ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

keyword-difficulty

Keyword Difficulty: Π?σο ε?κολα μπορε?τε να ανεβε?τε στην Google;

Σε πολλο?? απ? εσ?? ?σω? να ε?ναι γνωστ? το ρητ?:

“Το καλ?τερο μ?ρο? για να κρ?ψει? ?να πτ?μα ε?ναι η σελ?δα 2 τη? Google”

?σο αστε?ο και να ακο?γεται, η δε?τερη σελ?δα τη? Google ε?ναι ?να μ?ρο? ?που δεν κατοικε?ται, σαν π?λη φ?ντασμα, μοι?ζει να ?χει πι?σει αρ?χνε? και φιλοξενε? αρκετ?? επ?δοξε? ιστοσελ?δε? που θ?λουν να αν?βουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Το θ?μα ε?ναι να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, στην πρ?τη θ?ση τη? Google ?μα αυτ? ε?ναι εφικτ? και να με?νετε εκε? για ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο χρ?νο.

Αυτ? που καθορ?ζει το π?σο ε?κολα, το π?σο γρ?γορα και με ποιο κ?στο? θα ανεβε?τε στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google για κ?ποιον ?ρο αναζ?τηση? ε?ναι το Keyword Difficulty.

Τι σημα?νει Keyword Difficulty;

Το Keyword Difficulty ε?ναι ?να? δε?κτη? που μετρ?ει τον ανταγωνισμ? που υπ?ρχει στη Google και στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για μια συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? για να μπορ?σετε να βγε?τε στι? πρ?τε? θ?σει? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Ονομ?ζεται επ?ση? στα ελληνικ? Δυσκολ?α Λ?ξεων Κλειδι?ν ? και search difficulty ( δυσκολ?α αναζ?τηση? ? και οργανικ?? ανταγωνισμ?? ).

?σο πιο υψηλ?? ε?ναι ο ανταγωνισμ?? μια συγκεκριμ?νη? λ?ξη? κλειδ?, τ?σο πιο πολλ? πρ?γματα θα πρ?πει να κ?νετε στο SEO σα? για καταφ?ρετε να κερδ?σετε θ?σει?.

Πω? μετρι?ται το Keyword Difficulty;

Κανε?? δεν γνωρ?ζει τον ακριβ? τ?πο που χρησιμοποιε? η Google για την ταξιν?μηση ιστοσελ?δων. Ακ?μα κι αν το ?ξεραν κ?ποιοι ειδικο? στο SEO, δεν θα ?λλαζε το γεγον?? ?τι ορισμ?νε? λ?ξει?-κλειδι? ε?ναι πιο δ?σκολο να βγουν ψηλ? στη Google σε σχ?ση με ?λλε?.

Αυτ? καθιστ? την ?ννοια τη? “δυσκολ?α? λ?ξεων-κλειδι?ν” μια απ? τι? βασικ?? προκλ?σει? στο SEO.

Σ?μερα δεν υπ?ρχει κ?ποιο αναγνωρισμ?νο μ?τρο ? κλ?μακα για την μ?τρηση του ανταγωνισμο? των λ?ξεων κλειδι?ν, αλλ? δι?φορε? ιστοσελ?δε? με εργαλε?α SEO προσπαθο?ν η κ?θε μ?α να βγ?λει κατ? προσ?γγιση το π?σο δ?σκολη ε?ναι η κατ?ταξη στη Google.

Συν?θω?, χρησιμοποιε?ται μια κλ?μακα απ? το 1 ?ω? το 100 ?που κ?θε εργαλε?ο SEO ?χει κατ? προσ?γγιση τον βαθμ? δυσκολ?α? για κ?θε ?ρο αναζ?τηση?.

Για παρ?δειγμα το εργαλε?ο του Semrush ?χει βαθμ? δυσκολ?α? για τον ?ρο αναζ?τηση? ¨SEO¨ 64,38% για την ελληνικ? αγορ?, εν? το αντ?στοιχο Ahrefs το υπολογ?ζει στο 52 στα 100.

Βλ?πουμε ?τι δεν υπ?ρχει και μεγ?λη αναλογ?α, απλ? και τα δ?ο sites θεωρο?ν ?τι ο συγκεκριμ?νο? ?ρο? αναζ?τηση? ε?ναι ιδια?τερα ανταγωνιστικ?? και χαρακτηρ?ζουν ?τι ?χει σκληρ? ανταγωνισμ?.

Απ? τι εξαρτ?ται το Keyword Difficulty;

Το Keyword Difficulty εξαρτ?ται καθαρ? απ? τον ανταγωνισμ? και ?χι απ? τη Google, γιατ?:

Η Google δεν κ?νει κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? αλλ? οι ανταγωνιστ?? σα?

?σε? πιο πολλ?? ιστοσελ?δε? ανταγων?ζονται την δικ? σα? ιστοσελ?δα για τον ?διο ?ρο αναζ?τηση?, τ?σο πιο δ?σκολο ε?ναι να κ?ψετε προ? τα π?νω τον ανταγωνισμ? και να κουνηθε? η ιστοσελ?δα σα? σα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google.

Πω? μετρι?ται το Keyword Difficulty;

Τα περισσ?τερα εργαλε?α SEO ?χουν καταλ?ξει στο να μετρ?νε το KWD ( Keyword Difficulty) με περισσ?τερο off page παρ?γοντε? αναζ?τηση? ?πω? τα backlinks και συγκεκριμ?να τα reffering domains, δηλαδ? τον αριθμ? των μοναδικ?ν ιστοσελ?δων που δε?χνουν προ? τη? δικ? σα? ιστοσελ?δα.

Παρ?γοντε? ?πω? το anchor text, το κε?μενο του ?ρου αναζ?τηση?, το περιεχ?μενο, το domain authority και πολλο? ?λλοι περν?νε σε δε?τερη μο?ρα ? δεν υπολογ?ζονται καθ?λου.

Τ?ρα, για να μην σα? μπερδ?ψω και να μην χρειαστε? να κ?νουμε μια εκτεν? και τερ?στια αν?λυση για το πω? κ?θε εργαλε?ο SEO μετρ?ει το βαθμ? δυσκολ?α? αναζ?τηση?, θα εμμε?νουμε στον τρ?πο που το μετρ?ει το Ahrefs.

keyword-difficulty

Σ?μφωνα λοιπ?ν με τον μονολιθικ? τρ?πο μ?τρηση? του βαθμο? δυσκολ?α? κατ?ταξη? του Ahrefs, υπ?ρχουν 4 βασικ?? βαθμ?δε? δυσκολ?α? στο SEO:

  • 0-10 Ε?κολη λ?ξη κλειδ? ?ταν ?να domain ?χει ?ω? και 10 reffering domains που βγα?νει στην πρ?τη 10?δα
  • 11-30 Μ?ση λ?ξη κλειδ? ?ταν ?να domain ?χει απ? 11 ?ω? 36 reffering domains που βγα?νει στην πρ?τη 10?δα
  • 31-70 Δ?σκολη λ?ξη κλειδ? ?ταν ?να domain ?χει απ? 37 ?ω? 200 reffering domains που βγα?νει στην πρ?τη 10?δα
  • 71-100 Πολ? δ?σκολη λ?ξη κλειδ? ?ταν ?να domain ?χει απ? 200 και ?νω reffering domains που βγα?νει στην πρ?τη 10?δα

Και παρακ?τω σα? δ?νω ?ναν πιο αναλυτικ? π?νακα με την συσχ?τιση του Keyword Difficulty με τον αριθμ? των domains που δε?χνουν σε ?να site:

Keyword difficulty0102030405060708090
Referring domains01022365684129202353756

Αυτ? σημα?νει? για παρ?δειγμα ?τι ?μα ?να? συγκεκριμ?νο? ?ρο? αναζ?τηση? ?χει βαθμ? δυσκολ?α? 60, ?τι θα χρειαστο?με περ?που 129 backlinks απ? διαφορετικ? domains για να κατακτ?σουμε την πρ?τη σελ?δα τη? Google κατ? προσ?γγιση.

Η ερ?τηση τ?ρα ε?ναι, μπορο?με να βγο?με για το ?διο ?ρο με λιγ?τερα backlinks απ? διαφορετικ? domains;

Η απ?ντηση ε?ναι φυσικ? και μπορο?με.

Η Google τα τελευτα?α χρ?νια προσπαθε? να απαλε?ψει τ?σο πολ? την εξ?ρτηση τη? κατ?ταξη? απ? τα backlinks και στρ?φεται σε πιο ποιοτικ? χαρακτηριστικ? ?πω? το περιεχ?μενο και η συμπεριφορ? του χρ?στη σε μια ιστοσελ?δα για να μπορ?σει να κατατ?ξει μια ιστοσελ?δα καλ?τερα.

Εκτ?? λοιπ?ν απ? των αριθμ? των backlinks, μετρ?νε η ποι?τητα του?, η σχετικ?τητα του?, η παλαι?τητα του?, τα social signals τη? ιστοσελ?δα? σα?, η εμπειρ?α του χρ?στη ?ταν επισκ?φτεται την ιστοσελ?δα σα?, ο χρ?νο? παραμον?? του και δεκ?δε? ?λλοι παρ?γοντε? κατ?ταξη?.

Π?σα εργαλε?α για την μ?τρηση του KWD υπ?ρχουν;

Τα εργαλε?α που ?χω εντοπ?σει αυτ? τη στιγμ? στο ?ντερνετ ε?ναι δεκ?δε?, εκτ?? απ? το βασικ?τερο τη? Google που ε?ναι το Google Keyword Planner ?που μα? δ?νει και αυτ? ?να μ?τρο το βαθμο? δυσκολ?α?.

Αυτ? ε?ναι:

Εκτ?? απ? τα παραπ?νω υπ?ρχουν και αρκετ? ?λλα εργαλε?α ? τρ?ποι για την μ?τρηση του βαθμο? δυσκολ?α? εν?? ?ρου αναζ?τηση? και επειδ? δεν τα ?χω δοκιμ?σει ?λα ακ?μα, εκτ?? απ? τα παραπ?νω, δεν μπορ? να εκφ?ρω γν?μη ? να σα? προτε?νω κ?ποιο.

Στο SEO ?τι κ?νουμε βασ?ζεται στην εμπειρ?α ? στην επιστημονικ? παρατ?ρηση και ?μα δεν ?χω δοκιμ?σει κ?τι και δεν ?χω πειστε? για την χρ?ση του, δεν μπορ? να σα? το προτε?νω και αυτ? το ακολουθ? σε ?λου? του? τομε?? τη? ζω?? μου προσωπικ?? και επαγγελματικ??.

Ποτ? δεν θα σα? προτε?νω κ?τι στο SEO που δεν το ?χω δοκιμ?σει εγ? ο ?διο? προσωπικ? και δεν ?χω δει κ?ποια αξ?α ? κ?ποια χρησιμ?τητα του. Πολλ?? φορ?? με καλο?νε πελ?τε? και μου ζητ?νε δι?φορε? υπηρεσ?ε? που δεν αναλαμβ?νουμε ω? εταιρε?α.

Θα πρ?πει να αναφ?ρω ?τι ω? εταιρε?α SEO αναλαμβ?νουμε μ?νο δ?ο πρ?γματα:

?λα τα ?λλα ε?ναι για μα? ?γνωστε? λ?ξει?. Που και που μα? καλε? κ?ποιο? πελ?τη? και μα? ρωτ?ει ?μα γνωρ?ζω κ?ποιον που να κ?νει Joomla ? να ασχολε?ται με Adwords, η απ?ντηση ε?ναι ?χι.

Μπορε? να ξ?ρω δεκ?δε? ?τομα που να κ?νουν Joomla ? Custom sites, αλλ? απ? την στιγμ? που δεν του? ?χω δοκιμ?σει, δεν μπορ? να ?χω ?ποψη ?ρα να σα? του? προτε?νω. Και σει? κ?νατε SEO γιατ? βρ?κατε ?ναν γνωστ? που σα? ε?πε ?τι κ?νει SEO;

Ο ?διο? ο Πρ?εδρο? τη? Δημοκρατ?α? να ?κανε SEO, δεν θα τον πρ?τεινα ποτ? σε κ?ποιον ?μα δεν τον ε?χα δοκιμ?σει εγ? ο ?διο? πρ?τα. Και αυτ? ε?ναι ν?μο? του κρ?του? για μ?να.

Σα? δ?νουμε πληροφορ?ε? και συμβουλ?? μ?νο για το τι ?χουμε εμπεριστατωμ?να δοκιμ?σει στο SEO και ?χει αποδειχθε? ?τι δουλε?ει και ?χι μπο?ρδε? και παραφιλολογ?α τρ?των που ?χουμε διαβ?σει και απλ?? αναδιατυπ?σαμε στο ?ντερνετ για να πι?σουμε μια λ?ξη κλειδ?.

Π?σο αξι?πιστο ε?ναι το KWD;

Θα πρ?πει να θεωρηθε? η μ?τρηση τη? δυσκολ?α? των λ?ξεων κλειδι?ν ω? αξι?πιστο εργαλε?ο για τον υπολογισμ? του χρ?νου και του κ?στο? μια? καμπ?νια? SEO;

Η απ?ντηση ε?ναι σε ?να βαθμ? ναι.

Προσοχ? ?πω? και ο αλγ?ριθμο? τη? Google ε?ναι μ?νο ?να? αλγ?ριθμο?, ?τσι και το Keyword Difficulty ε?ναι απλ?? ?να μ?τρο του βαθμο? δυσκολ?α? που δεν απεικον?ζει την πραγματικ?τητα.

Θα πρ?πει να λαμβ?νεται υπ?ψιν ω? συμπληρωματικο? μ?τρου για τον υπολογισμ? του κ?στο? μια? καμπ?νια? SEO για να βγ?κε στι? πρ?τε? αναζητ?σει? των μηχαν?ν αναζ?τηση? και ?χι σαν κ?τι απ?λυτο.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

1 Σχ?λιο. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍