ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

INTERNAL LINKING-ESOTERIKA-LINKS-SEO-1

Internal links: 10 Συμβουλ?? για να βελτι?σετε το SEO τη? ιστοσελ?δα? σα?

Η εσωτερικ? διασ?νδεση ? το internal linking ε?ναι πολ? σημαντικ? γιατ? η Google λαμβ?νει υπ?ψιν τη? ακ?μα και τα εσωτερικ? links ω? κανονικ? backlinks και κατατ?σσει αν?λογα με τα εσωτερικ? links τι? εσωτερικ?? σελ?δε? απ? το site σα?.

Οι σελ?δε? που συλλ?γουν τα περισσ?τερα εσωτερικ? links ? εσωτερικο?? συνδ?σμου?, θεωρο?νται σημαντικ?τερε? απ? την Google και ?τσι ανεβα?νουν υψηλ?τερα στην κατ?ταξη στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Μ?θετε ?λη την αλ?θεια για το π?σο σημαντικ? ρ?λο πα?ζουν οι εσωτερικο? σ?νδεσμοι απλ?? διαβ?ζοντα? παρακ?τω.

1. Κρατ?στε τη δομ? τη? ιστοσελ?δα? σα? σε ?να επ?πεδο β?θο?

Τα επ?πεδα β?θου? τη? ιστοσελ?δα? σα? θα πρ?πει να ε?ναι ρηχ? και δεν πρ?πει να χρησιμοποιο?νται για λ?γου? ταξιν?μηση? των σελ?δων σε υποσελ?δε? κτλ.

Η δομ? τη? ιστοσελ?δα? σα? δεν ?χει καμ?α σχ?ση με τη δομ? των φακ?λων του υπολογιστ? σα? και η καλ?τερη δομ? που βοηθ?ει και τη Google ε?ναι η ρηχ?, φλατ δομ? με ?να μ?νο επ?πεδο β?θου?.

Για παρ?δειγμα:

https://site.gr/selida

και ?χι

https://site.gr/selida/yposelida

2. Βεβαιωθε?τε ?τι ?λε? οι σημαντικ?? ιστοσελ?δε? ε?ναι διασυνδεδεμ?νε?

Η διασ?νδεση ?λων των σελ?δων μεταξ? του? ε?ναι αναγκα?α τ?σο για την καλ?τερη ?ρευση των ιστοσελ?δων σα? απ? τι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? (spiders και google spiders) αλλ? και την καλ?τερη ταξιν?μηση απ? το google.

Επ?ση?, οι σημαντικ?τερε? σελ?δε? που θ?λουμε να προωθ?σουμε στη Google θα πρ?πει να αντιμετωπ?ζονται ω? cornerstone content (?ρθρο πυλ?να?) και θα πρ?πει οι δευτερε?ουσε? ιστοσελ?δε? και τα ?ρθρα καθ?? και τα προ??ντα σα?, σε περ?πτωση που ?χετε eshop, να δε?χνουν προ? αυτ??.

?χουμε περιγρ?ψει πολλ?? φορ?? παλι?τερα την αξ?α του πυλωνικο? ?ρθρου καθ?? και των δευτερευ?ντων ?ρθρων ?ταν θ?λουμε να κατατ?ξουμε σελ?δε? στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

3. ?χι παραπ?νω απ? 100 links αν? σελ?δα

Μια δομ? εσωτερικ?ν link τ?που WIkipedia ευνοε? και την καλ?τερη ανακ?λυψη των εσωτερικ?ν σα? σελ?δων απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση? αλλ? και την καλ?τερη πλο?γηση στι? εσωτερικ?? σελ?δε? του site σα? ειδικ? ?μα ?χετε π?ρα πολ? περιεχ?μενο, ?πω? το δικ? μου site.

Β?βαια καλ? θα ?ταν να αποφ?γετε τι? υπερβολ?? και να διατηρ?σετε τον συνολικ? αριθμ? των links, εσωτερικ?ν και εξωτερικ?ν κ?τω απ? τα 100. Δεν σημα?νει ?τι ?μα ?χετε π?νω απ? 100 ?τι θα τιμωρηθε?τε απ? τη Google, αλλ? μια σελ?δα με 1000 εξερχ?μενα links μοι?ζει να ?χει π?σει θ?μα spam.

4. Χρησιμοποι?στε λ?ξει? κλειδι? στο anchor text

Οι λ?ξει? κλειδι? θα πρ?πει να ?χουν τοποθετηθε? στρατηγικ? στο anchor text του εσωτερικο? link ?στε να προσμετρο?νται απ? τη Google.

Η σημασ?α των λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι πολ? σημαντικ? για την σωστ? κατ?ταξη μα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για τι? λ?ξει? κλειδι? στα παρακ?τω ?ρθρα:

5. Τοποθετ?στε στι? εικ?νε? alt text (εναλλακτικ? κε?μενο με τι? λ?ξει? κλειδι?)

Επειδ? η Google δεν μπορε? να δει τι? εικ?νε? που ?χετε μ?σα στην ιστοσελ?δα σα?, θα πρ?πει να ?χετε χρησιμοποι?σει τι? λ?ξει? κλειδι? στο εναλλακτικ? κε?μενο ? alt text τη? εικ?να? σα?.

?τσι στην φ?ρτωση τη? εικ?να? θα διαβ?ζει την λ?ξη κλειδ? που ?χετε και ακ?μα και αν ?χετε εσωτερικ? σ?νδεσμο με εικ?να, θα πι?νει αυτ? τη λ?ξη κλειδ? ω? anchor text.

6. Χρησιμοποι?στε dofollow για τα εσωτερικ? links

Εν? καλ? θα ?ταν να χρησιμοποι?σετε nofollow links για του? εξερχ?μενου? συνδ?σμου?, για του? εσωτερικο?? συνδ?σμου? η χρ?ση του dofollow ε?ναι αναγκα?α για να μεταφ?ρετε περισσ?τερο PageRank και domain authority στην σελ?δα προορισμο?.

7. Τοποθεστ?στε links στο περιεχ?μενο των σελ?δων

Τα εσωτερικ? links ?χουν μεγαλ?τερη αξ?α ?ταν βρ?σκονται στο κυρ?ω? σ?μα τη? σελ?δα? σα? (body) και ιδ?ω? ?ταν βρ?σκονται στο σ?μα κειμ?νου ? μ?σα στο περιεχ?μενο.

?σο πιο π?νω στο περιεχ?μενο ε?ναι το link σα?, τ?σο πιο σημαντικ? θεωρε?τε απ? τη Google.

8. Τα εσωτερικ? links θα πρ?πει να ανο?γουν σε ν?ο παρ?θυρο

?σα εσωτερικ? links δεν αν?κουν στο μενο? ? δεν ?χουν γ?νει για σκοπο?? πλο?γηση?, θα πρ?πει να ανο?γουν σε ν?ο παρ?θυρο ?στε να μην χ?νει ο χρ?στη? την αρχικ? σελ?δα του.

9. Στε?λτε links απ? τι? σελ?δε? με πολ? κ?νηση στι? σελ?δε? μετατροπ?ν

?μα σε περ?πτωση που κ?ποια σελ?δα εν? ?χει πολ? κ?νηση, δεν φ?ρνει μετατροπ??, πωλ?σει? και τηλ?φωνα δηλαδ?, θα πρ?πει κ?ποια απ? αυτ?ν την κ?νηση να τη στε?λουμε με ?να ? και περισσ?τερα εσωτερικ? links στι? σελ?δε? που ?χουν μετατροπ?? ? ε?ναι αποκλειστικ? για μετατροπ??.

Τ?τοιε? σελ?δε? ε?ναι οι σελ?δε? πωλ?σεων, οι σελ?δε? εγγραφ?? ? σελ?δε? προ??ντων σε eshop.

10. Προσπαθ?στε να κ?νετε τα εσωτερικ? links να φα?νονται φυσικ?

Και τ?λο? ?λη αυτ? η προσπ?θεια εσωτερικ?? διασ?νδεση? δεν θα πρ?πει να ε?ναι φυσικ? αλλ? να φα?νεται ?τι ?χει γ?νει και με φυσικ? τρ?πο.

Μην προσπαθε?τε να στοιβ?ξετε με τεχνητ? μ?σα εσωτερικ? links και μην σπ?ρνετε links εκε? που δεν ταιρι?ζουν ? ε?ναι ?σχετα με το υπ?λοιπο περιεχ?μενο απλ?? και μ?νο για να υπ?ρχουν και να τα διαβ?σει η Google.

Η Google χαρακτηρ?ζει ?να backlink και ?να εσωτερικ? link ?χι μ?νο απ? τη λ?ξη κλειδ? αλλ? και απ? το περιεχ?μενο που βρ?σκεται γ?ρω απ? αυτ?.

Δε?τε περισσ?τερα για το internal linking:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍