ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ

Υπ?ρχει οικονομικ? κατασκευ? ιστοσελ?δων;

Περιεχ?μενα

Τελικ? π?σο κοστ?ζει η κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα? σ?μερα;

Γεια σα? φ?λοι μου, μετ? απ? μια υπερβολικ? κουραστικ? εβδομ?δα με του? server να π?φτουνε και να ανεβα?νουνε και αφο? ξ?δεψα ατελε?ωτε? μ?ρε? να κ?νω ν?ε? δοκιμ?? σε στρατηγικ?? SEO κυρ?ω? με τα social media, ?θελα να αναφερθ? στο επ?μαχο θ?μα τη? οικονομικ?? κατασκευ?? ιστοσελ?δων.

?μα λοιπ?ν ε?στε στην φ?ση τη? κατασκευ?? μια ν?α? ιστοσελ?δα? ? εν?? e-shop ? βρ?σκεστε στη φ?ση τη? ανακατασκευ?? του, τ?τε σ?γουρα θα πρ?πει πριν κ?νετε οτιδ?ποτε να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

θα βρε?τε π?ρα πολ? χρ?σιμε? πληροφορ?ε? και θα αλλ?ξετε την οπτικ? που βλ?πετε τα πρ?γματα στο ?ντερνετ και στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν.

Ε?ναι το SEO διαχωρισμ?νο απ? την κατασκευ? ιστοσελ?δων;

Στο ?ρθρο μου Π?σο σημαντικ? ε?ναι το SEO στην κατασκευ? ιστοσελ?δων; κ?νω ν?ξη για το ?τι το SEO ξεκιν?ει απ? την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? και ?τι το SEO ε?ναι συνυφασμ?νο με την ?δια την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σ?μερα.

Κ?θε μ?ρα λαμβ?νω π?ρα πολλ? email για αξιολ?γηση SEO απ? επιχειρηματ?ε? που μ?λι? ?χουν φτι?ξει μια ιστοσελ?δα ? ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα που δυστυχ?? δεν φα?νεται να τα πηγα?νει πολ? καλ? στη Google.

Εκτ?? απ? μερικ?? σπ?νιε? περιπτ?σει? χοντροκομμ?νων λαθ?ν στο SEO, οι περισσ?τερε? ν?ε? ιστοσελ?δε? π?σχουν απ? ?λλειψη των βασικ?ν αρχ?ν του SEO τη? βελτιστοπο?ηση? μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Το 80% με 90% των ν?ων ιστοσελ?δων ? ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των δεν ?χει καμ?α σχ?ση με το SEO. Αυτ? συμβα?νει γιατ? αυτ?? που ?φτιαξε την ιστοσελ?δα δεν ?χει και αυτ?? καμ?α σχ?ση με το SEO.

Ε?ναι σαν να ε?ναι δ?ο διαφορετικ? πρ?γματα το web design με την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? παρ?λο που θα πρ?πει να αναθεωρ?σουμε αυτ? την ?ποψη.

Πριν μου ζητ?σουνε κ?ποιοι υποψ?φιοι πελ?τε? να αναλ?βω το SEO τη? σελ?δα του?, π?ντα προσ?χω και εξετ?ζω αν ?ντω? το site ε?ναι ?τοιμο για SEO. Στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? δεν ε?ναι ?τοιμε? οι ιστοσελ?δε? για SEO γιατ? ε?ναι ημιτελ?? και δεν ?χει ολοκληρωθε? η κατασκευ? του site ακ?μα.

Ε?τε μ?λωσε ο ιδιοκτ?τη? τη? ιστοσελ?δα? με τον γραφ?στα, ε?τε με τον προγραμματιστ?, ε?τε το ποσ? που πλ?ρωσε για την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? ?τανε πολ? μικρ? και ?τσι δεν γιν?τανε να παραδοθε? μια σωστ? δουλει?.

Βλ?πετε μια ιστοσελ?δα μπορε? να αρχ?ζει η κατασκευ? τη? απ? 90€, -?μα κ?νετε μια αναζ?τηση στο ?ντερνετ, θα δε?τε τ?σο μικρ?? τιμ??- αλλ? στην ουσ?α ε?ναι site αυτ? που πα?ρνετε με 90 και 100 ευρ?;

?μα μια ιστοσελ?δα που κοστ?ζει 100€ μπορε? να ανταγωνιστε? επ?ξια ?λλε? ιστοσελ?δε? αξι?σεων που κοστ?ζουν χιλι?δε? ευρ? ?πω? το skroutz, τ?τε δεν θα χρειαζ?τανε να πα?ζουμε τζ?κερ. ?λοι θα κ?νανε ?να site με 100€, αυτ? θα ?βγαινε πρ?το στη Google, θα πωλο?σανε ?να μοναδικ? προ??ν και θα βγ?ζανε εκατομμ?ρια μ?σα σε λ?γου? μ?νε?.

?χι δεν βλ?πω πολλ?? ταιν?ε? αλλ? κατ? καιρο?? ?χω δεχτε? αστε?ε? τ?τοιε? προτ?σει?, το να φτι?ξω δηλαδ? ?να e-shop με τον ?ρο ?τι θα κ?νει 30.000€ τζ?ρο το μ?να. Και δεν το φτι?χνω μ?νο? μου τ?τε; Γιατ? να παραδ?σω τη κ?τα με τα χρυσ? αυγ? σε κ?ποιον ?λλο;

Το επ?μενο β?μα του site των 100 ευρ? ε?ναι η γκρ?νια γιατ? κ?ποιο? ?φτιαξε ενα site με 1.000 € το οπο?ο τα π?ει καλ?τερα απ? αυτ? των 100€. Γιατ? ?ραγε;

Π?σο στοιχ?ζει μια κατασκευ?σετε μια ιστοσελ?δα που θα βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google;

lefta sto internet

Το ζητο?μενο σε αυτ? το ?ρθρο δεν ε?ναι να σα? ανεβ?σω τι? τιμ??, αλλ? να σα? προβληματ?σω για το π?σο κοστ?ζει μια βελτιστοποιημ?νη ιστοσελ?δα που βγα?νει πρ?τη στη Google.

Το θ?μα ε?ναι ?τι η ιστοσελ?δα γ?νεται για κ?ποιο λ?γο, για να αποκτ?σει επισκεψιμ?τητα ? traffic και το traffic στο ?ντερνετ ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ? για τη βιωσιμ?τητα τη? ηλεκτρονικ?? επιχε?ρηση?, τη? ιστοσελ?δα? σα? και του ηλεκτρονικο? σα? μαγαζιο?.

Π?σο κοστ?ζει το traffic απ? τη Google;

?μα κ?νετε μια μικρ? ?ρευνα στα Google Adwords, θα δε?τε ?τι ?μα θ?λετε να κ?νετε διαφ?μιση στη Google για κ?ποιε? σημαντικ?? λ?ξει? κλειδι? θα δε?τε ?τι το ελ?χιστο που μπορε?τε να πληρ?σετε ε?ναι, τουλ?χιστον για την αγορ? μου που ε?ναι η κατασκευ? ιστοσελ?δων, απ? 50 λεπτ? ?ω? 2, 50 ευρ? το κλικ. Μιλ?με για πληρωμ?να αποτελ?σματα στη Google που δεν ?χουν την ?δια αξιοπιστ?α με τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? και που ε?ναι αρκετ? δ?σκολο να βρο?με το 90% των φρ?σεων κλειδι?ν με τι? οπο?ε? μα? βρ?σκουν στη Google.

Θα πρ?πει να σα? υπενθυμ?σω ?μα δεν το ξ?ρετε ?τι η Google ε?ναι μια πολ? καλ? εταιρε?α που το 95% των εσ?δων τη? προ?ρχεται απ? διαφημ?σει? στο ?ντερνετ.

?μα θα πρ?πει για κ?θε επισκ?πτη με τη λ?ξη κλειδ? κατασκευ? ιστοσελ?δων να ξοδ?ψω το ελ?χιστο 50 ευρ? την ημ?ρα για να ?χω 100 περ?που επισκ?ψει? στην ιστοσελ?δα μου, τ?τε θα πρ?πει να ξοδ?ψω 1.500 ευρ? το μ?να για τι? τρει? χιλι?δε? επισκ?ψει?.

?μα μ?σα στου? τρει? χιλι?δε? επισκ?πτε? αποκτ?σω και 3 πελ?τε? και του? φτι?ξω απ? μ?α ιστοσελ?δα με 1.000 ευρ?, τ?τε θα ?χω ?σοδα 3.000ευρ? τα οπο?α θα μοιραστ? με τη Google.

Πολλαπλασι?στε το κ?στο? του web traffic? επ? 12 μ?νε? και θα καταλ?βετε την αξ?α του SEO και τη? ιστοσελ?δα? που βγα?νει πρ?τη στη Google και φ?ρνει δουλει? στο μαγαζ? σα?. Η αξ?α τη? ε?ναι πολλαπλ?σια και δεν γ?νεται με 100€ να το πετ?χετε αυτ? εκτ?? και ?μα την φτι?ξετε μ?νοι σα?.

Τι χρει?ζεται μια ιστοσελ?δα για να ε?ναι βελτιστοποιημ?νη;

Πολλο? με ρωτ?νε ποιο ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ; Θ?λοντα? μ?λλον να με εκμαιε?σουν πληροφορ?ε? για το SEO που δεν του? ?χω αποκαλ?ψει ? του? αποκρ?πτω. Σ?μφωνα με τον Οδυσσ?α Ελ?τη το μυστικ? τη? επιτυχ?α? γενικ?τερα ε?ναι το ταλ?ντο, η τ?λμη και η τ?χη. Επιτρ?ψτε μου να διαφων?σω με τον Ελ?τη. Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στη ζω? αλλ? και στο ?ντερνετ ε?ναι η σκληρ? δουλει?.

?χω παρατηρ?σει ?τι ?σο πιο πολ? σκληρ? δουλε?ω τ?σο πιο ταλαντο?χο? γ?νομαι, τ?σο πιο τολμηρ?? γ?νομαι και τ?σο πιο κωλ?φαρδο?!

Το ?διο ισχ?ει και στην βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων. Δεν ε?ναι μ?νο ?να πρ?γμα που χρει?ζεται να κ?νετε αλλ? π?ρα πολλ?. Η google βασ?ζεται σε ?ναν αλγ?ριθμο που ε?ναι πολυπαραγοντικ?? και αποτελε?τε απ? περισσ?τερα απ? 200 σημε?α και παρ?γοντε? κατ?ταξη?.

Κ?θε ?ναν παρ?γοντα? ε?ναι και μ?α ψ?φο? προ? την ιστοσελ?δα σα? που θα σα? βοηθ?σει να ανεβε?τε σταδιακ?. Κ?θε μ?να ?λο και περισσ?τερο.

Σε γενικ?? γραμμ?? ?μω? θα σα? δ?σω μερικ?? κατευθ?νσει? για το τι εννο? ?τι μια ιστοσελ?δα ε?ναι πλ?ρω? βελτιστοποιημ?νη.

1. Να ?χει ταχ?τητα φ?ρτωση?. Τα πολ? αργ? sites ? τα πολ? φορτωμ?να δεν ?χουν θ?ση στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

?να πολ? αργ? site ?σο καλοσχεδιασμ?νο και να ε?ναι δεν θα μπορ?σει ποτ? να πετ?χει υψηλ?? πωλ?σει?. ?ταν ο επισκ?πτη? δεν μ?νει μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? γιατ? αυτ? π?ει πολ? αργ?, ε?ναι δ?σκολο να τον κερδ?σετε σαν πελ?τη. Μην ξεχν?τε πω? και ?να? απ? τα πρ?γματα που κοιτ?ει η Google σε ?να site ε?ναι και η ταχ?τητα φ?ρτωση? του.

2. Nα ?χει σχετικ? περιεχ?μενο και χρ?σιμο με β?ση αυτ? που αναζητ? ο χρ?στη?. Το περιεχ?μενο θα πρ?πει να το γρ?ψετε εσε?? και θα πρ?πει να ε?ναι για κ?θε σελ?δα το λιγ?τερο 300 λ?ξει?.

Σ?μφωνα με ?ρευνε?, οι ιστοσελ?δε? με λιγ?τερε? απ? 300 λ?ξει? δεν ?χουν καλ? ορατ?τητα στην Google, για να μην πω ?τι δεν φα?νονται και καθ?λου.

3. Να ?χει δεκ?δε? ? χιλι?δε? backlinks με τι? λ?ξει? κλειδι? απ? ποιοτικ? sites προ? το δικ? σα?

Αν ο ανταγωνισμ?? στην αγορ? σα? ε?ναι πολ? μεγ?λο?, θα πρ?πει να καταφ?ρετε να αντιγρ?ψετε τα links των ανταγωνιστ?ν σα? ? να του? ξεπερ?σετε ?μα γ?νεται. Μ?νο τ?τε θα ε?στε σ?γουροι ?τι θα μπορ?σετε να κερδ?σετε περισσ?τερε? θ?σει? ?ναντι των ανταγωνιστικ?ν ιστοσελ?δων. Ακ?μα και μια facebook page σ?μερα ε?ναι ανταγωνιστικ? ιστοσελ?δα.

Ζητ?στε μου προσφορ? για κατασκευ? ιστοσελ?δων

?μα ε?στε στην φ?ση να σχεδι?σετε μια ιστοσελ?δα που θα βγα?νει στη Google, θα πα?ρνει στοχευμ?νη πελατε?α και θα μπορε? να σα? φ?ρει ?σοδα, τ?τε μπορε?τε να επιλ?ξετε ?να πακ?το κατασκευ?? ιστοσελ?δων ? να μου τηλεφων?σετε στο 6972.364.387 για να μου ζητ?σετε μια προσφορ?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ?? ιστοσελ?δα?

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ?? eshop

Δε?τε περισσ?τερα για οικονομικ? κατασκευ? ιστοσελ?δων

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

3 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍