ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΘΗΣΗΣ SEO- ATHENS-1

Η καμπ?λη μ?θηση? στο SEO

Πω? να βγε?τε γρ?γορα απ? την παντελ? ?γνοια και να γ?νεται ?να? SEO master στο δικ? σα? site!

Το SEO ? η βελτ?ωση μηχαν?ν αναζ?τηση? δεν ε?ναι πυρηνικ? φυσικ?, ε?ναι ?μω? ?να? τελε?ω? διαφορετικ?? καινο?ριο? κ?σμο? για κ?ποιον που ξεκιν?ει σ?μερα με την ιστοσελ?δα του στο ?ντερνετ.

Και ?πω? κ?θε τι ν?ο και καινο?ριο ?τσι και η βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων απαιτε? κ?ποιον χρ?νο για να μπορ?σει ο ν?ο? χρ?στη? να μ?θει τι συμβα?νει αλλ? και τι χρει?ζεται να κ?νει για να βγει η ιστοσελ?δα του στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

?μα και εσε?? ε?στε στην ?δια κατ?σταση και δεν ε?στε ικανοποιημ?νοι με την παρο?σα κατ?σταση, θα πρ?πει οπωσδ?ποτε να μελετ?σετε προσεκτικ? παρακ?τω.

Η συνειδητοπο?ηση ?τι το SEO δεν ε?ναι κ?τι τ?σο ε?κολο

Η Google ε?ναι μια μηχαν? αναζ?τηση? τη? οπο?α? ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? βασ?ζεται σε 200 βασικο?? παρ?γοντε? με ?λλου? 50 υποπαρ?γοντε? ?καστο?.

Με ?λλα λ?για η Google και οι μηχανικο? λογισμικο? τη? χρησιμοποιο?ν π?νω απ? 10.000 παρ?γοντε? αναζ?τηση? για να κατατ?ξουν μια ιστοσελ?δα στον δε?κτη αποτελεσμ?των τη?!

Στην περ?πτωση τη? μηχαν?? αναζ?τηση? τη? Microsoft, τη? Bing η οπο?α ?χει συγχωνευτε? με τη τη Yahoo, η κατ?σταση ε?ναι πιο απλ? αφο? ?χει μ?νο 1.000 παρ?γοντε? αναζ?τηση?!

?μα προσθ?σω στα παραπ?νω το γεγον?? ?τι ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? ?χει σχεδιαστε? απ? ?τομα που κατ?χουν τουλ?χιστον ?να PhD, ντοκτορ? δηλαδ?, καταλαβα?νετε ?τι το SEO απαιτε? και αυτ? αρκετ?? γν?σει? κυρ?ω? ακαδημα?κ?? καθ?? και προγραμματισμο?.

?λα αυτ? μπορε? να μην σημα?νουν τ?ποτα για εσ?? ? να ακο?γονται κιν?ζικα στα αυτι? σα? ?μω? το συμπ?ρασμα που θα πρ?πει να βγ?λετε και να κρατ?σετε απ? τα παραπ?νω ε?ναι ?τι για να ξεκιν?σετε μ?νοι σα? να κ?νετε SEO ? να προωθε?τε την ιστοσελ?δα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? θα πρ?πει πρ?τα να κατανο?σετε τι πρ?πει να κ?νετε.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΘΗΣΗΣ SEO- ATHENS

 

?ρα θα πρ?πει να χωρ?σουμε την διαδικασ?α μ?θηση? του SEO σε τρ?α συν ?να στ?δια:

Επ?πεδο μηδ?ν: Δεν γνωρ?ζω ?τι ?χω ?γνοια απ? SEO, το ?χω ακο?σει και ?πω? ξ?ρω τ?σα ?λλα πρ?γματα, ξ?ρω και απ? αυτ?. Για αυτ? λ?με ?τι αυτ?? ?χει επ?πεδο μηδ?ν, κυριολεκτικ? και μεταφορικ? για τον ?ξεστο χωρι?τη.

Επ?πεδο ?να:??γνοια απ? SEO- Αρχ?ριο? (novice) Δεν ξ?ρω τ?ποτα απ? SEO αλλ? γνωρ?ζω ?τι ?χω ?γνοια. Ε?μαι κοιν?? ?να? μπουμπο?να? στο θ?μα SEO και απ? τη στ?ση που θα κρατ?σω στο θ?μα θα εξαρτηθε? και η πρ?οδο? μου στο SEO.

Ο μ?σο? χρ?νο? αναμον?? στο επ?πεδο του αρχαρ?ου ε?ναι απ? μερικο?? μ?νε? ?ω? και 2 χρ?νια.

Επ?πεδο δ?ο: ?χω εντυπ?σει τι? βασικ?? αρχ?? του SEO, μου αρ?σει αλλ? το κ?νω σαν χ?μπυ στι? δικ?? μου ιστοσελ?δε?. Ε?ναι το στ?διο των πειραματισμ?ν και που μπα?νουμε στο πιο απ?τομο σημε?ο τη? καμπ?λη? μ?θηση?.

Απ? δ?ο χρ?νια ? και νωρ?τερα ?ω? και 4 χρ?νια τουλ?χιστον θα βρ?σκεστε σε αυτ? το επ?πεδο, μ?χρι να π?ρετε ?λα τα απαρα?τητα εφ?δια και να φ?τε και τι? σφαλι?ρε? σα? για να αποκτ?σετε την εμπειρ?α που χρει?ζεται για να γ?νεται ?να? φθασμ?νο? και ?ριμο? επαγγελματ?α? στο SEO.

Επ?πεδο τρ?α: ?χω περ?σει απ? ?λε? τι? παιδικ?? ασθ?νειε? του SEO, ε?μαι ?να? SEO expert και γνωρ?ζω τι πρ?πει να κ?νω ακριβ?? για να ανεβ?σω μια σελ?δα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αν? π?σα ?ρα και στιγμ?.

Απαιτο?νται 10.000 ?ρε? ? τουλ?χιστον 4 χρ?νια συνεχ?? ενασχ?ληση? με το SEO για να μπορ?σει κ?ποιο? να περ?σει το κατ?φλι του αληθινο? SEO master.

Κ?θε ?να? γνωρ?ζει για τον εαυτ? του καλ?τερα που βρ?σκεται, εκτ?? και αν δεν ?χει αυτογνωσ?α. ?σο ?μω? πιο γρ?γορα διαπιστ?σετε και συνειδητοποι?σετε σε ποιο στ?διο ε?στε, τ?σο πιο γρ?γορα θα καλ?ψετε τα κεν? σα? και θα διατρ?ξτε την καμπ?λη μ?θηση?.

Η προσωπικ? μου συμβουλ? ε?ναι να βρε?τε κ?ποιον ειδικ? στο SEO και να ζητ?σετε την συνδρομ? του για να μ?θετε πρ?τον περισσ?τερα πρ?γματα. Επ?ση? μπορε?τε να γραφτε?τε στο SEO Newsletter μου και να αποκτ?σετε ?λα τα βασικ? εφ?δια που χρει?ζεστε για να ξεκιν?σετε τουλ?χιστον με το θ?μα βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων.

Το SEO ξεκιν?ει πριν ακ?μα σχεδι?σετε την ιστοσελ?δα σα?

?πω? θα πρ?πει ο μηχανικ?? να σχεδι?σει μια γ?φυρα για να αντ?χει απ? του? σεισμο?? και δι?φορα ?λλα φυσικ? φαιν?μενα για τα επ?μενα 100 χρ?νια, ?τσι θα πρ?πει να σχεδι?ζετε την ιστοσελ?δα σα? με στ?χο να σα? φ?ρνει την οργανικ? επισκεψιμ?τητα που θ?λετε πριν ακ?μα αυτ? βγει στον α?ρα.

?ρα θα πρ?πει ο κατασκευαστ?? τη? ιστοσελ?δα? σα? να ε?ναι ?ρτιο? γν?στη? του SEO και του μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ για να σα? δ?σει τα καλ?τερα αποτελ?σματα.

?να πετυχημ?νο Web Design δεν ε?ναι αυτ? που ?χει ?μορφα γραφικ? ? ?ξυπνε? ιδ?ε?. Πετυχημ?νο Web Design ε?ναι αυτ? που σα? παρ?χει τη μεγαλ?τερη δυνατ? χρηματοπο?ηση, αυτ? δηλαδ? που φ?ρνει τα περισσ?τερα λεφτ?, τι? περισσ?τερε? επισκ?ψει? και του? περισσ?τερου? συνδρομητ?? στην ιστοσελ?δα σα?.

Ξ?ρω ?να κ?ρο web designers και γραφ?στε? που ?χουν εκπληκτικ?? ιδ?ε?, ?χουν πολ? καλ? χ?ρι στα γραφικ? αλλ? καμ?α τ?χη στο SEO και στην χρηματοπο?ηση μια? ιστοσελ?δα?.

Σε τι ωφελε? ?να τ?λειο γραφιστικ? μενο? ?ταν θα πρ?πει κ?θε μ?να να το αλλ?ζω;

Π?σα γραφικ? χρει?ζεται μια ιστοσελ?δα για να ε?ναι πρ?τη παγκοσμ?ω?; Π?ρτε για παρ?δειγμα το Facebook ω? ιστοσελ?δα και την ?δια τη Google.

Τα γραφικ? του? ε?ναι σε πρωτ?λειο στ?διο. Γιατ? ?μω?;

Το SEO του? ?μω? ε?ναι ?πιαστο, η δημοτικ?τητα του? τερ?στια και η απ?χηση στον κ?σμο ανυπολ?γιστη. Τα δε ?σοδα του? ε?ναι δισεκατομμ?ρια το χρ?νο!

Και σει? κ?θεστε και κεντ?τε την ιστοσελ?δα σα? με τον γραφ?στα για 3 μ?νε? πριν παρουσι?σετε την μεγαλοφυ?α σα? στον κ?σμο!

Δεν λ?ω ?τι τα γραφικ? δεν χρει?ζονται ?πω? και η χρ?ση του χ?ρου στο ?ντερνετ, αλλ? θα πρ?πει ?λα να ε?ναι σ?μφωνα με τι? βασικ?? αρχ?? του SEO και τι? βασικ?? αρχ?? λειτουργ?α? των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Πριν σχεδι?σετε οτιδ?ποτε, ε?τε ηλεκτρονικ? κατ?στημα, ε?τε ιστοσελ?δα, ζητ?στε μια προσφορ? σχεδιασμο? ιστοσελ?δων με β?ση τι? αρχ?? του SEO.

Πω? θα νικ?σετε τον ανταγωνισμ? με τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμε?τε

Επειδ? η Google ?χει το κριτ?ριο τη? διασπορ?? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη?, που σημα?νει ?τι επιτρ?πει για κ?θε σελ?δα αποτελεσμ?των αναζ?τηση? (SERP) μ?νο ?να μοναδικ? domain, δηλαδ? για κ?θε site ?χουμε μ?νο μ?α σελ?δα ταξινομημ?νη για κ?θε λ?ξη κλειδ?, θα πρ?πει να αφιερ?νουμε για κ?θε λ?ξη κλειδ?, μ?α σελ?δα απ? το site μα?.

Μην νομ?ζετε ?τι απλ?? δηλ?νετε τι? λ?ξει? κλειδι? κ?που ? στην ?δια τη Google.

Θα πρ?πει για να ταξινομ?σει η Google μια συγκεκριμ?νη σελ?δα τη? ιστοσελ?δα? σα? να ?χουν συμβε? οπωσδ?ποτε τρ?α πρ?γματα τα οπο?α δεν ε?ναι σ?μπτωση:

  1. Θα πρ?πει να ?χετε φτι?ξει μια σελ?δα ? ?ρθρο ? προ??ν με την συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ?
  2. Θα πρ?πει να ?χετε συμπεριλ?βει τη λ?ξη κλειδ? στο URL και στα ?λλα σημε?α τη? σελ?δα?, ?πω? ετικ?τε?, τ?τλοι Η1, Η2 και
  3. Θα πρ?πει να ?χετε φτι?ξει backlinks με τη λ?ξη κλειδ? που σα? ενδιαφ?ρει προ? την συγκεκριμ?νη σελ?δα

Για να νικ?σετε δηλαδ? τον ανταγωνισμ? σε μ?α λ?ξη κλειδ? και να βγα?νει η ιστοσελ?δα σα? πρ?τη θα πρ?πει να συμβα?νουν δ?ο πρ?γματα:

  • Η ιστοσελ?δα σα? να ?χει σχετικ?τερο περιεχ?μενο απ? τι? ανταγωνιστικ?? ιστοσελ?δε? με την λ?ξη κλειδ? και
  • Η ιστοσελ?δα σα? να ?χει ποιοτικ?τερα και σημαντικ?τερα backlinks με τη λ?ξη κλειδ?.

Τ?ρα ο μοναδικ?? τρ?πο? για να το πετ?χετε αυτ? ε?ναι με το απευθυνθε?τε σε ?ναν ειδικ? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων και να εξασκηθε?τε και εσε?? στι? βασικ?? ?ννοιε? του SEO.

Συμπερασματικ? το ?τι θα πρ?πει να περ?σετε απ? την καμπ?λη μ?θηση? του SEO ε?ναι αναπ?φευκτο.

Γιατ? η Google θ?λει να σκοτ?σει το SEO

Η ?δια η Google προσπαθε? εδ? και χρ?νια να σκοτ?σει το SEO και να αποστειρ?σει ?μα γ?νεται τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? απ? αυτ? και τα backlinks.

Αυτ? ?μω? δεν μπορε? να γ?νει γιατ? η ?δια η Google και οι αρ?χνε? τη? βασ?ζονται π?νω στα backlinks για να αναζητ?σουν φρ?σκο περιεχ?μενο και να το ταξινομ?σουν για να μπορ?σετε εσε?? να το βρε?τε στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των.

?μω? ?πω? καταλαβα?νετε η Google δεν ε?ναι φιλανθρωπικ? ?δρυμα, ο?τε μη κερδοσκοπικ? εταιρε?α, αλλ? ε?ναι εταιρε?α εισηγμ?νη στο Αμερικ?νικο Χρηματιστ?ριο και ?χει μετ?χου?, ?σοδα και ?ξοδα και λειτουργε? με σκοπ? το κ?ρδο?.

Το 95% των κερδ?ν τη? Google προ?ρχονται απ? το διαφημιστικ? τη? δ?κτυο και τα Adwords και μιλ?με για μερικ? δι?. Λογικ? ε?ναι να μην επιθυμε? να χ?σει μερ?διο απ? τα ?σοδα τη? ?ταν εσε?? αποφε?γεται να την πληρ?νετε κ?θε μ?να για διαφημ?σει? και να κ?νετε SEO.

Το Google Adwords ε?ναι το φιλ? του θαν?του για το SEO

Θα ?θελα να το πω για μια ακ?μα φορ?, ?τι θαυμ?ζω τη Google σαν εταιρε?α και δεν κ?νω προπαγ?νδα εναντ?ον τη?. Το αντ?θετο μ?λιστα. Η Google ε?ναι μια εταιρε?α που ?χει κερδ?σει με το σπαθ? τη? τη θ?ση τη? και τα ?σοδα τη? και τη? αξ?ζει πραγματικ? να βγ?λει πολλ? περισσ?τερα χρ?ματα μ?σα απ? την δραστηρι?τητα τη?.

?μω? θα ?θελα να σα? επισημ?νω ?τι τα Google Adwords δεν συμμετ?χουν στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google και δεν ανεβ?ζουν την ιστοσελ?δα σα? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ?ταν τα χρησιμοποιε?τε.

Με ?λλα λ?για δεν μπορε?τε να πληρ?σετε τη Google για να βγε?τε πρ?τοι στα οργανικ? αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη?.

?ποιο? ισχυρ?ζεται ?τι θα πληρ?σει ?να ποσ? για να σα? βγ?λει πρ?του? στη Google εκτ?? του ?τι σα? λ?ει ψ?ματα ε?ναι και απατε?να?!

Τ?λο? μετ? απ? πολλ?? δοκιμ?? στα Google Adwords αντιλ?φθηκα ?τι η χρ?ση του? δεν οδηγε? πουθεν? και η ενασχ?ληση με αυτ? μου αν?λωνε πολ?τιμο χρ?νο απ? το SEO με το οπο?ο ε?χα μακροπρ?θεσμα αλλ? σταθερ? αποτελ?σματα.

Ε?ναι προτιμ?τερο δηλαδ? να ασχοληθε?τε με το να κ?νετε ?τι χρει?ζεται για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με το σπαθ? σα? και σει? παρ? μα σπαταλ?σετε τον προυπολογισμ? μα? με διαφημ?σει?.

Σα? ευχαριστ? που με διαβ?σετε, ?μα σα? ?ρεσε το ?ρθρο μου, μπορε?τε να κ?νετε share και like καθ?? και να αφ?σετε ?να σχ?λιο απ? κ?τω.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα πρ?γματα για την βελτ?ωση ιστοσελ?δων:

  1. Το μυστικ? για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google
  2. Πω? να στ?σετε ?να site με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?
  3. Να προτιμ?σω λατινικ? ? ελληνικ? URL -permalink;

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍