ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

kataskevi-istoselidon-agia-paraskevi-1

WEB DESIGN ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Κατασκευ?στε σ?μερα τη ν?α σα? ιστοσελ?δα ? ηλεκτρονικ? κατ?στημα σε WordPress και κατακτ?στε την τοπικ? ? τη διεθν? αγορ?!

Η εταιρε?α μα? ε?ναι ειδικ? στο web design σε τεχνολογ?α WordPress. Απ? το 2000 αναλαμβ?νουμε την κατασκευ? ιστοσελ?δων και την?κατασκευ? e-shop , για πολλ?? επιχειρ?σει?.

Εκατοντ?δε? εταιρε?ε? μα? ?χουν εμπιστευτε? για την κατασκευ? τη? επαγγελματικ?? του? ιστοσελ?δα? ? επαγγελματικο? portal, εν? ιδι?τε? μα? προτ?μησαν για την κατασκευ? του e-shop του?.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δε?ξτε την προτ?μησ? σα? σε μια δυναμικ? ιστοσελ?δα

Οι στατικ?? ιστοσελ?δε?, χαρακτηρ?ζονται απ? την απλ?τητα και το ?μορφο περιβ?λλον του?, καθ?? επ?ση? και τη? μη αναν?ωση? του περιεχομ?νου του?. Αυτ?ν του? η αδρ?νεια, δεν του? βοηθ? να με?νουν γνωστ??, αλλ? του? ρ?χνει απ? τι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

H Google αντ?θετα, δε?χνει την προτ?μησ? τη? στι? ιστοσελ?δε? που ανανε?νουν συχν? το περιεχ?μεν? του? και δε?χνει στι? πρ?τε? θ?σει? τη?, εταιρ?ε? που το πετυχα?νουν.

Μια στατικ? ιστοσελ?δα, ε?ναι αυτ? που χρει?ζεστε για να παραμε?νετε πρ?τοι στι? αναζητ?σει? τη? Google. H εταιρ?α μα?, αναλαμβ?νει την κατασκευ? αποκλειστικ? δυναμικ?ν ιστοσελ?δων που δεν π?φτουν απ? τι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

?λε? οι ιστοσελ?δε? που κατασκευ?ζουμε, ?χουν συγκεκριμ?να χαρακτηριστικ?:

 • SEO Optimized
 • Εξειδικευμ?νη γραφιστικ? επιμ?λεια για το ?ντερνετ
 • Responsive Design
 • Φιλικ?? για τι? κινητ?? συσκευ?? τελευτα?α? τεχνολογ?α?
 • Δωρε?ν Newsletter
 • Σ?νδεση με κοινωνικ? δ?κτυα, ?πω? facebook, twitter, google plus και ?λλα

Επαγγελματικ? γραφιστικ? επιμ?λεια ειδικ? για χρ?ση στο ?ντερνετ

Για την κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα?, χρει?ζονται εξειδικευμ?να γραφιστικ? στοιχε?α, ειδικ? για τη συγκεκριμ?νη χρ?ση. Γιαυτ? η εταιρ?α μα?, συνεργ?ζεται με επαγγελματ?ε? γραφ?στε?, οι οπο?οι θα αναλ?βουν αυτ?ν τον τομ?α.

Στι? αρμοδι?τητ?? του?, ε?ναι η κατασκευ? banner και logo (λογ?τυπο), τα οπο?α χρησιμοποιο?νται για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα??σα? στην Αγ?α Παρασκευ?.

Η προβολ? σα? ε?ναι πολ? σημαντικ? καθ?? με αυτ?ν τον τρ?πο, γ?νεται πιο ε?κολη η γνωστοπο?ηση των προ??ντων και των υπηρεσι?ν σα? στο ευρ?τερο διαδικτυακ? κοιν?.

Η ποι?τητα των προ??ντων σα?, σε συνδυασμ? με το ?ρτιο γραφιστικ? αποτ?λεσμα, θα φ?ρει στην εταιρ?α σα? μεγαλ?τερα κ?ρδη.

?λε? μα? οι ιστοσελ?δε? ε?ναι φιλικ?? προ? τι? κινητ?? συσκευ??

Ο αλγ?ριθμο? τη? Google ?λλαξε την τελευτα?α δεκαετ?α, με σκοπ? να ευνο?σει τι? ιστοσελ?δε? που ?χουν κατασκευαστε? αποκλειστικ? για κινητ? ? που να προσαρμ?ζονται σε κινητ?? συσκευ?? τελευτα?α? τεχνολογ?α?.

Στο χ?ρο θα βρε?τε πολλ?? εταιρ?ε?, οι οπο?ε? ?μω? παραδ?δουν ιστοσελ?δε? που δεν ε?ναι?mobile friendly.?Εμε?? κατασκευ?ζουμε δυναμικ?? ιστοσελ?δε? οι οπο?ε? ε?ναι ε?κολα προσαρμ?σιμε? σε σ?γχρονα smartphones και κινητ?? συσκευ?? κ?θε ε?δου?. ?τσι ε?ναι προσβ?σιμε? κ?θε ?ρα απ? οποιονδ?ποτε.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

?λε? οι ιστοσελ?δε? μα? ε?ναι βελτιστοποιημ?νε? για την Google

Για να ξεκιν?σουμε την κατασκευ? μια? ιστοσελ?δα?, βασιζ?μαστε π?ντα στου? καν?νε? του SEO. ?τσι οι ιστοσελ?δε? μα? ?χουν γρ?γορη φ?ρτωση και φτ?νουν στι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google.

?λα τα χρ?νια, κατασκευ?ζονται ιστοσελ?δε? οι οπο?ε? ?μω? δεν ε?ναι SΕΟ Optimized. Οι ιστοσελ?δε? που αναλαμβ?νουμε ε?ναι βελτιστοποιημ?νε? για την Google και παραμ?νουν π?ντα στι? πρ?τε? θ?σει? των αναζητ?σεων.

Κατασκευ? e-shop στην Αγ?α Παρασκευ?

Η κατασκευ? εν?? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?, βοηθ?ει κ?θε επιχειρηματ?α να προωθ?σει τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? τη? και να αυξ?σει τα κ?ρδη τη?.

Η κατασκευ? εν?? e-shop αποτελε? ?να πολ? δυνατ? χαρτ? για του? επιχειρηματ?ε?, καθ?? ο μ?σο? καταναλωτ?? προτιμ? τι? online αγορ??, απ? το να επισκεφτε? ?να φυσικ? κατ?στημα.

Για τη δημιουργ?α του δικο? σα? ηλεκτρονικο? καταστ?ματο?, εμπιστευτε?τε του? ειδικο?? στο web design, στην Αγ?α Παρασκευ?.

Σε ?να e-shop δεν πρ?πει να λε?πει:

 • Ενεργοπο?ηση πιστοποιητικο? SSL
 • Δυνατ?τητα αγορ?? με το π?τημα εν?? κουμπιο?
 • Σ?νδεση με Πειραι??, Alpha Bank και ?λλε? Ελληνικ?? τρ?πεζε?
 • Σ?νδεση με paypal
 • Επιλογ? τρ?που αποπληρωμ???(viva payments, πιστωτικ?? κ?ρτε?, χρεωστικ?? και αντικαταβολ?)
 • Mobile friendly. Πα?ζει δηλαδ? με ευκολ?α στι? κινητ?? συσκευ??
 • Δυνατ?τητα σ?νδεση? με skroutz.gr, bouldoza.gr και bestprice.gr και δυναμικ? αναν?ωση των προ??ντων

Δε?τε περισσ?τερα για κατασκευ? ιστοσελ?δων στην Αγ?α Παρασκευ?

Δε?τε περισσ?τερε? περιοχ?? για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍