ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

vimata-espiksepsi-site

Τι πρ?πει να κ?νετε αφο? επισκεφτε?τε το site μου

Γεια σα? φ?λοι μου, ξ?ρω ?τι π?ρα πολλο? απ? εσ?? ?χετε μεταμορφωθε? σε φανατικο?? αναγν?στε? μου και διψ?τε συν?χεια για ν?α ?ρθρα και β?ντεο. ?μω? λ?γω του μεγ?λου ?γκου των δεδομ?νων και των ?ρθρων, π?ρα πολλο? απ? εσ?? ?σω? να χ?νεστε μ?σα στο blog μου.

?τσι σκ?φτηκα τι πρ?πει να κ?νει κ?ποιο? ν?ο? και αρχ?ριο? ? ?μπειρο? μ?λι? θα επισκεφτε? το site μου.

Τα β?ματα που πρ?πει να κ?νετε μ?λι? επισκεφτε?τε την ιστοσελ?δα μου:

1. Να γραφτε?τε στη λ?στα μου

2. Να κ?νετε like, share και follow

3. Να συμμετ?χετε στη συζ?τηση κ?νοντα? ?να σχ?λιο ? μια ερ?τηση

4. Να προσκαλ?σετε και ?λλου? να δο?νε το site μου

Με τι ασχολε?ται το blog μου;

Καθημεριν? δ?χομαι π?ρα πολλ? μην?ματα απ? ?λληνε? σε ?λο τον κ?σμο και σε ?λε? τι? Ηπε?ρου? που μου δ?νουν συγχαρητ?ρια για τι? δωρε?ν πληροφορ?ε? που παρ?χω και για το π?σο πολλ? πρ?γματα γνωρ?ζω.

Η αλ?θεια ε?ναι ?τι δεν ε?μαι παντογν?στη?, αφο? υπ?ρχουν και ?λλοι πιο ικανο? και πιο ?μπειροι απ? εμ?να στην κατασκευ? ιστοσελ?δων, ?μω? ε?μαι ?σω? ο πρ?το? ο οπο?ο? το λ?ει και το παρουσι?ζει με παιδαγωγικ? τρ?πο.

Θα ?θελα να σα? ευχαριστ?σω ?λου? εσ?? για τα καλ? σα? λ?για και θα ?θελα να σα? παρακαλ?σω να αφ?σετε ?να σχ?λιο κ?τω απ? τα ?ρθρα ? τα β?ντεο τα οπο?α σα? ?ρεσαν. ?τσι με βοηθ?τε να συνεχ?σω να παρ?χω δωρε?ν το περιεχ?μενο μου, αλλ? και να μ?θω τι πραγματικ? ε?ναι αυτ? που σα? ενδιαφ?ρει.

Το blog μου ασχολε?ται καθαρ? με το SEO και την Κατασκευ? Ιστοσελ?δων. Επειδ? το SEO ξεκιν?ει απ? το design, ε?ναι πολ? σημαντικ? για την επιτυχ?α κ?θε ν?α? ιστοσελ?δα? να ?χει σωστ? SEO απ? κατασκευ??.

Επ?ση? πραγματε?εται και ?λλα θ?ματα ?πω? το WordPress και το πω? να βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ. Γι αυτ? πολλο? επισκ?πτε? δεν ξ?ρουν ποια ε?ναι η πραγματικ? ταυτ?τητα του blog μου ? δεν καταλαβα?νουν πω? εγ? βγ?ζω λεφτ? απ? αυτ?.

Το blog μου δεν ε?ναι διαφημιστικ?, δεν αναφ?ρεται στο affiliate marketing και δεν ?χει σχ?ση με την παροχ? πληροφορι?ν μ?νο. Μπορε? να σα? μπ?ρδεψα λ?γο, ?μω? με τι ασχολε?ται στην πραγματικ?τητα το blog μου;

Με τι ασχολο?μαι εγ? στην πραγματικ?τητα;

Στην πραγματικ?τητα ασχολο?μαι με την κατασκευ? ιστοσελ?δων, κατασκευ? ηλεκτρονικ?ν καταστημ?των και τη βελτ?ωση ιστοσελ?δων ? SEO καλ?τερα αποκλειστικ? σε WordPress.

Το WordPress ε?ναι η δημοφιλ?? πλατφ?ρμα κατασκευ?? ιστοσελ?δων σ?μερα και μπορε?τε να φτι?ξετε οποιοδ?ποτε ε?δο? site θελ?σετε με αυτ?. Δε?τε περισσ?τερα: 12 site που μπορε?τε να φτι?ξετε με το WordPress.

Ε?τε πρ?κειται για απλ? blog ε?τε για μια εξειδικευμ?νη custom εφαρμογ?, ε?ναι εφικτ? να γ?νει με ?ρεξη και WordPress.

Σχετικ? με την βελτ?ωση ιστοσελ?δων, ασχολο?μαι με τον απανασχεδιασμ? ιστοσελ?δων, τον επανασχεδιασμ? e-shop και μεγ?λων sites.

SEO VS Website Optimization

Ο λ?γο? που θα ?θελα να σα? κατευθ?νω στο τι πρ?πει να κ?νετε? μ?λι? επισκεφτε?τε την ιστοσελ?δα μου ε?ναι για να σα? βοηθ?σω να αξιοποι?σετε στο ?πακρο, στο 100% δηλαδ? των δυνατοτ?των και των πληροφορι?ν που παρ?χω σε αυτ?.

?τσι γενικ? θα πρ?πει να κατευθ?νουμε τον επισκ?πτη μ?σα στην ιστοσελ?δα μα? και να μην τον αφ?νουμε να χαθε?. Αυτ? η τ?ση λ?γεται Website Optimization και ?χει να κ?νει με το να αυξ?σουμε τι? μετατροπ?? μια ιστοσελ?δα?.

Μετατροπ? ε?ναι το να μετατρ?ψουμε ?ναν επισκ?πτη σε πελ?τη. Η μετατροπ? λ?γεται conversion στα αγγλικ?. Η ουσ?α του SEO ε?ναι να αυξ?σει την επισκεψιμ?τητα και του website optimization να βελτι?σει το ποσοστ? μετατροπ?? των επισκεπτ?ν σε πελ?τε?.

Γενικ? σαν ?ννοια το optimization ε?ναι η γενικ?τερη βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? μα?.

Η καλ?τερη συμβουλ? που σα? δ?νω? στην βελτ?ωση τη? ιστοσελ?δα? σα? γενικ? ε?ναι το να κρατ?σετε την επιχε?ρησ? σα? σε ?σο πιο απλ? επ?πεδο γ?νεται. ?ταν κ?νετε κ?τι που αποδ?δει, αποφ?γετε το να κ?νετε περισσ?τερα απ? αυτ? και να παραβλ?ψετε καινο?ριε? ευκαιρ?ε? που θα παρουσιαστο?ν μπροστ? σα?.

Μεγιστοποι?στε ?τι δουλε?ει, αυτοματοποι?στε την διαδικασ?α και ξεκιν?σετε ?να καινο?ριο ?ργο ? προ??ν

Α? π?με τ?ρα στα 4 β?ματα που πρ?πει να κ?νετε μ?λι? επισκεφτε?τε την ιστοσελ?δα μου:

1. Να γραφτε?τε στη λ?στα μου

Το σημαντικ?τερο στοιχε?ο του ενεργητικο? σα? τη? ιστοσελ?δα? και κ?θε ηλεκτρονικ?? επιχε?ρηση? ε?ναι το χτ?σιμο μια? μεγ?λη? λ?στα? email. Η λ?στα σα? ε?ναι το πιο σημαντικ? ?πλο στι? πωλ?σει? μ?σω ?ντερνετ με π?νω απ? 90% ποσοστ? μετατροπ??.

Μην ξεχ?σετε λοιπ?ν να γραφτε?τε στη λ?στα μου για να μην χ?νεται καμ?α απ? τι? πιο συναρπαστικ?? και χρ?σιμε? ενημερ?σει? μου.

2. Να κ?νετε like, share και follow

Ω? ελ?χιστο ευχαριστ? για τι? δωρε?ν πληροφορ?ε? και το ποιοτικ? περιεχ?μενο κ?ντε και ?να like ? share στου? φ?λου? σα?! Επ?ση?, μπορε?τε να με κ?νετε φ?λο στο facebook και να με ακολουθ?σετε σε ?λα τα δημοφιλ? social media.

Τα social media ε?ναι ο πιο απλ?? και ο πιο γρ?γορο? τρ?πο? επικοινων?α? σ?μερα.

3. Να συμμετ?χετε στη συζ?τηση κ?νοντα? ?να σχ?λιο ? μια ερ?τηση

Αφ?νοντα? ?να σχ?λιο κ?τω απ? αυτ? το ?ρθρο με βοηθ?τε με δ?ο τρ?που?:

1. Προ?γετε τη συζ?τηση

Τα blog και τα site γενικ?τερα σ?μερα ε?ναι μια συζ?τηση? με τον κ?σμο. Οι σελ?δε? δηλαδ? του website σα? ε?ναι μ?σο επικοινων?α? και ?χουν π?ψει να ε?ναι στατικ?? και ψυχρ?? ?πω? στα παλι? sites.

2. Αντιλαμβ?νομαι τι ζητ?τε ? τι θ?λετε απ? το blog μου.

Για μ?να η γν?μη σα? μετρ?ει και ε?ναι πολ? σημαντικ? να ξ?ρω τι σκ?φτεστε και πω? μπορ? να σα? βοηθ?σω. Θα ?θελα να ξ?ρω τι γν?μη σα? για κ?θε ?ρθρο που δημοσιε?σω, αλλ? και να ξ?ρω τι παρ?λειψα ? τι θα θ?λατε εσε?? να μου πε?τε.

4. Να προσκαλ?σετε και ?λλου? να δο?νε το site μου

Φυσικ?, η τροφ? του καλλιτ?χνη ε?ναι το χειροκρ?τημα, αλλ? για μ?να ε?ναι η μαζικ? προβολ? και οι συστ?σει?. Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι η μαζικ? ?κθεση που σημα?νει ?τι ?σο πιο πολλο? δο?νε την ιστοσελ?δα μου, τ?σο πιο πολλο? θα γραφτο?νε στη λ?στα μου, θα αγορ?σουν μια υπηρεσ?α SEO απ? εμ?να ? θα φτι?ξουν ?να site.

Οπ?τε ?μα συστ?σετε σε φ?λου? και γνωστο?? σα? που θ?λουν να φτι?ξουν ?να site που να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, θα με βοηθο?σατε να συνεχ?σω και να μπορ? να δημιουργ? αφιλοκερδ??? ?λο αυτ? το μοναδικ? περιεχ?μενο.

Δε?τε περισσ?τερα:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍