inbound-marketing

Inbound Marketing | Τι ε?ναι;

Μια ακ?μα ?γνωστη λ?ξη του marketing, το inbound marketing (ινμπ?ουντ μ?ρκετινγκ) θα σα? αποκαλ?ψω σ?μερα σε αυτ? το μοναδικ? ?ρθρο για τα ελληνικ? δεδομ?να. Μοναδικ? γιατ? μετ? απ? εντατικ? ?ρευνα ανακ?λυψα ?τι υπ?ρχουν ελ?χιστε? πηγ?? στην Ελλ?δα και στα ελληνικ? για το inbound marketing.

Ακ?μα λιγ?τερε? ε?ναι αυτ?? που περιγρ?φουν στα ελληνικ? με επ?ρκεια για το τι ε?ναι τελικ? το inbound marketing και πω? μπορε? να βοηθ?σει εσ?? και την επιχε?ρησ? σα?.

Το inbound marketing δεν ε?ναι ?λλο παρ? το magnetic marketing, το ελκυστικ? ? μαγνητικ? μ?ρκετινγκ και ?χει να κ?νει με την ?λξη του επισκ?πτη στο site σα?.

Inbound Marketing? | ?λλοι ορισμο?

?λλοι ορισμο? για το inbound marketing ε?ναι το boomerang marketing και το attraction marketing ? το μ?ρκετινγκ τη? ?λξη?. ?λλη μια ονομασ?α του inbound marketing ε?ναι το permission marketing. Το αντ?θετο του inbound marketing ε?ναι το outbound marketing.

To Inbound marketing ε?ναι η προ?θηση τη? εταιρε?α? ? του brand σα? μ?σα απ?? blogs, podcasts, video, eBooks, enewsletters, whitepapers, SEO, social media marketing, και ?λλε? μορφ?? content marketing που ?χουν σαν στ?χο να φ?ρουν του? πελ?τε? κοντ? σε σα?. Στην αντ?θετη περ?πτωση υπ?ρχει η εξαγορ? τη? προσοχ?? του πελ?τη, το? cold-calling, direct mail, το ραδι?φωνο, οι τηλεοπτικ?? διαφημ?σει?, το spam,το telemarketing και ?λλε? παραδοσιακ?? μεθ?δου? διαφ?μιση? που θεωρο?νται outbound marketing. Το Inbound marketing κερδ?ζει την προσοχ? του υποψ?φιου πελ?τη, κ?νει την επιχε?ρησ? σα? ε?κολα προσβ?σιμη, ελκ?ει του? πελ?τε? σα? στο site σα? με την παραγωγ? χρ?σιμου εκπληκτικο? περιεχομ?νου!

Μειονεκτ?ματα του Outbound Marketing

Το Outbound marketing αποτελε? την πλειοψηφ?α του? marketing και του προ?πολογισμο? marketing πολλ?ν επιχειρ?σεων σ?μερα. Το outbound marketing ε?ναι η παλι? σχολ? στο μ?ρκετινγκ και στο ?ντερνετ μ?ρκετινγκ, υπ?ρχει απ? τον καιρ? του Ν?ε! Παρ?λα αυτ? το Outbound Marketing παρουσι?ζει ?να σωρ? προβλ?ματα και παραλε?ψει?:

 • Δυσκολ?α στο να καταγρ?ψουμε το? return on investment (ROI) ? την απ?δοση του μ?ρκετινγκ.
 • Αυξημ?νε? τεχνικ?? anti-spamming και μπλοκαρ?σματο? των διαφημ?σεων.
 • Υψηλ? κ?στο?, χαμηλ? απ?δοση.

Πλεονεκτ?ματα του Ιnbound Marketing

 1. Χαμηλ?τερο κ?στο? απ?κτηση? και διακρ?τηση? ν?ων πελατ?ν. Η αξ?α του πελ?τη ε?ναι σημαντικ? για κ?θε επιχε?ρηση.
 2. Εισαγωγ? προπληρωμ?νων αποκλειστικ? υπηρεσι?ν. Ειδικ? ?μα ?χετε πρ?βλημα στο να μαζ?ψετε τα λεφτ? σα?.
 3. Μεγαλ?τερη αμεσ?τητα με του? πελ?τε? σα?.
 4. Μεγαλ?τερο customer loyalty. Οι πελ?τε? παραμ?νουν περισσ?τερο χρ?νο σε σα? απ? ?τι σε κ?ποια ?λλη εταιρε?α ? προ??ν.
 5. Το inbound marketing ε?ναι η καλ?τερη στρατηγικ? SEO για να βγε?τε πρ?τοι στην Google.

Στατιστικ? Inbound Marketing για το 2013

INBOUND-OUTBOUND-MARKETING

?

58% ?λων των? businesses plan συμπεριλαμβ?νουν στρατηγικ?? inbound marketing το 2013.
48% των marketers plan ε?ναι να αυξ?σουν τον προ?πολογισμ?? του? inbound marketing στο 2013.
Οι περισσ?τεροι επαγγελματ?ε? του μ?ρκετινγκ συμφωνο?ν ?τι το? inbound marketing ε?ναι ο φθην?τερο? τρ?πο? για να βρει? ν?ου? πελ?τε? συγκριτικ? με τι? μεθ?δου? outbound marketing.
54% των υποψηφ?ων πελατ?ν δημιουργο?νται απ? more? inbound marketing παρ? απ? outbound marketing.
43% ?λων των επιχειρ?σεων ?χουν βρει τουλ?χιστον ?να ν?ο πελ?τη απ? το? blog του? τον περασμ?νο χρ?νο. (Τα Blogs αποτελο?ν το 9% του χρ?νου των επιχειρηματι?ν στο ?ντερνετ και το 7% του προ?πολογισμο? του?.)
17% των διαφημιστ?ν πιστε?ει ?τι η παραδοσιακ? διαφ?μιση ?χει απαξιωθε? το τελευτα?ο ?το?.
100% περισσ?τερα website conversions μετατροπ?? επισκεπτ?ν σε πελ?τε? ?χει προ?λθει απ? το? inbound συγκριτικ? με το outbound.
125% α?ξηση στο προσωπικ? του inbound marketing προβλ?πεται για το 2013. Πηγ?:??

Inbound Marketing Statistics 2013

Μετακινηθε?τε απ? το Outbound στο Inbound Marketing

Η δημιουργ?α και ο? διαμοιρασμ?? δωρε?ν περιεχομ?νου στο ?ντερνετ και τα social media ?χει να κ?νει με την βασικ? φιλοσοφ?α του inbound marketing. Δημιουργ?ντα? ?να site με το κατ?λληλο design και περιεχ?μενο ε?ναι η βασικ? αρχ? για να εκ?θσετε ν?ου? πελ?τε? και αυτο? να ?ρθουν π?σω στο site σα? ζητ?ντα? περισσ?τερο δωρε?ν περιεχ?μενο.

 

Αυτ? ?λλωστε ε?ναι και η πιο πετυχημ?νη στρατηγικ? SEO για να βγε?τε πρ?τοι στη Google. Η δημιουργ?α δηλαδ? μοναδικο? απ?στευτου περιεχομ?νου

Για να μετακινηθε?τε απ? το outbound marketing στο inbound marketing, απαιτο?νται 4 ουσι?δη β?ματα:

1. Ελκ?στε το κοιν? στ?χο σα?. – attract

2. Μετατρ?ψτε του? επισκ?πτε? σε πελ?τε?. – convert

3. Κλε?στε την π?ληση. -close

4. Καταπλ?ξτε του? πελ?τε? σα? ξεπερν?ντα? τι? προσδοκ?ε? του?, κ?νοντα? του? να ?ρθουν π?σω ζητ?ντα? περισσ?τερο, επ? πληρωμ? φυσικ?. – delight

Attract

Ελκ?στε του? κατ?λληλου? πελ?τε? με το blogging, τα social media, το Facebook, Google Plus, Pinterest.

Convert

Η μετατροπ? των επισκεπτ?ν σα? σε πελ?τε?. Αυτ? μπορε? να γ?νει με την εγγραφ? του στη λ?στα σα? και στο site σα?. Οπ?τε μην ξεχν?τε να συμπεριλ?βετε μια φ?ρμα εγγραφ?? στη λ?στα ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου σα?.

?λλοι τρ?ποι μετατροπ?? ε?ναι οι σελ?δε? πωλ?σεων ? landing pages τα δωρε?ν ebooks, τα β?ντεο μαθ?ματα και ?λλα.

Close

Το κλε?σιμο τη? π?ληση? ε?ναι πολ? σημαντικ?. Πρ?πει π?ση θυσ?α να βρε?τε τρ?που? οι πελ?τε? να αγορ?σουν και να πληρ?σουν. ?μα δεν φτ?νει ο πελ?τη? στο ταμε?ο, τ?τε κ?τι φτα?ει στο καν?λι πωλ?σεων που ?χετε φτι?ξει.

Delight

Το να ξεπερν?με τι? προσδοκ?ε? των πελατ?ν μα? ε?ναι κ?τι πρωτ?γνωρο ? ακ?μη και ?γνωστο για πολλ?? επιχειρ?σει?. ?μω? οι νικητ?? και τα καλ?τερα sites και blogs ε?ναι αυτ? που δ?νουν περισσ?τερα απ? ?τι ζητ?νε οι πελ?τε? σα?.

Inbound Marketing Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

1 Σχ?λιο. Leave new

 • Γιαννη σε ευχαριστω για αλλη μια φορα που μου μεταδιδει? τη? γνωση? σου με τον απλο σου τροπο.
  Σε ακουσα απο την αρχη και ειχα αποτελεσματα παραπανω απο τα επιθημητα.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍