ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

WordPress Κεφ?λαιο 6. Δημιουργ?α FTP λογαριασμο? και ελληνικ?

 • Ανο?γουμε ?ναν λογαριασμ? FTP απ? την Godaddy
 • Κατεβ?ζουμε το πρ?γραμμα FTP Filezilla
 • Σ?νδεση στο FTP
 • Μεταφ?ρτωση αρχε?ων γλ?σσα? απ? wordpress.org
 • Αλλαγ? Γλ?σσα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα WordPress σε 24 ?ρε? αξ?α? 270€

Μ?θετε WordPress σε 24 ?ρε?! Πλ?ον η τεχνολογ?α ?χει προχωρ?σει τ?σο που ε?ναι επιτακτικ? η αν?γκη να ?χετε το δικ? σα? Blog και να μπορε?τε να αξιοποι?σετε ?λε? τι? δυνατ?τητε? του ?ντερνετ, να κατασκευ?σετε τη δικ? σα? σελ?δα και να εργαστε?τε απ? το σπ?τι καθ?? και να βγ?λετε χρ?ματα απ? αυτ?.

?τσι θα πρ?πει να ε?στε σε θ?ση να φτι?ξετε το δικ? σα? σα? blog γρ?γορα απλ? και ε?κολα σε 24 μ?νο ?ρε? στο WordPress, το καλ?τερο και δημοφιλ?στερο πρ?γραμμα διαχε?ριση? περιεχομ?νου παγκοσμ?ω?.

Π?? Συνδυ?ζεται με τα ?λλα μαθ?ματα του Blog Paramarketing?

Μπορε?τε να συνδυ?σετε το WordPress σε 24 ?ρε? με του? ?λλου? δ?ο οδηγο?? μαθημ?των γιατ? ο ?να? συμπληρ?νει τον ?λλο:
Καλ? θα ?ταν να ξεκιν?σετε με τον Βγ?λτε λεφτ? απ? το ?ντερνετ, μετ? να π?τε στον οδηγ? SEO και στο τ?λο? να μελετ?σετε το WordPress σε 24 ?ρε?.
Στην πορε?α θα αρχ?σετε να αντιλαμβ?νεστε πω? δ?νουν ?λε? οι πληροφορ?ε? μεταξ? του? και συν?μα μπορε?τε να αξιοποι?σετε ?λα τα εργαλε?α που χρησιμοποι? και εγ? για να φτι?ξετε ?να κερδοφ?ρο blog.

Περιεχ?μενα WordPress σε 24 ?ρε?

WORDPRESS FTP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Πηγ?? για να εμπλουτ?σετε τι? γν?σει? στο WordPress

 1. WordPress Official Site
 2. Δωρε?ν blog σε WordPress
 3. Premium Θ?ματα WordPress
 4. WordPress Hosting

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν!

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

6 Σχ?λια. Leave new

 • Καλησπ?ρα, θα ?θελα να ρωτ?σω ποια ε?ναι η χρησιμ?τητα του FTP λογαριασμο?; Γιατ? δεν ?χω καταλ?βει ακριβ?? τι κ?νει..

  Ευχαριστ? πολ? εκ των προτ?ρων.

  Απ?ντηση
  • Ο ftp λογαριασμ?? σου δ?νει πρ?σβαση απευθε?α? στον φ?κελο των αρχε?ων τη? ιστοσελ?δα? που βρ?σκεται στο web hosting. Σε περ?πτωση που π?σει το site, η επαναφορ? του μπορε? να γ?νει μ?σω του ftp.

   Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη. ?χω ?να site σε wordpress. Θ?λω να κ?νω ενα backup των αρχε?ων με το filezilla και παρατηρ? κατα την μεταφορ? ?τι μερικ? αρχε?α εν? τα ?χει μεταφ?ρει κατα την δι?ρκεια τη? μεταφορ?? με ξαν? ρωτ?ει για αυτ?. Τη γ?νεται σε αυτ? την περ?πτωση ? Επιλ?γω αντιγραφ? η αντιγραφ? αν ε?ναι νε?τερο ?χει δε?τερη επιλογ? ? Γιατι παρατηρ? διαφορ?? στο μ?γεθο? του?. Το αναφ?ρω γιατ? ?να backup μ?σο filezilla δεν μου δο?λεψε ?ταν ε?χα επαναφ?ρει την σελ?δα εν? ?ταν τα αρχε?α τα κατ?βαζα κατευθε?αν απο το server χωρ?? το filezilla λειτο?ργουσε αυτ? το backup. Ξ?ρω οτι υπ?ρχουν plug in που κ?νουν αυτ? την δουλε?α αλλ? εγω θ?λω να το κ?νω χειροκ?νητα τ?σο την β?ση ?σο και τα αρχε?α. Ευχαριστ?.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍