ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

web design do it yourself-1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ: Πω? να φτι?ξετε μ?νοι σα? το πρ?το σα? site!

Περιεχ?μενα

Μ?θετε πω? μπορε?τε σ?μερα να κατασκευ?σετε το δικ? σα? site σε WordPress, χωρ?? να ?χετε ιδια?τερε? γν?σει? προγραμματισμο?.

Η μ?δα του do it yourself ?χει αγγ?ξει και τον χ?ρο τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων. Και εν? υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? δωρε?ν υπηρεσ?ε? και site κατασκευ?? ιστοσελ?δων, δεν θα μπορ?σετε ποτ? να αγγ?ξετε το SEO και τον ανταγωνισμ? μια? επαγγελματικ?? ιστοσελ?δα? κατασκευασμ?νη? στο δημοφιλ?στερο και καλ?τερο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου παγκοσμ?ω?, το WordPress!

?μα ?χετε χαμηλ? προ?πολογισμ? και θα θ?λατε οπωσδ?ποτε να φτι?ξετε μια ιστοσελ?δα μ?νοι σα?, τ?τε θα πρ?πει σ?γουρα να διαβ?σετε παρακ?τω.

Πω? ξεκιν?με με την κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα? σε WordPress;

Αρχικ?, θα πρ?πει να λ?βουμε υπ?ψη μα? πω? οτιδ?ποτε κ?νουμε, το κ?νουμε με γν?μονα το SEO και την ορατ?τητα που θα ?χει η το site μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στην Google. ?τσι θα αποφ?γουμε κ?ποιε? σχεδιαστικ?? τ?σει? στο web design που θα μα? οδηγ?σουν στο αντ?θετο αποτ?λεσμα απ? αυτ? που θ?λουμε.

Για να απλοποι?σω την διαδικασ?α, θα πρ?πει να τη χωρ?σω σε β?ματα, για να μπορ?σουμε να κατανο?σουμε πρ?τα την σειρ? που ?χουν τα πρ?γματα στην κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα? αλλ? και για να μπορο?με να εστιαστο?με σε ?να πρ?γμα την κ?θε φορ?.

1. Επιλ?γουμε ?να SEO domain name

Η επιλογ? του ον?ματο? χ?ρου τη? ιστοσελ?δα? μα? ε?ναι κρ?σιμη? σημασ?α? για την επιτυχ?α τη? ιστοσελ?δα? μα? στο μ?λλον, κοντιν? και μακριν?. Θα πρ?πει να επιλ?ξουμε ? ?να domain name που να ?χει τη λ?ξη κλειδ? που μα? ενδιαφ?ρει ? να ε?ναι η φ?ρμα μα? στην περ?πτωση που πρ?κειται για brand name.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο πω? να επιλ?ξετε domain name στο β?ντεο: Π?? να βρω domain name

Για να επιλ?ξετε ?νομα χ?ρου θα πρ?πει να δε?τε ποιο ε?ναι ελε?θερο προ? κατοχ?ρωση στην TopHost.

2. Επιλ?γουμε ?να ελληνικ? hosting

?χω συνεργασ?α με την TopHost η οπο?α διαθ?τει servers στην Αθ?να αλλ? και στη Γερμαν?α. Για την ελληνικ? αγορ? θα πρ?πει να ?χουμε ελληνικ? hosting για λ?γου? ταχ?τητα? φ?ρτωση? αλλ? και για SEO ειδικ? στι? κινητ?? συσκευ??.

Μετ? την τελευτα?α αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google για τα κινητ? και τι? ταμπλ?τε?, ε?ναι πολ? σημαντικ? η ιστοσελ?δα μα? να φα?νεται στα γεωγραφικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google.

3. Εγκαθιστο?με το WordPress χειροκ?νητα με τη γλ?σσα τη? αγορ?? στ?χου μα?

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ

Η αυτ?ματη εγκατ?σταση του WordPress δημιουργε? πολλ? προβλ?ματα στο SEO και στην βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? μα?. Θα πρ?πει η εγκατ?σταση να γ?νεται χειροκ?νητα και στο πρ?το επ?πεδ? του hosting μα? και ?χι σε ξεχωριστ? φ?κελο μ?σα στα αρχε?α στον server.

?σο πιο π?νω βρ?σκεται η εγκατ?σταση του WordPress τ?σο καλ?τερα για την συνολικ? ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? μα?.

Ο λ?γο? που χρησιμοποιο?με το WordPress ε?ναι για λ?γου? ευκολ?α? και οικονομ?α? χρ?νου και χρημ?των. Το WordPress ε?ναι ?να σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου που σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να στ?σετε μια ιστοσελ?δα σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα χωρ?? να χρει?ζεται να γνωρ?ζετε κ?δικα.

?λα τα αρχε?α εγκατ?σταση? και ?τι θα χρειαστε?τε για να ξεκιν?σετε ε?ναι ?δη ενσωματωμ?να μ?σα στην βασικ? εγκατ?σταση του WordPress και δεν θα δυσκολευτε?τε να φτι?ξετε ?να απλ? και λειτουργικ? site σε λ?γε? μ?νο ?ρε?.

4. Εγκαθιστο?με το Genesis Framework με το child theme τη? αρεσκε?α? μα?

Το Genesis Framework αποτελε? ?λλη μια καινοτομ?α στην φιλοσοφ?α σχεδιασμο? ιστοσελ?δων σε WordPress. Το Genesis Framework δεν ε?ναι δωρε?ν και ε?ναι ?να κ?στο? που μαζ? με την φιλοξεν?α και το ?νομα δεν μπορε?τε να αποφ?γετε.

Το Genesis ?ρχεται με ?να βασικ? child theme, αλλ? μπορο?με να διαλ?ξουμε περισσ?τερα απ? ?να θ?ματα για να δοκιμ?σουμε και να πειραματιστο?με μ?χρι να καταλ?ξουμε στο τελικ? αποτ?λεσμα.

5. Εγκαθιστο?με τα απαρα?τητα WordPress Plugins

Τα πρ?σθετα στο WordPress ε?ναι αναγκα?α για να μπορ?σει να λειτουργ?σει το site μα? και να αποκτ?σει περισσ?τερε? λειτουργ?ε? απ? αυτ?? που ?χει η βασικ? εγκατ?σταση του WordPress. Μερικ? πρ?σθετα που θα χρειαστε?τε απαρα?τητα ε?ναι τα παρακ?τω:

 1. WordPress SEO by Yoast – Το καλ?τερο WordPress SEO Plugin. Δε?τε περισσ?τερα στο β?ντεο: WordPress SEO
 2. GASP? – Η ιστοσελ?δα σα? σ?γουρα κ?ποια στιγμ? θα κατακλυστε? απ? spam στα σχ?λια και ?που αλλο? υπ?ρχει κεν? ασφαλε?α?. Το GASP θα σα? βοηθ?σει να μην γεμ?σει με ?χρηστο περιεχ?μενο το site σα?.
 3. Βackupwordpress – Η απαρα?τητη εφαρμογ? για back up εντ?? του WordPress
 4. Jetpack – Το jetpack ε?ναι ο ελβετικ?? σουγι?? του WordPress με π?ρα πολλ? χρ?σιμα εργαλε?α ?πω? φ?ρμε? επικοινων?α?, ενσωμ?τωση κ?δικα κτλ
 5. Αlternative digg – Το καλ?τερο πρ?σθετο κοινοπο?ηση? περιεχομ?νου στα κοινωνικ? δ?κτυα
 6. Wordfence – Το πιο λιτ? και χρ?σιμο πρ?σθετο ασφαλε?α? για να προστατε?σετε την ιστοσελ?δα σα? απ? πιθαν?? επιθ?σει? hacker
 7. Google Analytics for WordPress – Το στατιστικ? εργαλε?ο τη? Google χρει?ζεται κ?ποιον τρ?πο για να ενσωματωθε? στο site σα? και αυτ?? ο τρ?πο? παρ?χεται απ? τον μαιτρ του SEO, τον Yoast.

mobile first web design

Στην περ?πτωση που θ?λουμε να φτι?ξουμε ?να eshop, θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να ?χουμε εγκαταστ?σει το πρ?σθετο Woocommerce που μετατρ?πει το WordPress σε ?να πολ? λειτουργικ? και σ?γχρονο ηλεκτρονικ? κατ?στημα.

Για το eshop θα χρειαστο?με μερικ? ακ?μα χρ?σιμα πρ?σθετα ?πω?:

και αρκετ? ακ?μα για να βελτι?σουμε την εμφ?νιση και τι? μετατροπ??.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: 10 πρ?σθετα στο Woocommerce που θα εκτοξε?σουν το eshop σα?!

6. Δημιουργο?με τα πρ?τα ?ρθρα και τι? βασικ?? σελ?δε?

Η ιστοσελ?δα μα? θα πρ?πει να ?χει μερικ? βασικ? ?ρθρα και βασικ?? ενημερωτικ?? σελ?δε? ?πω? η φ?ρμα επικοινων?α?, το ποιοι ε?μαστε, το site map κτλ. Μπορε?τε να δε?τε πω? να δημιουργ?σετε αυτ? τα ?ρθρα και τι? σελ?δε? στα δ?ο παρακ?τω β?ντεο τη? σειρ? WordPress σε 24?ρε?:

7. Κοινοποιο?με την ιστοσελ?δα μα? στα social media

Η κοινοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? μα? και των επιμ?ρου? στοιχε?ων τη? στα μ?σα μαζικ?? ενημ?ρωση? ?χει διπλ? σκοπ?:

 • Πρ?τον να αποκτ?σει κοιν? και επισκ?πτε? και
 • Δε?τερον να αποκτ?σει backlinks τα οπο?α θα μα? ανεβ?σουν στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των τη? Google.

Η διαδικασ?α δημοσ?ευση? γ?νετε σε τρ?α απλ? β?ματα:

1. Γρ?φω ?να ?ρθρο στο blog μου

2. Δημοσιε?ω το ?ρθρο στο blog μου

3. Κοινοποι? το ?ρθρο στα social media

Τ?σο απλ?. ?λοι μπορο?ν να το κ?νουν, επομ?νω? ?λοι μπορο?ν να αποκτ?σουν αν?λογα με την αγορ? στ?χο του? ασταμ?τητη επισκεψιμ?τητα στην ιστοσελ?δα του?.

Εντ?ξει, ?ντω? τα λ?ω τ?σο απλ? που ?σω? κ?ποιοι απ? εσ?? να δυσανασχετ?σουν και να θελ?σουν να εμβαθ?νουν περισσ?τερο στο θ?μα. Στην πραγματικ?τητα δεν ε?ναι τ?σο ε?κολο το να φτι?ξει? μια ιστοσελ?δα γιατ? απαιτε? κ?ποια εμπειρ?α και κ?ποια εξοικε?ωση με την τεχνολογ?α.

Αν δε?τε ?τι τα βρ?σκετε σκο?ρα, τ?τε μπορε?τε να ζητ?σετε τη γν?μη του ειδικο? και να ζητ?σετε μια προσφορ? κατασκευ?? ιστοσελ?δα? σ?μερα.

Ο στ?χο? με το παρ?ν ?ρθρο δεν ε?ναι να σα? εκπαιδε?σω και να σα? καταρτ?σω τεχνικ?, αλλ? να σα? δ?σω ?ναν μπο?σουλα για να δε?τε τι χρει?ζεται για να κατασκευαστε? μια απλ? πρ?τη ιστοσελ?δα και να ανεβε? στο ?ντερνετ.

?μω? ?πω? κ?θε πρωτ?ρη? ε?ναι σ?γουρο ?τι θα κ?νουμε λ?θη. Για να σα? γλιτ?σω απ? διπλ? και περιττ? κ?πο, τ?τε θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω για να δε?τε τι λ?θη θα πρ?πει να αποφ?γετε στην αρχ? τη? κατασκευ?? του site σα?.

Ποια λ?θη θα πρ?πει να αποφ?γω στην αρχ? τη? κατασκευ?? του site

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ WORDPRESS

1. Αποφ?γετε το parallax design και τι? ιστοσελ?δε? που ε?ναι one page

Το parallax design ?ρθε για να εντυπωσι?σει και να καταπλ?ξει τα πλ?θη που δεν ?χουν σχ?ση με το ?ντερνετ και που δεν αναζητ?νε χρ?σιμε? πληροφορ?ε? στο ?ντερνετ. Το πρ?βλημα με το parallax design ε?ναι πολλαπλ?.

Αρχικ? μει?νει την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google, μει?νοντα? τι? σελ?δε? που ταξινομο?νται απ? τη Google σε μια εποχ? που ?λοι προσθ?τουν ?χρηστε? σελ?δε? για να αυξ?σουν την ορατ?τητα του? στι? συνολικ?? αναζητ?σει? τη? Google.

Μετ?, δεν ε?ναι λειτουργικ? γιατ? δεν μπορε?τε να διασυνδ?σετε σελ?δε? μεταξ? του? αφο? ?χετε τα π?ντα σε μ?α σελ?δα. Επ?ση?, πω? θα μετρ?σετε τι? διαδρομ?? του χρ?στη μ?σα στη σελ?δα σα? ?ταν δεν υπ?ρχουν σελ?δε? παρ? μ?νο μ?α;

2. Το site σα? θα πρ?πει πρ?τα να πα?ζει στα κινητ? και μετ? στου? σταθερο?? υπολογιστ??

Η αρχ? του mobile first ε?ναι αναγκα?α και αυτ? καλ?πτεται με την χρ?ση του Genesis Framework. Οι λ?γοι τη? επιλογ?? του Genesis Theme Framework ε?ναι πολλο? και δεν περιορ?ζονται μ?νο στην αρχ? του mobile first design.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο υπ? ?κδοση ?ρθρο: Γιατ? επ?λεξα το Genesis Theme Framework;

3. Αποφε?γουμε τα φθην? hosting στην Αμερικ? και στο εξωτερικ?

Το θ?μα με το web hosting ε?ναι ?τι καταλ?γουμε πολλ?? φορ?? μ?σα στη βιασ?νη μα? και την ?γνοια μα? να ε?μαστε ακριβο? στα π?τουρα και φθηνο? στο αλε?ρι. Πρ?πει να κατανο?σουμε ?τι δεν γ?νεται να αγορ?σουμε φιλοξεν?α με 1 ευρ? το μ?να στη Ν?α Ζηλανδ?α ? στην Αλ?σκα και να ?χουμε γρ?γορη ιστοσελ?δα και μετ? να ξοδε?ουμε 1 ευρ? το κλικ με τα Google Adwords γιατ? το site μα? δεν ε?ναι και δεν φα?νεται πουθεν?.

Δεν λ?ω να αγορ?σετε το δικ? σα? web server, αλλ? ?να κ?στο? 100 ευρ? το χρ?νο ε?ναι λογικ? για φιλοξεν?α στην Ελλ?δα. Αυτ?? ε?ναι ο λ?γο? που προτε?νω την TopHost.

4. Πριν ξεκιν?σουμε τον σχεδιασμ? τη? ιστοσελ?δα? προσδιορ?ζουμε την αγορ? στ?χο μα? και ?ναν τρ?πο που θα βγα?νουν τα λεφτ?

Αν δεν ?χετε ?δη μια επιχειρηματικ? δραστηρι?τητα ? ?να μαγαζ?, τ?τε θα πρ?πει να βρε?τε πριν φτι?ξετε την ιστοσελ?δα σα? ?ναν τρ?πο για να βγα?νει ο επιο?σιο?. ?τσι θα ?χετε και ?ναν στ?χο στο κεφ?λι σα? για το τι πρ?πει να κ?νετε για να βγ?λετε λεφτ? απ? την ιστοσελ?δα σα?.

5. Δεν επιλ?γουμε δ?σκολα και φανταχτερ? θ?ματα στην αρχ?

Στην αρχ? ?λοι εντυπωσιαζ?μαστε και θεωρο?με ?τι τα π?ντα ε?ναι ε?κολα και δυνατ?. Γρ?γορα ?μω? αντιλαμβαν?μαστε ?τι δεν γ?νεται σε ?να απ?γευμα να φτι?ξουμε τη ν?α Google ? το επ?μενο Facebook και θα πρ?πει να ρ?ξουμε τι? φιλοδοξ?ε? και τον εγωισμ? μα?.

Ξεκιν?στε με ?να απλ? και ε?κολο θ?μα στη διαχε?ριση και στο στ?σιμο ?πω? το βασικ? Genesis Child Theme. Αφο? αποκτ?σετε κ?ποια σχετικ? εμπειρ?α με το ?ντερνετ, τ?τε μπορε?τε να μετακομ?σετε σε κ?τι πιο πολ?πλοκο.

Η αρχ? ε?ναι το ?μισυ του παντ?? και ε?ν με το που ξεκιν?σετε πατ?σετε ? κολλ?σετε, τ?τε δεν θα μπορ?σετε να βγε?τε στην επιφ?νεια και να ολοκληρ?σετε το πρ?το ?στω και απλ? site στο ?ντερνετ.

6. Μαθα?νουμε πριν κ?νουμε οτιδ?ποτε

Το ?ντερνετ διαθ?τει ?πειρου? π?ρου? για να μ?θετε πω? να σχεδι?σετε την πρ?τη σα? ιστοσελ?δα. Καλ? ε?ναι πριν κ?νετε οτιδ?ποτε να μπε?τε στο πνε?μα του σχεδιασμο? των ιστοσελ?δων. Δε?τε περισσ?τερα:

 1. Εισαγωγ? στο WordPress Blogging
 2. WordPress – Ο απ?λυτο? οδηγ?? ασφαλε?α?
 3. Πηγ?? για να γ?νετε ?να? WordPress Expert!

Μην ξεχ?σετε να εγγραφε?τε στο seo newsletter μου και να μην χ?σετε την επαφ? με ν?ε? γν?σει? και ν?α αντικε?μενα που θα σα? βοηθ?σουν να φτι?ξετε την δικ? σα? ιστοσελ?δα μ?νοι σα?.

7. Δεν ξεχν?με τον σχεδιασμ? για κινητ?

Το mobile first design ?χει μπει για τα καλ? στη ζω? μα?, αφο? η χρ?ση των κινητ?ν αυξ?νεται καθημεριν?. Για αυτ? η Google ?χει προσαρμ?σει τον αλγ?ριθμο τη? για να επιβραβε?σει τι? ιστοσελ?δε? εκε?νε? που ?χουν σχεδιαστε? με τη φιλοσοφ?α mobile first εν? τιμωρε? αλγοριθμικ? αυτ?? που δεν ε?ναι σχεδιασμ?νε? για τι? κινητ?? συσκευ??.

Δε?τε περισσ?τερα: Οι τ?σει? στο SEO και στο digital marketing το 2017

8. Δεν τα παρατ?με ποτ?

Η φιλοσοφ?α τη? συνεχ?μενη? βελτ?ωση? ε?ναι το βασικ?τερο κ?νητρο για να συνεχ?σετε αφο? κ?νετε τα πρ?τα σα? β?ματα στο ?ντερνετ. Κανε?? δεν ?γινε σε μια μ?ρα πλο?σιο? και η Ρ?μη δεν χτ?στηκε σε μια μ?ρα!

Μπορε? οι πρ?τε? σα? απ?πειρε? στο ?ντερνετ να μην κατ?ληξαν εκε? που θα θ?λατε, αλλ? η εξ?σκηση κ?νει το μ?στορα. Για αυτ? τελει?νοντα? αυτ? το ?ρθρο θα ?θελα να σα? πω μια ιστορ?α σε μ?α σχολ? πηλοπλαστικ??.

Αφο? χ?ρισαν το τμ?μα πηλοπλαστικ?? σε δ?ο ομ?δε?, αν?θεσαν και στι? δ?ο ομ?δε? να φτι?ξουν τον καλ?τερο αμφορ?α. Η πρ?τη ομ?δα ε?χε το δικα?ωμα να φτι?ξει μ?νο ?ναν αμφορ?α και να τον τελειοποι?σει εν? στη δε?τερη ομ?δα δ?θηκε η δυνατ?τητα να φτι?ξει ?σου? αμφορε?? θ?λει, αρκε? να διαγωνιστε? μ?νο με ?ναν.

Ποια ομ?δα πιστε?ετε ?τι ?φτιαξε τον καλ?τερο αμφορ?α;

Το ξ?ρω ?τι ε?στε αρκετ? ?ξυπνοι, αλλ? δεν θα σα? δ?σω την απ?ντηση. Τουλ?χιστον ?χι σ?μερα. Για να μ?θετε την απ?ντηση, θα πρ?πει να με?νετε εγγεγραμμ?νοι στο SEO Newsletter ? να εγγραφε?τε για να μ?θετε στο επ?μενο ?ρθρο τη? επ?μενη? Δευτ?ρα? την απ?ντηση.

Σα? ευχαριστ? πολ? και θα σα? ?μουνα υπ?χρεο? ?μα κ?νετε ?να like, share, plus ? tweet! ?τσι με βοηθ?τε να συνεχ?σω να γρ?φω πολ?τιμα ?ρθρα, αλλ? και βοηθ?τε και ?λλου? ανθρ?που? σαν και σα? να π?ρουν πολ?τιμε? γν?σει? για την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Δε?τε περισσ?τερα για το πω? να φτι?ξετε το δικ? σα? site σε WordPress σ?μερα

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

13 Σχ?λια. Leave new

 • ΝΙΚΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
  15 Σεπτεμβρ?ου 2019 9:18 πμ

  Καλημ?ρα ε?μαι ιδιοκτ?τη? ταξι και θα ?θελα να φτι?ξω μια ιστιοσελ?δα για την επιχε?ρηση μου Μπορειτε να την φτιαξετε και τι θα μου κοστ?σει

  Απ?ντηση
 • Γεια σα? ,
  Θα ?θελα να φτι?ξω μια ιστοσελ?δα για μια οικογενειακ? επιχειρ?σω 2 κατοικι?ν προ? ενοικ?αση στη Λευκ?δα
  Μπορε?τε ν αναλ?βετε την κατασκευ? και ποσο θα κοστ?σει ;
  Σα? ευχαριστω
  Δ?μητρα

  Απ?ντηση
 • Βασιλ?το? Βασ?λη?
  28 Δεκεμβρ?ου 2018 9:47 πμ

  Παρακαλ? ?πω? μου δ?σετε μ?α προσφορ? για κατασκευ? δυναμικο? site.

  – Διευκριν?σει?:
  –Υπ?ρχει domain name
  — Δεν υπ?ρχει hosting

  Χαρακτηριστικ?:
  – απλ? site (?χι e-shop)
  – wordpress based
  – περ?που 10 κατηγορ?ε?
  – mobile friendly
  – 1 email

  Απ?ντηση
 • Μπρ?βο Γι?ννη. Πολ? καλ? η βοηθει? σου. Ε?μαι συντοπ?τη? σου αλλα πηγα?ναμε και στο ?διο σχολε?ο (?να χρ?νο μεγαλ?τερο?). Καλ? συν?χεια στην δουλει? σου!!!!!!

  Απ?ντηση
 • Τατι?να Λαζ?ρ
  29 Ιανουαρ?ου 2018 4:14 μμ

  Καλημ?ρα, ονομ?ζομαι Τατιανα. Θα ?θελα να διαμορφ?σω μια ιστοσελ?δα στο ιντερνετ διαφημ?ζοντα? μια ιδιωτικ? τουριστικ? επιχε?ρηση.
  Θα ?θελα να με συμβουλ?ψετε ποι? β?ματα να ακολουθ?σω για την διαμ?ρφωσ? τη?.

  Με εκτ?μηση, Τατιανα

  Απ?ντηση
 • Καλησπερα σα?,θα ηθελα να σα? ρωτησω κατι και θεωρω οτι ειστε ο πλεον καταλληλο? για να με διαφωτισετε. Θα ηθελα να δημιουργησω μια σελιδα με παραδοσιακα χειροποιητα προιοντα,(βραχιολια ,σανδαλια κ.λ.π). Τι χρειαζεται,κοστολογιο….. Περιμενω και ελπιζω σε απαντηση σα?.

  Με εκτιμηση,Γιαννη?

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα σα?,

  Θ?λω να σα? ρωτ?σω κ?τι που δεν μπορ? να βρω πουθεν?. ?χω δημιουργ?σει ενα Blog μ?δα?. Δεν το ?χω δημοσιοποι?σει ακ?μα γιατ? δεν ξ?ρω τι φωτογραφ?ε? επιτρ?πεται να ανεβ?σω. Επιτρ?πεται πχ. φωτογραφ?ε? μοντ?λων ? ρο?χα απ? κ?ποιο συγκεκριμ?νο μαγαζ? ? φωτογραφ?ε? που βρ?σκω στο Google?
  Θα χαιρ?μουν να ?χω απ?ντησ? σα?.

  Με εκτ?μηση Ηλ?α?

  Απ?ντηση
 • very nice post!! Which is the answer to your quiz?

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍