ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Κατασκευ? Ιστοσελ?δα?

Πω? να κατασκευ?σετε την προσωπικ? σα? ιστοσελ?δα σε WordPress

 • Σε λιγ?τερο απ? 24 ?ρε?
 • Χωρ?? σπατ?λη χρημ?των και χρ?νου
 • Σε λ?γα μικρ? β?ματα, εγκαταστ?στε και παραμετροποι?στε το προσωπικ? σα? blog σε WordPress

Η κατασκευ? τη? προσωπικ?? ιστοσελ?δα? ? του προσωπικο? σα? blog ε?ναι μια αν?γκη τη? εποχ?? μετ? την επαν?σταση των social media. ?σοι απ? εσ?? ?χετε ?δη ?να προσωπικ? προφ?λ στο Facebook ? μια σελ?δα στο Facebook, θα ?χετε καταλ?βει ?τι δεν επαρκε? για να καλ?ψετε τι? προσωπικ?? σα? αν?γκε? διαφ?μιση?, επικοινων?α? και προβολ?? τη? δουλει?? σα? ? τη? επιχε?ρηση? σα?.

?ταν τα free blogs δεν επαρκο?ν

Στην αρχ?, ?λοι μα? ?σω? να ?χουμε ανο?ξει ?να δωρε?ν blog ε?τε σε WordPress.com ε?τε σε blogger. Σ?μερα β?βαια οι επιλογ?? ε?ναι περισσ?τερε? απ? ποτ? ?λλοτε, με π?ρα πολλ?? ψηφιακ?? πλατφ?ρμε? να σου δ?νουνε τη δυνατ?τητα να δημιουργ?σει? το δικ? σου blog με μερικ? κλικ.

Μερικ? απ? τα δωρε?ν social media blogs που ?χουν ?ντω? καλ? SEO και εμφαν?ζονται στη Google ε?ναι και το Tumblr που ε?ναι το αντ?στοιχο blog του Twitter. Ποιο παλι? και σωστ? δωρε?ν blog ε?ναι επ?ση?:

 • livejournal
 • Typepad
 • Blog.com

Το πρ?βλημα με τα δωρε?ν blog ε?ναι ?ταν μα? μπα?νει η φιλοδοξ?α να βγα?νουμε και πρ?τοι στη Google. Δεν λ?ω, καλ? τα φτι?ξατε τα blogs σα?, βγ?λατε το μερ?κι σα?, αλλ? μετ? απ? λ?γο καιρ? δεν ?χει καν?ναν ν?ημα να γρ?φετε στο blogs σα? ?ταν δεν σα? διαβ?ζει καν?να? και φυσικ? ?ταν δεν βγ?ζετε λεφτ? απ? αυτ?.

Το ερ?τημα τ?ρα ε?ναι: Ποιο? δεν θ?λει να κ?νει το χ?μπι του επ?γγελμα;

Μετ? θα πρ?πει να μπε?τε στη διαδικασ?α κατοχ?ρωση? εν?? ον?ματο? για το free blog σα? και γενικ? να μπε?τε στο τριπ?κι τη? χρηματοπο?ηση?. Τ?τε μ?νο καταλαβα?νετε ?τι στο ?ντερνετ υπ?ρχει αυτ? που λ?με ανταγωνισμ?? και δεν γ?νεται επειδ? φτι?ξατε ?να site τη? πεντ?ρα? ντε και καλ? να βγ?λετε απ? τη μ?γα ξ?γκι.

Υπ?ρχουν χιλι?δε? ?λλε? ιστοσελ?δε? εκε? ?ξω που ε?ναι πραγματικ?? επιχειρ?σει?, ?χουνε επενδ?σει χιλι?δε? ευρ? και το τελευτα?ο απ? ?λα φα?νεται να ?χουνε κυριε?σει το ?ντερνετ και τι? σελ?δε? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google.

Δεν χρει?ζεται να απογοητε?εστε. ?ρθε η ?ρα να ωριμ?σετε και να φτι?ξετε για πρ?τη φορ? το δικ? σα? επαγγελματικ? site σε WordPress. Ανασκουμπ?στε τα μαν?κια σα? και ετοιμαστε?τε να κατακτ?σετε τον κ?σμο του ηλεκτρονικο? επιχειρε?ν!

1. Χρει?ζεστε ?να domain name

Το ?νομα χ?ρου ? το domain name ε?ναι το πρ?το πρ?γμα που θα πρ?πει να κ?νετε για να αποκτ?σετε μια ηλεκτρονικ? παρουσ?α στο ?ντερνετ. Υπ?ρχουν δ?ο στρατηγικ?? στην αναζ?τηση και κατοχ?ρωση εν?? ον?ματο?:

1. Η στρατηγικ? brand name

Με β?ση τη στρατηγικ? brand name, θα πρ?πει να κατοχυρ?σετε ?να ?νομα που θ?λετε να κ?νετε γνωστ? ω? brand ? ?χετε ?δη ?να ?νομα που ε?ναι γνωστ? ω? brand name. Για παρ?δειγμα ?μα ε?στε η BMW, θα πρ?πει να κατοχυρ?σετε για την Ελλ?δα το bmw.gr. Ειδ?λλω? ?μα ?σασταν μια μ?ντρα με μεταχειρισμ?να αυτοκ?νητα θα ?τανε συνετ?τερο να επιλ?ξετε ?να ?νομα του τ?που autocar.gr ? metaxeirismena-autokinita.gr.

Αυτ? ε?ναι και η λεγ?μενη στρατηγικ? SEO στην οπο?α χρησιμοποιο?με βασικ?? λ?ξει? κλειδι? στο ?νομα χ?ρου.

2. Η στρατηγικ? SEO με λ?ξει? κλειδι? στο ?νομα χ?ρου

Με β?ση αυτ? τη στρατηγικ? χρησιμοποιο?με κ?ποιε? ? μ?α απ? τι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? στο ?νομα χ?ρου για να μπορ?σουμε να πετ?χουμε καλ?τερη κατ?ταξη στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για τι? συγκεκριμ?νε? λ?ξει? κλειδι?. Δεν ενδε?κνυται για ηλεκτρονικ? καταστ?ματα ? ιστοσελ?δε? που ?χουνε περισσ?τερα απ? ?να αντικε?μενα εκτ?? απ? αυτ? τη? βασικ?? λ?ξη? κλειδ?.

Δε?τε περισσ?τερα για τα ον?ματα χ?ρου στο ?ντερνετ:

2. Αγορ?στε hosting στην Ελλ?δα

Το Hosting ε?ναι καθοριστικ? στο SEO μα? και ?ταν απευθυν?μαστε στην ελληνικ? αγορ?, θα πρ?πει να επιλ?ξουμε server και hosting στην Ελλ?δα και ακ?μα καλ?τερα στην Αθ?να, εκε? ?που ε?ναι συγκεντρωμ?νο το μεγαλ?τερο ποσοστ? τη? Ελληνικ?? αγορ?? ? μ?λλον τη? Ελλην?φωνη? αγορ??.

Συνεργ?ζομαι με την TopHost η οπο?α ?χει πολ? καλ? εξυπηρ?τηση και διαθ?τει servers στην Ελλ?δα.

Οι λ?γοι που θα πρ?πει να προτιμ?σετε φιλοξεν?α στην Ελλ?δα ε?ναι αρκετ? σημαντικο?:

1. Ταχ?τητα φ?ρτωση?

?ταν σε κ?θε δ?κατο του δευτερολ?πτου καθυστ?ρηση στην ταχ?τητα φ?ρτωση? μει?νεται το ποσοστ? π?ληση? κατ? 10% στην Amazon, γ?νεται αντιληπτ? ?τι μια καθυστ?ρηση τη? τ?ξεω? των 2 δευτερολ?πτων που ?χει ?να hosting σε ?να Ευρωπα?κ? ? Αμερικ?νικο Datacenter να ε?ναι αποτρεπτικ? για την πλο?γηση και την μετατροπ? του επισκ?πτη σε πελ?τη.

Η ταχ?τητα φ?ρτωση? συν?μα ε?ναι και ?να? βασικ?? παρ?γοντα? SEO και τα αργ? sites μει?νουν στο ελ?χιστο την εμπειρ?α του χρ?στη.

2. Γεωγραφικ? SEO στι? κινητ?? συσκευ??

Οι κινητ?? συσκευ??, τα smartphones, τα tablets και ?λα τα παρεμφερ? επηρε?ζονται απ? το γεωγραφικ? SEO με β?ση την περιοχ? ?που βρ?σκεται ο χρ?στη?. Ε?ναι λογικ? ?να site σε Server στην Αθ?να να ?χει καλ?τερο SEO στο κινητ? σα? απ? ?τι ?να site που φιλοξενε?τε στη Φραγκφο?ρτη.

Το θ?μα ε?ναι ακ?μα πιο σημαντικ? ?ταν δο?με ?τι το 50% με 75% σ?μερα χρησιμοποιε? κ?ποια κινητ? συσκευ? για να πλοηγηθε? στο ?ντερνετ και να πραγματοποι?σει μια αναζ?τηση στη Google.

Υπ?ρχουν και πολλο? ?λλοι παρ?γοντε?, ?μω? δεν θα ?θελα να σα? του? αναφ?ρω σε αυτ? εδ? το σημε?ο. Καλ?τερα να επικεντρωθο?με σε αυτο?? του? δ?ο παραπ?νω και ελπ?ζω να αρκο?νε για να σα? πε?σουνε να προτιμ?σετε φιλοξεν?α ιστοσελ?δων στην ?μορφη πατρ?δα μα?.

3. Κ?ντε εγκατ?σταση του WordPress

Αφο? λοιπ?ν αποκτ?σατε ?να πακ?το φιλοξεν?α? στην Ελλ?δα, θα πρ?πει να προχωρ?σετε στην εγκατ?σταση του WordPress. Θα πρ?πει να προτιμ?σετε χειροκ?νητη εγκατ?σταση και ?χι αυτ?ματη και να ε?ναι η πρ?τη σα? εγκατ?σταση στα ελληνικ?.

?μα θ?λετε να ?χετε και δε?τερη ξ?νη γλ?σσα στην ιστοσελ?δα σα?, θα πρ?πει να δημιουργ?σετε μια ξεχωριστ? εγκατ?σταση του WordPress στα αγγλικ?.

Για να κ?νετε εγκατ?σταση του WordPress, ακολουθ?στε τα β?ματα απ? το παρακ?τω β?ντεο.

4. Επιλ?ξτε ?να Premium WordPress Theme

Υπ?ρχουν δ?ο ειδ?ν θ?ματα σε WordPress. Τα πληρωμ?να ? premium WordPress Themes και τα δωρε?ν. Τα πληρωμ?να WordPress θ?ματα απ?χουν παρασ?γγα? σε ποι?τητα, SEO και ευχρηστ?α απ? τα δωρε?ν που μπορε? να ε?ναι αρκετ? καλ?, ?μω? δεν ?χουνε τι? δυνατ?τητε? των Premium.

Μπορε?τε να επιλ?ξετε κ?ποιο ? κ?ποια απ? τα premium θ?ματα:

Αυτ? που θα πρ?πει να προσ?ξετε ε?ναι ?τι αν?λογα με το τι ε?δου? ιστοσελ?δα θ?λετε να κ?νετε, θα πρ?πει να επιλ?ξετε το αν?λογο θ?μα. Για παρ?δειγμα, ε?ν θ?λετε να δημιουργ?σετε ?να e-shop, θα πρ?πει να επιλ?ξετε θ?ματα που ε?ναι για e-shop. ?μα θ?λετε να φτι?ξετε ?να forum, θα πρ?πει να επιλ?ξετε και το αν?λογο θ?μα που να υποστηρ?ζει forum.

Δε?τε περισσ?τερα: 12 site που μπορε?τε να φτι?ξετε με το WordPress

5. Αυξ?στε τι? δυνατ?τητε? του WordPress με τα απαρα?τητα plugins

Τα πρ?σθετα ? τα plugins μπορο?νε να επαυξ?σουν τι? δυνατ?τητε? του WordPress και να το μεταμορφ?σουν σε ?να παν?σχυρο ηλεκτρονικ? κατ?στημα ? οτιδ?ποτε ?λλο θελ?σετε. Η εγκατ?σταση του? ε?ναι σχετικ? ?υκολη και απλ? πηγα?νοντα? στα πρ?σθετα και αναζητ?ντα? στα ν?α πρ?σθετα αυτ? που ?χετε αν?γκη.

Υπ?ρχουν πολλ?? εταιρε?ε? που ασχολο?νται με την δημιουργ?α premium προσθ?των, ?λλων χρ?σιμων και ?λλων ?χρηστων, εν? το αποθετ?ριο προσθ?των του WordPress αριθμε? περισσ?τερα απ? 36.000 πρ?σθετα σ?μερα τα οπο?α ?χουν κατ?βει 1 δισ φορ?? περ?που ( Φεβρου?ριο? 2015) και διαρκ?? αυξ?νονται.

Το WordPress ε?ναι το δημοφιλ?στερο πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων και ?χει τη μεγαλ?τερη κοιν?τητα προγραμματιστ?ν και χρηστ?ν που το υποστηρ?ζουν και βγ?ζουν χιλι?δε? updates κ?θε μ?να για τα πρ?σθετα και την βασικ? εγκατ?σταση WordPress. Μ?πω? αυτ? δ?νει το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα ?ναντι ?λων των ?λλων προγραμμ?των διαχε?ριση? περιεχομ?νου;

Παρακ?τω σα? δ?νω ?ναν κατ?λογο με τα WordPress Plugins που χρησιμοποι? αυτ? τη στιγμ? στο δικ? μου WordPress Blog και ναι ε?ναι ?λα δωρε?ν:

 • AA’s Digg Digg Alternative
 • BackUpWordPress
 • Google Analytics by Yoast
 • Google Analytics Dashboard for WP
 • Growmap Anti Spambot Plugin
 • Hupso Share Buttons for Twitter, Facebook & Google+
 • Jetpack by WordPress.com
 • Pretty Link Lite
 • Q2W3 Fixed Widget
 • W3 Total Cache
 • Wordfence Security
 • WordPress SEO
 • WP-PageNavi
 • WP Simple Paypal Shopping cart
 • WP Statistics

6. Καταχωρ?στε το sitemap σα? στη Google

Μετ? θα πρ?πει να καταχωρ?σετε το sitemap τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google. Αυτ? θα πρ?πει να το κ?νετε πριν ακ?μα αρχ?σετε να δημιουργε?τε περιεχ?μενο. Η καταχ?ρηση του sitemap στη Google σα? βοηθ?ει:

 • Να πετ?χετε ταχ?τερη ταξιν?μηση τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google
 • Να βρε?τε τυχ?ν προβλ?ματα στο crawling τη? ιστοσελ?δα? σα? απ? τα google bots και να τα διορθ?σετε

Δε?τε πω? θα το κ?νετε αυτ? στο ?ρθρο: Google Webmaster Tools και πω? να ταξινομ?σετε το site σα? αμ?σω?

7. Συνδ?στε του? λογαριασμο?? Social Media

Πριν π?λι ακ?μα κ?νουμε την πρ?τη μα? δημοσ?ευση θα πρ?πει να φτι?ξουμε και να συνδ?σουμε του? λογαριασμο?? social media με την ιστοσελ?δα μα?. Κ?θε social media ?χει διαφορετικ? SEO και θα πρ?πει να ε?μαστε λ?γο προσεκτικο? στην αρχ?.

Θα πρ?πει ?δη να ?χουμε ?δη κ?νει την ?ρευνα μα? στι? βασικ?? λ?ξει? κλειδι? και να ξ?ρουμε ? να ?χουμε κατασταλ?ξει στο ποια ε?ναι η αγορ? μα? στο ?ντερνετ.

Δεν υπ?ρχει μεγαλ?τερο πισωγ?ρισμα απ? το να αλλ?ζουμε ον?ματα και προφ?λ στο facebook και στα ?λλα social media τη στιγμ? που με πολ? κ?πο ?χουμε προσπαθ?σει να δημιουργ?σουμε και να γεμ?σουμε με κ?σμο.

Θα πρ?πει να φτι?ξουμε τουλ?χιστον:

 • ?ναν λογαριασμ? Google Plus και να προσθ?σουμε 5 χιλι?δε? ?τομα τη? αγορ?? στ?χου? μα?,
 • ?ναν προσωπικ? λογαριασμ? Facebook και να κ?νουμε 5 χιλι?δε? φ?λου? π?λι κοντ? στο αντικε?μενο μα?,
 • μια σελ?δα στο Facebook και να καλ?σουμε ?λου? του? φ?λου? μα? να κ?νουν like,
 • ?ναν προσωπικ? λογαριασμ? στο twitter και να ακολουθ?σουμε 2 χιλι?δε? υπαρκτ? ?τομα,
 • ?ναν προσωπικ? λογαριασμ? στο pinterest

Σε ?λου? του? λογαριασμο?? θα πρ?πει να τοποθετ?σουμε φανερ? το link που οδηγε? στο site μα?.

Αφο? ολοκληρ?σουμε την κατασκευ? των παραπ?νω λογαριασμ?ν, θα μπορο?σαν να ακολουθ?σουν και ?λλα social media, ?πω? YouTube, Vimeo, Tumblr, LinkedIn κτλ.

Δε?τε περισσ?τερα:

8. Προσθ?στε μια φ?ρμα επικοινων?α?

Μετ? θα πρ?πει να δημιουργ?σουμε μερικ?? σελ?δε? μ?σα στο site μα? οι οπο?ε? ε?ναι βοηθητικ??. Τ?τοιε? ε?ναι μια σελ?δα με το προφ?λ μα?, μια σελ?δα με μια φ?ρμα επικοινων?α? και μια σελ?δα ακ?μα που θα περι?χει το sitemap.

Π?ρα πολλ? αγορασμ?να WordPress Themes ?χουνε ενσωματωμ?νε? σελ?δε? sitemap. Επ?ση? το πρ?σθετο jetpack μα? δ?νει ?τοιμε? φ?ρμε? επικοινων?α? που μπορο?με να χρησιμοποι?σουμε για την ιστοσελ?δα μα?.

Μπορε?τε να προσθ?σετε αργ?τερα ? νωρ?τερα και ?λλε? σελ?δε? με χρ?σιμα ? ?χρηστα πρ?γματα (σελ?δε? τηγανιτ?? πατ?τε?) για να γεμ?σει το site σα? και να μην φα?νεται τ?σο ακατο?κητο.

9. Γρ?ψτε το πρ?το σα? ?ρθρο

Αφο? κ?νατε ?λα τα παραπ?νω β?ματα, ε?στε ?τοιμοι να δημιουργ?σετε το πρ?το σα? ?ρθρο. Βρε?τε μια ?συχη γωνι? με το laptop σα?, φτι?ξτε καφ? και αρχ?στε να γρ?φετε.

Τι να γρ?ψετε; Οτιδ?ποτε θ?λει να μ?θει ο κ?σμο? για το αντικε?μενο σα?, αρκε? να ε?ναι 2.000 λ?ξει? και να ?χει τουλ?χιστον μια φωτογραφ?α.

Θα πρ?πει να γρ?φετε σε απλ? γλ?σσα για να σα? καταλαβα?νουν ?λοι, με πλ?ρη στο?χιση και να παραπ?μπετε του? επισκ?πτε? στι? σελ?δε? εγγραφ?? ? στι? σελ?δε? μετατροπ?? μ?σα στο site σα?.

Καλ? θα ?ταν να ε?χατε και συνδ?σμου? προ? ?λλα ποιοτικ? site. Οι σ?νδεσμοι προ? ?λλα ποιοτικ? sites δεν θα δι?ξουν του? επισκ?πτε? σα?, αλλ? θα σα? βοηθ?σουν να φ?ρετε και ?λλο κ?σμο απ? τη Google.

Το να συνδ?εστε με ?λλα ποιοτικ? site σα? βοηθ?ει απ? ?ποψη SEO.

Αφο? γρ?ψετε το ?ρθρο σα? θα πρ?πει να το δημοσιε?σετε αμ?σω? στην ιστοσελ?δα σα?. Μετ? θα πρ?πει να το κοινοποι?σετε σε ?λα τα social media που ?χετε ανο?ξει λογαριασμο?? και στην λ?στα email ε?ν ?χετε δημιουργ?σει.

Δε?τε περισσ?τερα: High Traffic Formula: Πω? να π?ρετε χιλι?δε? επισκ?πτε? στο site σα?!

10. Κοινοποι?στε το ?ρθρο σα? στα social media

Τ?ρα που τελει?σατε με το πρ?το σα? παρθενικ? ?ρθρο, δεν μ?νει παρ? να κοινοποι?σετε το ?ρθρο σα? σε ?λα τα social media που ?χετε προφ?λ.

Οι μαζικ?? κοινοποι?σει? ?χουνε ?ναν διπλ? σκοπ?:

 • Να σα? φ?ρουν κ?σμο απ? ?λα τα ζωνταν? social media και
 • Να σα? ανεβ?σουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, να σα? βοηθ?σουν στο SEO δηλαδ? δημιουργ?ντα? backlinks.

Μην υποτιμ?τε τη δ?ναμη των social media και την δ?ναμη του SEO.

Το SEO λειτουργε? σωρευτικ?. Με κ?θε μια κοινοπο?ηση, ρ?χνετε μια ψ?φο στην Google και βελτι?νετε την ορατ?τητα τη? ιστοσελ?δα σα? προ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Αυτ? ε?ναι τα 10 βασικ?τερα β?ματα για να δημιουργ?σετε απ? το μηδ?ν ?να απλ? site σε WordPress. Σα? φ?νηκε δ?σκολο; Σ?γουρα κ?θε αρχ? και δ?σκολη, αν ?μω? επιμ?νετε και κ?νετε το ?διο πρ?γμα δεκ?δε? φορ??, μετ? θα σα? φα?νεται παιχνιδ?κι.

Το blogging και η δημιουργ?α περιεχομ?νου ε?ναι ?πω? τα πρωτ?κια στο δημοτικ?. Στην αρχ? κ?νουν καρακατζ?λια και ορνιθοσκαλ?σματα. Μερικ? χρ?νια αργ?τερα και μοι?ζουν τα περισσ?τερα να ε?ναι υποψ?φια για ν?μπελ λογοτεχν?α?!

Πιστε?ω να τα καταφ?ρατε μ?χρι εδ?, αν ?χι μην ανησυχε?τε, υπ?ρχουν και οι επαγγελματ?ε? που μπορο?ν ?ναντι αμοιβ?? να σα? φτι?ξουν ?να πολ? ?μορφο και λειτουργικ? site!

Θ?λετε περισσ?τερα; Ζητ?στε μια προσφορ? κατασκευ?? ιστοσελ?δα?

?seo-web-design-divramis

Ζητ?στε σ?μερα μια προσφορ? Υπηρεσι?ν SEO ? κατασκευ?? ιστοσελ?δα? σ?μφωνα με τα μ?τρα σα? και τι? αν?γκε? σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?:

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

3 Σχ?λια. Leave new

 • Ε?ναι ?ντω? απαρα?τητα τα πρ?σθετα για το Google Analytics; Πιστε?ω πω? μ?σα απ? την σελ?δα του Google Analytics μπορε? να δει κανε?? τα π?ντα χωρ?? να χρει?ζεται να εγκαταστ?σει κ?ποιο πρ?σθετο. Το λ?ω αυτ? δι?τι ?σα περισσ?τερα πρ?σθετα ?χουμε εγκατεστημ?να τ?σο περισσ?τερο επηρε?ζεται η ταχ?τητα τη? ιστοσελ?δα? (δι?ρθωσε με αν κ?νω λ?θο? αλλ? αυτ? γνωρ?ζω).

  Απ?ντηση
 • Μπρ?βο, πολ? καλ? ?ρθρο! Πρ?πει να φτι?ξω και γω ιστοσελ?δα, τη χρει?ζομαι.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍