ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

happy-birthday-one-year

Happy Birthday: 1 Χρ?νο? ParaMarketing Blog!

Φ?λοι μου γεια σα?! Να σα? καλωσορ?σω με μια μ?ρα καθυστ?ρηση λ?γω πολ? μεγ?λου φ?ρτου εργασ?α? στο επετειακ? ?ρθρο! Σ?μερα στι? 1 Αυγο?στου 2014 κλε?νουμε ?να χρ?νο ParaMarketing! Χρ?νια μα? πολλ?!

?να? χρ?νο? μαζ?, 250 δημοσιε?σει? και περισσ?τερα απ? 163 β?ντεο!

Ξεκ?νησα αυτ? το blog πριν απ? ?να χρ?νο και εν? ?μουνα ακ?μα φαντ?ρο? στην Πρ?τη Στρατι? Λ?ρισα?. Μ?λι? ε?χα επιστρ?ψει απ? την τριτοκοσμικ? Ευρ?πη, μαζ? με τη γυνα?κα μου μετ? απ? μια περιπ?τεια υγε?α? που λ?γο κ?ντεψε να τη? στοιχ?σει τη ζω? στην Ευρ?πη των θεσμ?ν και στην Ευρ?πη των Λα?ν. Ευτυχ?? ?λα αυτ? αν?κουν στο παρελθ?ν σαν να ?ταν ?να? εφι?λτη?, ?να κακ? ?νειρο που δεν θα ξαναρθε?.

?τσι χωρ?? ?να ευρ? στη τσ?πη, επιστρ?φοντα? στην Ελλ?δα για να π?ω στο στρατ?, ?μενα στη μ?να μου με τη γυνα?κα μου προσωριν?, μ?χρι να βρο?με τι θα κ?νουμε και φυσικ? να τελει?σω τη θητε?α μου.

?θελα ?μω? μ?σα μου να κ?νω κ?τι δικ? μου. ?μω? ?θελα να ε?ναι μια επιχε?ρηση που να μου αρ?σει να την κ?νω κ?θε μ?ρα και να χα?ρομαι για αυτ?ν.

Αγ?ρασα ?να ελληνικ? domain, γιατ? εδ? και 2 χρ?νια ε?χα ?να αντ?στοιχο αγγλικ? ParaMarketing blog,που ?μω? δεν μου απ?φερε τ?ποτα σε ?σοδα. Και εν? ?μουνα ακ?μα φαντ?ρο? στην πρ?τη Στρατι?, ?κατσα και ?γραψα ?να μνημει?δη ?ργο, το Λεφτ? στο ?ντερνετ. ?ναν οδηγ? 30 σελ?δων για το πω? να βγ?λει κ?ποιο? λεφτ? απ? το ?ντερνετ!

?θελα να μεταφ?ρω ?λε? τι? γν?σει? που ε?χα στο ?ντερνετ και στο μ?ρκετινγκ στην ελληνικ? αγορ?, αλλ? δεν ?ξερα ακριβ?? πω?. Στο π?σω μ?ρο? του μυαλο? μου ε?χα ω? στ?χο να βγ?λω λεφτ? απ? το ?ντερνετ, δουλε?οντα? αποκλειστικ? απ? το σπ?τι και μ?νο. Μετ? απ? περιπ?τεια μερικ?ν μην?ν τα κατ?φερα και βρ?κα τον τρ?πο!

Αυτ? που με ?κανε να πετ?χω ?τανε η π?στη στον εαυτ? μου και η σκληρ? δουλει?!

Το ParaMarketing σε αριθμο??!

Σε ?να χρ?νο ?μουνα πολυγραφ?τατο? και πολ? εργατικ??! Ορ?στε τα κατορθ?ματα μου σε αριθμο??:

  • 250 δημοσιε?σει?
  • 1900 σελ?δε?
  • 163 β?ντεο
  • 75 εγκαταστ?σει? WordPress
  • 990 συνδρομητ?? στη λ?στα μου
  • 4.475 followers στο twitter
  • 3 Οδηγο? με τρει? σειρ?? β?ντεο μαθημ?των
  • 3 ολικ? redesign στο blog μου

Και ο λογαριασμ?? ανεβα?νει καθημεριν?!

?να μεγ?λο ευχαριστ? σε ?λου? εσ?? του? φανατικο?? αναγν?στε? μου που με δ?νεται καθημεριν? κ?νητρο για να δημοσιε?σω συν?χεια καινο?ριο, ποιοτικ?, μοναδικ? περιεχ?μενο!

?μα ακ?μα δεν ε?στε συνδρομητ??, τ?τε μην χ?νετε ?λλο χρ?νο και γ?νετε συνδρομητ?? εντελ?? δωρε?ν σ?μερα!

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? ?πω? το ?χετε καταλ?βει και ?λοι σα? ε?ναι η σκληρ?, καθημεριν? εργασ?α γ?ρω απ? το ?ντερνετ. Εδ? και ?να χρ?νο εργ?ζομαι καθημεριν? στο blog μου και σε ?λα τα ?λλα ?ργα που ?χω για λογαριασμ? πελατ?ν. Μετ? απ? ?να χρ?νο σκληρ?? δουλει?? η τ?χη μου ?χει χαμογελ?σει.

Πολλο? νομ?ζουν ?τι ε?μαι κωλ?φαρδο? που βλ?πω την επιχε?ρηση μου να ανεβα?νει. Εγ? του? απαντ?ω ?τι ?σο πιο σκληρ? δουλε?ω, τ?σο πιο πολ? κωλ?φαρδο? γ?νομαι.

Η φιλοσοφ?α τη? επιτυχ?α? π?σω απ? το ParaMarketing Blog

Η φιλοσοφ?α τη? επιτυχ?α? π?σω απ? το ParaMarketing Blog ε?ναι απλ?. Καταρχ?? να σα? ενημερ?σω απ? την αρχ? ?τι δεν υπ?ρχουν μυστικ? και παρακ?μψει? στην επιτυχ?α.

?θελα να κ?νω την δικ? μου ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση τ?που ?ντερνετ μ?ρκετινγκ που ?μω? να ?χει τα παρακ?τω χαρακτηριστικ?:

1. Να ε?ναι διαχρονικ?

?θελα να ?χω ?να προ??ν και μια υπηρεσ?α ? μια αγορ? που να μην γνωρ?ζει κρ?ση και να ?χει συνεχ?? ?νθιση. Να μην υπ?κειται σε διακυμ?νσει? και διεθν?? τ?σει? ? εποχικ?τητα και αυτ? ε?ναι το ?ντερνετ και ?λε? οι παρελκ?μενε? υπηρεσ?ε? SEO και Web Design.

2. Να ?χει τα ελ?χιστα δυνατ? ?ξοδα

Η βασικ? αρχ? think big, bugdet small. Δηλαδ? σκεφτε?τε μεγ?λα, προγραμματ?στε ?μω? για μικρ? ?ξοδα. Δεν ?θελα να π?ρω τα ρ?σκα του παρελθ?ντο? με γραφε?α και υπαλλ?λου? και επιχειρ?σει? με χιλι?δε? ευρ? ?ξοδα το μ?να.

?θελαν να ?χω μια επιχε?ρηση χωρ?? ρ?σκο και χωρ?? πολλ? ?ξοδα για να μπορ?σει να ε?ναι βι?σιμη και να λειτουργε? α?ναα και αυτ?ματα.

3. Να γ?νεται απ? το σπ?τι

Προτιμο?σα την ?νεση του σπιτιο? μου, να μπορ? με ?να σ?λτο να φτ?νω απ? το κρεβ?τι στο γραφε?ο μου και να μπορ? να τρ?ω και να π?νω το καφεδ?κι μου στον δικ? μου ?νετο περιβ?λλον που θα ?χω διαμορφ?σει απ? το σπ?τι μου.

4. Να βασ?ζεται στο ελκυστικ? μ?ρκετινγκ

Δεν ?θελα με καν?ναν λ?γο να κ?νω τα ?δια λ?θη του παρελθ?ντο?. Δεν ?θελα να πηγα?νω εγ? στον πελ?τη, να τον ψ?χνω με το αμ?ξι τη στιγμ? που το κ?στο? των μετακιν?σεων ε?ναι απαγορευτικ?. Επ?ση?, το γεωγραφικ? εμπ?διο ε?ναι και αυτ? απαγορευτικ? ?μα βασ?ζομαι στην προσ?γγιση τετ α τετ με τον πελ?τη.

Επειδ? η ?δρα μου ε?ναι στη Λ?ρισα ?τανε πολ? δ?σκολο να βασ?ζομαι χωρ?? το ?ντερνετ σε μια πανελλ?νια ? παγκ?σμια εμβ?λεια.

Πρ?τον γιατ? δεν μου φτ?νει ο χρ?νο? και δε?τερον γιατ? κοστ?ζει πολ?. ?πρεπε να βρω πελ?τε? αποκλειστικ? απ? το ?ντερνετ και να του? ελκ?σω μ?σω ?ντερνετ με τεχνικ?? μαγνητικο? μ?ρκετινγκ και μ?νο. ?χι τηλ?φωνα, ?χι ραντεβο? επ? ραντεβο?.

?πρεπε να βρω ?ναν τρ?πο να τοποθετ?σω τον εαυτ? μου ω? ειδικ? μπροστ? στα μ?τια των πελατ?ν μου και να βρω ?ναν τρ?πο να του? γρ?ψω στη λ?στα μου. ?πρεπε να γ?νω ?να? μ?γο? του Personal Branding για αυτ? και ?πω? βλ?πετε ?χω διαμορφ?σει σε τ?τοιο βαθμ? προσωπικ?? προβολ?? το blog μου.

Ε?χα παρακολουθ?σει τα τελευτα?α χρ?νια π?ρα πολλ? σεμιν?ρια και webinar αμερικ?νικων εταιρει?ν που ε?χαν εφαρμ?σει με επιτυχ?α το μαγνητικ? μ?ρκετινγκ στην ουσ?α πουλ?ντα? α?ρα και ε?χαν απ?στευτα αποτελ?σματα. Το θ?μα ?τανε πω? να κ?νω και εγ? το ?διο.

5. Να ε?ναι αφορολ?γητη

?θελα η επιχε?ρηση μου να ε?ναι αφορολ?γητη στην ελληνικ? επικρ?τεια και ?τσι επ?λεξα να κ?νω μια εταιρε?α στη Βουλγαρ?α που να παρ?χει ηλεκτρονικ?? υπηρεσ?ε?.

Δεν ?θελα επ’ ουδεν? λ?γω να ξανακ?νω ?ναρξη στην εφορ?α στην Ελλ?δα για να πληρ?νω την εγκληματικ? οργ?νωση που μα? χρεοκ?πησε και μα? ?φερε τ?σα δειν?. ?μουνα πεπεισμ?νο? μ?χρι το κ?καλο ?τι ποτ? δεν θα ξαναεπαν?λαβα τα λ?θη του παρελθ?ντο?. – αυτ? το ?χω πει 5 φορ?? μ?χρι τ?ρα, ακ?μα τσο?ζει!

Αυτ? το λ?ω που ε?μαι στο κλε?σιμο μια? παλι?? επιχε?ρηση? που π?γε ?πατη και με ?βαλε μερικ?? χιλι?δε? ευρ? μ?σα στην εφορ?α και στο ΤΕΒΕ. ?τσι δεν ?θελα και δεν θ?λω να ξαναακο?σω για πρ?γματα ?πω? ?ναρξη, εφορ?α, ενο?κια, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κτλ.

Η θα ε?ναι αφορολ?γητη ? με ελ?χιστη φορολογ?α 10% και ?ξοδα λειτουργ?α? στη Βουλγαρ?α ? τ?ποτα. Και αυτ? ε?ναι ν?μο? απαρ?βατο? για μ?να και τα παιδι? μου.

6. Να ε?ναι ?πειρα επεκτ?σιμη, να μην βασ?ζεται στην φυσικ? μου παρουσ?α

Ο χρ?νο? ε?ναι το πολυτιμ?τερο αγαθ? και το πρ?βλημα με το χρ?νο ε?ναι ?τι δεν αποθηκε?εται και ε?ναι και πεπερασμ?νο?. ?θελα να ?χω χρονικ? ελευθερ?α και ανεξαρτησ?α για να μπορ? να ζω και να μην ε?μαι σκλ?βο? τη? επιχε?ρηση? μου, ?πω? π?ρα πολλο? μικροεπιχειρηματ?ε? σ?μερα.

?θελα το εισ?δημα μου να μην εξαρτ?ται απ? τον χρ?νο εργασ?α? μου αποκλειστικ?, αλλ? να απ? την αξ?α που παρ?χω στου? πελ?τε? μου.

Ακ?μα δεν το ?χω καταφ?ρει ολοκληρωτικ? αυτ? τη στιγμ?, αλλ? ε?μαι στην πορε?α υλοπο?ηση? και αυτο? του στ?χου.

7. Να μην ?χω συναιτ?ρου?

?να απ? τα αδ?νατα σημε?α μου ?τανε οι συν?ταιροι μου. Μετ? απ? 15 χρ?νια πολλ?ν συνεταιρισμ?ν, ο μοναδικ?? τελικ? που επωφελ?θηκε απ? τον συνεταιρισμ? ?τανε μ?νο οι ?λλοι.

Αυτ? ?πρεπε να σταματ?σει. ?πρεπε να με?νω μ?νο? μου και να ξεριζ?σω μερικ? περιοριστικ? πιστε?ω που με οδ?γησαν στην απ?κτηση συν?ταιρων. Το περιοριστικ? πιστε?ω ?τανε ?τι δεν π?στευα στον εαυτ? μου ?τι θα τα καταφ?ρω μ?νο? μου και για αυτ? χρειαζ?μουνα και ?ναν ακ?μη ψηφιακ? κηφ?να να με βοηθ?ει και να με εμψυχ?νει.

Απ? τι στιγμ? που αποφ?σισα να κ?νω τα π?ντα για να πετ?χω μ?νο? μου και να πιστ?ψω στον εαυτ? μου και στι? ικαν?τητε? του κατ??100%, τ?τε η ?δια η π?στη μου ?γινε αυτοεκπληρο?μενη προφητε?α.

Αποφασ?στε να πετ?χετε και πιστ?ψτε στον εαυτ? σα? και στι? δυνατ?τητε? σα? απ?λυτα και στο 100%. Τ?τε μ?νο θα π?ρετε τι? σωστ?? αποφ?σει? και θα κ?νετε ?λε? τι? απαρα?τητε? διορθ?σει? για να εκπληρ?σετε ?λα τα ?νειρα σα?.

Ακ?μα και σ?μερα δ?χομαι πολλ?? προτ?σει? για συνεργασ?ε? απ? ?τομα που δεν ?χουν παρ? μ?νο να ωφεληθο?ν απ? μ?να. ?λα αυτ? τα βλ?πω σαν χ?σιμο χρ?νου και με μηδενικ? ?φελο?. Προσοχ? στι? σειρ?νε? και σε ?λου? του? επ?δοξου? που θα προσπαθ?σουν να σα? εκμεταλλευτο?ν.

8. Να ?χω ελε?θερο ωρ?ριο και να ε?μαι ανεξ?ρτητο?

Σ?μερα σηκ?θηκα στι? 10 και μισ?, σχεδ?ν ?πω? και κ?θε μ?ρα το ωρ?ριο μου το οπο?ο ε?ναι και λ?γο ελε?θερο ξεκιν?ει απ? το πρω? και π?ει μ?χρι το βρ?δι με μερικ? διαλε?μματα για να φ?ω, να π?ω π?λη και να μαγειρ?ψω, να π?ω για ψ?νια κτλ.

Κανε?? δεν θ?λω να με απαγορ?ψει το πρ?γραμμα μου, ο?τε να μου το αλλ?ξει και δεν κ?νω καμ?α υποχ?ρηση σε αυτ?. ?χω παρατηρ?σει ?τι αποδ?δω καλ?τερα ?ταν δουλε?ω στο δικ? μου ωρ?ριο, παρ? στο ωρ?ριο που μου ?χει επιβληθε?.

9. Να αφ?σω κ?τι π?σω μου που να με?νει

Μ?χρι τ?ρα, εδ? και 15 χρ?νια δο?λευα για λογαριασμ? ?λλων (συνα?τεροι, κρ?το?, αφεντικ?). Μ?νο κατ? επ?φαση ?μουνα επιχειρηματ?α? ? ελε?θερο? επαγγελματ?α?. Ω? αποτ?λεσμα αυτ?? τη? εκμετ?λλευση? ?τανε ποτ? μ?χρι τ?ρα να μου ?χει με?νει κ?τι.

Μ?νο η πικρ?α των λαθ?ν και των π?τρινων χρ?νων που π?ρασα.

?τανε καιρ?? να κεφαλαιοποι?σω τα λ?θη μου και να κ?νω κ?τι δικ? μου που να μου με?νει σε μ?να και να αφ?σω κ?τι και στα παιδι? μου.

Ξ?ρω πω? π?ρα πολλο? ταυτ?ζεστε με μ?να και σ?γουρα σκ?φτεστε το ?διο, για αυτ? σα? το λ?ω απ? τα β?θη τη? καρδι?? μου, τ?ρα ε?ναι η ?ρα να κ?νετε τη δικ? σα? ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση!

Interest και Internet Lifestyle

Μετ? απ? ?να χρ?νο, κατ?φερα να αποκτ?σω το δικ? μου internet lifestyle ?πω? το ?χω φανταστε? και σχεδι?σει. Ε?μαι τελε?ω? ανεξ?ρτητο? και αυτ?νομο? και αυτ?ρκη? και ?τσι ?χω μ?θει τα τελευτα?α χρ?νια. Επ?ση? ε?μαι και πολ? ευτυχισμ?νο? και μου αρ?σει αυτ? που κ?νω.

Η δουλει? μου ε?ναι η ?δια το internet lifestyle και μου επιτρ?πει να χα?ρομαι μετ? απ? πολ? καιρ? τη ζω? και ?λε? τι? χαρ?? τι? στην Λ?ρισα ?που και μ?νω.

Μπορε?τε να δε?τε μερικ? στιγμι?τυπα απ? το ?ντερνετ lifestyle που σα? λ?ω στο παρακ?τω β?ντεο: Αποκτ?στε το δικ? σα? internet lifestyle με το δικ? σα? blog!

Σα? ευχαριστ? ?λου? εσ?? που με υποστηρ?ζετε ?να χρ?νο! Αφ?στε τα σχ?λια σα? στο κ?τω μ?ρο? του ?ρθρου και κ?ντε και ?να like ? share στο Facebook!

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

2 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍