ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

POIOTIKA BACKLINKS

Τι κ?νει ?να backlink να μοι?ζει αλλ? και να ε?ναι ποιοτικ?;

Περιεχ?μενα

Καλησπ?ρα φ?λοι μου, οι περισσ?τεροι που ε?μαστε στην καθημεριν? ενασχ?ληση με το SEO?και την προ?θηση ιστοσελ?δων, γνωρ?ζουμε ?τι το 70% σχεδ?ν τη? κατ?ταξη? μια? ιστοσελ?δα? οφε?λεται στα backlinks.

Στου? συνδ?σμου? δηλαδ? που δε?χνουν π?σω στο site μα? και ω? εκ το?του ?σο πιο καλο?? συνδ?σμου? ? μ?λλον ποιοτικο?? συνδ?σμου? αποκτ?σουμε, τ?σο καλ?τερα θα τα π?με στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Η μ?χη λοιπ?ν που γ?νεται καθημεριν? ε?ναι η μ?χη των backlinks για να κερδ?σουμε τα πιο σημαντικ? και τα κατ?λληλα backlinks που θα μα? απογει?σουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και που θα κ?νουν τη διαφορ?.

?λα τα backlinks δεν ε?ναι ?δια

Το κ?θε backlink σταθμ?ζεται διαφορετικ? απ? τη Google και ?τσι ?χει διαφορετικ? αξ?α για κ?θε ιστοσελ?δα που το αποκτ? και κ?θε ιστοσελ?δα ?χει διαφορετικ? συμπεριφορ? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google, ακ?μα και αν ?χει τα ?δια backlinks με κ?ποια ?λλη.

Στον αγ?να που γ?νεται λοιπ?ν για να κερδ?σει ο καθ?να? τα καλ?τερα backlinks αλλ? και τα ποιοτικ?τερα, ?λε? οι εταιρε?ε? SEO ?χουν την δικ? του? υποκειμενικ? ?ποψη.

?μω? κ?ποια πρ?γματα θεωρο?νται κλασικ? και για αυτ? ακριβ?? τα κλασικ? στ?νταρ τη? βιομηχαν?α? του SEO θα μιλ?σουμε παρακ?τω.

Αποκτ?στε μ?νο σχετικ? backlinks

Η σχετικ?τητα των backlinks που ?χετε αποκτ?σει θα βοηθ?σει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τη Google να κατατ?ξουν την ιστοσελ?δα σα? στην αν?λογη κατηγορ?α. Οι κατηγορ?ε? κατ?ταξη? ?ρχισαν να χρησιμοποιο?νται στα τοπικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google και ειδικ?τερα στο Google My?Business.

?μω? η ?δια φιλοσοφ?α κατ?ταξη? υπ?ρχει και στον πυρ?να του αλγορ?θμου τη? Google που προσπαθε? να καταλ?βει τη λογικ? και τη φιλοσοφ?α π?σω απ? τα backlinks που δε?χνουν προ? την ιστοσελ?δα σα? ?στε να σα? ταξινομ?σει αν?λογα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

?σο πιο σχετικ? ε?ναι λοιπ?ν ?να backlink με την ιστοσελ?δα σα? τ?σο πιο π?νω θα αν?βει αυτ? για την συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? ? anchor text που ?χει αυτ? το backlink.

Αποκτ?στε backlinks απ? site που εμπιστε?εται η Google

POIOTIKA-BACKLINKS-2
Η πηγ? θα πρ?πει να ε?ναι ?μπιστη και αξι?πιστη και στην δημοσιογραφ?α για να μην διαδ?δονται πλαστ?? ειδ?σει? αλλ? και στα backlinks. Αξι?πιστα sites θεωρο?νται τα sites των πανεπιστημ?ων, τα κυβερνητικ? sites, οι εφημερ?δε? ταχε?α? κυκλοφορ?α? κτλ.

Τ?ρα ?σο πιο λ?γα ε?ναι τα εξερχ?μενα links απ? μια ιστοσελ?δα τ?σο πιο υψηλ? το?TrustRank και κατ? συν?πεια θα ε?ναι και η ιστοσελ?δα απ? την οπο?α προ?ρχονται τα backlinks πιο αξι?πιστη.
Το ζητο?μενο ε?ναι π?λι πω? θα βρε?τε εξερχ?μενα backlinks απ? αξι?πιστα sites ?ταν αυτ? ε?ναι πεπερασμ?να σε αριθμ?.

Αποκτ?στε backlinks που θα σα? στε?λουν κ?νηση στο site σα?

Κ?θε backlink ?χει και κ?ποια αξ?α γιατ? υποτ?θεται ?τι ?μα κ?ποιο? κ?νει κλικ π?νω του θα επισκεφτε? την ιστοσελ?δα σα? ?ρα θα στε?λει traffic προ? το site σα?.

Αυτ?? ε?ναι ?λλωστε και ο πραγματικ?? λ?γο? τη? ?παρξη? των backlinks απ? την αρχ? τη? δημιουργ?α? του?, ασχ?τω? αν στην πορε?α ξεχ?στηκε ο ρ?λο? του? και ?ρχισε η μαζικ? χειραγ?γηση του?.

?μα δηλαδ? γρ?ψετε ?να guest post ? ?να ?ρθρο για ?να site μεγ?λη? κυκλοφορ?α? που θα το δουν χιλι?δε? ?τομα, τ?τε πιθαν?ν να κερδ?σετε και μερικ? κλικ, λ?ω πιθαν?ν. Π?λι εδ? π?φτουμε σε σκ?ψει? γιατ? ε?ναι π?λι αρκετ? δ?σκολο να βρε?τε πραγματικ? sites που θα σα? φ?ρουν ?ντω? επισκεψιμ?τητα και κλικ απ? υποψ?φιου? πελ?τε? σα? στην ιστοσελ?δα σα?.

Κερδ?στε backlinks που ?χουν την λ?ξη κλειδ? ω? anchor text

Οι λ?ξει? κλειδι? θα πρ?πει να ε?ναι επακριβ?? αποτυπωμ?νε? στο backlink σα? αλλι?? δεν θα ανεβε?τε στι? μηχαν?? αναζ?τηση? για αυτ??. Μετ? απ? κ?μποσε? αναβαθμ?σει? του αλγορ?θμου? τη? Google ?χει γ?νει μεγ?λη προσπ?θεια υποβ?θμιση? των backlinks ω? επακριβ?? κε?μενο (exact match) με σχεδ?ν καμ?α επιτυχ?α.

Π?λι ακ?μα και σ?μερα τα συν?νυμα δεν λ?νε και κ?τι ο?τε οι συν?νυμε? λ?ξει? κλειδι? αφο? μπορε? να βγα?νετε για τον ενικ? αριθμ? τη? λ?ξη? κλειδ? στην πρ?τη σελ?δα και να μην ?χετε καμ?α τ?χη με τον πληθυντικ?.

Backlinks εντ?? του περιεχομ?νου τη? σελ?δα?

Τα backlinks μ?σα στο κε?μενο και ?χι στο footer, widget, sidebar κτλ ε?ναι αυτ? που κ?νουν τη διαφορ? και που πραγματικ? προσμετρ?νται απ? τη Google. ?χι πω? δεν λαμβ?νονται υπ?ψιν και τα ?λλα backlinks που ?σω? βρ?σκονται σε ?λλε? θ?σει? στην ιστοσελ?δα ?πω? στο μενο? κτλ.

?μω? η Google αλλ? και οι ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? που την αντιγρ?φουν ?πω? Bing, Yandex, Baidu φα?νεται πω? ?χουν υποβαθμ?σει την αξ?α των backlinks που δεν βρ?σκονται στο συνηθισμ?νο μ?ρο? μια? ιστοσελ?δα? που ε?ναι το κυρ?ω? περιεχ?μενο και βρ?σκονται σε περ?εργα μ?ρη.
Επ?ση?, ?σο ψηλ?τερα ε?ναι στην σελ?δα ? στην ιστοσελ?δα σα? ?να backlink τ?σο μεγαλ?τερη αξ?α φα?νεται να το προσδ?δει η Google.

Προτιμ?στε backlinks με υψηλ? PageRank ? με υψηλ? Domain Authority

?λα καλ? μ?χρι εδ?, αλλ? θα πρ?πει να μπο?με και σε ποιο δ?σκολε? ? ?γνωστε? λ?ξει? ?πω? το Domain Authority και το PageRank. Η κλ?μακα διαβ?θμιση? του Pagerank ε?ναι απ? το 0 ?ω? το 10 (PR0 – PR10). ?σο μεγαλ?τερο Pagerank προσλαμβ?νει μια ιστοσελ?δα, τ?σο υψηλ?τερη θ?ση ?χει στην κατ?ταξη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ? Search Engine Result Pages (SERP).

Η αναλογ?α που ?χει στο Domain Authority ε?ναι ?τι το domain authority ?χει κλ?μακα μ?χρι το 100 αντ? μ?χρι το 10.

Η συμβουλ? μα? σε αυτ? το θ?μα ε?ναι να αποκτ?σετε backlinks που να ?χουν domain authority π?νω απ? 21 και στην χειρ?τερη π?νω απ? 11.

Backlinks απ? sites με ποιοτικ? backlinks που δε?χνουν σε authority sites

?να? ?λλο? ?γραφο? καν?να? ε?ναι ?τι ?μα το backlinks σα? βρ?σκεται σε ?να site που ?χει backlinks σε ?λλα sites με υψηλ? domain authority, τ?τε ε?ναι πιθαν? και η Google να σα? κατατ?ξει και εσ?? σε αυτ? την γειτονι? και να φα?νεστε και εσε?? το ?διο ψηλ?.

Ισχ?ει ?μω? και το αντ?στροφο και μπορε? η Google εφ?σον τα backlinks σα? ε?ναι ?κυρα ? χαμηλ?? ποι?τητα? να χ?σετε θ?σει? ? να ?χετε αρνητικ? επ?δραση στο SEO.

Αποκτ?στε backlinks απ? διαφορετικ? domains

Το κριτ?ριο τη? διασπορ?? ε?ναι εξ?σου σημαντικ?. Θα πρ?πει να ?χετε backlinks απ? διαφορετικ? sites με διαφορετικ? IP address ? class C διαφορετικ? IP για να ?χουν κ?ποια αξ?α.

Αν ?χετε 10 backlinks απ? το ?διο site, αυτ? ?χουν πολ? μικρ?τερη αξ?α ?καστο απ? το να ε?χατε ?να backlink απ? ?να site. Με ?λλα λ?για ε?ναι προτιμ?τερο να ?χετε 10 backlinks απ? 10 διαφορετικ? domains παρ? 100 απ? 4 domain names.

Να μην ε?ναι αμφ?δρομο backlink

Τα αμφ?δρομα backlink δεν ε?ναι και τα καλ?τερα γιατ? η Google τα θεωρε? ω? link exchange και ?τσι μει?νει την πραγματικ? του? αξ?α. Το ?διο μπορε? να συμβε? και σε περιπτ?σει? τριγωνικ?ν συνδ?σεων ?πω? το site A συνδ?εται με το?site B και το?site B συνδ?εται με το site C που συνδ?εται με το site A.

Αυτ? δεν σημα?νει ?τι τα backlink απ? τα site αυτ? δεν ?χουν καθ?λου αξ?α, απλ? ?χουν μικρ?τερη αξ?α απ? ?να μον?δρομο backlink. Προσοχ? ?μω? να μην φτ?σετε και να γ?νεται πολ? εκλεκτικο? γιατ? ?να backlink ε?ναι π?ντα καλ?τερο απ? το καν?να backlink.

Να υπ?ρχουν ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερα backlinks στη σελ?δα με το δικ? σα?

To backlink σα? θα πρ?πει να ε?ναι σε κ?ποια σελ?δα που να ?χει ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερα backlink. ?μα γ?νεται κ?τω απ? 100. Αλλι?? το PageRank που περν?ει στην σελ?δα σα? απ? αυτ? και μ?νο το backlink ε?ναι πολ? μικρ?.

Για την ακρ?βεια ε?ναι κλ?σμα με παρονομαστ? τον συνολικ? αριθμ? των εξερχ?μενων backlinks. ?μα για παρ?δειγμα υπ?ρχουν 100 εξερχ?μενα backlinks μαζ? με το δικ? σα?, το συνολικ? domain authority που πα?ρνετε ε?ναι το 1/100 τη? σελ?δα?.

Να ε?ναι δ?σκολο να αποκτηθε??αυτ? το backlinks απ? τον ανταγωνισμ?

?σο πιο δ?σκολο ε?ναι να αποκτηθε? το συγκεκριμ?νο backlink απ? τον ανταγωνισμ?, τ?σο πιο δ?σκολα θα μπορ?σουν να σα? αντιγρ?ψουν οι ανταγωνιστ?? σα? και τ?σο πιο μεγ?λη αξ?α ?χει το backlink που μ?λι? ?χετε αποκτ?σει!

Αντ?θετα τα backlinks που αποκτιο?νται ε?κολα και χωρ?? κ?πο ε?ναι και τα χαμηλ?τερη? αξ?α? γιατ? μπορο?ν ?λοι να τα αποκτ?σουν και ?τσι ?λοι μπορο?ν να σα? περ?σουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Προτιμ?στε τα δωρε?ν backlink μ?νο

Και εδ? φτ?νουμε σε ?να πολ? περ?εργο δ?λημμα. Αφο? η Google απαγορε?ει τα πληρωμ?να backlinks, πω? γ?νεται να δ?χεται τα backlinks απ? τον Χρυσ? Οδηγ? ο οπο?ο? ισχυρ?ζεται ?τι ?χει συνεργασ?α με τη Google;

?ποιο? λ?σει αυτ?ν τον γρ?φο, μ?λλον θα καταλ?βει π?σο καλ? κρυμμ?να προσπαθε? να κρατ?σει η Google τα λ?θη και τι? παραλε?ψει? του αλγορ?θμου τη?, καθ?? και τι? εξαιρ?σει?.

Μπορε?τε να διαβ?σετε περισσ?τερα για αυτ? στο ?ρθρο ?5 Μεγ?λα ψ?ματα στο SEO που η Google θ?λει να πιστ?ψετε.

?μω? ο καν?να? ε?ναι ?τι εν? τα πληρωμ?να backlinks μπορο?ν να σα? ανεβ?σουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, εν?χουν και ?να ρ?σκο.

Δεν ?ταν λ?γε? οι φορ?? στο παρελθ?ν που οι μηχαν?? αναζ?τηση? τιμ?ρησαν και θα ξανατιμωρ?σουν του? πωλητ?? backlinks αλλ? και τι? ιστοσελ?δε? που τα αγορ?ζουν. Αυτ? ισχ?ει και για τα λεγ?μενα blog networks.

Προτιμ?στε τα dofollow απ? τα nofollow backlinks

Τα dofollow backlinks ?χουν συν?θω? διπλ?σια αξ?α και διπλ?σια βαρ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? απ? ?να nofollow backlink, πρ?γμα που σημα?νει ?τι η Google προσμετρ? και τα nofollow backlinks απ? κ?θε site.

Τ?ρα καλ? θα ?ταν να διατηρ?σετε μια ισορροπ?α στη? δημιουργ?α nofollow backlink και dofollow backlink και να μην εστιαστε?τε μ?νο στα dofollow γιατ? απλ?? και μ?νο θα με?νετε χωρ?? backlink.

Χρει?ζεται να ?χετε ?να φυσικ? backlinks profile με ?λων των ειδ?ν backlinks και των λ?ξεων κλειδι?ν.

Δε?τε περισσ?τερα για τα ποιοτικ? backlinks:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍