ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

best-place-start-blogging

Οι καλ?τεροι τρ?ποι για να ξεκιν?σετε το Blog σα? σ?μερα

Πω? να ξεκιν?σετε σ?μερα το δικ? σα? blog, να αποκτ?σετε χιλι?δε? ?τομα κοιν? και να βγ?λετε λεφτ? με το τσουβ?λι απ? το ?ντερνετ!

Blogging. Αυτ? που ?λοι κ?νουν καθημεριν?, αλλ? εσε?? μπορε?τε να το κ?νετε καλ?τερα. Το hobby του 21ου αι?να. ?σω? και το κλειδ? σα? για να απαλλαγε?τε απ? τη δουλει? και το αφεντικ? σα? που τ?σο μισε?τε. ?σω? το ?χημα για να φ?γετε απ? το δημ?σιο.

Διαβ?στε το ?ρθρο και ξεκιν?στε το blog σα? για να γ?νεται γνωστο? σε ?λον τον κ?σμο και φυσικ? για να σταματ?σει να σα? ξ?ρει μ?νο η μ?να σα?!

Για να μην ξεχνι?μαστε, δεν συστ?νω καμ?α ?λλη υπηρεσ?α ? πλατφ?ρμα για να ξεκιν?σετε το blog σα? παρ? μ?νο το WordPress. ?λα τα ?λλα blog τα χρησιμοποι? -?χι τελε?ω? ?λα- για λ?γου? SEO και απ?κτηση? backlinks.

Τα πλεονεκτ?ματα του Blogging

To blogging ?χει να προσφ?ρει ακ?μα και σε κ?ποιον ερασιτ?χνη ? αρχ?ριο π?ρα πολλ? πρ?γματα εκτ?? απ? τα χρ?ματα και ?να ?ξτρα εισ?δημα.

Αυτ? ε?ναι:

 • Το γρ?ψιμο και το blogging ε?ναι θεραπευτικ? και αυξ?νει τη νοητικ? σα? ικαν?τητα. Ποιο? χρει?ζεται σ?μερα ψυχολ?γο;
 • Σα? φ?ρνει traffic στο site σα?. Και το traffic μπορε? να σα? φ?ρει και πολλ? ?λλα καλο?δια.
 • Σα? κ?νει γνωστο?? στον κ?σμο. Επιτ?λου? η ευκαιρ?α σα? να γ?νετε κ?ποιο?.
 • Αποκτ?τε κοιν? και κατ? συν?πεια αγορ? και υποψ?φιου? πελ?τε?.
 • Ε?ναι η καλ?τερη στρατηγικ? SEO. Δεν ε?ναι αν?γκη να αναλ?σουμε το SEO περισσ?τερο. Κατεβ?στε τον οδηγ? SEO μ?νοι σα?.

1. WordPress.org

wordpress-sites

Δε?τε περισσ?τερα στο WordPress.org

Τι ε?ναι;

Με π?νω απ? 25 εκατομμ?ρια εγκαταστ?σει? και μ?σα σε αυτο?? πολλο? δι?σημοι με WordPress Blog ?πω?:? Snoop Dogg, NYTimes, Sony PlayStation, Wall Street Journal, Paris Hilton και πολλο? ?λλοι. Δε?τε περισσ?τερα sites σε WordPress.? To WordPress δεν απαιτε? εξειδικευμ?νε? γν?σει? προγραμματισμο? και κ?δικα. Το μ?νο που χρει?ζεστε ε?ναι ?να domain και το hosting για να ξεκιν?σετε.

Η πιο δημοφιλ?? πλατφ?ρμα blogging παγκοσμ?ω? και η καλ?τερη, μου ?ρεσε απ? την πρ?τη στιγμ? που την ε?δα και για αυτ? συστ?νω στον καθ?να ανεπιφ?λακτα να χρησιμοποι?σει το WordPress για blogging, αλλ? και για κ?θε site που θ?λει κ?ποιο? να δημιουργ?σει.

Στοιχε?α:

 • Ιδανικ? για: Blogging και websites
 • ?το? ?δρυση?: 27 Μα?ου, 2003
 • Ιδρυτ??: Matt Mullenweg απ? την εταιρε?α Automattic
 • Χρ?στε?: 60 εκατομμ?ρια, 19% των χρηστ?ν στο ?ντερνετ και 1 στα 5 site σε WordPress τον Δεκ?μβριο του 2013
 • Εργατικ? δυναμικ?: 151
 • Συν: Αρχιτεκτονικ? και ευκολ?α χρ?ση?
 • Πλην: Δεν υπ?ρχει δωρε?ν παιδε?α, βασ?ζετε σε πληρωμ?νε? υπηρεσ?ε?.
 • Κ?στο?: Δε?τε περισσ?τερα ? ζητ?στε προσφορ? στο WordPress Web Design.

Ετυμηγορ?α:

Το καλ?τερο μ?ρο? να ξεκιν?σετε το blog σα? και κ?θε site που επιθυμε?τε, ηλεκτρονικ? κατ?στημα, επαγγελματικ?? οδηγ??, φ?ρουμ ? εταιρικ? site.

2. WordPress.com

Δε?τε περισσ?τερα στο WordPress.com

Τι ε?ναι;

Το WordPress.com ε?ναι μια blog-hosting ιστοσελ?δα με μερικ? αλλ? λιγ?τερα χαρακτηριστικ? απ? το WordPress.org. Η γενικ? ιδ?α ε?ναι να ?χετε ?σο το δυνατ?ν λιγ?τερη τεχνικ? εργασ?α και τεχνικ? θ?ματα να αντιμετωπ?σετε στην κατασκευ? και στη δημοσ?ευση των πρ?των σα? ?ρθρων.

Μπορε?τε να αποκτ?σετε ?να subdomain τ?που superstarblogging.wordpress.com εντελ?? δωρε?ν ? να πληρ?σετε για να αποκτ?σετε ?να Top Level Domain name του τ?που www.comfrey-central.com

To WordPress.com φιλοξενε? χιλι?δε? blogs με π?νω απ? 100,000 posts να δημοσιε?ονται καθημεριν? απ? χιλι?δε? χρ?στε? παγκοσμ?ω? σε περισσ?τερε? απ? 60 γλ?σσε?. Μπορε?τε επ?ση? να διαλ?ξετε αρκετ? θ?ματα για να αλλ?ξετε το blog σα? και να το παραμετροποι?σετε ω? ?να βαθμ?.

Στοιχε?α:

 • Συν?σταται μ?νο: Για φοιτητ?? και γιαγι?δε? πριν τη σ?νταξη
 • Ημερομην?α ?ναρξη?: 21 Νοεμβρ?ου, 2005
 • Ιδρυτ??: Matt Mullenweg τη? Automattic
 • Συνολικο? χρ?στε?: 56 εκατομμ?ρια blogs
 • Συν: Ε?χρηστο και αντ?χει κ?θε σα? χαζομ?ρα και λ?θο?, ε?ναι δηλαδ? idiotproof
 • Πλην: Δεν μπορε?τε να κ?νετε απερι?ριστη παραμετροπο?ηση και να β?λετε ν?α plugin
 • Πλην: Δεν ε?ναι και δεν θα ε?ναι ποτ? δικ? σα? το blog σα?.
 • Κ?στο? προαιρετικ?: Δωρε?ν ? πληρ?στε 10€ για ?να domain name αν θ?λετε να ξεφορτωθε?τε την κατ?ληξη “.wordpress”.

Ετυμηγορ?α:

Ξιν? το καρπο?ζι. Δεν ε?ναι για επαγγελματ?ε?. Δεν ?χετε ιδιοκτησ?α απ? το blog σα? και στο παρελθ?ν με ε?χε διαγρ?ψει το WordPress.com το blog μου μια φορ? για ασ?μαντου? λ?γου?. Σ?γουρα δεν θα κοιμ?στε ?συχο? το βρ?δι.

Καλ?τερα να το χρησιμοποι?σετε ω? εργαλε?ο εκμ?θηση? του WordPress μ?χρι να μεταπηδ?σετε στο WordPress.org

3. Blogger

Δε?τε περισσ?τερα στο Blogger.com

Τι ε?ναι;

Το Blogger ε?ναι η απ?ντηση τη? Google’s στο WordPress.com. To Blogger, ?σω? το αρχαι?τερο σ?στημα blogging που παραμ?νει δημοφιλ?? παρ?χει τα βασικ?τερα στοιχε?α στου? ν?ου? bloggers. Μπορε?τε να χρησιμοποι?σετε το λογαριασμ? του Gmail για να ξεκιν?σετε και το Adsense για να βγ?λετε τα πρ?τα σα? ?σοδα.

Στοιχε?α:

 • Συστ?νεται για: Blogging
 • ?το? ?δρυση?:? 1999, Εξαγορ?στηκε απ? τη Google τον Φεβρου?ριο του 2003.
 • Ιδρυτ??: Evan Williams απ? την Pyra Labs
 • Συνολικο? Χρ?στε?: ?να? Θε?? Ξ?ρει
 • Συν: ?χει πολλ? θετικ? ?πω? μεγ?λη κοιν?τητα υποστηρικτ?ν, δυνατ?τητα επ?μβαση? στον κ?δικα και στο HTML/CSS,να αλλ?ξετε template και να χρησιμοποι?σετε το AdSense.
 • Πλην: Παιδικ?? σχεδιασμ??, υπερβολικ? απλ?? σχεδιασμ??, απ?στευτα απλ? design
 • Κ?στο? προαιρετικ?: Δωρε?ν ? πληρ?στε 10€ για ?να domain name να θ?λετε να ξεφορτωθε?τε την κατ?ληξη “.blogspot”.
 • Προβλ?ψει?: Μπορε? να συμπτυχθε? στο μ?λλον με το Google+.

Ετυμηγορ?α:

Ερασιτεχνισμ??, αν και βγα?νει σε πολλ?? περιπτ?σει? στη Google σε καλ?? θ?σει?. Ακ?μα και ο Matt Cuts ?χει blog σε WordPress, καλ?τερα να ξεκιν?σετε και εσε?? με αυτ?.

4. Tumblr

Δε?τε περισσ?τερα στο Tumblr.com

Τι ε?ναι;

Η τρ?τη επιλογ? μετ? το WordPress.com και τον Blogger. ?δη ?χω αρκετ? βοηθητικ? blogs σε tumblr και απ? ?ποψη SEO και Web Design ε?ναι σε πολ? καλ? σημε?ο. Το Tumblr αν?κει στην κατηγορ?α των λεγ?μενων WEB 2.0 social media sites και αποτελε? ευχ?ριστη ?κπληξη.

Στοιχε?α:

 • ?το? ?δρυση?: Φεβρου?ριο? 2007
 • Ιδρυτ??: David Karp
 • Συνολικο? χρ?στε?: 152 εκατομμ?ρια
 • Συν: Ε?χρηστο και ?χει και τη δυνατ?τητα διαμοιρασμο? των ?ρθρων με το re-blogging.
 • Πλην: Ελλιπ?? παραμετροπο?ηση. Καλ? για καλλιτ?χνε?, ?χι ?μω? για επιχειρ?σει?.
 • Κ?στο?: Δωρε?ν, αλλι?? θα πρ?πει να αγορ?σετε ?να domain name απ? το? Tumblr για να φ?γει η κατ?ληξη“.tumblr”.

Ετυμηγορ?α:

Ιδανικ? για φωτογραφικ? blogs με μινιμαλιστικ? design. Β?ντεο και γραφικ? υποστηρ?ζονται. ?χει τα βασικ? για να ξεκιν?σει ?να? ξ?γνοιαστο? χρ?στη? χωρ?? απαιτ?σει?. Δεν ενδ?κνειτε για τρ?τε? ηλικ?ε?, θα π?θουν ?μφραγμα απ? τα π?ρνο niche blogs σε tumblr που κυκλοφορο?ν!

5. SquareSpace

Δε?τε περισσ?τερα στο?SquareSpace.com

Τι ε?ναι;

Μ?λι? σ?μερα για τι? αν?γκε? αυτο? του ?ρθρου ?φτιαξα ?ναν λογαριασμ? στο SquareSpace και αν?βασα το πρ?το μου blog.

Στοιχε?α:

 • Ιδανικ? για: Ατομικ? και εταιρικ? site
 • ?το? ?δρυση?: Ιανου?ριο? 2004
 • Ιδρυτ??: Anthony Casalena
 • Συνολικο? χρ?στε?: ?
 • Συν: Πραγματικ? εντυπωσι?στηκα απ? το design που δημιο?ργησα κατ? λ?θο? με μ?νο τρ?α κλικ.
 • Πλην: Λιγ?τερη παραμετροπο?ηση, χρει?ζεται να αναβαθμ?σετε πακ?το και να πληρ?σετε για κ?τι που δεν θα σα? αν?κει.
 • Κ?στο?: 14-ημ?ρε? δωρε?ν δοκιμ? και πακ?τα που ξεκιν?νε απ? 6 €.

Ετυμηγορ?α:

Μυρ?ζει κοπρι?. Για να μην πω ?λλα. Σ?γουρα δεν θα με?νετε ικανοποιημ?νοι.

6. Google+

Δε?τε περισσ?τερα στο?Plus.Google.com

Τι ε?ναι;

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το Google Plus που στην ουσ?α ε?ναι ?να social media στο ?ρθρο: Google Plus: 7 μυστικ? επιτυχ?α?.

Το Google Plus σα? φ?ρνει αυτ?ματα κοιν? και μια μεγ?λη κοιν?τητα χρηστ?ν και σα? βοηθ?ει και π?ρα πολ? στο SEO γιατ? ε?ναι ορατ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google! Μ?νο του αποτελε? θετικ? σ?μα SEO.

Στοιχε?α:

 • Ιδανικ? για: Social networking και SEO
 • Λανσ?ρισμα:? 28 Ιουν?ου, 2011
 • Ιδρυτ??: Google Developers
 • Συνολικο? χρ?στε?: 640 εκατομμ?ρια
 • Συν: Google circles, φωτογραφ?ε? (1.5 δι? φορτ?νονται κ?θε εβδομ?δα), κλ?ση μ?σω webcam, πολυγλωσσικ? υποστ?ριξη, authorship, ΣΕΟ, Gmail integration, chat, mobile chat, mobile publishing κτλ.
 • Πλην: Καν?να ακ?μα, ξεκιν?στε το τ?ρα
 • Κ?στο?: Τζ?μπα πρ?μα

Ετυμηγορ?α:

Αν και εντελ?? αποστειρωμ?νο με πολλο?? καν?νε? για προστασ?α απ? το spamming, αναγκαστικ? το χρησιμοποι?τε ? θα το χρησιμοποιε?τε για λ?γου? SEO και Social SEO Signals.

7. Medium

Δε?τε περισσ?τερα στο?Medium.com

Τι ε?ναι;

Μια ν?α σχετικ? πλατφ?ρμα blogging τ?που WEB 2.0. Μ?λι? σ?μερα σε λ?γα λεπτ? ?φτιαξα το blog μου για τον σκοπ? αυτο? του ?ρθρου και μοι?ζει πολ? designato.

Στοιχε?α:

 • ?το? ?δρυση?: 2012
 • Ιδρυτ??: Evan Williams (Twitter, Blogger) and Biz Stone (Twitter)
 • Συνολικο? χρ?στε?: ?
 • Συν: Καλ??, ε?κολο? και γρ?γορο? σχεδιασμ??, μπορε? σε 5 λεπτ? να ?χετε blog
 • Πλην: Πολ? ακ?μα χαμηλ? δημοτικ?τητα, α? ελπ?σουμε ακ?μα…
 • Κ?στο?: Δωρε?ν, ευτυχ?? γιατ? ποιο? θα πλ?ρωνε για αυτ?;

Ετυμηγορ?α:

Αν και δεν φτ?νει τα χαρακτηριστικ? του WordPress συνδυ?ζει ?λα τα καλ? του Blogger, Tumblr και του Twitter.

8. Hubpages

Δε?τε περισσ?τερα στο?HubPages.com

Τι ε?ναι;

Τα Hubpages ξεκ?νησαν σαν? article network, σαν δ?κτυο δημοσ?ευση? ?ρθρων ?λων των ειδ?ν τ?που μαγειρικ??, μ?δα? και ταξιδι?ν.

Σ?μερα ?χει χιλι?δε? σελ?δε? και οι πιο πολλ?? χαμηλ?? ποι?τητα? και μαζικ??. ?Το ?χω χρησιμοποι?σει στο παρελθ?ν και ?χω σπαταλ?σει πολλ?? μ?ρε? σε αυτ? το τελε?ω? ?κυρο site. Μακρι? δεν αξ?ζει ο?τε για SEO.

Στοιχε?α:

 • Ιδανικ? για: Ακ?μα ψ?χνω να βρω χαρακτηρισμ?…
 • ?το? ?δρυση?:? 2006
 • Ιδρυτ??: Paul Edmondson
 • Συνολικο? χρ?στε?: 74,000
 • Συν: Δεν θα κλε?σει σ?ντομα ?πω? το posterous.
 • Πλην: Δεν ?χετε καμ?α ιδιοκτησ?α και καν?ναν ?λεγχο στο blog σα? και στο περιεχ?μενο σα?.
 • Κ?στο?: Αυτ? μα? ?λειπε τ?ρα! Τζ?μπα λ?με.

Ετυμηγορ?α:

Καλ? για χομπ?στε? υποψ?φιου? συγγραφε?? πριν το ν?μπελ λογοτεχν?α?.

9. Joomla

Δε?τε περισσ?τερα στο?Joomla.com

Τι ε?ναι;

Το Joomla ε?ναι ?να περ?πλοκο CMS ? σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου αν?λογο περ?που του WordPress. Γραμμ?νο σε PHP ε?ναι το ιδανικ? μ?ρο? για απομονωμ?νου? προγραμματιστ?? και ναρκισσιστ?? Web Designer. Σ?γουρα θα αποδειχτε? μαν?κι για κ?ποιον καινο?ριο blogger.

Στοιχε?α:

 • Ιδανικ? για: Να μην βγα?νετε πρ?τοι στην Google και να χρειαστε? το site σα? Redesign.
 • ?το? Λανσαρ?σματο?: Α?γουστο? 2005
 • Ιδρυτ??: The Joomla Project
 • Συνολικο? χρ?στε?: 35 εκατομμ?ρια
 • Συν: 6.000 πρ?σθετα και το νο?μερο δ?ο CMS μετ? το WordPress.
 • Πλην: Smaller community, help out articles you find may be out of date.
 • Κ?στο?: ? Τσιμπ?ει λ?γο και σ?γουρα πιο ακριβ? απ? WordPress.

Ετυμηγορ?α:

Μυρ?ζει κοπρι?. Μην το ξεκιν?σετε μετ? θα θ?λετε να φ?γετε. Δε?τε περισσ?τερα: 7 Λ?γοι για να αλλ?ξετε απ? το Joomla στο WordPress

10. Live Journal

Δε?τε περισσ?τερα στο?LiveJournal.com

Τι ε?ναι;

?Μια απ? τι? αρχαι?τερε? πλατφ?ρμε? blogging που δυστυχ?? π?ρασε η μπογι? τη?. Χρησιμοποι? το Livejournal εδ? και 2 χρ?νια με μηδενικ? αποτελ?σματα και απ? ?ποψη SEO και απ? ?ποψη traffic. Μοι?ζει με τον πλαν?τη ?ρη, ακατο?κητο αν και πολ? απλ? στη χρ?ση.

Το χρησιμοποι? σαν social bookmarking tool.

Στοιχε?α:

 • Ιδανικ? για: Blogging, δημοσιογραφ?α και για να κρατ?τε ημερολ?γιο.
 • ?το? ?δρυση?: Απρ?λιο? 1999
 • Ιδρυτ??: Brad Fitzpatrick
 • Συνολικο? χρ?στε?: 39.6 εκατομμ?ρια λογαριασμο? εκ των οπο?ων? 1.7 εκατομμ?ρια ενεργο?
 • Συν: Δεν βρ?κα ακ?μα κ?τι εκτ?? απ? την απλ?τητα του.
 • Πλην: Το design του μεταφ?ρθηκε στη Ρωσ?α το 2008. Διαφημ?σει? στη δωρε?ν ?κδοση, ξεπερασμ?νο πλ?ον.
 • Κ?στο?: Δωρε?ν, αλλ? ?χει και Premium ?κδοση που δεν την πρ?σεξα π?σο κ?νει.

Ετυμηγορ?α:

Η τελευτα?α προσπ?θεια redesign δεν απ?δωσε καρπο??, η εγχε?ριση π?τυχε, ο ασθεν?? απεβ?ωσε.

11. Quora

Δε?τε περισσ?τερα στο?Quora.com

Τι ε?ναι;

To Quora ε?ναι ?να social media site με ερωτ?σει? και απαντ?σει? ?που μπορε?? να υποβ?λει? τι? ερωτ?σει? σου και να ακολουθ?σει? δι?φορου? χρ?στε?. ?χω λογαριασμ? στο Quora εδ? και μ?νε? και μου φ?νηκε ιδια?τερα χρ?σιμο και δημοφιλ?? γιατ? ?χει πολ? κ?σμο και πλο?σιο περιεχ?μενο.

Στο Quora βρ?κα π?ρα πολλ?? απαντ?σει? για το SEO!

Στοιχε?α:

 • Ιδανικ? για: Προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? με ερωτ?σει? και απαντ?σει?, καθ?? και προσωπικ? προβολη
 • Λανσ?ρισμα: Ιο?νο? 2010
 • Ιδρυτ??: Δ?ο πρ?ην υπαληλοι του Facebook
 • Συνολικο? χρ?στε?: περ?που 1 εκατομμ?ριο
 • Συν: πολ? δημοφιλ?? και συμμετοχικ? πλατφ?ρμα blogging
 • Πλην: Δεν ?χει πολλ?? επιλογ?? παραμετροπο?ηση?
 • Κ?στο?: Δωρε?ν

Ετυμηγορ?α:

Σ?γουρα ?να απ? το ποιο ποιοτικ? sites. Το συστ?νω για ?σου? δεν ?χουν πολ? χρ?νο να γρ?φουν.

 

12. Typepad

Δε?τε περισσ?τερα στο?Typepad.com

Τι ε?ναι;

?διο με το WordPress.com. Blogging πλατφ?ρμα στημ?νη σε ?διο περιβ?λλον με το WordPress.com. Το χρησιμοποι? απ? το 2012 με αμφ?βολα αποτελ?σματα.

Στοιχε?α:

 • ?το? ?δρυση?: Οκτ?βριο? 2003
 • Ιδρυτ??: ?γνωστο ακ?μα
 • Συνολικο? χρ?στε?: ?
 • Συν: Ε?χρηστο
 • Πλην: Περιορισμ?νη παραμετροπο?ηση
 • Κ?στο?: Δωρε?ν

Ετυμηγορ?α:

Αν και χρησιμοποιε?τε απ? μεγ?λα τηλεοπτικ? δ?κτυα για τα blog του?, μου φα?νεται ?χρηστο ακ?μα και για backlinks. Απ? SEO μηδ?ν.

13. Weebly

Δε?τε περισσ?τερα στο?Weebly.com

Τι ε?ναι;

?να σ?στημα κατασκευ?? site ?πω? και πολλ? ?λλα. Μπορε? να ξ?ρετε το Wix, Yola και ?λλα. Η γενικ? εντ?πωση ε?ναι ?τι ε?ναι χαζομ?ρα μια και δεν θα φα?νεστε πουθεν? στη Google. ?φτιαξα πρ?σφατα ?να site σε Weebly και το βρ?σκω χαμ?νο χρ?νο.

Στοιχε?α:

 • ?το? ?δρυση?: 2006
 • Ιδρυτ??: David Rusenko
 • Συνολικο? χρ?στε?: 15 εκατομμ?ρια websites
 • Συν: Πολ? απλ? με δυνατ?τητα Drag and drop. Ακ?μα και τα πιθ?κια μπορο?ν να φτι?ξουν ?να blog με το Weebly.
 • Πλην: Κακ? SEO, ελ?χιστο? ?λεγχο? στο blog σα?.
 • Costs: ?

Ετυμηγορ?α:

Σοβαρ?τητα Μηδ?ν, δεν θα σα? βρο?νε ποτ? στη Google.

14.Drupal

Δε?τε περισσ?τερα στο?Drupal.org

Τι ε?ναι;

Παρ?μοιο σ?στημα διαχε?ριση? περιεχομ?νου ?πω? και το Joomla. Δυστυχ?? δεν ε?ναι ανταγωνιστικ? στο SEO ?πω? το WordPress.

Στοιχε?α:

 • Recommended for: Blogging, Content Management, Web Applications
 • ?το? ?δρυση?: Ιανου?ριο? 2001
 • Ιδρυτ??: Dries Buytaert
 • Συνολικο? χρ?στε?: 1 εκατομμ?ριο χρ?στε? και 30.000 προγραμματιστ??
 • Συν: 22,900 δωρε?ν πρ?σθετα, ?ρχεται δε?τερο μετ? το WordPress με 24.000
 • Πλην: Πολ? εξελιγμ?νο, δεν κ?νει για αρχ?ριου?.
 • Costs: ?

Ετυμηγορ?α:

Ιδανικ? μ?νο για προγραμματιστ?? και για χομπ?στε? bloggers που του? αρ?σει ο κ?δικα?.

15. Squidoo

Τι ε?ναι;

Το ?διο πρ?γμα με το hubpages, απλ? μοι?ζει με παιχν?δι ATARI. ?χει δι?φορα levels και στην ουσ?α αποδυκνε?εται ?χρηστο. Μετ? απ? πειραματισμο?? δ?ο περ?που εβδομ?δων το παρ?τησα ω? ?χρηστο.

Στοιχε?α:

 • ?το? ?δρυση?: 2005
 • Ιδρυτ??: Seth Godin
 • Συνολικο? Χρ?στε?: 1.5 million
 • Συν: Τα Lenses και το points systems σε κ?νουν να αισθ?νεσαι ?τι κερδ?ζει? σε ?να παιχν?δι χωρ?? ν?ημα.
 • Πλην: ?πω? τα? Hubpages, δεν αισθ?νεσαι ?τι ?χει? τον ?λεγχο του blog σου, Nofollow links, κακ? SEO
 • Costs: Free

Ετυμηγορ?α:

Πολ? καλ? για να χ?σει? τον χρ?νο σου. Το κατ?λαβα μετ? απ? τρει? εβδομ?δε? χαμ?νου χρ?νου και πειραματισμ?ν στο Squidoo. Επισκεψιμ?τητα μηδ?ν, το site μοι?ζει χαμ?νο στην ?ρημο, nofollow links και μηδενικ? referral traffic. Παταγ?δη? αποτυχ?α. Μακρι? απ? μα?.

Σ?μερα συγχωνε?τηκε με το hubpages.

16. Postach.io

Δε?τε περισσ?τερα στο?Postach.io

Τι ε?ναι;

?να Social Media Site που τραβ?ει τα ?ρθρα σου απ? το blog σου μ?σω του Evernote. Το Evernote ε?ναι ?να social bookmarking site. Μ?λλον αρκετ? πολ?πλοκο με πολλο?? λογαριασμο?? και ?χρηστο ακ?μα για κ?ποιον ν?ο blogger.

Στοιχε?α:

 • Ιδανικ? για: Ακ?μα το ψ?χνω
 • ?το? ?δρυση?: 2013
 • Ιδρυτ??: Evernote
 • Συνολικο? Χρ?στε?: 20,000
 • Συν: Ε?χρηστο και
 • Πλην: ?χρηστο
 • Κ?στο?: Δωρε?ν

Ετυμηγορ?α:

Μ?λλον ?χρηστο. Σ?μερα το δοκ?μασα μ?σω του Evernote που ?χω λογαριασμ? και δεν με ενθουσ?ασε.

17.Facebook Notes

Δε?τε περισσ?τερα στο?Facebook.com/notes

Τι ε?ναι;

Μια ακ?μα υπηρεσ?α απ? το facebook, ?που μπορε?τε να φιλοξεν?σετε μεγ?λα ?ρθρα. Δε?τε περισσ?τερα για το facebook: Facebook Marketing

Στοιχε?α:

 • Ιδανικ? για: Εκθ?σει? ιδε?ν μ?σω facebook!
 • ?το? ?δρυση?: 2013
 • Ιδρυτ??: Facebook Developers
 • Συνολικο? Χρ?στε?: Χμμ, 1.1 δι? κ?σμο? ε?ναι ?δη στο Facebook…
 • Συν: Ε?κολο στη χρ?ση και πολ? απλ?.
 • Πλην: Πολ? περιορισμ?να χαρακτηριστικ? και σχεδιασμ??.
 • Κ?στο?: Free

Ετυμηγορ?α:

?χι πολ? διαφορετικ? απ? μια σελ?δα στο Facebook. Δεν το βρ?κα χρ?σιμο για κ?ποιον να ξεκιν?σει το blogging με αυτ?.

18. Svbtle

Δε?τε περισσ?τερα στο?Svbtle.com

Τι ε?ναι;

Social Media 2.0 blogging Platform. Μ?λι? σ?μερα δημοσ?ευσα το πρ?το μου ?ρθρο.

Στοιχε?α:

 • ?το? ?δρυση?: 2013
 • Ιδρυτ??: Dustin Curtis
 • Συνολικο? χρ?στε?: ?
 • Συν: Ν?ο, καινο?ριο και φρ?σκο
 • Πλην: ?χει συνδρομ? και δεν επιτρ?πει ακ?μα σχ?λια.
 • Κ?στο?: Free

Ετυμηγορ?α:

Μου ?ρεσε σε γενικ?? γραμμ??.

19. Sett

Δε?τε περισσ?τερα στο?Sett.com

Τι ε?ναι;

Το ν?ο μου blog στο Sett το ?φτιαξα σε λ?γα μ?νο λεπτ? γιατ? τα ε?χα ?λα ?τοιμα απ? πριν. Δε?τε το: sett.com/seogreece.

Αρκετ? ε?κολο στη χρ?ση με χαρακτηριστικ? που ταιρι?ζει σε πολλ? ?λλα WEB 2.0 blogging sites.

Στοιχε?α:

 • ?το? ?δρυση?: 2013
 • Ιδρυτ??: Tynan και Todd Iceton
 • Συνολικο? χρ?στε?: 1,000 – 10,000
 • Συν: Παρ?μοιο με το blogger και στο μενο? και στι? δυνατ?τητε?, φτιαγμ?νο για κοιν?τητε? χρηστ?ν.
 • Πλην: Περιορισμ?νε? δυνατ?τητε? ειδικ? στη φιλοξεν?α φωτογραφι?ν.
 • Κ?στο?: Free με δυνατ?τητα αναβ?θμιση? σε πληρωμ?νη ?κδοση.

Ετυμηγορ?α:

Πολ? καλ? για κ?ποιον αρχ?ριο και σου δ?νεται η δυνατ?τητα να ανο?ξει? περισσ?τερα απ? ?να blogs. Απ? SEO δεν ξ?ρω πω? τα π?ει ακ?μα.

20.Ghost

Δε?τε περισσ?τερα στο?Ghost.org

Τι ε?ναι;

Η δωρε?ν αντ?στοιχη υπηρεσ?α του Posthaven. Σ?μερα μ?λι? ?φτιαξα το πρ?το μου blog στο Ghost και εντυπωσι?στηκα απ? την ταχ?τητα και την ευκολ?α τη? ν?α? τεχνολογ?α?. Δε?τε το: ghost.org/seogreece

Στοιχε?α:

 • ?το? ?δρυση?:? 2013
 • Ιδρυτ??: Ghost Foundation
 • Συνολικο? Χρ?στε?: 10,000 – 50,000
 • Συν: Πολ? ε?κολο στη χρ?ση.
 • Πλην: Χρε?νουν την πληρωμ?νη ?κδοση αν?λογα με τα page views? Τρελαθ?καμε τελε?ω?…
 • Κ?στο?: Δωρε?ν με δυνατ?τητα αναβ?θμιση? σε premium service

Ετυμηγορ?α:

Πολ? καλ? για αρχ?.

21.Posthaven

Δε?τε περισσ?τερα στο?Posthaven.com

Τι ε?ναι;

Πληρωμ?νη υπηρεσ?α blogging ?πω? το Weebly και το Sett. Μ?λλον μου ξ?νισε το πληρωμ?νο και δεν το δοκ?μασα καν.

Στοιχε?α:

 • ?το? ?δρυση?:? 2013
 • Ιδρυτ??: Ghost Foundation
 • Συνολικο? Χρ?στε?: 10,000 – 50,000
 • Συν: Δεν ξ?ρω ακ?μα.
 • Πλην: Απλ? στο στ?σιμο blog των 5 ευρ? το μ?να.
 • Κ?στο?: 5 ευρ?

Ετυμηγορ?α:

Το πεντ?ευρο ε?ναι ξιν? για αρχ? και λ?κισα.

22. Posterous

Δε?τε περισσ?τερα στο?Posterous.com

Τι ε?ναι;

Δυστηχ?? το posterous ?πεσε σε παρακμ? και σταμ?τησε τη λειτουργ?α του.

Ετυμηγορ?α:

Περιμ?νουμε την αν?σταση του Λαζ?ρου, μ?λλον θα αργ?σει φ?το?.

23. Blog.com

Δε?τε περισσ?τερα στο?Blog.com

Τι ε?ναι;

?δια πλατφ?ρμα με το WordPress.com και το Typepad που βασ?ζετε στο WordPress Multisite. To χρησιμοποι? απ? το 2012 χω?ρι? να ?χω βγ?λει ακ?μα συμπ?ρασμα.

Στοιχε?α:

 • Ιδανικ? για: Blogging σε WordPress περιβ?λλον
 • ?το? ?δρυση?: 2004
 • Ιδρυτ??: ?
 • Συνολικο? Χρ?στε?: 2 εκατομμ?ρια
 • Συν: Δωρε?ν θ?ματα, τεχνικ? υποστ?ριξη,? social media widgets, video
 • Πλην: Περιορισμ?νη παραμετροπο?ηση
 • Κ?στο?: Δωρε?ν, αλλ? υπ?ρχει και η πληρωμ?νη εκδοχ? με το δικ? σα? domain name και δυνατ?τητα να προβ?λετε διαφημ?σει? στο blog σα?.
 • My verdict: You’d hope a domain name as strong as blog.com would produce a winner…

Ετυμηγορ?α:

Προτιμ?στε ?μα σα? ?ρεσε τ?σο το WordPress.com ?διο ε?ναι.

24. Zoomshare

Δε?τε περισσ?τερα στο?ZoomShare.com

Τι ε?ναι;

Ακ?μα προσπαθ? να καταλ?βω, μετ? την σημεριν? μου επ?σκεψη σε αυτ?.

Στοιχε?α:

Ελλειπ? γιατ? ζητο?σε πληρωμ?νη συνδρομ? για να εγγραφε??. Επειδ? το design ?τανε του 1983 και ε?χε πι?σει αρ?χνε?, εγκατ?λειψα την προσπ?θεια.

Ετυμηγορ?α:

Χαζομ?ρα και απαρ?δεκτο για το 2014.

25. Xanga

Δε?τε περισσ?τερα στο?Xanga.com

Τι ε?ναι;

?τανε πλατφ?ρμα blogging που ε?ναι σε κατ?σταση redesign. Αναμ?νουμε να δο?με τη ν?α βελτιωμ?νη ?κδοση.

Στοιχε?α:

Αναμ?νουμε.

Ετυμηγορ?α:

Περιμ?νουμε το λανσ?ρισμα του XANGA 2.0

 

Δε?τε Περισσ?τερα:

?ρθε το τ?λο? ?

Π?σο μου τη σπ?ει ?ταν τελει?νει το post στο καλ?τερο σημε?ο ακριβ?? εκε? που ε?χε αρχ?σει να μου αρ?σει και να τη βρ?σκω. Π?ντω? ?σοι συνεχ?σατε και διαβ?σατε ?λο αυτ? το εκπληκτικ? ?ρθρο, ?χετε ξηγηθε? πολ? καλ? και σα? παραδ?χομαι! Ε?στε απ? τα ?τομα που θα γ?νουν πετυχημ?νοι bloggers!

Αφ?στε και το σχ?λιο σα? απ? κ?τω. Μην το ξεχν?τε, ε?ναι πολ? σημαντικ? να συζητ?με ελε?θερα και να λ?με την ?ποψ? μα? στο ?ντερνετ!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

4 Σχ?λια. Leave new

 • Πολ? σωστ? κ?ριε Γι?ννη.

  Απ?ντηση
 • Νομ?ζω ?τι το πιο σωστ? και επαγγελματικ? ε?ναι το WordPress

  Απ?ντηση
 • Καλησπ?ρα Γι?ννη,

  Πολ? ενδιαφ?ρον το ?ρθρο σου αλλ? θα ?θελα να σε ρωτ?σω τα εξ??:
  Αν κ?ποιο? ?χει εταιρε?α κ ?χει FB page γι’ αυτ?ν θα τον βοηθ?σει το blogging
  μ?σω FB notes?
  Το λαμβ?νουν υπ?ψιν οι search engines?
  Αναμ?νω την απ?ντηση σου!
  Φιλικ?,

  Γι?ννη?

  Απ?ντηση
  • Γι?ννη καλησπ?ρα, σε ευχαριστ? για την ερ?τηση σου.
   Το Facebook γενικ? ?χει ορατ?τητα στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στην Google. Η συνολικ? δραστηρι?τητα στο Facebook αποτελε? παρ?γοντα SEO. ?μω? μετ? τα τελευτα?α πειρ?ματα που ?χω κ?νει με το facebook Notes δεν ?χω δει ουσιαστικ? αν?καμψη ? διαφορ? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google μετ? τη χρ?ση του.
   Οπ?τε η απ?ντηση ε?ναι ?χι εκτ?? ?μα ?χει? κ?τι υπ?ψη σου σε αυτ?.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍