να δημοσιε?σουμε τη σελ?δα μα? στα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?, στα social bookmarking media και να π?ρουμε ?σα ποιο πολλ? like, share και google plus μπορο?με.

Μετ? θα πρ?πει να διασυνδ?σουμε ?λλα ?ρθρα και σελ?δε? εντ?? τη? ιστοσελ?δα? μα? με αυτ?ν που δημιουργ?σαμε τ?ρα.

Μετ? θα πρ?πει να κ?νουμε ping το ?ρθρο ? τη σελ?δα μα?, να το στε?λουμε στη λ?στα με τι? ενημερ?σει? μα?, στο newsletter ? στην mailing list που διατηρο?με και αναπτ?σσουμε.

Τ?λο? θα πρ?πει να επιδι?ξουμε την συλλογ? συνδ?σμων που να δε?χνουν π?σω στην σελ?δα που δημιουργ?σαμε απ? ?λλε? σχετικ?? ιστοσελ?δε?, φ?ρουμ?, σχ?λια σε blogs και καταλ?γου? στο ?ντερνετ. Η διασ?νδεση πρ?πει να γ?νεται με τη λ?ξη κλειδ? που μα? ενδιαφ?ρει.

?πω? σα? ε?πα η διαδικασ?α δ?λωση? των λ?ξεων κλειδι?ν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι απλ?, δεν ε?ναι ?μω? ε?κολη γιατ? ?πω? καταλ?βατε απαιτε?ται και κ?μποση δουλει? για να γ?νει ?λο αυτ? το πρ?γμα σωστ? και αποτελεσματικ?.

Α? μην ξεχν?με ?τι το μυστικ? για να βγει κ?ποιο? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google δεν ε?ναι ?λλο απ? τη σκληρ? δουλει?.

Σα? ευχαριστ? πολ? που με διαβ?σατε, ?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο, μην το κρατ?τε κρυφ?, μπορε?τε να κ?νετε like, share, google plus, pin, tweet και να αφ?σετε την ?ποψη σα? κ?τω στα σχ?λια.

Δε?τε περισσ?τερα για τι? λ?ξει? κλειδι?:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

9 Σχ?λια. Leave new

 • σκανδαλη? παναγιωτη?
  3 Ιανουαρ?ου 2019 1:22 μμ

  καλημ?ρα και καλη χρονι?.
  δεν ξ?ρω ειστε ενεργ?? γιατ? βλεπω αναρτησει? απο το 2015

  Απ?ντηση
 • διαθ?τω μια ιστοσελ?δα με ?νομα http://www.green-fundrive.gr και πουλ?ω ηλεκτρικ? ποδ?λατα και αναπηρικ? αμαξ?δια
  ο πρ?το? που την κατασκε?ασε εμφανιζ?ταν παντο? σε ?λε? τη? κατηγορ?ε?
  δ?στυχο? ο ?νθρωπο? σταμ?τησε με αυτ? το επ?γγελμα και με σ?στησε σε ?ναν ?λλον
  η ιστοσελ?δα δεν δο?λευε καλ? και την αναβ?θμισε με αποτ?λεσμα να εμφαν?ζεται πουθεν?,η δικαιολογ?α — πρ?πει να πλερ?νει? για να μπει? στην Google , και ?να χρ?νο δ?χω? πελατε?α και δ?χω? ?να τηλ?φωνο
  μετ? απ? πολλ? παρακ?λια εμφαν?στηκε κατ?, αλ? τελε?ω? λανθασμ?νο και ?σχετο
  πριν μετ?
  ηλεκτρικ? σκο?τερ ηλεκτρικ? τρ?τροχα σκο?τερ
  ηλεκτρικ? ποδ?λατα ηλεκτρικ? τρ?τροχα ποδ?λατα
  αναπηρικ? αμαξ?δια ηλεκτρικ?? γουρο?νε?
  τι δ?πλωμα για γουρο?νε?
  παρακαλ? δι?τι δεν ε?μαι γν?στη? με αυτ? το αντικε?μενο θα ηθελα την γν?μη σα? και ε?ν μπορε?τε να μου δ?σετε συμβουλ?? , δεν μπορ? να ξοδ?ψω ?λλα χρ?ματα δι?τι δεν ε?χα πωλ?σει? ?λο τον χρ?νο
  ευχαριστω
  Τασο?

  Απ?ντηση
  • Τ?σο καλημ?ρα, καλ?τερα να συμβουλευτε?? και να μελετ?σει? τον οδηγ? SEO για να εφαρμ?σει? ακριβ?? αυτ? που λ?ει ?στε να αν?βει? στη Google για τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε??. ?σο για το ?τι πρ?πει να πληρ?σει? για να αν?βει? στη Google, αυτ? ε?ναι κ?τι αναπ?φευκτο.

   Ακ?μα και εγ? πληρ?νω κ?θε μ?να ?χι στην Google αλλ? στα ?τομα που ?χω και μου κ?νουν δι?φορε? εργασ?ε? SEO ?πω? παραγωγ? περιεχομ?νου, σχ?λια, backlinks, καταχ?ρηση σε καταλ?γου? κτλ.

   Ο Απ?στολο? Πα?λο? στην δε?τερη επιστολ? του προ? του? Θεσσαλονικε?? (Θεσ.Β’.3,10) ?δωσε την εξ?? εντολ? στου? πιστο??: το?το παρηγγ?λλομεν ?μ?ν, ?τι ε? τι? ο? θ?λει ?ργ?ζεσθαι, μηδ? ?σθι?τω. ? αλλι??: Ο μη εργαζ?μενο? μηδ? εσθι?τω.
   Που σημα?νει ?τι ?ποιο? δεν εργ?ζεται δεν πρ?πει να τρ?ει που σημα?νει ?τι ισχ?ει και το αντ?θετο. Αυτ?? που εργ?ζεται δηλαδ? θα πρ?πει να τρ?ει ? ο εργαζ?μενο? εσθι?τω.

   Απ?ντηση
 • Θα ?θελα να ρωτ?σω αν οι τ?νοι πα?ζουν ρ?λο στι? λ?ξει? κλειδι?.
  Για παρ?δειγμα οι φρ?σει? “κατασκευ? ιστοσελ?δων” και “κατασκευη ιστοσελιδων” θα ληφθο?ν υπ?ψιν σαν μια ? σαν δυο διαφορετικ?? φρ?σει? απο την google ;

  Ευχαριστ?

  Απ?ντηση
  • Αν και η Google ?χει ανακοιν?σει βελτι?σει? στον αλγ?ριθμο τη?, που σημα?νει ?τι πι?νει πλ?ον τα συν?νυμα και του? αναγραμματισμο?? και αναγνωρ?ζει τα γνωστ? ορθογραφικ? λ?θη τη? γλ?σσα? μα? και λ?ξει? που ?χουν ορθογραφικ? λ?θη τι? πι?νει ω? την ?δια λ?ξη κλειδ?, ?μω? αυτ? δεν συμβα?νει σε ?λε? τι? εθνικ?? αγορ??.

   Για παρ?δειγμα στην ελληνικ? ?κδοση στο google.gr οι λ?ξει? κλειδι? ?κατασκευ? ιστοσελ?δων? και ?κατασκευη ιστοσελιδων? θα ληφθο?ν υπ?ψιν ω? δυο διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι? και ?τσι θα ?χουν διαφορετικ? αποτελ?σματα.
   Οπ?τε η λ?ξη κλειδ? στη σωστ? τη? διατ?πωση ε?ναι χωρ?? τ?νου? και με κεφαλα?α.

   Απ?ντηση
 • Οταν βαζει? ελληνικα στο URL λεει πω? η σελιδα δεν υπαρχει. Γιατι??

  Απ?ντηση
 • Πολ? χρ?σιμο ?ρθρο σε ευχαριστο?με !

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍