ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

find-your-market-niche

Π?? Να Βρε?τε Την Αγορ? Στ?χο Σα? Στο ?ντερνετ

Απ? την πρ?τη στιγμ? που ασχολ?θηκα με το ?ντερνετ π?σω στο 2000, ?να απ? τα μεγαλ?τερα ζητ?ματα που ε?χαμε πριν να κατασκευ?σουμε μια ιστοσελ?δα ?ταν το θ?μα τη?. Δεν ?ταν πρ?βλημα η αγορ?, η αγορ? υπ?ρχε και ?ταν δεδομ?νη, απλ? το θ?μα τη? ιστοσελ?δα? ? ο τρ?πο? προσ?γγιση? στο θ?μα ?ταν αμφιλεγ?μενο?. Πολλ? λ?θη συν?βαιναν σε αυτ?ν τον τομ?α και π?ρα πολ?? χρ?νο? δαπαν?θηκε σχετικ? με την λ?θο? ?ρευνα και του? λ?θου? τ?τλου? των ιστοσελ?δων και των blog.

Το θ?μα τη? πραγμ?τευση μα? σ?μερα ε?ναι π?? να βρε?τε την σωστ? αγορ? στ?χο στο ?ντερνετ και να επιλ?ξετε το σωστ? θ?μα για το blog σα? για να μπορ?σετε να βγ?λετε λεφτ? απ? το ?ντερνετ.

Επιλ?γοντα? Το Σωστ? Θ?μα Για το Blog Μου

Η διαδικασ?α επιλογ?? θ?ματο? για το blog σα? ε?ναι παρ?μοια με το να επιλ?ξει το μικροτμ?μα τη? αγορ?? που τη? ενδιαφ?ρει μια επιχε?ρηση. Με την ?ννοια μικροτμ?μα εννοο?με την αγορ? στ?χο?, ? market niche. Για το ποιο θ?μα? θα επιλ?ξετε να γρ?ψετε τα πρ?τα σα? ?ρθρα, θα επηρε?σει καθοριστικ? το μελλοντικ? σα? κοιν? και την αγορ? στ?χο σα?. Στο σημεριν? ανταγωνιστικ? τοπ?ο του παγκ?σμιου ηλεκτρονικο? εμπορ?ου, το περιεχ?μενο ε?ναι η κινητ?ριο? δ?ναμη π?σω απ? την επισκεψιμ?τητα και τι? ηλεκτρονικ?? αγοραστικ?? αποφ?σει?,? οπ?τε η επιλογ? θ?ματο? ε?ναι μια μεγ?λη πρ?κληση.

Σ?μερα θα σα? δ?σω μια απλ? απ?ντηση σε αυτ? την πρ?κληση, να σα? βοηθ?σω δηλαδ? να επιλ?ξετε ποιο θ?μα και ποια αγορ? στ?χο? ε?ναι η κατ?λληλη για εσ??. Χρησιμοποι? τη λ?ξη απλ? γιατ? η κατ?σταση μπορε? να γ?νει πολ? πολ?πλοκη ε?ν θ?λετε, μ?σα απ? απ?στευτε? αναλ?σει? λ?ξεων – κλειδι?ν, αν?λυση αγορ?? και ?λλου? αστ?θμητου? παρ?γοντε?.

Δυστυχ?? ?χω ανακαλ?ψει ?τι πολ?? κ?σμο? π?φτει στην παγ?δα τη? αν?λυση?-παρ?λυση? και δεν μπορε? εν τ?λει να π?ρει μ?α σωστ? απ?φαση. Πιο πολλ? δεδομ?να απλ?? δημιουργο?ν μια μεγαλ?τερη σ?γχυση . Πολλ?? φορ?? να γνωρ?ζει? λιγ?τερα ε?ναι καλ? πρ?γμα γιατ? σου δ?νει το πλεον?κτημα το προβαδ?σματο?. ?τσι μπορε?? να πα? ?νετα στο επ?μενο β?μα.

Αυτ? ε?ναι ιδια?τερα σημαντικ? σε ν?ου? επιχειρηματ?ε? του blog καθ?? και σε αναλυτικ?? προσωπικ?τητε?. Καθ?? το να προσπαθ?σει ?να? καινο?ριο? να μ?θει και να αφομοι?σει τ?σα πολλ? ν?α πρ?γματα για το ?ντερνετ μ?ρκετινγκ και για το πω? θα βγ?λει χρ?ματα απ? το ?ντερνετ σε τ?σο μικρ? χρονικ? δι?στημα ε?ναι πολ? δ?σκολο μια και η διαδικασ?α μπορε? να κρατ?σει και μ?νε?. Θα καθυστερ?σει λοιπ?ν το να ξεκιν?σει και θα χ?σει ?τσι πολ?τιμο χρ?νο και εμπειρ?α.

Το σημαντικ?τερο ?σω? που χρει?ζεται να μ?θετε πριν ξεκιν?σετε ?να θ?μα? ε?ναι το πω? θα βρ?σκετε τ?τοια θ?ματα ? αγορ?? που σα? ενδιαφ?ρουν.

Δεν λ?ω ?τι θα πρ?πει να βαδ?σετε στα τυφλ? και να εφαρμ?σετε το π?στευε και μην ερε?να, αλλ? θα πιστε?ετε εν? θα ερευν?τε παρ?λληλα.

Ευκαιρ?ε? Αναζ?τηση? Αγορ?? Στ?χου

Υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? ευκαιρ?ε? αναζ?τηση? και ε?ρεση? μια? πιθαν?? αγορ?? στ?χου. Κ?θε μ?ρα καινο?ριε? αν?γκε? δημιουργο?νται και χιλι?δε? ?νθρωποι αναζητ?νε στην Google τρ?που? για να καλ?ψουνε αυτ?? τι? αν?γκε?. Τ?ρα κ?λλιστα θα μπορο?σατε να μου πε?τε μακ?ρι να ε?μαστε η Google για να ξ?ραμε επακριβ?? τι θ?λουνε οι ?νθρωποι και ποιε? ε?ναι οι πιο δημοφιλ?? αναζητ?σει? στο ?ντερνετ γενικ?τερα.

Δυστυχ?? ?μω? δεν ε?στε η Google και γι αυτ? θα πρ?πει να βρε?τε ?λλου? τρ?που? αναζ?τηση? ηλεκτρονικ?ν αγορ?ν στ?χων. Μερικ?? απ? αυτ?? τι? ευκαιρ?ε? αναζ?τηση? πιθαν?ν αγορ?ν στ?χων ε?ναι οι εξ??:

  1. Τ?ση τη? εποχ??, δε?τε ποια ε?ναι γενικ?τερα η τ?ση τη? εποχ?? στα μη ηλεκτρονικ? μ?σα, τ?πο?, περιοδικ?, τηλε?ραση, διαφημιστικ?? επιγραφ??, περιοδικ? κτλ.

  2. Αναζ?τηση των πιο δημοφιλ?ν θεμ?των σε Φ?ρουμ και ηλεκτρονικ?? κοιν?τητε?. Ναι, τα ηλεκτρονικ? φ?ρουμ ?πω? το Warrior Forum ε?ναι παρ?γοντε? αναζ?τηση? και ε?ρεση? πιθαν?ν αγορ?ν στ?χων, μια και τα πιο δημοφιλ? θ?ματα συγκεντρ?νουν το ενδιαφ?ρον των χρηστ?ν και ?χουν τι? πιο πολλ?? αποστολ?? και απαντ?σει?.

  3. Google Keyword Tool

Το Google’s keyword tool ε?ναι ?να δωρε?ν εργαλε?ο και θα σα? δ?σει πλο?σια δεδομ?να απ? την εταιρε?α Google. Τα δεδομ?να αυτ? περιλαμβ?νουν μηνια?ε? αναζητ?σει? σε λ?ξει? κλειδι? τοπικ? και διεθν??. Επ?ση? περι?χει π?ρα πολλ? δεδομ?να για το τ? αναζητι?ται περισσ?τερο σ?μερα στο ?ντερνετ. Αξ?ζει τον κ?πο να δοκιμ?σετε το εργαλε?ο τη? Google. Ε?ναι π?ρα πολ? σημαντικ? να ξεκιν?σετε με αυτ? το εργαλε?ο και μετ? να κ?νετε οποιαδ?ποτε ?λλη κ?νηση.

Πολ? πιθαν? να σα? βοηθ?σει, πολ? πιθαν? να σα? μπερδ?ψει περισσ?τερο.? ?μα ?μω? μ?θετε να το χρησιμοποιε?τε σωστ?, τ?τε η δ?ναμ? του ε?ναι τερ?στια στο να ανακαλ?ψετε ν?ε? αγορ?? στ?χου?.

  1. Ευκαιρ?ε? στα κοινωνικ? μ?σα. Μια καλ? ιδ?α ε?ναι να ανιχνε?σετε πο?ε? σελ?δε? ?χουνε τη μεγαλ?τερη επισκεψιμ?τητα, συγκεντρ?νουν τα πιο πολλ? like, του? πιο πολλο?? οπαδο?? κτλ.

Δημιουργ?στε Αμ?σω? ?να Δοκιμαστικ? Blog Για Την Αγορ? Στ?χο

Αμ?σω? μ?λι? βρε?τε την αγορ? στ?χο, τα επ?μενα β?ματα ε?ναι καθοριστικ?:

  1. Πρ?τον θα πρ?πει να κ?νετε ?να καταιγισμ? ιδε?ν (brainstorming) για να καθορ?σετε με πο?ε? λ?σει? θα καλ?ψετε τη βασικ? αυτ? αν?γκη και μετ? να βρε?τε ποιο επιχειρηματικ? μοντ?λο blog μπορε? να εφαρμοστε?.

  2. Να δημιουργ?σετε αμ?σω? ?να αν?λογο blog, να το βγ?λετε στον α?ρα και να ξεκιν?σετε τη διαδικασ?α μ?ρκετινγκ.

  3. Να τεστ?ρετε την αγορ? στ?χο.

Αυτ? ε?ναι τα 3 βασικ? β?ματα εντελ?? αναφορικ? και στα οπο?α θα πρ?πει να εστιαστε?τε. Β?βαια ?λα αυτ? ?γιναν αυτ?ματα χωρ?? ιδια?τερη αν?λυση του ανταγωνισμο?, τη? βιομηχαν?α? και τη? συγκεκριμ?νη? αγορ??? στ?χου μ?νο και μ?νο για να σα? επισημ?νω ?τι στο ?ντερνετ τα εμπ?δια εισ?δου ε?ναι μηδενικ?.

Επειδ? ε?ναι τ?σο ε?κολο, απλ? και οικονομικ? να ξεκιν?σει κ?ποιο? ?να blog, το πιο αξι?πιστο για να δε?τε ?μα μια ιδ?α ? μια αγορ? στ?χο? ε?ναι πιασ?ρικη ε?ναι να την τεστ?ρετε.

Πολλ?? φορ?? η δρ?ση υπερπηδ?ει την αναμον? ? την αν?λυση. Και μ?νο μ?σω τη? δρ?ση? μπορε?τε να πετ?χετε οτιδ?ποτε στι? επιχειρ?σει?, στη ζω? και στα blog.

Αγορ? Στ?χο? Και Λ?ξει? Αναζ?τηση?

Οι λ?ξει? κλειδι? ? λ?ξει? αναζ?τηση? αν και ε?ναι πολ? σημαντικ??, ε?ναι πολ? δ?σκολο σε τελικ? αν?λυση να αποτελ?σουν βαρ?μετρο για να σα? κ?νουν να διαλ?ξετε ?να θ?μα.

Πρ?τον, γιατ? ακ?μα και να αποφασ?σετε ποιε? λ?ξει? κλειδι? σα? ενδιαφ?ρουν, ε?ναι πολ? δ?σκολο λ?γω του διεθν? ανταγωνισμο? να φιγουρ?ρετε πρ?τοι με αυτ?? τι? λ?ξει? κλειδι?. Επ?ση? οι λ?ξει? κλειδι? δεν μπορο?ν να καθορ?σουν ?λη την σελ?δα σα?. Ιδ?ω? ε?ν η σελ?δα σα? ε?ναι τερ?στια. Κατ? λ?θο? π?λι, πολλ?? σελ?δε? ασχ?των δημιουργο?ν λ?ξει? κλειδι? χωρ?? αυτο? που τι? ?φτιαξαν να το γνωρ?ζουν.

Δεν ε?ναι λοιπ?ν τελε?ω? αξι?πιστο το εργαλε?ο τη? Google για τι? λ?ξει? κλειδι?, το Google Keyword Tool δηλαδ? μια και ενδεχομ?νω? να περι?χει και πολλ? ?χνη θορ?βου.

?μω? ε?ναι αρκετ? χρ?σιμο ?ταν θ?λουμε να διακρ?νουμε το μ?γεθο? και συν?μα τη βιωσιμ?τητα τη? αγορ?? στ?χου μα?.

Προσωπικ? αν και ε?μαι ?νθρωπο? των αριθμ?ν ποτ? δεν τα π?γα καλ? με τ?τοιου ε?δου? εργαλε?α μια και μου ?ταν δ?σκολο να δω την απτ? χρησιμ?τητ? του?. Παρ?λαυτ? κατ?φερα να επιτ?χω στο ηλεκτρονικ? επιχειρε?v. ?ρα αν και εσε?? ?χετε παρ?μοιο πρ?βλημα, μην ανησυχε?τε, δεν σημα?νει ?τι δεν θα τα καταφ?ρετε!

Το Αγαπημ?νο Μου Εργαλε?ο Ηλεκτρονικ?? ?ρευνα?

Το αγαπημ?νο μου εργαλε?ο ηλεκτρονικ?? ?ρευνα? για θ?ματα γ?ρω απ? ν?ε? αγορ?? ? blog δεν ε?ναι ?λλο απ? οι ?διοι οι ?νθρωποι. ?λλωστε οι ?νθρωποι ε?ναι που δημιουργο?ν την κ?νηση στο ?ντερνετ.

Οι ?νθρωποι ε?ναι αυτο? που δημιουργο?ν τα στατιστικ?, τι? αν?γκε? και εν τ?λει τι? πηγ?? εισοδ?ματο? στο διαδ?κτυο.

Πηγα?νετε και βρε?τε που συχν?ζουν οι περισσ?τεροι ?νθρωποι στο ?ντερνετ και ρωτ?στε του? σχετικ? με τα ενδιαφ?ροντ? του?, μ?νο τ?τε θα ανακαλ?ψετε τι θ?λουν πραγματικ? και πω? θα μπορ?σετε να του? εξυπηρετ?σετε.

Αναζ?τηση Αγορ?? Στ?χου: Τ?χνη ? Επιστ?μη;

Πιθαν?? αυτ? το θ?μα να μην εξαντλε?τε με ?να ?ρθρο, αλλ? ε?ναι τ?σο μεγ?λο που θα πρ?πει μ?νοι σα? να φροντ?σετε να βρε?τε τρ?που? ε?ρεση? ν?ων αγορ?ν στ?χων.

Αυτ? που πρ?πει να κοιτ?ξετε και να παρατηρ?σετε στο ?ντερνετ ε?ναι συμπεριφορ??, επιθυμ?ε?, στ?χοι, κ?νητρα και ενδιαφ?ροντα των υποψ?φιων πελατ?ν σα?.

Μην ξεχν?τε η αναζ?τηση αγορ?? στ?χου δεν ε?ναι ε?ναι ?λυτο μυστ?ριο στυλ Χαρδαβ?λλα, απλ? ε?ναι τ?χνη και επιστ?μη μαζ?, ?πω? ε?ναι και το SEO.

Εμπρ?? λοιπ?ν ξεκιν?στε και καλ? επιτυχ?α.

Δωρε?ν Οδηγο? στο ?ντερνετ

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον?οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€?SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα?εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍