ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

pouliste-apo-to-internet

Π?? να πουλ?σετε οτιδ?ποτε απ? το ?ντερνετ

Η τεχνολογ?α ?χει απλοποι?σει τη ζω? μα? και πλ?ον να αποκτ?σουμε το ηλεκτρονικ? μα? κατ?στημα δεν ε?ναι κ?τι μακριν? αλλ? αποτελε? την μ?νη λ?ση για να επιβι?σετε στην κρ?ση αλλ? και να δημιουργ?σετε ?να καινο?ριο καν?λι πωλ?σεων και διανομ??. Τα οφ?λη τη? διατ?ρηση? εν?? e-shop αντισταθμ?ζουν κατ? πολ? τη δουλει? που χρει?ζεται για να το συντηρ?σουμε, εν? η ανταμοιβ? ε?ναι πολλαπλ?σια ?μα το στ?σουμε σωστ?.

Οφ?λη απ? ?να ηλεκτρονικ? κατ?στημα

 1. Προσθ?τετε ?να καινο?ριο καν?λι διανομ?? στο ?δη υπ?ρχον φυσικ? καν?λι ?μα ε?στε ?δη επαγγελματ?α?. ?μα τ?ρα ξεκιν?τε στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν τ?τε το ηλεκτρονικ? κατ?στημα θα σα? βοηθ?σει να μεγιστοποι?σετε τα κ?ρδη σα?.
 2. Αποκτ?τε πρ?σβαση σε ν?ε? αγορ?? τη? Ελλ?δα? και του εξωτερικο? που δεν θα μπορο?σατε να προσεγγ?σετε διαφορετικ?. Για παρ?δειγμα στη δικ? μου περ?πτωση που παρ?χω υπηρεσ?ε? κατασκευ?? ιστοσελ?δων και SEO πρ?τη σελ?δα στη Google το 90% των πελατ?ν μου ε?ναι εκτ?? Λ?ρισα? που ε?ναι η τοπικ? μου αγορ?. Αυτ? ε?ναι το σωστ? αν αναλογιστε? κανε?? ?τι η Λ?ρισα ε?ναι μια αγορ? 250.000 κατο?κων και η Ελλ?δα ?χει ?να πληθυσμ? 11 εκατομμυρ?ων στον οπο?α δεν θα ε?χα ποτ? πρ?σβαση ?να δεν ε?χα το blog μου με ενσωματωμ?νο e-shop.
 3. Καλλιεργε?τε τη φ?μη σα? και τη θ?ση σα? ω? επαγγελματ?α? και ω? ειδικ?? στον τομ?α σα?. Το Personal Branding ε?ναι η πιο αποτελεσματικ? συνταγ? για να πουλ?σετε οτιδ?ποτε σε οποιονδ?ποτε απ? το ?ντερνετ. Φανταστε?τε οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? να σα? γνωρ?ζουν προσωπικ?, να σα? πα?ρνουν τηλ?φωνο και να ζητ?νε τη γν?μη σα? καθημεριν?.
 4. Χαμηλ?τερο κ?στο? λειτουργ?α? συγκριτικ? με τα φυσικ? καταστ?ματα. Δεν απαιτο?νται πια τα φυσικ? ?ξοδα λειτουργ?α? μια και τα ηλεκτρονικ? καταστ?ματα δεν ?χουν ενο?κιο και ?ξοδα ?πω? τα παραδοσιακ?.
 5. ?χετε ν?ε? ευκαιρ?ε? να πουλ?σετε καινο?ρια προ??ντα και υπηρεσ?ε? που δεν γιν?τανε πριν. Για παρ?δειγμα ε?ν ε?στε κτην?ατρο? μπορε?τε πλ?ον να πουλ?σετε και το βιβλ?ο σα? για τη φροντ?δα σκ?λων ηλεκτρονικ? απ? τη σελ?δα σα?.
 6. Δυνατ?τητα Λειτουργ?α? εκτ?? ωραρ?ου και σε 24ωρη β?ση. Αυτ? ε?ναι η βασικ? αρχ? για τη δημιουργ?α παθητικο? εισοδ?ματο?. Το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα λειτουργε? και παρ?γει για σα? εισοδ?ματα και τζ?ρο εν? εσε?? κοιμ?στε ? περν?τε χρ?νο με την οικογ?νεια.

Τι θα χρειαστε?τε για να δημιουργ?σετε το δικ? σα? e-shop:

 1. ?νομα χ?ρου. Για ελληνικ? ον?ματα προτιμ?στε το papaki.gr εν? για ?λα τα ?λλα ον?ματα επιλ?ξτε την godaddy με την σο?περ προσφορ? του 1 δολαρ?ου!
 2. Φιλοξεν?α ιστοσελ?δων σε ελληνικο?? servers. Για οικονομικ? φιλοξεν?α επιλ?ξτε την απ?στευτη προσφορ?? φιλοξεν?α? που παρ?χω μ?νο με 50€
 3. Εγκατ?σταση WordPress.
 4. Επιλογ? κατ?λληλου Θ?ματο? WordPress
 5. Απαρα?τητα plugins ? πρ?σθετα για το WordPress:

WP Simple Paypal Shopping cart: Το ευκολ?τερο πρ?σθετο για ηλεκτρονικ? κατ?στημα στην αγορ? σ?μερα για το WordPress.

 1. Λογαριασμ? Τραπ?ζη? Πειραι?? και χρεωστικ? κ?ρτα

7. Paypal account

 1. Φωτογραφικ? μηχαν? ? φωτογραφ?ε? με τα προ??ντα
 2. Microsoft Office Picture Manager (Πρ?γραμμα διαχε?ριση? Φωτογραφι?ν)

10. Google Analytics

 1. Email Marketing απ? 1 ευρ?. Στατιστικ?? ?χουνε δε?ξει ?τι το 80% των υποψ?φιων πελ?τε? σα? αγορ?ζουν απ? τη δε?τερη μ?χρι τη 12η φορ? που θα δο?νε μια φ?ρμα ? ?να προ??ν. Αυτ? η υπενθ?μιση ε?ναι πολ? σημαντικ? και πρ?πει να γ?νεται σε τακτ? χρονικ? διαστ?ματα για να σα? θυμο?νται.

Συμβουλευτε?τε του? ειδικο??

Μην αφ?νετε τ?ποτα στην τ?χη! Το ηλεκτρονικ? κατ?στημα δεν ε?ναι ε?κολη υπ?θεση, αφο? μπορε?τε να βγ?λετε μια μικρ? περιουσ?α απ? αυτ?.

Το πρ?το e-shop που ?φτιαξα το 2003 ?κανε τζ?ρο τον πρ?το χρ?νο λειτουργ?α? 150.000€! ? 50 εκατομμ?ρια δραχμ?? τ?τε! Κ?στισε 800 ευρ? περ?που και η απ?δοσ? του ?τανε 150.000€! Μιλ?με για 200.000% απ?δοση!

Συμβουλευτε?τε του? ειδικο??. Επικοινων?στε μαζ? μου ? καλ?στε στο 6972.364.387! Η πληροφ?ρηση ε?ναι πολ? σημαντικ? για να δημιουργ?σετε ?να πετυχημ?νο e-shop!

Απ?στευτη προσφορ? E-shop

Εκμεταλλευτε?τε τη μοναδικ? προσφορ? για να δημιουργ?σετε σ?μερα το ηλεκτρονικ? σα? κατ?στημα!

?Τι πα?ρνω απ? την απ?στευτη προσφορ? κατασκευ?? e-shop

Κατασκευ? βασικ?ν δυναμικ?ν ιστοσελ?δων και παραμετροπο?ηση του ηλεκτρονικο? σα? καταστ?ματο? με το θ?μα τη? επιλογ?? σα?

Επιπλ?ον περιλαμβ?νει:

 • Φιλοξεν?α Ιστοσελ?δων για ?να χρ?νο
 • Δωρε?ν ?νομα σε .com για ?να χρ?νο
 • Σ?νδεση με τρ?πεζε? και Paypal
 • Καταχ?ριση στη Google και Bing του χ?ρτη τη? ιστοσελ?δα? σα?
 • Δημιουργ?α προωθητικο? β?ντεο στο YouTube
 • Δωρε?ν αν?λυση SEO,? ανταγωνισμο? και λ?ξεων κλειδι?ν
 • Παρ?δοση σε 3 εργ?σιμε?
 • Εκπα?δευση 3 ?ρε? στην χρ?ση τη? ιστοσελ?δα? σα?

Προαιρετικ?:

 • Συμβ?λαιο συντ?ρηση? και αναν?ωση? ιστοσελ?δα?
 • Συμβ?λαιο SEO Πρ?τη Σελ?δα στι? μηχαν?? αναζ?τηση?
 • Μ?ρκετινγκ στα social media
 • Ηλεκτρονικ? Μ?ρκετινγκ και δημιουργ?α λ?στα? ηλεκτρονικο? πελατολογ?ου

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍