ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

10000 ranking factors google

H Google παραδ?χεται ?τι ?χει 10.000 παρ?γοντε? αναζ?τηση? ?ναντι 1.000 τη? Bing

Μπορε? ο αλγ?ριθμο? αναζ?τηση? να ?χει π?νω απ? 200 παρ?γοντε? αναζ?τηση? αλλ? κ?θε ?να? απ? αυτο?? ?χει ?λλου? 50 υποπαρ?γοντε? ? 50 μεταβλητ??.

Αυτ? ε?χε παραδεχθε? χρ?νια πριν στο online marketing conference Pubcon ο επικεφαλ?? τη? ομ?δα? antispam τη? Google Matt Cutts.

Με ?λλα λ?για η Google και οι μηχανικο? λογισμικο? τη? χρησιμοποιο?ν π?νω απ? 10.000 παρ?γοντε? αναζ?τηση? για να κατατ?ξουν μια ιστοσελ?δα στον δε?κτη αποτελεσμ?των τη? Google!

Ε?ναι οι 200 παρ?γοντε? μ?θο? ? αλ?θεια;

Αν και η ?δια η Google δεν ?χει δημοσιε?σει ποιοι ε?ναι οι 200 σημαντικ?τεροι παρ?γοντε? αναζ?τηση? γιατ? του? θεωρε? επτασφρ?γιστο μυστικ?, οι κ?κλοι του SEO στην Αμερικ? ?χουν προσπαθ?σει επαλειμμ?να να μαντ?ψουν αυτο?? του? 200 παρ?γοντε?!

Στην ουσ?α οι 200 παρ?γοντε? ?χουνε προ?λθει απ? χρ?νια δοκιμ?ν και λαθ?ν στα εργαστ?ρια των εταιρει?ν βελτιστοπο?ηση?.

Μ?σα απ? συνεχε?? εικασ?ε? και απ? ατ?ρμονε? διαδικασ?ε? δοκιμ?ν και λαθ?ν οι ειδικο? του SEO ?χουν οδηγηθε? στο να ξεχωρ?σουν 200 παρ?γοντε? SEO που εικ?ζεται ?τι συμμετ?χουν στον αλγ?ριθμο τη? Google.

Η εξακρ?βωση ?τι αυτο? οι 200 παρ?γοντε? χωρ?ζονται σε ?λλου? 50 υποπαρ?γοντε? ?καστο? ?ρχεται να προσθ?σει ακ?μα μεγαλ?τερη πολυπλοκ?τητα στο θ?μα βελτιστοπο?ηση ιστοσελ?δων που ο?τω? ? ?λλω? ?τανε ?δη πολ?πλοκο και πριν.

10.000 σ?ματα που επηρε?ζουν τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση?

Οι 10.000 υποπαρ?γοντε? του αλγορ?θμου τη? Google μπορε? και να θεωρηθο?ν ω? σ?ματα για να επιτρ?ψουν σε μια ιστοσελ?δα να αν?βει περισσ?τερο στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

?τσι πολλ?? φορ?? μπορε? και να ακο?τε ?τι το like ε?ναι ?να δυνατ? σ?μα (social signal) αν?δου μια? ιστοσελ?δα? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

Σε αντ?θεση με τη Google, η ανταγωνιστικ? εταιρε?α Bing ?χει μ?λι? 1.000 σ?ματα στον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? και για αυτ? θεωρε?ται ποιο φτωχ?? και ?χι τ?σο ακριβ?? ?σο τη? Google.

Η τ?ση στο μ?λλον ε?ναι αυτ? τα 10.000 σ?ματα να αυξηθο?ν και να προστεθο?ν περισσ?τερα, κυρ?ω? ν?α σ?ματα κατ?ταξη? μια? ιστοσελ?δα? που θα επηρε?σουν κυρ?ω? την σχετικ?τητα και την σημαντικ?τητα μια? αναζ?τηση? στο ?ντερνετ.

Αναμ?νεται πω? κ?ποια παλι? σ?ματα θα καταργηθο?ν ? θα αποκτ?σουν μικρ?τερη αξ?α, εν? ν?α σ?ματα θα εισαχθο?ν και θα π?ρουν ?να μικρ? μερ?διο απ? την π?τα των παραγ?ντων αναζ?τηση? τη? Google.

Για να μην χ?νετε τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στον χ?ρο των μηχαν?ν αναζ?τηση? αλλ? και για να ανεβ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο SEO newletter μου.

Δε?τε περισσ?τερα για τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση? τη? Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍