ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Ανεβε?τε στη Google με το HARO Help A Reporter Out-Πληροφορ?ε? για δημοσιογρ?φου?

Γεια σα? φ?λοι μου! Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του Paramarketing blog, www.comfrey-central.com, ειδικ?? στο SEO, στο internet marketing και στο π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet.

Στο σημεριν? β?ντεο θα μιλ?σουμε για το HARO, Help A Reporter Out που σημα?νει ?τι μ?σω των social media και του PR να γ?νετε γνωστο?, να ανεβε? το site σα? στην Google και να βγ?λετε λεφτ?.

Πριν προχωρ?σουμε, να κ?νετε εγγραφ? στο καν?λι μου αν σα? ?ρεσε το β?ντεο, να αφ?σετε το σχ?λιο σα? για να βοηθ?σετε κι ?λλου? χρ?στε? να το δυο, γιατ? ε?ναι παρ?γοντα? κατ?ταξη? στο YouTube και ειδικ? αυτ? που γ?νονται μ?σα σε ?να 24ωρο ?χι τα ξεχασμ?να μετ? απ? 10 χρ?νια, να κ?νετε like και να γραφτε?τε στο newsletter γιατ? κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να ενημερωτικ? δελτ?ο για το SEO εντελ?? δωρε?ν για το π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet και π?? να νικ?σετε τον ανταγωνισμ?.

Τι ε?ναι το HARO;

Π?με να δο?με τι ε?ναι το HARO, μην π?ει ο νου? σα? στο κακ?, επειδ? το HARO κ?νει αναγραμματισμ? στα ελληνικ? με τον Χ?ρο, μην π?ει ο νου? σα? στο κακ?.

Το HARO ε?ναι το ακρων?μιο του Help A Reporter Out στα αγγλικ?, στα ελληνικ? ε?ναι Βοηθ?στε ?ναν Δημοσιογρ?φο. Θα ?χετε παρατηρ?σει σ?μερα ?τι υπ?ρχουν χιλι?δε? ενημερωτικ? blog που ε?ναι πολ? δυνατ? στην Ελλ?δα το Huffington Post, News.gr, Cnn.gr, το Newsbeast, Ert προφαν?? και ?λλα blog, μα? ενδιαφ?ρουν ?λα τα ε?δη των μ?σων ακ?μη και η τηλε?ραση, γιατ? ?μα βγε?τε στον ANT1 ακ?μη και για 30’’ μπορε? να π?σει ο server σα? απ? την επισκεψιμ?τητα, να μπουν 25.000 ?τομα ταυτ?χρονα και να π?σει που σημα?νει ?τι θα π?ρετε π?ρα πολ? κ?σμο με τη μια, αλλ? μπορε?τε να συνεχ?σετε να το κ?νετε αυτ? κ?θε μ?να.

Τι θα πρ?πει να κ?νετε για να βοηθ?σετε ?ναν ρεπ?ρτερ;

Υπ?ρχουν χιλι?δε? site με ρεπ?ρτερ? που ψ?χνουν το ρεπορτ?ζ και υπ?ρχουν πολλ? ρεπορτ?ζ που ε?ναι πολ? χρ?σιμα και πολ? ενδιαφ?ροντα, ?πω? το SEO.

Πριν απ? κ?ποια χρ?νια μου ε?χε π?ρει συν?ντευξη το Documento news, ?ταν αντικειμενικ? το ρεπορτ?ζ, με ε?χε π?ρει ο δημοσιογρ?φο? απ? το Documento news σχετικ? με το SEO και μιλ?σαμε με 2 καθηγητ?? πανεπιστημ?ου ο ?να? απ? τη Γαλλ?α, ο ?λλο? απ? την Ελλ?δα.

Εν π?ση περιπτ?σει, το SEO ε?ναι μια επιστ?μη που εξελ?σσεται π?ρα πολ? γρ?γορα και αλλ?ζει π?ρα πολ? γρ?γορα αν?λογα με τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google.

?ταν μου π?ραν συν?ντευξη, εκε?νο τον μ?να ε?χα 50% α?ξηση γιατ? πολλο? μπ?καν στο site μου να δουν ποιο? ε?μαι.

Αυτ? δεν μετατρ?πηκε σε λεφτ?, δεν αυξ?θηκε η πελατε?α, γιατ? το κοιν? του Document news δεν ?ταν επιχειρηματ?ε?.

Δημιουργ?στε μια σελ?δα HARO, Help A Reporter Out

Εν π?ση περιπτ?σει, δεν μα? ενδιαφ?ρει τ?σο πολ? αυτ? αυτ? τη στιγμ?, μα? ενδιαφ?ρει σε δε?τερο στ?διο που θα βρο?με παρακ?τω. Πρ?πει να βρο?με δημοσιογρ?φο που να ενδιαφ?ρεται? για το θ?μα μα?, ?ρα πρ?πει να φτι?ξουμε μια σελ?δα HARO, ?πω? ?χω εγ? στη δικ? μου σελ?δα HARO, Help A Reporter Out, Βοηθ?στε ?ναν Δημοσιογρ?φο μ?σα στην ιστοσελ?δα μα? και να καλο?με ?λου? του? δημοσιογρ?φου?.

?λληνε? και ξ?νου?, μπορε? να ?χουμε site στο εξωτερικ? ασχ?τω? ελληνικ?? αγορ?? αλλ? και για την ελληνικ? αγορ?, οι οπο?οι μπορε? να θ?λουν να γρ?ψουν κ?τι για το θ?μα μα?.

Μπορε? να θ?λουν να γρ?ψουν για τσ?ντε?, ρο?χα, για το fashion blogging, μπορε? να γρ?ψουν για το ASMR, ?χω καν?λι ASMR, μπορε?τε να γραφτε?τε και σ’ αυτ? ?χει πολλ? πλ?κα.

Μην ακολουθ?σετε το παρ?δειγμα μου γιατ? θα παχ?νετε αλλ? ε?ναι π?ρα πολ? ωρα?ο και περ?εργο, ε?ναι μια ν?α τ?ση τη? αγορ?? που ξεκ?νησε μ?λι? το 2010, τ?ρα ?χει ?ρθει στην Ελλ?δα και ε?ναι ελ?χιστοι οι ?λληνε? ASMR Youtubers.

Ποια τα β?ματα για να κ?νουμε τη σελ?δα προορισμο? HARO:

  1. Κ?νουμε μια σελ?δα HARO στο site μα? στο WordPress,
  2. φτι?χνουμε μια φ?ρμα επικοινων?α? και
  3. ρωτ?με σε τι θα μπορο?σαμε να φανο?με χρ?σιμοι.

Μπορ? να μιλ?σω εγ? για παρ?δειγμα ω? ειδικ?? στο SEO, σχετικ? με τι? αλλαγ?? του αλγορ?θμου τη? Google, σχετικ? με το internet marketing, σχετικ? με το Facebook, σχετικ? με δι?φορα θ?ματα, π?? να φτι?ξουμε ?να site, σχετικ? με το local SEO, τι γ?νεται με του? χ?ρτε? τη? Google και ?λα αυτ? τα ενδιαφ?ροντα θ?ματα.

Η σελ?δα προορισμο? για το HARO θα πρ?πει να ε?ναι 1200 λ?ξει? το ελ?χιστο

haro_logo

Σ’ αυτ? θα πρ?πει να κ?νουμε λ?γο SEO, να γρ?ψουμε 1.200 λ?ξει? το ελ?χιστο για να μπορ?σουμε να βγο?με στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και αν ψ?χνει κ?ποιο? δημοσιογρ?φο? πληροφορ?ε? για το SEO, να τον βοηθ?σουμε με το SEO, να μα? στε?λει στην φ?ρμα επικοινων?α? ? να μα? π?ρει τηλ?φωνο και να φτι?χνουμε ρεπορτ?ζ γι αυτ?ν.

Αυτ? θα μα? βοηθ?σει να μπο?με σε π?ρα πολλ? ειδησεογραφικ? καν?λια στην Ελλ?δα, ειδησεογραφικ? blog στην Ελλ?δα, ακ?μη και στην τηλε?ραση. Τ?ρα αν θ?λουμε να το κ?νουμε πιο οργανωμ?να κι ?χουμε site που ε?ναι αγγλ?φωνο μπορο?με να μπο?με στο αντ?στοιχο Helpareporter.com του εξωτερικο?, αυτ? ε?ναι το αυθεντικ? HARO, κ?μερα σε μενα, ?χω και το link μ?σα στην περιγραφ?, ?πω? επ?ση? το ?χω και στο site μου ?να ?ρθρο για το HARO που θα το διαβ?σετε.

Μπορε?τε να μπε?τε στο Helpareporter.com που ?χει ?λου? του? δημοσιογρ?φου? που αναζητ?νε πηγ?? στο internet για να γρ?ψουν ?να ρεπορτ?ζ.

Ο δημοσιογρ?φο? ψ?χνει την πληροφορ?α αυτ? τη στιγμ? γιατ? καταγρ?φει την πληροφορ?α και ?μα δε?τε σε π?ρα πολλ? ντοκιμαντ?ρ και ρεπορτ?ζ πα?ρνουν τι? γν?με? των ειδικ?ν των γιατρ?ν, των δικηγ?ρων, των νομικ?ν, γι αυτ? αν ?χετε ?να οποιοδ?ποτε εξειδικευμ?νο site μπορε? να μπει κι αυτ? στα ν?α και να αποτελ?σει πηγ?.

Λοιπ?ν, στο HARO ?χει π?νω απ? 75.000 δημοσιογρ?φου? και bloggers που αναζητ?νε πηγ?? και π?νω απ? 1.000.000 πηγ??. Θα πρ?πει να εγγραφε?τε στο site, να πα?ρνετε την καθημεριν? λ?στα και να απαντ?τε αμ?σω?, εντ?? εικοσιτετρ?ωρου, γιατ? μετρ?ει η ταχ?τητα με ?να πιο formal letter στο email στον αντ?στοιχο δημοσιογρ?φο που ψ?χνει αυτ? την πηγ? που αποτελε?τε εσε?? σ?μερα.

Π?? μπορε? το HARO να σα? ανεβ?σει στη Google;

Θα σα? πω 3 βασικ? πρ?γματα.

  • Πρ?το, το HARO σα? ανεβ?ζει λ?γω backlinks γιατ? θα π?ρετε ?να link ω? πηγ?.
  • Δε?τερο, σα? ανεβ?ζει ω? citation, πηγ? χωρ?? link γιατ? η Google μετρ?ει το citation, δηλαδ? να αναφ?ρω το paramarketing ω? brand, σαν brand mention, σα? ανεβ?ζει στην Google.
  • Επ?ση?, το τρ?το που σα? ανεβ?ζει ε?ναι ?τι θα ?χετε περιεχ?μενο με το αντικε?μενο σα? σε ?λλα site και θα αποκτ?σετε προβολ?, θα δουν το site σα? ?λλα ?τομα τι? εικ?νε? σα?, τι? φωτογραφ?ε? σα?, το καν?λι σα? στο YouTube και θα μπορο?ν να ψ?ξουν ?μμεσα στο internet.

Αυτ? ε?ναι οι 3 βασικο? τρ?ποι. Το link, το mention και η προβολ? που θα π?ρετε στα ?λλα μ?σα που ?χουν μεγ?λη επισκεψιμ?τητα.

Αποτελε? το HARO παρ?γοντα κατ?ταξη?;

Η απ?ντηση ε?ναι ?χι, απλ? ε?ναι δωρε?ν δημοσι?τητα γιατ? ?λοι κυνηγ?με τη δημοσι?τητα σ?μερα ω? επαγγελματ?ε?, ειδικ? στο internet που ψ?χνουμε κ?τι για να γ?νει viral.

Οπ?τε, π?ρα απ? το HARO πρ?πει να ?χουμε κ?τι απ? π?σω μα? για να γ?νει viral.

Γ?νετε Viral με το HARO

paramarketing-help-a-reporter-low

Τι θα πει viral;

Να μπορ?σει δηλαδ? να διασκορπιστε? σαν τον ι?, δεν θα πω ποιον, ξ?ρουμε ?λοι, αλλ? να μην ε?ναι θανατηφ?ρο?, να ε?ναι ο ι?? του brand σα? που θα γ?νει γνωστ? στην Ελλ?δα και σε ?λο τον κ?σμο γνωστ? σε λ?γα λεπτ?.

Π?ρτε παρ?δειγμα π?ρα πολλ?? news stories απ? ?τομα που δεν υπ?ρχαν μ?χρι χθε? και ξαφνικ? του? ξ?ρει ?λο? ο κ?σμο?.

Π?ρτε για παρ?δειγμα ιστορ?ε? απ? μικρο?? μαθητ?? που ?καναν μια ανακ?λυψη, π.χ. ?ταν η Coca-Cola ?λλαξε τον τρ?πο που ανο?γει το κουτ?κι, την ανακ?λυψε ?να? μαθητ?? απ? την Αυστραλ?α αυτ? την πατ?ντα και την πο?λησε στην Coca-Cola, εκτ?? απ? δι?σημο?, ?γινε και πλο?σιο? την ?λλη μ?ρα.

?λα αυτ? ε?ναι π?ρα πολ? σπ?νια αλλ? εμπερι?χονται στην διαδικασ?α του PR, δηλαδ? το PR marketing περι?χεται στη διαδικασ?α του HARO και γενικ? ο πιο ε?κολο? τρ?πο? να δημοσιε?σετε το site σα? και να γ?νει γνωστ? και το personal name και το brand name σα? και να μαζ?ψετε ?τομα στη λ?στα σα? και στο καν?λι σα? στο YouTube και να π?ρετε τηλ?φωνα, αν ε?στε σε ?να κλ?δο π.χ. ασφαλιστ?? ? κ?ποια ?λλη εταιρε?α που θ?λει τηλ?φωνα πελατ?ν ? ν?α links ? ν?ου? πελ?τε?, ?λοι αυτο? επιζητ?νε τη δημοσι?τητα.

Αποκτ?στε δωρε?ν δημοσι?τητα με το Help A Reporter Out

Η δημοσι?τητα κοστ?ζει π?ρα πολ?, πιστ?ψτε με, ?να σποτ?κι να γυρ?σω και να πα?ξει στον ANT1 για ?να λεπτ?, θ?λω 1.200 ευρ?, μ?νο για 1 λεπτ? στον ANT1. Μ?νο για να σα? βγ?λουνε 1 καν?λι ? 1 site θ?λει 1.200 ευρ?.

Αν βρε?τε τρει? τ?τοιου? δημοσιογρ?φου? ε?ναι 3.600 οπ?τε πιστ?ψτε με αξ?ζει πολλαπλ?σια κ?θε λεπτ? που θα αφιερ?σετε για το δικ? σα? HARO για να ανεβε?τε στο SEO στη Google, να π?ρετε καινο?ργιου? πελ?τε?, καινο?ργια email, να φτι?ξετε τη λ?στα σα? και να αυξ?σετε τα ?σοδα σα?.

Αυτ? για το HARO, ?μα ε?στε δημοσιογρ?φο? μπορε?τε κατευθε?αν να κ?νετε click μ?σα στο Link, στη φ?ρμα επικοινων?α? και να επικοινων?στε μαζ? μα?. ?, τι θ?μα ?πτεται σχετικ? με το SEO, το internet marketing, το απαντ?ω εγ? προσωπικ? και θα χαρ? να συνεργαστ? με οποιονδ?ποτε δημοσιογρ?φο υπ?ρχει τη χ?ρα και στην Ελλ?δα και στο εξωτερικ?. !

Γραφτε?τε στο Καν?λι μου και και στο Newsletter μου

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

Αυτ? για σ?μερα,

Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του www.comfrey-central.com, ειδικ?? στο SEO, μην ξεχ?σετε να κ?νετε like, subscribe, να αφ?σετε σχ?λιο κ?τω στο β?ντεο, αφ?στε σχ?λιο μ?σα στο site και να γραφτε?τε στο newsletter μου, κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να ενημερωτικ? δελτ?ο για το SEO, το internet marketing και το π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet.

Αυτ?, τα λ?με την ?λλη Δευτ?ρα στι? 9, γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍