ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

?ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP GENESIS FRAMEWORK

Κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework

Μ?θετε πω? να κατασκευ?σετε ε?κολα ?να λειτουργικ? και SEO ηλεκτρονικ? κατ?στημα με το Genesis Theme Framework

Ασχολο?μαι εδ? και πολλ? χρ?νια με την κατασκευ? ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των, ειδικ?τερα απ? το 2000. Εκε?νη την εποχ? δεν μπορο?σε κ?ποιο? να μιλ?σει για ηλεκτρονικ? εμπ?ριο και πραγματικ? e-shop γιατ? δεν υπ?ρχε η κατ?λληλη ενημ?ρωση και υποδομ? για την αποδοχ? συναλλαγ?ν και πληρωμ?ν με κ?ρτα.

?μω? το σημαντικ?τερο ?λων ?τανε η νοοτροπ?α των επιχειρηματι?ν που δεν ε?χανε καμ?α γν?ση και καμ?α εμπιστοσ?νη στι? ηλεκτρονικ?? συναλλαγ?? και για αυτ? αποφε?γανε ?λε? τι? μεθ?δου? πληρωμ?? εκτ?? τη? φυσικ?? αντικαταβολ?? ? κατ?θεση? στην τρ?πεζα.

Επ?ση? το να φτι?ξει? ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα τ?τε ?τανε πολ? δ?σκολο γιατ? χρειαζ?τανε να γρ?ψει? τον κ?δικα για να συνεργαστε? το καλ?θι αγορ?ν με το σ?στημα πληρωμ?ν μια? τρ?πεζα?.

Ακ?μα και η WINBANK που ξεκ?νησε τη δραστηριοπο?ηση τη? στι? ηλεκτρονικ?? συναλλαγ?? το 2003, δεν ε?χε κ?ποιο plugin που θα δο?λευε αμ?σω? και απαιτο?σε ?ρε? δοκιμ?ν και συγγραφ? κ?δικα απ? κ?ποιον προγραμματιστ?.

Σ?μερα, αρκετ? χρ?νια μετ?, το ηλεκτρονικ? εμπ?ριο ?χει ωριμ?σει και δεν αποτελε? ευκαιρ?α τ?που ?γρια δ?ση?, αλλ? αν?γκη επιβ?ωση? κ?θε φυσικο? καταστ?ματο?. ?μα ?χετε λοιπ?ν ?να φυσικ? κατ?στημα και βλ?πετε τον τζ?ρο σα? να π?φτει, τ?τε σ?γουρα θα πρ?πει να σχεδι?σετε ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα.

Αν π?λι αν?κετε στην κατηγορ?α αυτ?ν που θ?λουν να κ?νουν τη δικ? του? επιχε?ρηση ? να ανο?ξουν την δικ? του? δουλει?, τ?τε θα πρ?πει να σκεφτε?τε σοβαρ? να στραφε?τε σε μια επιχειρηματικ? ιδ?α που μπορε? να γ?νει eshop.

Σε κ?θε περ?πτωση, ?μα ?χετε ?δη ?να ηλεκτρονικ? μαγαζ? που δεν ε?στε ικανοποιημ?νοι ? θ?λετε να ανο?ξετε κ?ποιο ν?ο, θα πρ?πει πριν κ?νετε οτιδ?ποτε να διαβ?σετε το παρακ?τω ?ρθρο.

Τι θα μ?θετε

 • Θα μ?θετε τι χρει?ζεται να κ?νετε για να κατασκευ?σετε ?να e-shop σε genesis framework
 • Πω? να επιλ?ξετε το κατ?λληλο θ?μα για το ηλεκτρονικ? μαγαζ? σα?
 • Γιατ? θα πρ?πει να επιλ?ξετε το Genesis Framework

Στο προηγο?μενο ?ρθρο μου WordPress Themes: Ο Απ?λυτο? οδηγ??, ε?χα αναφερθε? για πρ?τη φορ? στο Genesis Theme Framework και γενικ? στη φιλοσοφ?α του theme framework ?ναντι των απλ?ν θεμ?των που υπ?ρχουν σε WordPress.

Θα προσπαθ?σω να εξηγ?σω την κ?θε περ?πτωση με ?σο πιο απλ? λ?για γ?νεται για να μπορ?σετε να αποκτ?σετε ?σοι θ?λετε να φτι?ξετε για πρ?τη φορ? το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα πλ?ρη εικ?να για την πραγματικ?τητα και να μπορ?σετε να π?ρετε μια σωστ? απ?φαση.

Πω? ?φτασα στα Genesis Themes

Απ? την συγγραφ? του προηγο?μενου ?ρθρου για την επιλογ? θ?ματο? σε WordPress ?χουνε μεσολαβ?σει σχεδ?ν 10 μ?νε? που ε?ναι π?ρα πολ?? καιρ?? για μ?να αλλ? και για το ?ντερνετ που οι εξελ?ξει? τρ?χουν και αλλ?ζουν τα π?ντα κ?θε μ?ρα.

Ο ?διο? προσωπικ? ?χω το μικρ?βιο τη? τεχνολογ?α? και τη? επιχειρηματικ?τητα? μ?σα μου και εν? ε?χα καταλ?ξει σε κ?ποια θ?ματα σε WordPress που ?τανε πολ? καλ? και συμπαθητικ? για να φτι?ξει κανε?? την πρ?τη του ιστοσελ?δα, ε?χα αρχ?σει να αντιμετωπ?ζω πολλ? προβλ?ματα στην παραμετροπο?ηση και στι? ανανε?σει? των WordPress Themes.

?πω? καταλαβα?νετε, δεν ?μουν ικανοποιημ?νο? με αυτ? που ε?χα, αν και καλ? πηγα?νανε τα site που ?φτιαχνα. ?ξερα ?τι κ?τι ?λειπε και επειδ? ?βλεπα μακρ?τερα ?θελα κ?τι πιο επαγγελματικ? στην κατασκευ? ιστοσελ?δων που να ?χει τα παρακ?τω χαρακτηριστικ?:

 1. Να δ?χεται συχν? update στον κ?δικα χωρ?? να χαλ?ει η παραμετροπο?ηση του θ?ματο?
 2. Να ?χει μινιμαλιστικ? design και να ?χει καθαρ? κ?δικα χωρ?? περιττ? πρ?γματα που να αργοπορο?ν την ιστοσελ?δα
 3. Να ?χει ?πειρε? επιλογ?? παραμετροπο?ηση?, χρωμ?των και δυνατοτ?των και
 4. Φυσικ? να βγα?νει πρ?το στη Google και να ?χει το καλ?τερο SEO.

Οι επιλογ?? κατασκευ?? eshop σε WordPress

Οι επιλογ?? κατασκευ?? e-shop σε WordPress γενικ?τερα ε?ναι τρει?.

 1. Επιλογ? εν?? μητρικο? θ?ματο? και κατασκευ? και παραμετροπο?ηση? του eshop
 2. Επιλογ? εν?? μητρικο? θ?ματο?, δημιουργ?α child theme και κατασκευ? και παραμετροπο?ηση? του eshop
 3. Επιλογ? εν?? theme framework, εγκατ?σταση child theme και κατασκευ? και παραμετροπο?ηση? του eshop

Φυσικ?, η σωστ? απ?ντηση σ?μερα, μετ? απ? μ?νε? δοκιμ?ν ε?ναι το νο?μερο τρ?α και θα σα? εξηγ?σω το γιατ?.

Επιλογ? εν?? μητρικο? θ?ματο? και κατασκευ? και παραμετροπο?ηση? του eshop

Ο παλι?τερο? τρ?πο? κατασκευ?? εν?? e-shop και γενικ? μια? ιστοσελ?δα? ?τανε να βρο?με στα βιαστικ? ?να θ?μα που μα? ?ρεσε. Στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? επιλ?γαμε το θ?μα με β?ση την εμφ?νιση του απ? το Themeforest και ?μα μα? ?ρεσε πολ? ξεκινο?σαμε τη διαδικασ?α στησ?ματο? και κατασκευ?? του ηλεκτρονικο? καταστ?ματο? σε αυτ? το θ?μα.

Το πρ?βλημα ?τανε ?τι το θ?μα που βλ?παμε ε?χε υπερβολικ? πολ? μεγ?λη παραμετροπο?ηση και ?πρεπε για να πετ?χουμε το σωστ? αισθητικ? αποτ?λεσμα να προσαρμ?σουμε το μαγαζ? μα? και το site μα? στο θ?μα και ?χι το αντ?στροφο.

Δηλαδ?, στην περ?πτωση που θ?λαμε να προσαρμ?σουμε το θ?μα που αγορ?σαμε στο eshop μα? και στη φιλοσοφ?α και τα χρ?ματα του καταστ?ματο? μα?, ?τανε σχεδ?ν αδ?νατο και ?λο το θ?μα κατ?ρρεε σαν αποτυχημ?νη πλαστικ? εγχε?ριση.

Σαν να μην ?φτανε αυτ?, στο επ?μενο update του θ?ματο? ?λη η παραμετροπο?ηση χ?νονταν και ψ?χναμε να βρο?με ?μα ε?χαμε π?ρει backup για να γυρ?σουμε το θ?μα στην προηγο?μενη του κατ?σταση.

Επ?ση?, να μην ξεχ?σω να αναφερθ? στην μετ?φραση του θ?ματο? στα ελληνικ?. Π?ρα πολλ? γκλαμουρ?τα και γυαλιστερ? θ?ματα δεν υποστηρ?ζουν ελληνικ? και την ελληνικ? μετ?φραση, σε αντ?θεση με το Genesis Framework που υποστηρ?ζει ελληνικ? μετ?φραση απ? τη μ?να του. Δε?τε περισσ?τερα: WordPress E-shop Χαμ?νοι στην Μετ?φραση

Επιλογ? εν?? μητρικο? θ?ματο?, δημιουργ?α child theme και κατασκευ? και παραμετροπο?ηση? του eshop

Αφο?, ε?χαμε φ?ει μια τερ?στια ?ττα με το πρ?το στ?σιμο, γιν?ταν αντιληπτ? ?τι ?πρεπε να καταφ?γουμε σε πιο εκλεπτυσμ?νη εγκατ?σταση eshop σε WordPress. ?πρεπε να βρο?με ?να θ?μα που θα ε?χε το λεγ?μενο child theme.

Το child theme ?τανε ?να παρ?γωγο θ?μα απ? το μητρικ? το οπο?ο κληρονομο?σε ?λα τα χαρακτηριστικ? απ? αυτ? αλλ? ε?χε μια ακ?μα δυνατ?τητα: μπορο?σε να μην χ?νει την παραμετροπο?ηση του και να αντ?χει τι? αναβαθμ?σει?.

Αυτ? γιν?τανε επειδ? υπ?ρχε η δυνατ?τητα παραμετροπο?ηση? του αρχε?ου custom.css και ?χι του style.css. Και εν? και στην προηγο?μενη περ?πτωση, την πρ?τη δηλαδ?, υπ?ρχε η δυνατ?τητα παραμετροπο?ηση? του αρχε?ου custom.css, αυτ? εξαφαν?ζοταν με κ?θε upadate του θ?ματο?.

?μω?, π?λι κ?τι δεν π?γαινε καλ?. Τα περισσ?τερα θ?ματα δεν ε?χανε child theme και ?πρεπε να το φτι?ξουμε μ?νοι μα? μ?σω εν?? plugin στο WordPress ? αλλι?? να το γρ?ψουμε με το χ?ρι με κ?δικα.

Αυτ? η διαδικασ?α δεν ?τανε δ?σκολη, αλλ? για κ?ποιον που το ?κανε πρ?τη φορ? τον γ?μιζε με αμφιβολ?ε? για τι? ατ?λειε? που ?ρχισε να ανακαλ?πτει στο υπ?ρμετρα γκλαμουρ?το θ?μα που μ?λι? αγ?ρασε και που δεν γ?νεται να παραμετροποιηθε? και να μεταμορφωθε? στο e-shop των ονε?ρων του.

Σε αυτ?, ?μα προσθ?σουμε και την ασχετοσ?νη και την καχυποψ?α του πελ?τη και ?χουμε ?ναν πολ? εκρηκτικ? συνδυασμ? που δεν οδηγε? στην κατασκευ? e-shop αλλ? στην πλ?ρη αποτυχ?α κ?θε εγχειρ?ματο? στο ?ντερνετ!

Επιλογ? εν?? theme framework, εγκατ?σταση child theme και κατασκευ? και παραμετροπο?ηση? του eshop

Π?λι καταλ?βαινα λ?γω εμπειρ?α? ?τι κ?τι λε?πει απ? τον σωστ? σχεδιασμ? eshop και ?τι τ?τοιου ε?δου? λ?σει? κατασκευ?? e-shop ε?ναι ατελ?? και μετρ?νε μ?ρε?. ?πρεπε να βρω ?να θ?μα ? ?να σ?στημα θεμ?των που να ?χουνε καλογραμμ?νο κ?δικα, να ε?ναι απλ? στο στ?σιμο και προπαντ?? να παραμετροποιο?νται ?σο θ?λουμε χωρ?? να καταστρ?φουμε το θ?μα.

Μετ? απ? ενδελεχ? αναζ?τηση μην?ν και αφο? ?λλαζα τα θ?ματα για e-shop σαν τα πουκ?μισα, ?κανα μια παρατ?ρηση, μ?λλον ανακ?λυψη.

Σε ?να audiobook του learning with leslie, ?λεγε ο ?διο? ο Αμερικ?νο? και πετυχημ?νο? blogger, Leslie, γιατ? και πω? απλοπο?ησε την ηλεκτρονικ? του επιχε?ρηση με σκοπ? να βγ?ζει πιο πολλ? λεφτ? και να δουλε?ει λιγ?τερο στα τεχνικ? θ?ματα και περισσ?τερο στον πυρ?να και το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? του.

Σε αυτ? το β?ντεο ?λεγε γιατ? μετακ?μισε απ? το Premium WordPress που ε?χε στο Genesis Framework και πω? συγχ?νευσε τα τρ?α site που ε?χε σε ?να με την εγκατ?σταση Multisite. Σημειωτ?ον ?τι δεν συνιστ? την εγκατ?σταση Multisite και δεν θα αναφερθ? σε αυτ?ν περαιτ?ρω.

Το μυαλ? μου ?λαμψε. ?πρεπε να ψ?ξω την υπ?θεση βαθ?τερα και ?τσι και ?κανα.

Βρ?κα λοιπ?ν ?τι ?λλοι δ?ο Αμερικ?νοι blogger, ο Pat Flynn και o John Lee Dumas οι οπο?οι βγ?ζουνε εκατομμ?ρια δολ?ρια το χρ?νο, και οι δ?ο ?χουνε ακολουθ?σει το Genesis Theme Framework.

Αυτ? χρειαζ?τανε για να με πε?σει ?τι το Genesis ?τανε το θ?μα που ?ψαχνα γιατ? αποδεδειγμ?να δο?λευε σε ?λλα site και οι ιδιοκτ?τε? του? βγ?ζανε εκατομμ?ρια.

?μω? ?πρεπε να κ?νω στροφ? 180 μοιρ?ν, να βρω ?ναν επιχειρηματ?α που θα συμφωνο?σε για την πρακτικ?τητα του Genesis theme, που δεν θα παρασυρ?ταν σε κυν?γι μαγισσ?ν απ? τα ?λλα πιο γυαλιστερ? θ?ματα του themeforest και θα με ?φηνε να φτι?ξω ?να eshop για το αντικε?μενο του ?πω? το φαντ?ζομαι εγ? να ε?ναι και να βγ?ζει χιλι?δε? ευρ? το μ?να!

Ναι φ?λοι μου καλ? το ακο?σατε! Να βγ?ζει χιλι?δε? ευρ? το μ?να και ?χι πενταροδεκ?ρε?.

?τσι κατ?ληξα στο να αγορ?σω το Genesis Framework και 2 παρ?γωγα θ?ματα του (child themes). Αμ?σω? κατ?λαβα ?τι πολλ? πρ?γματα που ?τανε ?λυτα στα ?λλα θ?ματα σε WordPress εδ? ?τανε δεδομ?να, ?πω? η συμβατ?τητα με την ελληνικ? μετ?φραση που το genesis την ?χει ενσωματωμ?νη και η ε?κολη παραμετροπο?ηση σε ?λα τα επ?πεδα.

?λλα δ?ο πρ?γματα που βρ?κα εντυπωσιακ? ?τανε:

 1. Το Genesis Framework ε?ναι το μοναδικ? θ?μα με ενσωματωμ?νο SEO που δεν χρει?ζεται την εγκατ?σταση του WordPress SEO by Yoast
 2. Υπ?ρχαν δεκ?δε? εκπαιδευτικ? β?ντεο και μια μεγ?λη προγραμματιστικ? κοιν?τητα που υποστ?ριζε το Genesis framework. Επ?ση?, υπ?ρχανε δεκ?δε? WordPress plugins ειδικ? φτιαγμ?να για το Genesis και τα Genesis themes.

Γιατ? να επιλ?ξω το Genesis Framework;

Αφο? λοιπ?ν βρ?κα τα θ?ματα που μου ταιρι?ζανε για την κατασκευ? του κατ?λληλου e-shop, θα ?θελα να σα? μεταφ?ρω και μερικ?? ακ?μα πληροφορ?ε? σχετικ? με το Genesis Framework.

 • Ευκολ?α Χρ?ση?:?σω? απ? τα πιο ε?κολα και πιο κατανοητ? θ?ματα σε WordPress. Μπορε?τε μ?σα σε λ?γε? ?ρε? να κατασκευ?σετε το δικ? σα? site ? blog σε WordPress.
 • Προσφορ? Child Theme:?ταν αγορ?ζετε το genesis framework μαζ? ?ρχεται πακ?το και ?να child theme. Μπορε?τε και να αγορ?σετε ?λο το πακ?το των θεμ?των τη? Studiopress σε προσφορ?.
 • Μεγ?λη γκ?μα θεμ?των σε genesis:Υπ?ρχουν π?νω απ? 40 themes ?τοιμα για αγορ? μαζ? με το genesis framework. Το κ?θε ?να ε?ναι ξεχωριστ? και διαθ?τει ?λα τα χαρακτηριστικ? του framework? αλλ? και δικ? του τεχνικ? χαρακτηριστικ? σε κ?ποιε? περιπτ?σει?.
 • SEO Ready:Το genesis framework και τα child themes που διαθ?τει ε?ναι ?τσι γραμμ?να, χρησιμοποι?ντα? τι? τελευτα?ε? αρχ?? του on page SEO
 • Ταχ?τητα:Η ταχ?τητα φ?ρτωση? ε?ναι ?να? απ? του? 200 παρ?γοντε? SEO που προσμετρ? η Google και κ?τι στο οπο?ο τα Genesis Themes τα π?νε πολ? καλ?. Δεν ?χουνε περιττ? κ?δικα και τα π?ντα ε?ναι σχεδιασμ?να με μ?τρο την ταχ?τητα φ?ρτωση? κ?θε σελ?δα? αλλ? και το SEO τη?.
 • Δυνατ?τητα layouts σε κ?θε post και page:Το κ?θε theme ?χει κ?ποια layouts που μπορε? να λειτουργ?σει. Για παρ?δειγμα “content-sidebar-sidebar”, “sidebar-content-sidebar” κλπ.
 • Πολλ? πρ?σθετα ειδικ? για genesis:
  Κ?θε τι που θ?λετε να κ?νετε, ε?ν δεν ?χετε τι? τεχνικ?? γν?σει?, μπορε?τε να το κ?νετε με κ?ποιο plugin απ? τα π?νω απ? 100 πρ?σθετα ειδικ? προορισμ?να για του? χρ?στε? των Genesis Θεμ?των.
 • Responsive Themes και Mobile Ready:?λα τα θ?ματα του? ε?ναι responsive και ?χουνε mobile SEO. Αυτ? σημα?νει ?τι ?μα επιλ?ξετε θ?μα σε Genesis, αυτ? θα επιβι?σει και μετ? την αλλαγ? του αλγορ?θμου τη? Google για τι? κινητ?? συσκευ?? στι? 21 Απριλ?ου του 2015.
 • Video και υποστ?ριξη:?ταν αγορ?ζετε το framework γ?νεστε μ?λο? τη? studiopress στην οπο?α μπορε?τε να βρε?τε αρκετ? tutorials σχετικ? με το genesis framework καθ?? και ?τοιμα κομμ?τια κ?δικα που μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε για να αλλ?ξετε η να προσθ?στε δι?φορα πρ?γματα στο site σα?. Προσωπικ? βρ?κα π?ρα πολλ? χρ?σιμα β?ντεο δωρε?ν στο Youtube: Create A WordPress Website (Genesis Executive Pro) 2014 PROFESSIONAL καθ?? και πληρωμ?να απ? τη Lynda.com

Ποια ε?ναι η StudioPress

Η StudioPress ε?ναι η μητρικ? εταιρε?α που ?χει εφε?ρει το Genesis Framework. Σχεδ?ν 100,000 σελ?δε? χρησιμοποιο?ν premium themes απ? την StudioPress και πολλο? ανεξ?ρτητοι developers εμπιστε?ονται το Genesis Framework ω? β?ση για να δημιουργ?σουν θ?ματα για του? πελ?τε? του?

?να? ακ?μα λ?γο? που τα StudioPress themes ε?ναι εξαιρετικ? ε?ναι ο π?νακα? διαχε?ριση? που συνοδε?ει κ?θε child theme. Μ?σα απ? τον πιν?κα αυτ? μπορε?τε να παραμετροποι?σετε τα βασικ?, και ?χι μ?νο, στοιχε?α του θ?ματ?? σα? με ?να μ?νο κλικ. Design, layouts, widgets, χρ?ματα κ.?. απ?χουν μ?νο ?να λεπτ?.

Απ? μια τ?τοια εταιρε?α δε θα μπορο?σε να λε?πει η ?ριστη υποστ?ριξη. Μια β?ση αποτελο?μενη απ? tutorials και video (απευθ?νεται μ?νο στου? πελ?τε? τη? StudioPress) συμπληρ?νει το puzzle μαθα?νοντα? στον καθ?να πω? να παραμετροποι?σει το θ?μα που αγ?ρασε.

Η StudioPress αποτελε? τμ?μα τη? Copyblogger Media LLC και η υποστ?ριξη ε?ναι διαθ?σιμη μ?νο σε μ?λη που ?χουν αγορ?σει κ?ποιο προ??ν. Για ερωτ?σει? πριν την αγορ?, θα βρε?τε την αντ?στοιχη φ?ρμα επικοινων?α? και την ομ?δα τη? εταιρε?α? ?τοιμη να σα? απαντ?σει.

Σχετικ? με την πολιτικ? επιστροφ?? χρημ?των, υπ?ρχει εγγ?ηση επιστροφ??! Αν δεν ε?στε ικανοποιημ?νο? με το θ?μα που αγορ?σατε, μπορε?τε να ζητ?σετε τα χρ?ματ? σα? π?σω εντ?? 30 ημερ?ν απ? τη μ?ρα αγορ?? του θ?ματο?. Η StudioPress δηλ?νει ?τι οι αιτ?σει? για επιστροφ? χρημ?των εντ?? 30 ημερ?ν θα ?χουν κατ? π?σα πιθαν?τητα πλ?ρη επιστροφ?.

Μερικ?? τελευτα?ε? παρατηρ?σει? για τα Genesis Θ?ματα

 • ?λα τα θ?ματα σε Genesis μπορο?ν να μετατραπο?ν πολ? ε?κολα σε e-shops σε Woocommerce
 • Υπ?ρχουν δ?ο δυνατ?τητε? επιλογ?? θεμ?των. Η πρ?τη δυνατ?τητα ε?ναι απ? την τρ?πεζα θεμ?των τη? ?δια? τη? StudioPress, τη? εταιρε?α? που ?χει βγ?λει το Genesis Framework. Η δε?τερη δυνατ?τητα ε?ναι απ? τρ?τε? πηγ?? και τρ?τε? εταιρε?ε? που σχεδι?ζουν θ?ματα ειδικ? για Genesis και ?πω? ανακ?λυψα ε?ναι δεκ?δε? τ?τοιε? εταιρε?ε? και συνεχ?? αυξ?νονται.
 • Οι πηγ?? και τα δωρε?ν β?ντεο απ? την προγραμματιστικ? κοιν?τητα του Genesis, μ?λο? τη? οπο?α? ε?μαι και εγ? με περισσ?τερα απ? 160 β?ντεο για το WordPress, το SEO και την κατασκευ? ιστοσελ?δ?ν ε?ναι ?σω? η μεγαλ?τερη και η πληρ?στερη απ? ?λε? ?σε? ?χω δει μ?χρι σ?μερα.

Τι ε?δου? eshop μπορο?με να κατασκευ?σουμε με Woocommerce

To Woocommerce ?χει πραγματικ? δεκ?δε? θ?ματα που μπορο?ν να καλ?ψουν ?λε? τι? αν?γκε? εν?? σ?γχρονου eshop τ?σο σχεδιαστικ?, ?σο και απ? ?ποψη λειτουργικ?τητα?.

Μπορο?με να κατασκευ?σουμε για εσ?? σε Woocommerce:

 • Eshop Καλλυντικ?ν
 • Eshop Φαρμακε?ου
 • Eshop με μηχαν?? γραφε?ου
 • Eshop ποδηλατ?δικο
 • Eshop ε?δη γ?μου και β?πτιση?
 • Eshop στολισμο? εκδηλ?σεων
 • Eshop συμπληρ?ματα διατροφ??
 • Eshop βιολογικ? προ??ντα

Καθ?? και δεκ?δε? ?λλα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα, αρκε? να μα? το ζητ?σετε.

Ζητ?στε Μια Προσφορ? Kατασκευ?? ? Προ?θηση? Ιστοσελ?δα?

internet-lifestyle-selfie-kissavos

Η κατ?κτηση τη? κορυφ?? στο ?ντερνετ ε?ναι μια διαδικασ?α που θα σε κ?νει να αλλ?ξει? τα π?ντα πολλ?? φορ??!

Μην ξεχνι?μαστε ?τι δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α. Γρ?φω αυτ? τα ?ρθρα στο blog μου για να προσελκ?σω ν?ου? πελ?τε? και για βγ?λω το ψωμ? μου. Για να γ?νει αυτ? θα πρ?πει να με προτιμ?σετε σαν επαγγελματ?α και θα πρ?πει να ζητ?σετε μια προσφορ? για κατασκευ? ? για προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα?! Το κ?στο? ε?ναι μικρ?, τα οφ?λη μ?νιμα και διαρκ?!

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δε?τε περισσ?τερα για το Genesis Theme Framework

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Google Αξ?α? 129€!

seo-google

Μ?θετε τα βασικ? για το SEO, κατακτ?στε τα μυστικ? των μηχαν?ν αναζ?τηση?, π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα

seo-web-design

4 Σχ?λια. Leave new

 • Panagiota Kostopoulou
  24 Μα?ου 2015 10:34 πμ

  Καλημ?ρα, ?θελα να αγορ?σω το πακ?το θεμ?των Genesis. Ε?μαι γραφ?στρια και web designer και σκ?φτηκα ?τι θα μπορο?σα να φτι?ξω μερικ? site πρ?τα για μ?να και μετ? για πελ?τε? μου.

  Δεν ξ?ρω αν μπορο?με να συνεργαστο?με σε αυτ? το κομμ?τι και να μου δ?σει? μια καθοδ?γηση.

  Ε?δα ?τι τα genesis ε?ναι σε προσφορ? γ?ρω στα 300€, αξ?ζει τον κ?πο να τα αγορ?σω;

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα Παναγι?τα, ναι τα genesis ε?ναι πολ? καλ? θ?ματα και οποιαδ?ποτε ?λλη premium σειρ? WordPress θεμ?των και να κοιτ?ξει? ?λε? τα ?δια λεφτ? ?χουν π?νω κ?τω. Δεν θα βρει? κ?τι φθην?τερο απ? αυτ? για να ξεκιν?σει?.

   Απ?ντηση
 • ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
  17 Δεκεμβρ?ου 2014 11:50 πμ

  Ενδιφ?ρομαι για πληροφορ?ε?

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍