ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

10 συμβουλ?? που θα εκτοξε?σουν τι? πωλ?σει? απ? το eshop σα?!

Περιεχ?μενα

10-symvoules-poliseis-eshop-1.
10 συμβουλ?? που θα εκτοξε?σουν τι? πωλ?σει? απ? το eshop σα?! Μ?λι? π?ρασε πρ?σφατα η εβδομ?δα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου και φ?το? -που σημειωτ?ον γ?νεται?κ?θε χρ?νο- και λ?γοι π?ραν χαμπ?ρι ?τι ?τανε καταπληκτικ? ευκαιρ?α για να κ?νουν προσφορ?? με στ?χο την ?νοδο των ηλεκτρονικ?ν πωλ?σεων εν? λιγ?τεροι κ?ναν προωθητικ?? εν?ργειε? για να…

Η Google σταματ?ει να δε?χνει πλ?ον διαφημ?σει? στην δεξι? στ?λη

INTERNET MARKETING
0
Google Adwords-RightAds Over
Η Google σταματ?ει να δε?χνει πλ?ον διαφημ?σει? στην δεξι? στ?λη Η Google απ? τι? 19 Φεβρουαρ?ου 2016 κατ?ργησε την προβολ? των διαφημ?σεων τη? απ? το sidebar τη? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?. Συγκεκριμ?να σ?μφωνα με πηγ?? οι αλλαγ?? που ?λαβαν χ?ρα στην προβολ? των διαφημιστικ?ν αποτελεσμ?των τη? Google ε?ναι οι εξ??:…

Πω? να φ?ρετε του? πελ?τε? π?σω στο site σα?

INTERNET MARKETING
0
BRING THEM BACK
Πω? να φ?ρετε του? πελ?τε? π?σω στο site σα? ?να φλ?γον θ?μα γενικ? στι? πωλ?σει? στο ?ντερνετ ε?ναι το γεγον?? ?τι υπ?ρχει πολ? χαμηλ? ποσοστ? πωλ?σεων σχετικ? με την επισκεψιμ?τητα που δ?χεται κ?ποιο site. Εμπειρικ? ?χω δει ιστοσελ?δε? να δ?χονται χιλι?δε? επισκ?πτε? ημερησ?ω? εν? οι πωλ?σει? του? να παραμ?νουν εξαιρετικ?…

Conversion Rate: Πω? να αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ??

INTERNET MARKETING
0
CRO-ΠΟΣΟΣΤΟ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ
Conversion Rate: Πω? να αυξ?σετε το ποσοστ? μετατροπ?? Μ?χρι σ?μερα πολλ? ?χουν γραφτε? για το ποσοστ? μετατροπ?? και ακ?μα περισσ?τερα γρ?φονται συν?χεια. Ω? αποτ?λεσμα, υπ?ρχουν σ?μερα χιλι?δε? πρ?γματα που θα πρ?πει κ?ποιο? να λ?βει υπ?ψη του για να βελτι?σει την ιστοσελ?δα του και να την κ?νει ανταγωνιστικ?τερη και αποδοτικ?τερη. ?μω?…

Πω? να ξεκιν?σετε με το digital marketing στο ?ντερνετ

DIGITAL MARKETING SEO GREECE-1
Πω? να ξεκιν?σετε με το digital marketing στο ?ντερνετ Το SEO ε?ναι μ?ρο? εν?? μεγαλ?τερου κομματιο? που λ?γεται digital marketing ? ψηφιακ? μ?ρκετινγκ στα Ελληνικ?. ?λλοι συν?νυμοι ?ροι του digital marketing ε?ναι το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ ? το διαδικτυακ? μ?ρκετινγκ και το online marketing. Για κ?ποιον που ξεκιν?ει σ?μερα με την…

3 Βασικ?? Στρατηγικ?? Μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ

INTERNET MARKETING
0
stratigikes-marketing-internet
3 Βασικ?? Στρατηγικ?? Μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ Δεν θα ?τανε υπ?ροχο ?μα μπορο?σατε να πε?σετε οποιονδ?ποτε υποψ?φιο πελ?τη σα? στο ?ντερνετ, οπουδ?ποτε και οποτεδ?ποτε για οτιδ?ποτε; (Μην κρ?βεστε, το ξ?ρω ?τι η απ?ντηση ε?ναι ναι. ) Τ?ρα θα μου πε?τε ?τι αυτ? που λ?ω ε?ναι ρητορικ? και αστε?ο. ?μω? η αλ?θεια…

Επιτυχ?α στο ?ντερνετ: Ποιο ε?ναι το USP σα?;

unique-selling-proposition
Επιτυχ?α στο ?ντερνετ: Ποιο ε?ναι το USP σα?; Το USP, Unique Selling Proposition, ε?ναι πολ? σημαντικ? σ?μερα για μια μικρομεσα?α επιχε?ρηση. ?Ε?ναι αυτ? που διαφοροποιε? την επιχε?ρηση και μπορε? να το χρησιμοποι?σει ο ιδιοκτ?τη?-επιχειρηματ?α? για να ξεχωρ?σει απ? τον ανταγωνισμ?. Ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα και Unique Selling Proposition Το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα ε?ναι…

Γ?νετε δι?σημο? με τη δ?ναμη του copywriting!

INTERNET MARKETING
0
copywriting
Γ?νετε δι?σημο? με τη δ?ναμη του copywriting! Το copywriting ε?ναι η τ?χνη του να γρ?φει? εκπληκτικ? ?ρθρα και ε?ναι ?να σημαντικ? εργαλε?ο πωλ?σεων στο ?ντερνετ, τουλ?χιστον στο υπ?λοιπο του κ?σμου εκτ?? Ελλ?δο?, ακ?μα. Σ?μερα σκ?φτηκα αυτ?ν την τ?ση να την αλλ?ξω και να ρ?ξω λ?γο φω? στον ?γνωστο κ?σμο για…

Πω? να χτ?σετε μια κοιν?τητα χρηστ?ν γ?ρω απ? το site σα?

email-marketing
Πω? να χτ?σετε μια κοιν?τητα χρηστ?ν γ?ρω απ? το site σα? ?μα ?χετε ?να καινο?ριο site με κ?ποια σχετικ? κ?νηση, το επ?μενο β?μα για να π?τε παρακ?τω ε?ναι να χτ?σετε μια κοιν?τητα χρηστ?ν. Στο προηγο?μενο ?ρθρο 35 Μοναδικ?? ιδ?ε? για τρελ? website traffic, η ιδ?α νο?μερο 2 για να αυξ?σετε…

Επιτυχ?α στο ?ντερνετ και ο καν?να? των 10.000 ωρ?ν

INTERNET MARKETING
0
10000-kanonas-epityxia-internet
Επιτυχ?α στο ?ντερνετ και ο καν?να? των 10.000 ωρ?ν ?χετε μ?λι? φτι?ξει το ν?ο σα? site στο ?ντερνετ ? τη ν?α σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση και περιμ?νετε του? πρ?του? σα? πελ?τε?, αλλ? δεν συμβα?νει και τ?ποτα. Ξαφνικ? κ?νετε ?να γρ?γορο search στη Google για να δε?τε ?λλε? πετυχημ?νε? επιχειρ?σει? στον χ?ρο…

Online Poll: Βοηθ?στε μα? να γ?νουμε καλ?τεροι

INTERNET MARKETING
0
online-poll
Online Poll: Βοηθ?στε μα? να γ?νουμε καλ?τεροι Γει? σα? φ?λοι μου, κατ? καιρο?? πα?ρνω κ?ποια μην?ματα απ? εσ?? για να καλ?ψω κ?ποιο συγκεκριμ?νο θ?μα που σα? απασχολε? στο SEO, στο Web Design, στο internet marketing και τα κοινωνικ? δ?κτυα. Γρ?φω σε αυτ? το blog σχεδ?ν κ?θε μ?ρα για του? ανθρ?που?…

7 Επιχειρηματικ?? Ιδ?ε? Για Site

idees-gia-site
7 Επιχειρηματικ?? Ιδ?ε? Για Site Συχν? πυκν? πολλο? φ?λοι με ρωτ?νε για δι?φορε? ιδ?ε? που ?χουν για το πω? να φτι?ξουν το δικ? του? site και αν ?χει ελπ?δε? να πετ?χει στο ?ντερνετ. ?χω ακο?σει δι?φορε? ιδ?ε? μ?χρι στιγμ??, ?λλε? καλ?? και ?λλε? καταδικασμ?νε? να πεθ?νουν εν τη γεν?σει του?.…

Χτ?στε το blog σα? με β?ση το μαγνητικ? μ?ρκετινγκ

INTERNET MARKETING
0
magnetic-marketing
Χτ?στε το blog σα? με β?ση το μαγνητικ? μ?ρκετινγκ Το μαγνητικ? μ?ρκετινγκ ? magnetic marketing ? inbound marketing ? ?πω? αλλι?? θ?λετε ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α? π?σω απ? κ?θε πετυχημ?νη επιχε?ρηση σ?μερα στο ?ντερνετ ? στο φυσικ? κ?σμο. Σταματ?στε να κυνηγ?τε γνωστο?? και φ?λου?, να πα?ρνετε τηλ?φωνα και να…

Πω? να φτι?ξετε το πρ?το σα? video

video marketing
Πω? να φτι?ξετε το πρ?το σα? video και να αποκτ?σετε χιλι?δε? επισκ?πτε? και πελ?τε? στο site σα?. Το β?ντεο ε?ναι το πιο ισχυρ? εργαλε?ο μ?ρκετινγκ και πωλ?σεων μετ? το email marketing. Θε?ρησα σωστ? λοιπ?ν αφο? ?χω ανεβ?σει περ?που 158 β?ντεο στο καν?λι μου στο YouTube να σα? δ?σω μερικ?? βασικ??…

14 Πρ?γματα που θα ?λλαζα αν ξεκινο?σα στο internet σ?μερα

INTERNET MARKETING
0
lefta-social-media-5
14 Πρ?γματα που θα ?λλαζα αν ξεκινο?σα στο??internet σ?μερα Αν ε?χα μια μηχαν? του χρ?νου. Θα ?θελα να προγραμματιστε?? για το 2000. Το ?το? που ξεκ?νησα το πρ?το site στο internet. Θα ?θελα να χρησιμοποι?σω αυτ? το μηχ?νημα χρ?νο για να στε?λω στον εαυτ? μου ?να e-mail μια λ?στα με…

Viral Marketing : Πω? να με?νετε αξ?χαστοι

viral-marketing
Viral marketing ? μην το πε?τε ο?τε του παπ? στα ελληνικ? Viral Marketing : Πω? να με?νετε αξ?χαστοι κ?ντε του? πελ?τε? σα? να σα? θυμο?νται για π?ντα μ?σω του viral marketing και ?λλων απ?στευτων τεχνικ?ν marketing. ?χετε αναρωτηθε? ποτ? τι κ?νει μια διαφ?μιση πετυχημ?νη και τι ?χι; Ποια διαφ?μιση σα?…

Αυξ?στε τι? πωλ?σει? σα? με το Google Remarketing

google-remarketing
Αυξ?στε τι? πωλ?σει? σα? με το Google Remarketing Το επαναληπτικ? marketing ? Remarketing ?χει ω? στ?χο να φ?ρει π?σω στο site σα? τον επισκ?πτη που ?φυγε με ?δεια χ?ρια. Το remarketing ?χει ω? στ?χου?: Την α?ξηση τη? απ?δοση? τη? επ?νδυσ?? (ROI) Την μεγιστοπο?ηση των εσ?δων απ? το site, e-shop, blog…

Super Affiliate Marketing 404

INTERNET MARKETING
0
marketing-2
Π?νω: Η εξ?σκηση σα? κ?νει γκουρο? σε οτιδ?ποτε θελ?σετε, αρκε? να σα? αρ?σει και να μην τα παρατ?σετε, το ?διο ισχ?ει και στο marketing αλλ? και στο affiliate marketing. Super Affiliate Marketing 404 Το Super Affiliate Marketing 404 ε?ναι η τ?ταρτη σειρ? post μετ? το Super Affiliate Marketing 101 ,…

Super Affiliate Marketing 303

marketing
Affiliate Marketing 303 Το Super Affiliate Marketing??χει να κ?νει με τα χρ?ματα μ?σω τη? π?ληση? των affiliate προ??ντων? ? των affiliate marketing υπηρεσι?ν απ? το site? σα? ? μ?σω ?λλων τρ?πων διαφ?μιση?. Τα χρ?ματ? αυτ? λ?γονται και προμ?θειε?. ?Βρε?τε Ν?ου? Υποψ?φιου? Πελ?τε? Χωρ?? Κ?στο? – leads Για να βρε?τε ν?ου?…

Super Affiliate Marketing 202

INTERNET MARKETING
0
GREEK AFFILIATE MARKETING-1
Super Affiliate Marketing 202 Το?Affiliate Marketing ε?ναι ο ευκολ?τερο? τρ?πο? για να ξεκιν?σετε να κερδ?σετε χρ?ματα στο ?ντερνετ . ?ταν λ?ω ε?κολη , εννο? σε σ?γκριση με ?λε? τι? ?λλε? εναλλακτικ?? λ?σει? που ?χετε στο ?ντερνετ . Αν ψ?χνετε για μια ν?α επιχειρηματικ? ευκαιρ?α ? θ?λετε να εργαστε?τε απ? το…

 internet-marketing-hellas-1

INTERNET MARKETING

Το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ ? το μ?ρκετινγκ στο ?ντερνετ γενικ?τερα ε?ναι μια διαδικασ?α που ακολουθε? του? ?διου? καν?νε? και ν?μου? του παραδοσιακο? επιστημονικο? μ?ρκετινγκ με την μ?ξη ?μω? και τη? ν?α? τεχνολογ?α? του ?ντερνετ και φυσικ? την σκοπι? του SEO και τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων.

Επειδ? οι μηχαν?? αναζ?τηση? πα?ζουν και αυτ?? καθοριστικ? ρ?λο σε πολ? μεγ?λο βαθμ? σ?μερα στην επιτυχ?α των επιχειρ?σεων στο ?ντερνετ, ε?ναι πολ? δ?σκολο να με?νει το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ ? το ηλεκτρονικ? μ?ρκετινγκ ανεπηρ?αστο τουλ?χιστον απ? τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google, απ? τα social media και φυσικ? απ? το Facebook.

Το καν?λι πωλ?σεων που λ?γεται ?ντερνετ

Το ?ντερνετ ω? καν?λι πωλ?σεων ε?ναι ?να πολ? δυναμικ? καν?λι που δεν ?χει περιορισμο?? τ?σο στην ταχ?τητα αλλ? και στην δι?χυση των πληροφορι?ν.

Ακ?μα πιο πολλ? ε?ναι σ?μερα τα εργαλε?α ?ντερνετ μ?ρκετινγκ που υπ?ρχουν και που βοηθ?νε την δικ? σα? επιχε?ρηση ? τη δικ? σα? ιστοσελ?δα να αν?βει σε πωλ?σει? και να αποκτ?σει ν?ου? πελ?τε?, να διεισδ?σει σε ν?ε? αγορ??, να πουλ?σει ν?α προ??ντα και υπηρεσ?ε? και φυσικ? να γ?νει γνωστο?.

Οι στ?χοι μ?ρκετινγκ τη? επιχε?ρηση? σα? μπορο?ν να επιτευχθο?ν σε πολ? μεγ?λο βαθμ? μ?σα απ? το ?ντερνετ ακ?μα και αν διατηρε?τε κ?ποιο φυσικ? κατ?στημα και φυσικ? η τ?ση ε?ναι να ξεπερ?σει ο ηλεκτρονικ?? τζ?ρο? τον φυσικ? τζ?ρο.

Η ?κρηξη τη? χρ?ση? του ?ντερνετ, η δι?δοση των smartphones και οι ν?ε? τεχνολογ?ε? του ?ντερνετ ?πω? το internet of things, οι vdsl, το free wifi ?χουν συντελ?σει στο να παρουσι?ζει κ?θε χρ?νο ο ηλεκτρονικ?? τζ?ρο? και οι ηλεκτρονικ?? συναλλαγ?? α?ξηση περ?που 20% και ?νω για την Ελλ?δα.

Αξιοσημε?ωτο ε?ναι αλλ? ?χι αξιοπερ?εργο ?τι το ?διο φαιν?μενο τη? διε?σδυση? του ?ντερνετ ?χει παρατηρηθε? σε π?ρα πολλ?? αναπτυσσ?μενε? χ?ρε? αν? τον κ?σμο ακ?μα και σε χ?ρε? τη? υποσαχ?ρια? Αφρικ??.

Το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ καλε?ται να βοηθ?σει ?λε? τι? επιχειρ?σει? και οργανισμο?? που διαθ?τουν κ?ποια ηλεκτρονικ? παρουσ?α εκμεταλλευ?μενο πλ?ρω? ?λα τα καν?λια πωλ?σεων ?πω?:

Η εταιρε?α μα? που εδ? και χρ?νια, εκτ?? απ? την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το web design, ασχολε?ται επαγγελματικ? με την προ?θηση αλλ? και την κατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα? στο ?ντερνετ, ε?ναι σε θ?ση να σα? συμβουλε?σει και να σα? καθοδηγ?σει για να σχεδι?σετε και να υλοποι?σετε μια στρατηγικ? ? καμπ?νια ?ντερνετ μ?ρκετινγκ με πολ? υψηλ? απ?δοση.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μα?.

Δε?τε περισσ?τερε? κατηγορ?ε? απ? το blog:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍