ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

200 RANKING FACTORS GOOGLE SEO-1

Google και οι 200 παρ?γοντε? SEO: Η πλ?ρη? λ?στα

Περιεχ?μενα

?λοι γνωρ?ζουμε τον περιβ?ητο αλγ?ριθμο τη? Google και του? π?νω απ? 200 παρ?γοντε? που επηρε?ζουν τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

Για πρ?τη φορ? στην Ελληνικ? γλ?σσα σα? παρουσι?ζω ?λου? του? παρ?γοντε? του αλγορ?θμου τη? Google.

Το ξ?ρω ?τι πολλο? απ? σα? θα διαφων?σετε, ?λλα δεν θα το πιστ?ψετε, αλλ? αυτο? ε?ναι και οι 200!

Επ?ση? ?θελα απ? καιρ? να απομυθοποι?σω τον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? Google, γιατ? το εδοξ?σθει κρυπτ?μενο? πρ?πει να σταματ?σει και ?λη η ηλ?θια παραφιλολογ?α και η πλεον?ζουσα βλακε?α για το SEO και τη Google πρ?πει να φτ?σει στο τ?λο? τη?. ?τσι ω? φωστ?ρα? του ?ντερνετ και του SEO, σα? στερ? εν?? απ? τα μεγαλ?τερα μυστ?ρια τη? ανθρωπ?τητα?: ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ GOOGLE!

Απολα?στε τον! Πριν απ? αυτ? ?μω? θα ?θελα να σα? πω λ?γα λ?για για μ?να? και τη δουλει? μου και μετ? λ?γα λ?για για την Google.

SEO Expert Guru του Internet

Ποιο? ε?μαι; Για σα? που με βλ?πετε πρ?τη φορ?, ?σω? να με θεωρε?τε κ?ποιον αστε?ο ?νθρωπο του ?ντερνετ και τη? τεχνολογ?α?, ?πω? ?λοι οι ?λλοι. ?μω?, μετ? απ? λ?γα κλικ στο blog μου να σα? κ?νουν να αλλ?ξετε γν?μη.

Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ?χω σπουδ?σει οικονομικ? και μ?ρκετινγκ στο Λονδ?νο. Ε?μαι ορκωτ?? λογιστ??, ACCA, ορκωτ?? manager CMA και ?χω και Μ?στερ στη Διο?κηση Επιχειρ?σεων ? αλλι?? MBA. Απ? το 2000 ασχολο?μαι με την κατασκευ? ιστοσελ?δων και το SEO επαγγελματικ?.

Το δυνατ? μου σημε?ο ε?ναι να φτι?χνω site που βγα?νουν πρ?τα στη Google!

Κ?ποιοι με λ?νε guru του ?ντερνετ ? του SEO. ?τσι ο guru σα? καλλιτ?χνη? πρ?πει να ε?ναι απομυθοποιημ?νο? στο κοιν? του. Για αυτ? αποφ?σισα να σα? δε?ξω μια φωτογραφ?α εν? ξυρ?ζομαι για να δε?τε ?τι ε?μαι ?νθρωπο? σαν και σε σα?, απλ? ξ?ρω καλ? το SEO, το μ?ρκετινγκ, τα Social Media. Το δυνατ? μου σημε?ο ε?ναι να φτι?χνω site που βγα?νουν πρ?τα στη Google!

Ποια ε?ναι η Google;

POS-DOULEVEI-GOOGLE-SEO

H Google ε?ναι μια απ? τι? μεγαλ?τερε? εταιρε?ε? διαδικτυακ?ν υπηρεσι?ν.

Iδρ?θυκε απ? τον Λ?ρρυ Π?ιτζ και τον Σεργκ?ι Μπριν το 1996, ?ταν αυτο? κ?νανε το διδακτορικ? στο Πανεπιστ?μιο Στ?νφορντ. Στι? 4 Σεπτεμβρ?ου του 1998 η Google ?γινε ιδιωτικ? εταιρ?α. Στι? 19 Αυγο?στου του 2004 ?γινε η δημ?σια εγγραφ? τη? εταιρ?α? στο χρηματιστ?ριο. Ο στ?χο? τη? ε?ναι να οργαν?σει ?λε? τι? πληροφορ?ε? του κ?σμου και να τι? κ?νει παγκ?σμια διαθ?σιμε?. To 2006 η Google μετ?φερε τα κεντρικ? τη? γραφε?α στο Mountain View τη? Καλιφ?ρνια, τα οπο?α ονομ?ζονται Googleplex.

Η ταχε?α αν?πτυξη τη? επιχε?ρηση? απ? τη στιγμ? τη? ?δρυση τη? προκλ?θηκε απ? μια αλυσ?δα προ??ντων, συγχωνε?σεων και συνεργασι?ν π?ρα απ? τη μηχαν? αναζ?τηση? τη? Google. Προσφ?ρει λογισμικ? συμπεριλαμβανομ?νου email το Gmail, σου?τα αποθ?κευση? σε Cloud Computing Google Drive, και social media Google +. Η εταιρ?α ηγε?ται τη? αν?πτυξη? του λειτουργικο? συστ?ματο? για κινητ?? συσκευ?? και κινητ? τηλ?φωνα Android. Η Google μετακινε?ται ?λο και περισσ?τερο σε υλικ? τηλεπικοινωνι?ν: συνεργ?ζεται με μεγ?λου? κατασκευαστ?? ηλεκτρονικ?ν για την παραγωγ? των συσκευ?ν Nexus και εξαγ?ρασε την Μοτορ?λα τον Μ?ιο του 2012.

Σ?μερα η μηχαν? αναζ?τηση? Google ε?ναι μια απ? τι? δημοφιλ?στερε?, και οι φρ?σει? ?κ?νω google?, ?γκουγκλ?ρω?, ?γκουγκλ?ζω?,??google it? ? ?μπα?νω στον γκο?γκλη? ε?ναι συν?νυμε? με το ?ψ?χνω για πληροφορ?ε? στο ?ντερνετ?. Αντ?στοιχα, στην αγγλικ? γλ?σσα το ρ?μα “to google” ?χει αποκτ?σει πλ?ον ταυτ?σημη ?ννοια με το ρ?μα ?αναζητ??, και, πρ?σφατα, το ?διο ρ?μα προστ?θηκε στο αγγλικ? λεξικ? Merriam-Webster με ?λα τα παρ?γωγ? του (to google > googling > googled).

?ρευνε? αγορ?? ?δειξαν ?τι τον Απρ?λιο του 2007, η Google αν?λαβε την πρωτοκαθεδρ?α ω? η διασημ?τερη εταιρ?α παγκοσμ?ω?, εκτοπ?ζοντα? ?τσι τη Microsoft.

H Ιστορ?α τη? Google

To Google ξεκ?νησε τον Ιανουαρ?ου του 1996 ω? ερευνητικ? πρ?γραμμα απ? τον Λ?ρρυ Π?ιτζ και τον Σεργ?ι Μπριν ?ταν ?καναν και οι δ?ο το διδακτορικ? του? στο Πανεπιστ?μιο Στ?νφορντ στο Στ?νφορντ τη? Καλιφ?ρνια.

Εν? οι συμβατικ?? μηχαν?? αναζ?τηση? κατ?τασσαν τα αποτελ?σματ? του? μετρ?ντα? π?σε? φορ?? οι ?ροι αναζ?τηση? εμφαν?ζονταν στην σελ?δα, οι δ?ο του? δημιο?ργησαν ?να καλ?τερο σ?στημα που αν?λυε τι? σχ?σει? μεταξ? των ιστοσελ?δων. Ον?μασαν τη ν?α τεχνολογ?α PageRank, η οπο?α καθ?ριζε τη συν?φεια μια? ιστοσελ?δα? απ? τον αριθμ? και τη σημαντικ?τητα των σελ?δων που οδηγο?ν π?σω σε αυτ?ν.

Ον?μασαν τη μηχαν? αναζ?τησ?? του? Google. Η λ?ξη ?Google? προ?λθε απ? αναγραμματισμ? τη? λ?ξη? ?Googol?, τον μαθηματικ? ?ρο που εισ?γαγε ο Milton Sirotta για τον αριθμ? 10100 που γρ?φεται: ?1 ακολουθο?μενο απ? 100 μηδενικ??. Με τον ?ρο αυτ?ν η Google επιθυμε? να υποδηλ?σει την αποστολ? τη? εταιρ?α? να οργαν?σει το τερ?στιο πλ?θο? πληροφορι?ν του ?ντερνετ.

Στην αρχ? το Google ?τρεχε στην ιστοσελ?δα του Πανεπιστημ?ου Στ?νφορντ, με τα domain google.stanford.edu και z.stanford.edu. Το ?νομα domain για την Google κατοχυρ?θηκε στι? 15 Σεπτεμβρ?ου του 1997 και δημιουργ?θηκε η εταιρ?α στι? 4 Σεπτεμβρ?ου του 1998. Ε?χε ω? β?ση το γκαρ?ζ μια? φ?λη? του? στο Μ?νλο Παρκ τη? Καλιφ?ρνια.

H Google και το Googleplex

google-200-factors-seo

Το Googleplex ε?ναι τα κεντρικ? τη? Google, αφο? ?λε? οι λειτουργ?ε? τη? μηχαν?? αναζ?τηση? εμπν?ονται και υλοποιο?νται μ?σα σ’ αυτ? το κτ?ριο.

Το ?νομα ?χει διπλ? συμβολισμ?:

  1. αποτελε? λογοπα?γνιο του αριθμο? googol (10100)
  2. ε?ναι συνθετικ? των λ?ξεων Google και complex (=συγκρ?τημα), σε μια πιο γλωσσολογικ? ερμηνε?α.

Το καινο?ργιο κτ?ριο που παραδ?θηκε στην Google ειδικ? διαμορφωμ?νο για τι? αν?γκε? τη? εταιρε?α?, βρ?σκεται στο Mountain View τη? Καλιφ?ρνια. Οι συνθ?κε? εργασ?α? χαρακτηρ?ζονται απ? τι? καλ?τερε? που ?χουν εφαρμοστε? σε εταιρε?ε?, αφο? η Google ?χει προνο?σει για ?λε? τι? αν?γκε? των εργαζομ?νων, ?πω? ε?ναι η ξεκο?ραση, τα τακτικ? διαλε?μματα σε ειδικ? διαμορφωμ?νου? χ?ρου? ? ακ?μη και η ?παρξη παιδ?τοπου για την φ?λαξη των παιδι?ν των εργαζομ?νων.

Μιλ?με για το επ?γειο παρ?δεισο του εργαζομ?νου, τι δημ?σιο και χαζ? θ?λουμε στην Ελλ?δα, σαν τη Google πουθεν?!

Το ?ρθρο αυτ? ε?ναι δανεισμ?νο απ? την Wikipedia και ελαφρ?? τροποποιημ?νο απ? μ?να. Ευτυχ?? που υπ?ρχει και στα Ελληνικ?.

 

Παρ?γοντε? Domain Name

seo-blogging

1. Ηλικ?α Domain Name: Σε αυτ? το β?ντεο, ο Matt Cutts μα? ενημερ?νει:

“Η διαφορ? μεταξ? εν??? domain 6 μην?ν και εν?? που ε?ναι εν?? ?του? δεν ε?ναι και πολ? μεγ?λη!”.

Με ?λλα λ?για χρησιμοποιο?ν την ηλικ?α του domain name, αλλ? δεν ε?ναι τ?σο σημαντικ?.

2. Keyword στο Top Level Domain: Το top level domain ε?ναι ?σα ?χουν κατ?ληξη .com και ?λε? τι? ?λλε? και δεν ε?ναι subdomains. Δεν σα? δ?νει πια την προ?θηση που ?δινε παλι?τερα. Αλλ? ακ?μα το exact match δουλε?ει ακ?μα και σ?μερα και πολλ? sites εμφαν?ζονται στην πρ?τη σελ?δα τη? Google λ?γω domain name. Δε?τε το ?ρθρο:?SEO tip 5: ?νομα χ?ρου-λ?ξη κλειδ?

3. Το Keyword ω? η πρ?τη λ?ξη στο Domain: Οι πανελ?στε? του συνεδρ?ου SEOMoz’s 2011 Search Engine Ranking Factors συμφ?νησαν ?τι κ?θε domain name που ξεκιν?ει με τη λ?ξη κλειδ? ?χει ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα απ?ναντι στα sites τα οπο?α ? δεν ?χουν καθ?λου τη συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ? στο domain name του? ? την ?χουν στη μ?ση ? στο τ?λο?.

4. Χρ?νο? εγγραφ?? του Domain Name: Μια απ? τι? πατ?ντε? τη? Google υπαγορε?ει:

“Πολ?τιμα και ν?μιμα? domains names ( ον?ματα χ?ρου) συχν? ε?ναι κατοχυρωμ?να και προπληρωμ?να για πολλ? χρ?νια προκαταβολικ?, εν? παρ?νομα ? μη σοβαρ? sites χρησιμοποιο?ν domain names με τον ελ?χιστο χρ?νο κατοχ?ρωση?. ?τσι η ημερομην?α λ?ξη? του ον?ματο? χ?ρου στο μ?λλον μπορε? να χρησιμοποιηθε? ω? μ?σο πρ?βλεψη? τη? νομιμ?τητα? του domain name”.

5. Keyword στο Subdomain Name: Το παραπ?νω SEOMoz π?νελ (τ?ρα ονομ?ζεται Moz απ? SEOMoz), συμφ?νησε ακ?μα ?τι το? keyword στο subdomain, βοηθ?ει να αυξηθε? η θ?ση σα? στη Google.

6. Ιστορικ? απ? το Domain name: ?να site με πολλ?? μεταβολ?? στην ιδιοκτησ?α? (φα?νεται μ?σω του whois) ? πολλ?? πα?σει? και επανεκκιν?σει? στη λειτουργ?α του, μπορε? να οδηγ?σει στη ματα?ωση των παλι?ν links απ? την Google.

7. Exact Match Domain: ΤαExact match domains σα? δ?νουν αυτ?ν την προ?θηση που χρει?ζεστε στο site σα?. ?μω? αν το site σα? εξακολουθε? να ε?ναι χαμηλ?? ποι?τητα? τ?τε ?σω? π?σετε θ?μα του? EMD update τη? Google. Δε?τε περισσ?τερα για το exact match domain στο β?ντεο: SEO tip 5: ?νομα χ?ρου-λ?ξη κλειδ?

8. Δημ?σιο και ?χι?Private WhoIs: Η ιδιωτικ? εγγραφ? του domain name ?σω? να ε?ναι δ?ιγμα ?τι προσπαθε?τε να αποκρ?ψετε κ?τι. Ο Matt Cutts ?χει τον?σει προηγουμ?νω?? στην Pubcon το 2006:

“…?ταν κ?ποιο? κοιτ?ει το whois των ιδιοκτητ?ν των domain names, ?λα ?χουν το “whois privacy protection service” δηλαδ? την προστασ?α ιδιωτικ?ν δεδομ?νων. Αυτ? ε?ναι ασυν?θιστο.? …Να ?χει? την προστασ?α δεδομ?νων δεν ε?ναι κακ?, αλλ? ?ταν συνδυ?ζει? ?λου? του? δι?φορου? αυτο?? spamming παρ?γοντε? μεταξ? του?, αντιλαμβ?νεσαι ?τι πρ?κειται για ?να διαφορετικ? ε?δο? webmaster απ? ?τι αυτο? που ?χουν ?να ? δ?ο site.”

9. Ιδιοκτ?τη? domain name με προηγο?μενη ποιν? απ? τη Google: H Google ?χει μν?μα ελ?φαντα! ?μα κλ?σετε μπροστ? τη? δεν θα το ξεχ?σει ποτ?! Αυτ? θα πει ηλεκτρονικ? φακ?λωμα.

10. Εθνικ?? Καταλ?ξει? Ονομ?των: ?χοντα? μια εθνικ? κατ?ληξη στο Domain σα? (.cn, .gr, .pt, .ca)? βoηθ?ει το site σα? να αν?βει στα εθνικ? αποτελ?σματα αυτ?? τη? χ?ρα? …αλλ? σα? περιορ?ζει στα διεθν? αποτελ?σματα. Βασικ? δεν γνωρ?ζω να σα? πω ε?ν ισχ?ει και το αντ?θετο. Μ?χρι στιγμ?? δεν ?χω παρατηρ?σει κ?τι τ?τοιο σε διεθν? ον?ματα.

On Page SEO – Παρ?γοντε? Εντ?? Σελ?δα?

google-200-factors-seo

11. Keywords στο Title Tag: Ο τ?τλο? τη? σελ?δα? ε?ναι το δε?τερο σημαντικ? σημαντικ? πρ?γμα απ? ?ποψη περιεχομ?νου τη? σελ?δα? σα? μετ? απ? το περιεχ?μενο τη? σελ?δα? σα?. ?τσι στ?λνει ?να πολ? ισχυρ?? on-page SEO σ?μα στη Google.

12. Ο τ?τλο? τη? σελ?δα? σα? ξεκιν?ει με τη λ?ξη κλειδ?: Σ?μφωνα με δεδομ?να τη? πρ?ην SEOMoz, οι τ?τλοι τη? σελ?δα? που ξεκιν?νε με τι? λ?ξει? κλειδι? τε?νουν να αποδ?δουν περισσ?τερο στη Google γενικ?τερα.

13. Το Keyword στο Description Tag: ?λλο ?να σ?μα σχετικ?τητα?. ?χι τερ?στια? σημασ?α?, αλλ? ακ?μα κ?νει τη διαφορ?.

14. Το Keyword στον τ?τλο H1: Το H1 tags ε?ναι σαν τον δε?τερο τ?τλο τη? σελ?δα? σα? και στ?λνει ακ?μα ?να ισχυρ? σ?μα σχετικ?τητα? στην Google. Δε?τε περισσ?τερα σε?? αυτ?ν τη μελ?τη συσχετισμο? – correlation

15. Το Keyword σα? ε?ναι η πιο συχν? λ?ξη ? φρ?ση στο κε?μενο: Η πυκν?τητα τη? λ?ξη? κλειδ? ε?ναι ?να? παρ?γοντα? σχετικ?τητα?. Πρ?πει να σημει?σω ?τι η Google μετρ?ει δ?ο παρ?γοντε? στην κατ?ταξη μια? ιστοσελ?δα?: την σχετικ?τητα και την ποι?τητα ? τη σημαντικ?τητα του site, blog, e-shop.

16. Το μ?γεθο? των ?ρθρων και των Σελ?δων:? Το περιεχ?μενο με περισσ?τερε? λ?ξει? μπορε? να καλ?ψει ?να μεγαλ?τερο ε?ρο? περιεχομ?νου και λ?ξεων κλειδι?ν απ? ?τι μικρ?τερα κε?μενα. Σ?μφωνα με μια σχετικ? ?ρευνα τουSERPIQ ?χει βρεθε? ?τι τα ?ρθρα με 2.500 περ?που λ?ξει? βγα?νουν πρ?τα στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?. Δε?τε περισσ?τερα: content length correlated with SERP position.

17. Πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν: ?χι τ?σο σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO ?σο παλι?τερα, η Google εξακολοθε? να προσμετρ?ει την πυκν?τητα των λ?ξεων κλειδι?ν. Π?νω απ? το 4,5 % ?μω? μπορε? να σα? βλ?ψει.

18. Latent Semantic Indexing Keywords στο Περιεχ?μενο ? (LSI): Τα LSI keywords βοηθ?νε την Google να εξ?γει το σημειωτικ? ν?ημα των λ?ξεων με περισσ?τερα απ? ?να ν?ημα. Για παρ?δειγμα η λ?ξη Αρχ? ?χει πολλ? νο?ματα, σημα?νει την εκκ?νηση, την εξουσ?α, το κρ?το? κτλ. Το LSI πιθαν?? να ενεργε? και σαν σ?μα ποι?τητα? για την Google.

19. LSI Keywords στον Τ?τλο και στα Description Tags: ?πω? και με το περιεχ?μενο τη? ιστοσελ?δα? σα?, LSI keywords στα meta tags πιθαν?? να βοηθ?νε τη? Google να ξεδιακρ?νει τα συν?νυμα. ?τσι λειτουργε? σαν σ?μα σχετικ?τητα?.

20. Χρ?νο? φ?ρτωση? τη? Σελ?δα? σε HTML: Η Google και η Bing χρησιμοποιο?ν το χρ?νο φ?ρτωση? σαν παρ?γοντα SEO. Οι αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? μπορο?ν να βρο?νε τον απ?λυτο χρ?νο φ?ρτωση? τη? σελ?δα? σα? σε σ?γκριση με τα αρχε?α και το μ?γεθο? τη?.

21. Διπλ? Περιεχ?μενο: Ιδανικ? δ?δυμο περιεχ?μενο στο ?διο το site, ακ?μα και με μικρ?? διαφορ?? μπορε? να επηρε?σει αρνητικ? επηρε?σει αρνητικ?? την εμφ?νιση του site σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

22. Rel=Canonical: ?ταν χρησιμοποιηθε? σωστ? μπορε? μα αποτρ?ψει τη Google απ? το να θεωρ?σει το site σα? διπλο? περιεχομ?νου. Αυτ? συμβα?νει κυρ?ω? στα παλι? site με την χρ?ση του www ? παρ?λειψ? του. Πλ?ον δεν χρει?ζεται.

23. Χρ?νο? φ?ρτωση? τη? σελ?δα? σα? μ?σω του Chrome: Η Google ?σω? να χρησιμοποι?σει τον Chrome και τα δεδομ?να που συλλ?γει για λογαριασμ? τη? για να καθορ?σει το χρ?νο φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

24. Image Optimization ? βελτιστοπο?ηση των εικ?νων: Οι εικ?νε? στη σελ?δα σα? στ?λνουν στι? μηχαν?? αναζ?τηση? σημαντικ? μην?ματα σχετικ?τητα? απ? το ?νομα αρχε?ου, alt text, title, description και caption ? λεζ?ντα.

25. Συχν?? ενημερ?σει? περιεχομ?νου: Το Google Caffeine update ευνοε? το πρ?σφατα ανανεωμ?νο περιεχ?μενο, ειδικ? για αναζητ?σει? με ημερομην?α λ?ξη?. Για να ενισχ?σει τη σημαντικ?τητα αυτο? του παρ?γοντα, η Google εμφαν?ζει την ημερομην?α δημοσ?ευση? στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

26. Μ?γεθο? των ενημερ?σεων περιεχομ?νου: Το μ?γεθο? και το β?θο? των αλλαγ?ν σε ?να site μετρ?ει πιο πολ? απ? το να προσθ?σω μ?νο μερικ?? λ?ξει?.

27. Ιστορικ? των ενημερ?σεων: Π?σο συχν? ανανε?νεται το site σα?; ?σω? για αυτ? τα wordpress blogs τα π?νε γενικ? καλ?τερα απ? ?λα τα ?λλα sites; Κ?νετε ημερ?σιε?, εβδομαδια?ε?, μηνια?ε? ? ετ?σιε? ενημερ?σει?;? Η συχν?τητα των αλλαγ?ν πα?ζει ρ?λο με το φρ?σκο περιεχ?μενο που αναζητ? και επιβραβε?ει η Google.

28. Εμφ?νιση του Keyword στην Αρχ?: Το να ?χετε το? keyword να εμφαν?ζεται στι? πρ?τε? 100 λ?ξει? του περιεχομ?νου ε?ναι ?να ενισχυμ?νο σ?μα σχετικ?τητα?.

29. Το Keyword στα H2, H3 Tags: Το να ?χετε το keyword σα? να εμφαν?ζεται στου? υποτ?τλου? των H2 και H3 μεγ?θου? ε?ναι ?να πιο αδ?ναμο μα σημαντικ? σ?μα σχετικ?τητα?. Το? SEO Moz π?νελ συμφωνε? και σε αυτ?ν τον παρ?γοντα.

30. Η σειρ? των Λ?ξεων Κλειδι?ν: ?να ακριβ?? τα?ριασμα τη? λ?ξη? κλειδ? με αυτ? που αναζητ?νε οι χρ?στε? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?? θα π?ει καλ?τερα σε σ?γκριση με διαφορετικ? σειρ?. Για παρ?δειγμα SEO TIPS και TIPS SEO. ?να site βελτιστοποιημ?νο για το SEO TIPS θα π?ει καλ?τερα με αυτ?ν τη λ?ξη κλειδ? ?ταν κ?ποιο? ψ?χνει τη λ?ξη SEO TIPS. Αυτ? ε?ναι μια καλ? απ?δειξη ?τι η ?ρευνα λ?ξεων κλειδι?ν ε?ναι ?ντω? πολ? σημαντικ?.

31. Ποι?τητα των Εξερχ?μενων Συνδ?σμων: Πολλο? γκουρο? του SEO πιστε?ουν ?τι το να συνδ?ονται με authority sites στ?λνουν αν?λογα σ?ματα ποι?τητα? στη Google. Απλο?στερα, προσ?ξτε με ποιου? συνδ?εστε!

32. Θ?μα των Εξερχ?μενων Συνδ?σμων: Σ?μφωνα με την SEO Moz, οι μηχαν?? αναζ?τηση? μπορε? να χρησιμοποι?σουν το περιεχ?μενο των sites με τα οπο?α συνδ?εστε ω? ?να σ?μα σχετικ?τητα?. Για παρ?δειγμα, ε?ν ?χετε μια σελ?δα σχετικ? με αυτοκ?νητα και συνδ?εστε με μια σελ?δα με τρ?φιμα, μπορε? να δε?ξει στη Google ?τι ?χετε σχ?ση με αυτοκ?νητα που κουβαλο?ν τρ?φιμα ? ?τι ?χετε σχ?ση με τρ?φιμα και ?χι με αυτοκ?νητα.

33. Γραμματικ? και ορθογραφ?α: Κατ?λληλη γραμματικ? και ορθογραφ?α ε?ναι σ?μα ποι?τητα?. Ωστ?σο ο επικεφαλ?? καταπολ?μηση? του Spam τη? Google Matt Cutts ?δωσε αν?μεικτε? απαντ?σει? το 2011? στο αν ?ταν ? ?χι σημαντικ?? παρ?γοντα? SEO.

34. Syndicated Content: Ε?ναι το περιεχ?μενο σα? πρωτ?τυπο ? το τραβ?τε μ?σω RSS; Αν αντιγρ?φεται ? υποκλ?πτεται απ? κ?που αλλο? πιθαν?ν να καταλ?γει μαζ? με το πρωτ?τυπο στον λεγ?μενο Supplemental Index τη? Google.

35. Χρ?σιμο Συμπληρωματικ? Περιεχ?μενο – Supplementary Content: Σ?μφωνα με μια δημοσ?ευση τη? Google σχετικ? με τα κριτ?ρια ποι?τητα? , χρ?σιμο συμπληρωματικ? περιεχ?μενο ε?ναι μια ?νδειξη τη? ποι?τητα? τη? σελ?δα? και κατ?πιν Google ranking. Παραδε?γματα περιλαμβ?νουν μετατροπε?? συναλλ?γματο?, υπολογιστ?? δ?σεων δανε?ων και βιβλ?α συνταγ?ν.

36. Αριθμ?? των Εξερχ?μενων Links: Πολλ? dofollow εξερχ?μενα links ?σω? να βλ?ψουν το? PageRank του site. To PageRank μπορε? να σα? ανεβ?σει ? να σα? κατεβ?σει θ?σει? στη Google.

37. Πολυμ?σα ? Multimedia: Εικ?νε?, β?ντεο και ?λλα μ?σα δρουν επικουρικ? ω? σ?μα? ποι?τητα?.

38. Αριθμ?? εσωτερικ?ν links που οδηγο?ν σε μια σελ?δα του Site σα?: Ο αριθμ?? των εσωτερικ?ν συνδ?σμων προ? σε μ?α σελ?δα του site σα? δε?χνουν τη σημαντικ?τητα αυτ?? τη? σελ?δα?.

39. Ποι?τητα των εσωτερικ?ν link που δε?χνουν στη σελ?δα: Εσωτερικ? links απ? authority pages εντ?? του domain σα? ?χουνε μεγαλ?τερη επ?δραση απ? σελ?δε? με χαμηλ? ? καθ?λου PR. Αυτ? υποδηλ?νει ?τι κ?θε σελ?δα μ?σα στο site σα? ?χει και διαφορετικ? PageRank.

40. Σπασμ?να ? Broken Links: ?χοντα? π?ρα πολλ? broken links σε ?να site, μπορε? να υποδηλ?νει ?τι ε?ναι ?να παρατημ?νο ? εγκαταλειμμ?νο site. Σ?μφωνα με τι? οδηγ?ε? ποι?τητα? τη? Google, τα broken links ε?ναι αρνητικ?? παρ?γοντα? ποι?τητα? μια? ιστοσελ?δα?.

41. Ευαν?γνωστο κε?μενο: Δεν υπ?ρχει καμι? αμφιβολ?α ?τι η Google υπολογ?ζει και προσμετρ?ει το επ?πεδο ε?κολη? αν?γνωση? στα webpages. 33% των site με βασικ? επ?πεδο αν?γνωση? εμφαν?ζονται στα αποτελ?σματα τη? Google. 59% με μ?σο επ?πεδο και 8% με αν?τερο ? εξειδικευμ?νο.

Με το τι κ?νουν με τι? πληροφορ?ε? που συλλ?γουν οι αρ?χνε? τη? Google ε?ναι αρκετ? συζητ?σιμο. Πολλο? ισχυρ?ζονται ?τι ?να βασικ? επ?πεδο αναγνωσιμ?τητα? θα βοηθ?σει το site σα? να αν?βει γιατ? θα απευθ?νεται στι? μ?ζε? και θα γ?νει δημοφιλ?? απ? το πλατ? κοιν?. Σ?μφωνα με το Linchpin SEO το επ?πεδο αναγνωσιμ?τητα? ?τανε ?να? παρ?γοντα? SEO που ξεχ?ριζε τι? ποιοτικ?? ιστοσελ?δε? απ? αυτ?? που ?ταν μ?λοι περιεχομ?νου! Αλ?θω Content!

42. Affiliate Links: Τα Affiliate links απ? μ?να του? δεν θα βλ?ψουν τα αποτελ?σματα σα?. Αλλ? αν ?χετε π?ρα πολλ? ο? αλγ?ριθμο? τη? Google μπορε? να σα? δε?ξει το κακ? του πρ?σωπο.

43. HTML errors/WC3 validation: Π?ρα πολλ? HTML errors ? κακογραμμ?νο? κ?δικα? μπορε? να ε?ναι ?να δε?γμα εν?? site κακ?? ποι?τητα?. Εν? ακ?μα παραμ?νει αμφ?ρροπο, γιατ? η Google καταπ?νει πολλ? λ?θη στον κ?δικα, π?ρα πολλο? στο SEO πιστε?ουνε ?τι το WC3 validation ε?ναι ?να απειροελ?χιστο σ?μα που δεν λαμβ?νεται υπ?ψη.

44. Σελ?δα απ? ?να Domain με Authority: ?λοι οι ?λλοι παρ?γοντε? σταθερο? ? ceteris paribus? οι σελ?δε? των οπο?ων τα domains που ε?ναι high authority θα τα π?νε καλ?τερα απ? τι? ?λλε? σελ?δε?.

45. Το PageRank τη? σελ?δα? -?χι ?λου του site: Δεν συσχετ?ζεται τ?λεια με τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? το PR τη? εσωτερικ?? σελ?δα?. Γενικ? μιλ?ντα? σελ?δε? με υψηλ?τερο PR τα π?νε καλ?τερα απ? σελ?δε? με χαμηλ?τερο PageRank.

46. Μ?κο? του URL: Το Search Engine Journal σημει?νει ?τι URL με τερ?στιο μ?κο? μπορε? να σα? ρ?ξουν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Σε αυτ? η Google διαφωνε? μια και ο αλγ?ριθμο? τη? μπορε? να διαβ?σει και URLs με 700 χαρακτ?ρε?! Το ν?ημα ?μω? ε?ναι ?τι ?σο πιο κοντ? το URL τ?σο πιο ε?κολο στη χρ?ση του.

47. URL Path: Μια σελ?δα εγγ?τερα στην αρχικ? σελ?δα, σ?γουρα τα π?ει καλ?τερα απ? μια καταποντισμ?νη στα β?θη του site σα?. Φροντ?στε το sitemap σα?, η ιεραρχικ? δομ? του site σα? να ε?ναι ρηχ? και πλατ?.

48. Ανθρ?πινη Παρ?μβαση στα SERPs: Αν και?ποτ? δεν επιβεβαι?θηκε, η Google ?χει ?δη πατεντ?ρει ?να σ?στημα που επιτρ?πει τον ανθρ?πινο παρ?γοντα χειροκ?νητα να επηρε?σει τα SERPs, τα search engine result pages, τα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?! Φρ?κη!

49. Page Category – Κατηγορ?α Σελ?δα? ? ?ρθρου: Η κατηγορ?α στην οπο?α η σελ?δα εμφαν?ζεται ε?ναι ?να σ?μα σχετικ?τητα?. Μια σελ?δα η οπο?α αν?κει σε μια κατηγορ?α σχετικ? με ?να θ?μα κοντ? στη λ?ξη κλειδ? πα?ρνει π?ντου? σχετικ?τητα?.

50. WordPress Tags ? Ετικ?τε? WordPress: Τα Tags ε?ναι χαρακτηριστικ? γνωρ?σματα του WordPress και δ?νουν ?να τ?νο σχετικ?τητα?.? Σ?μφωνα με το εκπληκτικ? blog Yoast.com:

“O μ?νο? τρ?πο? που βελτι?νεται το SEO στο WordPress ε?ναι ?τι σχετ?ζεται αυτ? το ?ρθρο του περιεχομ?νου με ?λλα σχετικ? ?ρθρα ? posts”

Για να προσθ?σω και την ταπειν? μου πε?ρα, τα WordPress tags εμφαν?ζονται και στη αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google, γιατ? ε?ναι σελιδοποιημ?να. Παρ?δειγμα: http://www.comfrey-central.com/tag/wordpress-seo/!

51. Το Keyword στο URL: ?να ακ?μα σημαντικ? σ?μα σχετικ?τητα?.

52. URL String:? Οι κατηγορ?ε? στο URL string διαβ?ζονται απ? την Google και μπορε? να παρ?χουν ?να θεματικ? σ?μα για το τι περιλαμβ?νει η σελ?δα.

53. Πηγ?? και παραπομπ??: Η χρ?ση πηγ?ν και παραπομπ?ν ?πω? κ?νουν οι ακαδημα?κο? στι? διατριβ??, ?σω? να ε?ναι ?να σ?μα ποι?τητα?. Οι οδηγ?ε? ποι?τητα? τη? Google Quality υπαγορε?ουν ?τι καλ? ε?ναι να χρησιμοποιο?με παραπομπ?? ?ταν αυτ?? ε?ναι σημαντικ??.

54. Λ?στε? με τελε?ε? και αριθμο??: Η σωστ? μορφοπο?ηση του κειμ?νου βοηθ?ει στον αναγν?στη να εμπεδ?σει καλ?τερα το περιεχ?μεν? μα?. Η Google συμφωνε? και προτιμ?ει το σωστ? μορφοποιημ?νο κε?μενο με τελε?ε? και αριθμο??.

55. Προτεραι?τητα τη? σελ?δα? στο XML Sitemap: η προτεραι?τητα που λαμβ?νει η σελ?δα ξεχωριστ? στο XML sitemap μπορε? να επηρε?σει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? σα?.

56. Π?ρα πολλ? εξερχ?μενα links: Παρμ?νο απευθε?α? απ? την Google: “ Μερικ?? σελ?δε? ?χουνε π?ρα πολλ? εξερχ?μενα links τα οπο?α διακ?πτουν τη ρο? τη? σελ?δα απ? το κ?ριο Περιεχ?μενο. ”

57. Ποσ?τητα των ?λλων Keywords που το Site ?χει: Ε?ν το site ? η σελ?δα σα? ?χει δι?φορα ?λλα keywords? μπορε? να στ?λνει ?να σ?μα ποι?τητα? στη Google.

58. Ηλικ?α Σελ?δα?: Αν και η Google προτιμ?ει το φρ?σκο περιεχ?μενο, μια παλαι?τερη σελ?δα η οπο?α ανανε?νεται συχν? μπορε? να ξεπερ?σει τι? νε?τερε?.

59. Φιλικ? προ? τον χρ?στη Layout: Η σελ?δα με το καλ?τερο σχεδιασμ? που φανερ?νει ?λο το περιεχ?μενο απ? την αρχ? ε?ναι η καλ?τερη. Προσοχ? το responsive design δεν ε?ναι παρ?γοντα? SEO.

60. Παρκαρισμ?να Domain name: ?να Google update του Δεκεμβρ?ου του 2011 με?ωσε σημαντικ? την εμφ?νιση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τα παρκαρισμ?να ον?ματα χ?ρου σε κ?ποιο ?λλο κ?ριο ?νομα.

61. Χρ?σιμο Περιεχ?μενο:? ?πω? ?χει παρατηρηθε? απ? τον ειδικ? Jared Carrizales, η Google μπορε? να κ?νει δι?κριση μεταξ? του ποιοτικο? και του χρ?σιμου περιεχομ?νου.

SEO παρ?γοντε? στο Site

google-200-factors-seo

62. Το περιεχ?μενο παρ?χει αξ?α και μοναδικ?? θ?σει? ? απ?ψει?: Η Google? ?χει ανακοιν?σει παλι?τερα ?τι ?χουν εξαπολ?σει κυνηγητ? σε sites που δεν παρ?χουν τ?ποτα ν?ο στο χρ?στη, ειδικ? affiliate sites με λεπτ? ανο?σιο περιεχ?μενο.

63. Η Σελ?δα Contact: Η Google στα κριτ?ρια ποι?τητα? προτιμ?ει sites με πολλο?? κατ?λληλου? τρ?που? επικοινων?α? φανερο?? στον κ?σμο. Θεωρητικ? πρ?πει να επιβραβε?ει τα site που τα στοιχε?α επικοινων?α? του? ταυτ?ζονται με το web whois info.

64. Domain Trust ? TrustRank – Εμπιστοσ?νη: Η εμπιστοσ?νη που αποπν?ει το site σα? μετρι?ται στο π?σο απ?χει το site σα? απ? σε link απ? ?λλα φερ?γγυα sites. Αυτ?? ε?ναι ?να? παρ?γοντα? πολ? σημαντικ??. Μπορε?τε να διαβ?σετε εδ? περισσ?τερα για το TrustRank.

65. Αρχιτεκτονικ? του Site: Μια καλ? αρχιτεκτονικ? του site σα? με τακτοποιημ?νο περιεχ?μενο ?πω? το σιλ? βοηθ?ει την Google να διαβ?σει καλ?τερα και να κατηγοριοποι?σει το site σα? θεματικ?.

66. Ανανε?σει? του Site σα?: Π?σο συχν? ανανε?νεται το site σα?; Και γενικ? π?τε προστ?θεται ν?ο περιεχ?μενο στο site σα?; Η φρεσκ?δα του περιεχομ?νου ε?ναι ελκυστικ?τατη για τον κ?σμο αλλ? και για την Google. Φρ?σκα κουλο?ρια φων?ζει ο κουλουρ??!

67. Αριθμ?? των Σελ?δων: Ο αριθμ?? των σελ?δων απ? ?να site ε?ναι ?να αδ?ναμο σ?μα ?τι η σελ?δα ?χει authority. Το πολ? πολ?, ?να μεγ?λο site σα? βοηθ?ει να διαχωριστε?τε απ? τα κεν?, ρηχ? affiliate sites.

68. ?παρξη Sitemap: ?να sitemap βοηθ?ει τι? μηχαν?? αναζ?τηση? να ευρετηρι?σουν ? ταξινομ?σουν στον δε?κτη του? τι? σελ?δε? σα? ευκολ?τερα και ταχ?τερα.

69. Site Uptime Χρ?νο? που δεν ε?ναι κ?τω ο server: Π?ρα πολλ? downtime λ?γω συντ?ρηση? ? κ?ποια ?λλα προβλ?ματα μπορε? να βλ?ψουν ανεπαν?ρθωτα τα αποτελ?σματ? σα? στη Google και να καταλ?ξουν μ?χρι και σε deindexing ε?ν δεν διορθωθε? ο server και το hosting. Δε?τε περισσ?τερα: Η μα?ρη λ?στα του Web Hosting

70. Η Τοποθεσ?α του Server: Η τοποθεσ?α του Server μπορε? να επηρε?σει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? του site σα? σε διαφορετικ?? γεωγραφικ?? περιοχ??. Ειδικ? για γεωγραφικ?? αναζητ?σει? ? local searches.

71. SSL Certificate για Ecommerce Sites και E-shop:? H Google ?χει επιβεβαι?σει ?τι ταξινομε?? SSL certificates.? Τα ecommerce? sites δηλαδ? με? SSL certificates τα ευνοε?.

72. ?ροι χρ?ση? και σελ?δα Προσωπικ?ν Δεδομ?νων: Αυτ?? οι δ?ο σελ?δε? λ?νε στη Google ?τι το site σα? ε?ναι εμπιστοσ?νη?.

73. Διπλ? περιεχ?μενο στο Site: Διπλ?? σελ?δε? και διπλ? meta περιεχ?μενο σε ?λο το site μπορε? να σα? ρ?ξουν στη Google δραματικ?.

74. Πλο?γηση με Breadcrumb: ?να στυλ πλο?γηση? πολ? δημοφιλ?? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? και στον κ?σμο. Στο WordPress το ενεργοποιε?τε με το πρ?σθετο WordPress SEO by Yoast.

Και τα δ?ο authority sites? SearchEngineJournal.com και Ethical SEO Consulting υποστηρ?ζουν ?τι τα breadcrumb μπορε? να ε?ναι παρ?γοντα? SEO.

75. Mobile Optimized: H επ?σημη θ?ση τη? Google σχετικ? με τα responsive sites και τι? κινητ?? συσκευ?? ε?ναι ?τι κ?θε κινητ? συσκευ? πρ?πει να ε?ναι βελτιστοποιημ?νη για τα καλ?τερα αποτελ?σματα πλο?γηση? του χρ?στη στο site σα?. ?μω? πολλ?? φορ?? αργ?τερα ο Matt Cutts κατ?ριξε την πεπο?θηση ?τι το responsive design ε?ναι παρ?γοντα? SEO.

76. YouTube: Δεν υπ?ρχει αμφιβολ?α ?τι τα YouTube videos λαμβ?νουν ειδικ? υποστ?ριξη στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, στα SERPs , μ?λλον γιατ? το YouTube ε?ναι θυγατρικ? τη? Google και δε?τερον ε?ναι η δε?τερη μηχαν? αναζ?τηση? παγκοσμ?ω? μετ? την Google.

Στην πραγματικ?τητα, η Search Engine Land βρ?κε ?τι το YouTube.com traffic αυξ?θηκε συμαντικ? μετ? το Google Panda.

77. Ευχρηστ?α του Site: ?να site που ε?ναι δ?σκολο να χρησιμοποιηθε? ? να πλοηγηθε? απ? τον χρ?στη μπορε? να ζημι?σει τι? θ?σει? σα? στη Google λ?γω μειωμ?νου χρ?νου παραμον?? του επισκ?πτη, και υψηλο? bounce rate. Αυτ?? πρ?πει να ε?ναι και ?να? ανεξ?ρτητο? παρ?γοντα? του αλγορ?θμου αναζ?τηση? τη? Google ο οπο?ο? σχηματ?ζεται μετ? απ? συλλογ? απ?στευτου ?γκου δεδομ?νων.

78. Χρ?ση των Google Analytics και Google Webmaster Tools: Αρκετο? γκουρο? του SEO πιστε?ουν ?τι το να ?χετε αυτ? τα δ?ο εργαλε?α μπορο?ν να βελτι?σουν τη θ?ση σα? στη Google.? Αυτ? ?χει ?μεση σχ?ση με τα δεδομ?να που μπορε? να Google να συλλ?ξει απ? το site σα?. Για παρ?δειγμα πιο ακριβ?? bounce rate, αν ?χετε? referral traffic απ? τα? backlinks σα? και ?λλα.

79. Αξιολογ?σει? χρηστ?ν και φ?μη του Site: Μια αξιολ?γηση του site σα? στο Yelp.com και στο RipOffReport.com πιθαν?? να πα?ζουν ?να σημαντικ? ρ?λο στον αλγ?ριθμο. Η Google ?χει ?δη δημοσιε?σει μια σπ?νια αποκαλυπτικ? εγκ?κλιο με την προσ?γγιση του? στι? αξιολογ?σει? χρηστ?ν μετ? απ? ?να περιστατικ? με ?να e-shop με γυαλι? ορ?σεω? που χρησιμοποιο?σε με αρνητικ? τρ?πο τα σχ?λια και τι? αξιολογ?σει? χρηστ?ν για να καρπ?νεται backlinks.

Backlink Παρ?γοντε?

Link-Building

80. Ηλικ?α του συνδε?μενου Domain name: Τα Backlinks απ? παλι? domain name μπορε? να ε?ναι ισχυρ?τερα απ? τα ν?α.

81. Αριθμ?? των Linking Root Domains: Ο αριθμ?? των συνδε?μενων με backlink domain ε?ναι ?να? απ? του? πιο σημαντικο?? παρ?γοντε? κατ?ταξη? στα αποτελ?σματα τη? Google, σ?μφωνα με στοιχε?α απ? την? SEO Moz .

82. Αριθμ?? των Links απ? διαφορετικ?? C-Class IPs: Τα Links απ? διαφορετικ?? class-c IP διευθ?νσει? συνιστο?ν ?να μεγαλ?τερο ε?ρο? στα? sites που συνδ?ονται με σα?.

83. Αριθμ?? των συνδεδεμ?νων Σελ?δων: Ο συνολικ?? αριθμ?? των συνδεδεμ?νων σελ?δων, ακ?μα και ε?ν ε?ναι στο ?διο το domain, ε?ναι ?να? παρ?γοντα? κατ?ταξη?.

84. Alt Tag? για τα Image Links: Το alt text ε?ναι η ?κδοση για εικ?νε? του? anchor text, του κε?μενο στο σ?νδεσμο.

85. Links απ? .edu ? .gov Domains: Ο Matt Cutts ?χει δηλ?σει ?τι τα TLD, οι καταλ?ξει? των domain name δεν επηρε?ζουν τη σημαντικ?τητα του.? Ωστ?σο, αυτ? δεν σταματ? του? ειδικο?? του SEO απ? το να σκ?φτονται ?τι υπ?ρχει ευνο?κ? μεταχε?ριση σε sites με links απ?? .gov και .edu καταλ?ξει?.

86. PageRank των Συνδε?μενων Σελ?δων: Το PageRank των συνδε?μενων σελ?δων ε?ναι ?να? π?ρα πολ? σημαντικ?? παρ?γοντα? κατ?ταξη? για τη Google.

87. Authority απ? το συνδε?μενο Domain: Το συνδε?μενο σε σα? domain name μπορε? να πα?ζει ανεξ?ρτητο ρ?λο στην σημαντικ?τητα του link. Για παρ?δειγμα ?να link απ? σελ?δα με PR2 ε?ναι καλ?τερο απ? ?να link απ? μια σελ?δα PR1 απ? ?να πανεπιστ?μιο με PR8. Ελπ?ζω να το καταλ?βατε, αν ?χι υπ?ρχουν και τα τηλ?φωνα. Καλ?στε με δωρε?ν στο 6972.364.387 ?ταν λ?με δωρε?ν εννο? ?τι δεν θα σα? χρε?σω το τηλεφ?νημα, ο χρ?νο? μου κοστ?ζει.

88. Links απ? ανταγωνιστ??: Links απ? ?λλε? σελ?δε? ανταγωνιστ?ν που ανταγων?ζεστε για τι? ?διε? θ?σει? στα SERPs μπορε? να ε?ναι πολυτιμ?τερα απ? ?ταν η ?δια η σελ?δα ε?ναι πρ?τη για το ?διο το keyword με σα?.

89. Social Shares τη? σελ?δα? σα?: Η ποσ?τητα των social shares, κοινοποι?σεων, δημοσι?υσεων, tweets και ?λλα επηρε?ζει την αξ?α και την ποι?τητα του link σα?.

90. Links απ? κακ?? γειτονι??: Links απ? κακ?? γειτονι?? απλ?? θα βλ?ψουν το site σα?.

91. Guest Posts: Αν και μια αδιαμφισβ?τητα white hat SEO τεχνικ?, τα links προερχ?μενα απ? guest posts — ειδικ? στο πεδ?ο του βιογραφικο? του συγγραφ?α? — ?σω? να μην ε?ναι το ?διο σημαντικ? με τα link κειμ?νου στην ?δια π?λι σελ?δα.

92. Links στη Homepage απ? το Domain που βρ?σκεται η σελ?δα: Links στην αρχικ? σελ?δα πα?ζουν σημαντικ? και καθοριστικ? ρ?λο στη σημαντικ?τητα ?λων των links του site και τη? σελ?δα?.

93. Nofollow Links: ?να απ? τα πιο αμφιλεγ?μενα θ?ματα στο SEO. Η επ?σημη θ?ση τη? Google σε αυτ? το θ?μα ε?ναι ?τι απλ?? δεν τα ακολουθο?ν. Στην πραγματικ?τητα μετρ?νε και τα nofollow links απλ? λ?γο λιγ?τερο απ? τα dofollow. Επ?ση? τα nofollow links πολλ?? φορ?? θεωρο?νται πλασματικ? ?ταν ε?ναι σε μεγ?λο αριθμ?.

94. Διασπορ? των ειδ?ν των Links: ?χοντα? ?να πολ? μεγ?λο ποσοστ? των links σα? απ? μ?α μ?νο πηγ? ε?ναι επικ?νδυνη ?νδειξη για? spam. Απ? την ?λλη, links απ? διαφορετικ?? και δι?σπαρτε? πηγ?? ε?ναι σημ?δι εν?? φυσικο? link profile.

95. Sponsored Links ? ανταλλαγ? links: Ειδικ? διαφημιστικ? links, ? ανταλλαγ? links ? προτειν?μενα ε?ναι χαμηλ?τερη? αξ?α? απ? τα κανονικ?.

96. Contextual Links ? σ?νδεσμοι κειμ?νου: Τα links που εμπερι?χονται μ?σα στο βασικ? κε?μενο του site ε?ναι ισχυρ?τερα απ? το αδ?σποτα links σε ?λλα σημε?α του site σα?.? ?να καλ? παρ?δειγμα σε αυτ? ε?ναι τα??backlinks απ? τα? guestographics! Κουφ?;

97. Υπερβολικ? 301 Redirects στη σελ?δα: Links προερχ?μενα απ? 301 redirects χ?νουν μερικ? ? και ?λο το PR, σ?μφωνα με την Google Webmaster Help Video.

98. Backlink Anchor Text: ?πω? ?χει αναφερθε? απ? την Google και τον αλγ?ριθμ? τη?:

“Αρχικ?, οι σ?νδεσμοι κειμ?νου συχν? παρ?χουν πιο σαφ?? περιγραφ?? για τι? σελ?δε? που συνδ?ουν απ? ?τι μ?νοι του? οι σελ?δε?.”

Προφαν??, το λεγ?μενο anchor text ? σ?νδεσμο? κειμ?νου ε?ναι λιγ?τερο σημαντικ? απ? ?τι παλι?τερα και συν?θω? λαμβ?νεται και ω? σ?μα spam. Αλλ? ακ?μα στ?λνει ?να ισχυρ? μ?νυμα σχετικ?τητα? σε μικρ?? δ?σει?.

99. Σ?νδεσμο? κειμ?νου του εσωτερικο? link: Τα εσωτερικ? link και οι σ?νδεσμοι κειμ?νου του? ε?ναι π?λι ?να ισχυρ? σ?μα σχετικ?τητα?, απλ? ?χουν διαφορετικ? βαρ?τητα απ? ?τι τα εξωτερικ? text links.

100. Περιγραφ? του τ?τλου του Link: Ο τ?τλο? του links που ε?ναι το κε?μενο που εμφαν?ζεται ?ταν β?ζω το ποντ?κι απ? π?νω απ? το links χρησιμοποιε?ται ω? ?να αδ?ναμο σ?μα σχετικ?τητα?.

101. Εθνικ? ον?ματα ? TLD των συνδε?μενων domain: Πα?ρνοντα? links απ? χ?ρε? με συγκεκριμ?νη κατ?ληξη domain, για παρ?δειγμα .gr σα? βοηθ?ει να τα π?τε καλ?τερα στη συγκεκριμ?νη χ?ρα.

102. Η θ?ση των Link στο περιεχ?μενο: Τα Links στην αρχ? του κειμ?νου τε?νουν να ?χουν λ?γο μεγαλ?τερη βαρ?τητα απ? ?τι τα links στο τ?λο? του κειμ?νου.

103. Η θ?ση των Link στη σελ?δα: Που εμφαν?ζεται το κ?θε link στη σελ?δα σα? ε?ναι σημαντικ?. Γενικ?, τα links ενσωματωμ?να στο κε?μενο ε?ναι πιο ισχυρ? απ? τα links στο footer και στο sidebar, στο υποσ?λιδο και στην πλ?για μπ?ρα.

104. Σχετικ?τητα του διασυνδε?μενου ον?ματο? χ?ρου: ?να link απ? ?να site σε μια παρ?μοια αγορ? μετη δικ? μα? ε?ναι καλ?τερο και ισχυρ?τερο απ? ?τι ?να link απ? ?να ?σχετο με μα? site. Για αυτ? γιατ? κ?θε πετυχημ?νη SEO στρατηγικ? σ?μερα? εστι?ζεται στην απ?κτηση σχετικ?ν με τη λ?ξη μα? κλειδ? links.

105. Σχετικ?τητα σε επ?πεδο σελ?δα?:? Ο Hilltop Algorithm συμβουλε?ει ?τι ?να link απ? μια σελ?δα που ε?ναι απ?λυτα σχετικ? με το περιεχ?μενο του site ε?ναι καλ?τερο απ? ?να link απ? μ?α ?σχετη σελ?δα. Απλ?? ε?ναι καλ?τερο ε?πα, μην τρ?χετε πανικ?βλητοι…

106. Το κε?μενο γ?ρω απ? τη συνδε?μενη λ?ξη κλειδ?: ΗGoogle ?χει προφαν?? και επανειλημμ?νω? υποστηρ?ξει? ?τι τα link που προ?ρχονται απ? θετικ? σχ?λια θα προσμετρ?νται καλ?τερα, σε αντ?θεση με τα αρνητικ?.

107. Keyword στον Τ?τλο: Η Google δ?νει ?ξτρα βαρ?τητα σε links απ? σελ?δε? που ?δη περι?χουν το δικ? σα? keyword στον τ?τλο του?. Οι ειδικο? συνδ?ονται με του? ειδικο??, το SEO με το SEO κτλ.

108. Θετικ? ταχ?τητα ν?ων link: Η α?ξηση και η ταχ?τητα με την οπο?α δημιουργο?νται τα link προ? τη σελ?δα σα?, σα? δ?νει ?να αερ?κι στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση?, τα λεγ?μενα SERPs.

109. Αρνητικ? ταχ?τητα των links: Ισχ?ει και το αντ?θετο ?ταν τα links προ? σε σα? βα?νουν μειο?μενα, τ?τε π?φτει το αερ?κι στα SERPs.

110. Links απ? Σελ?δε? Σταθμο? σε ?να θ?μα: Ο Aaron Wall ισχυρ?ζεται – ο οπο?ο? ε?ναι ειδικ?? στο θ?μα – ?τι? links απ? σελ?δε? που θεωρο?νται κορυφα?ε? στο ε?δο? του? ?χουνε μεγαλ?τερη βαρ?τητα απ? τη Google.

111. Links απ? Authority Sites: ?να link απ? ?να site το οπο?ο θεωρε?τε ?να authority site πιθαν?? να ?χει περισσ?τερη αξ?α απ? ?να μικρ? site ? ?να? microniche site.

112. Συνδεδεμ?νοι ω? πηγ? στην Wikipedia: Αν και ?λα τα links τη? ε?ναι nofollow, πολλο? πιστε?ουν ?τι το να ?χουν links απ? την Wikipedia σα? δ?νει λ?γο ακ?μη εμπιστοσ?νη και authority στα μ?τια των μηχαν?ν αναζ?τηση?.

113. Συμφραζ?μενα: Τα συμφραζ?μενα γ?ρω απ? το?backlink βοηθ?νε την Google να μ?θει περισσ?τερα για τη σελ?δα σα?.

114. Ηλικ?α του Backlink: Σ?μφωνα με μ?α πατ?ντα τη? Google, – ?λο πατ?ντε? ?χει αυτ? η εταιρε?α – τα παλι?τερα bakclinks ?χουνε μεγαλ?τερη δ?ναμη κατ?ταξη? απ? ?τι τα καινο?ρια.

115. Links απ? πραγματικ? sites αντ? για Splogs: Μετ? την απελευθ?ρωση των blog networks, η Google δ?νει περισσ?τερη βαρ?τητα στα links απ? πραγματικ? sites αντ? για links απ? ψε?τικα blogs. Χρησιμοποιο?ν επ?ση? brand σ?ματα και σ?ματα για την αναδραστικ?τητα του χρ?στη για να ξεχωρ?σουν τα αληθιν? απ? τα ψε?τικα blogs.

116. Φυσικ? προφ?λ των links: ?να site με φυσικ? δημιουργημ?να links θα τα π?ει γενικ? καλ?τερα και θα αντ?ξει απ? τα περιβ?ητα updates τη? Google.

117. ΑΜοιβα?α Links: H Σελ?δα τη? Google για τα παρ?νομα Links αναφ?ρεται στα υπ?ρμετρα αμοιβα?α links σαν παρ?δειγμα προ? αποφυγ?.

118. Link που δημιουργ?θηκαν απ? το χρ?στη: Η Google ε?ναι ικαν? στο να ξεχωρ?σει τεχνητ? φυτεμ?να links που δημιουργ?θηκαν απ? τον ?διο τον ιδιοκτ?τη του site. Αυτ? πολλ?? φορ?? θεωρο?νται ?χρηστα.

119. Links απ? 301: Links απ? 301 redirects μπορε? να χ?νουν λ?γο την αξ?α του? σε σ?γκριση με απευθε?α? links. ?μω? ο? Matt Cutts μα? λ?ει ?τι ?να? 301 ε?ναι ?διο με ?να απευθε?α? link.

120. Schema.org Microformats: Οι σελ?δε? που υποστηρ?ζουν microformat μπορε? να ανταγων?ζονται καλ?τερα απ? τι? σελ?δε? που δεν ?χουν. Αυτ? που γ?νεται ε?ναι ?τι οι σελ?δε? με το microformat ?χουνε πιο υψηλ? αριθμ? κλικ στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν γιατ? παρ?χουν πιο πολλ?? πληροφορ?ε?.

121. Site στη λ?στα DMOZ: Πολλο? πιστε?ουν ?τι η? Google δ?νει ακ?μα βαρ?τητα στον κατ?λογο DMOZ. Εγ? προσωπικ? πιστε?ω ?τι η Google ?χει γραμμ?νο τον DMOZ και κ?θε ?λλο παρ?μοιο κατ?λογο στα τ?τοια τη?.

122. Yahoo Directory Listed: O αλγ?ριθμο? τη? Google λ?γεται ?τι μπορε? να ?χει ειδικ? θ?ση για το Yahoo Directory, εγ? προσωπικ? πιστε?ω ?τι η Google ?χει γραμμ?νο το Yahoo Directory και κ?θε ?λλο παρ?μοιο κατ?λογο στα τ?τοια τη?. Ουφ! το ξαναε?πα.

123. Αριθμ?? των εξερχ?μενων Links στη σελ?δα: Το PageRank ε?ναι πεπερασμ?νο, ?χει δηλαδ? ?να ?ριο απ? το 0 ω? το 10. ?να? link απ? μ?α σελ?δα με εκατοντ?δε? εξερχ?μενα links περν?ει λιγ?τερο PR απ? ?τι η σελ?δα με λιγ?τερα εξερχ?μενα links. Στην πραγματικ?τητα περν?ει το κλ?σμα με παρονομαστ? των αριθμ? των εξερχ?μενων links. Δηλαδ? στα 100 εξερχ?μενα links πα?ρνουν ?λοι το 1/100 απ? το PageRank!

124. Forum Profile Links: Εξαιτ?α? του επαγγελματικο? πλ?ον επιπ?δου spamming, η Google ?χει σημαντικ? απαξι?σει τα links απ? forum profiles.

125. Αριθμ?? Λ?ξεων του συνδε?μενου περιεχομ?νου: ?να link απ? ?να ?ρθρο 1000 λ?ξεων ?χει πιο μεγ?λη αξ?α απ? ?να κειμεν?κι 25 λ?ξεων!

126. Ποι?τητα του διασυνδε?μενου περιεχομ?νου:?Links απ? φτωχ? post δεν περν?νε την ?δια αξ?α απ? sites πλο?σια σε περιεχ?μενο, σε β?ντεο κτλ.

127. Sitewide Links δι?σπαρτα στο site links: Ο Matt Cutts? ?χει επιβεβαι?σει ?τι that δι?σπαρτα links στο site λαμβ?νονται και συμπι?ζονται ω? ?να.

Χρηστικ?τητα User Interaction

raise-alexa-score

128. Οργανικ? Click Through Rate για ?να Keyword: Οι Σελ?δε? που πα?ρνουν πιο πολλ? κλικ μπορε? να απογειωθο?ν στα αποτελ?σματα των μηχαν?ν αναζ?τηση? για λ?γο για το συγκεκριμ?νο keyword.

129. Οργανικ? CTR για ?λα τα Keywords: Μια σελ?δα ? εν?? site τη? οπο?α? το? CTR για ?λα τα keyword ε?ναι αν?τερο απ? τα ανταγωνιστικ? θα π?ει καλ?τερα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

130. Bounce Rate: ? ποσοστ? αναπ?δηση? ? ποσοστ? εγκατ?λειψη?. ?χι ?λοι στο SEO συμφωνο?νε ?τι το? bounce rate μετρ?ει, αλλ? μπορε? να ε?ναι ?να? τρ?πο? η Google να το χρησιμοποι?σει ω? δε?γμα ποι?τητα?. Οι σελ?δε? με υψηλ? bounce rate θεωρο?νται κατ?τερη? ποι?τητα? απ? την Google.

131. Direct Traffic ? απευθε?α? κ?νηση: ?χει επιβεβαιωθε? ?τι η? Google χρησιμοποιε? δεδομ?να απ? Google Chrome για να καθορ?σει π?τε οι ?νθρωποι επισκ?πτονται πραγματικ? ?να site και π?σο συχν?. Τα sites με πολ? direct traffic ε?ναι συν?θω? μεγαλ?τερη? ποι?τητα? απ? αυτ? που δεν ?χουν απευθε?α? traffic.

132.Επαναλαμβαν?μενο Traffic: Μπορε? επ?ση? να κοιτ?νε ποιοι απ? του? επισκ?πτε? σα? επιστρ?φουν π?σω στη σελ?δα σα? μετ? την πρ?τη επ?σκεψη. Τα sites με επαναλαμβαν?μενου? επισκ?πτε? μπορε? να τ?χουν ευνο?κ?τερη? μεταχε?ριση? απ? την Google.

133. Blocked Sites Μποκαρισμ?να site: Η Google ?χει σταματ?σει αυτ? το χαρακτηριστικ? απ? τον Chrome. ?μω?, το Panda update χρησιμοποιο?σε αυτ? το χαρακτηριστικ?? ω? σ?μα κακ?? ποι?τητα?.

134. Chrome Bookmarks: Γνωρ?ζουμε ?τι η Google συλλ?γει πληροφορ?ε? απ? τον Chrome browser. Οι σελ?δε? που γ?νονται bookmark στον Chrome μπορε? να πα?ρνουν το προβ?δισμα.

135. Δεδομ?να απ? την Google Toolbar: Το siteSearch Engine Watch αναφ?ρει ?τι η Google χρησιμοποιο?σε τα δεδομ?να απ? το toolbar ω? σ?μα κατ?ταξη? εν?? site. Το Google Toolbar ?χει σταματ?σει να υπ?ρχει, ?μω? αναφ?ρω αυτ?ν τον παρ?γοντα για ιστορικο?? λ?γου? σε περ?πτωση που τον επαναφ?ρει η Google στο μ?λλον για να ?χετε το νου σα?.

136. Αριθμ?? των Σχολ?ων: Οι σελ?δε? με πολλ? σχ?λια ?σω? να αποτελο?ν ?να σ?μα διαδραστικ?τητα? με τον χρ?στη και ?να δε?γμα ποι?τητα?

137. Χρ?νο? παραμον?? στο site ? Dwell Time: ΗGoogle δ?νει μεγ?λη σημασ?α μ?σα απ? τα Google Analytics τον χρ?νο παραμον?? εν?? επισκ?πτη στη σελ?δα σα? ?ταν αυτ?? τη βρ?σκει στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη?. Αν οι ?νθρωποι περνο?ν πολ? χρ?νο στο site σα?, τ?τε αυτ? ε?ναι ?να σ?μα ποι?τητα?.

Special Algorithm Rules – Ειδικο? καν?νε? του Αλγορ?θμου

seo-google

138. Μεταβλητ? φρεσκ?δα? περιεχομ?νου: Η Google δ?νει σε νε?τερε? σελ?δε? μια ευνο?κ?τερη κατ?ταξη για συγκεκριμ?νε? αναζητ?σει?.

139. Μεταβλητ? διασπορ??: Η Google μπορε? να? προσθ?τει διασπορ? στα SERPs? για αμφιλεγ?μενε? αναζητ?σει? ?πω??? “Ν?ο?”, “WWF” ? “βροχ?”.

140. Ιστορικ? του Browser: Τα sites που επισκ?πτεστε συχν? επηρε?ζουν τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Στην πραγματικ?τητα τα διαστρευλ?νουν.

141. Ιστορικ? αναζητ?σεων του χρ?στη: Η αλυσ?δα αναζητ?σεων του χρ?στη μπορε? να επηρε?ζει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? για τι? επ?μενε? αναζητ?σει?. Για παρ?δειγμα, ε?ν πρ?τα αναζητ?σατε κατασκευ? ιστοσελ?δων και μετ? wordpress, τ?τε η Google θεωρε? ?τι αναζητ?τε? κατασκευ? ιστοσελ?δων σε wordpress και αυτ? τη λ?ξη κλειδ? θα την προωθ?σει υψηλ?τερα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

142. Geo Targeting ? Γεωγραφικ? στ?χευση: Η Google δε?χνει την προτ?μηση τη? σε sites με ?να τοπικ? ? εγγ?τερο προ? σε σα? IP και μετ? ?να domain name χ?ρα? στην οπο?α βρ?σκεστε.

143. Safe Search: ?ταν επιλ?ξετε την ασφαλ? αναζ?τηση, τ?τε πολλ? site ακατ?λληλου περιεχομ?νου ? πορν? δεν θα εμφανιστο?ν στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

144. Google+ Circles: Η Google δε?χνει στην πρ?τη σελ?δα σελ?δε? με λ?ξει? κλειδι? που εκδ?θηκαν απ? ?τομα που ?χετε προσθ?σει στο Google Plus, ?ταν ε?στε συνδεδεμ?νοι με αυτ?.

145. Παρ?πονα Για Copyright: H Google θα απομει?σει σελ?δε? με πολλ? πραγματικ? παρ?πονα για αντιγραφ? υλικο? με copyright .

146. Διασπορ? Domain Name: Το επονομαζ?μενο Bigfoot Update υποθετικ? πρ?σθεσε ποιο πολλ? domains σε κ?θε σελ?δα αποτελεσμ?των.

147. Transactional Searches ? Συναλλακτικ?? αναζητ?σει?: Η Google μερικ?? φορ?? εμφαν?ζει διαφορετικ? αποτελ?σματα για? keywords σχετικ? με e-commerce, φ?ρει πειν αναζητ?σει? πτ?σεων.

148. Local Searches ? τοπικ?? αναζητ?σει?: Η Google συχν? τοποθετε? τα Google+ τοπικ? αποτελ?σματα αναζητ?σεων π?μω απ? τα κανονικ? οργανικ? αποτελ?σματα στα SERPs.

149. Google News Box: Συγκεκριμ?ναkeywords ενεργοποιο?ν το Google News box.

 

150. Προτ?μηση σε μεγ?λε? φ?ρμε?: Μετ? το Vince Update, η Google ξεκ?νησε να εμφαν?ζει μεγ?λα brands για συγκεκριμ?νε? μονολεκτικ?? αναζητ?σει?.

151. Shopping Results: Η Google μερικ?? φορ?? εμφαν?ζει shopping results ;h αποτελ?σματα ηλεκτρονικο? εμπορ?ου στα οργανικ? SERPs.

152. Image Results: Αποτελ?σματα εικ?νων εμφαν?ζει η Google στα οργανικ? ?ταν επιλ?ξουμε αναζ?τηση εικ?νων.

153. Πασχαλιν? Αυγ? ? Easter Egg Results: Η Google ?χει μερικ?? δεκ?δε? απ? πασχαλινο?? μποναμ?δε? ?? Easter Egg results. Για παρ?δειγμα, ε?ν αναζητ?σετε για ”Atari Breakout” στην Google, το πρ?το αποτ?λεσμα που σα? επιστρ?φει ε?ναι το παιχν?δι Atari απ? την Google. Αυτ? το ανακ?λυψε και κατ?γγειλε ο απ?στευτο? Victor Pan ! Πολλο? γκουρο? μαζευτ?καμε.

154. Αποτελ?σματα αναζ?τηση? για Brands: Domain ? brand αναζητ?σει? φ?ρνουν? πολλαπλ? αποτελ?σματα για το ?διο site.

Social Signals Κοινωνικ? σ?ματα

twitter

155. Αριθμ?? των Tweets: ?πω? τα links, τα tweets που πα?ρνει μ?α σελ?δα μπορε? να επηρε?σουν τα αποτελ?σματα τη?? Google. Αυτ? δεν ε?ναι σ?γουρο γιατ? τον Α?γουστο του 2013, η Google υποβ?θμισε το twitter και αναβ?θμισε στη θ?ση του το Pinterest και το Facebook. Εξαφ?νισε το twitter απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση?. Δεν ε?ναι ?μω? σ?γουρο ?τι υποβ?θμισε και τα tweets.

156. Authority των Λογαριασμ?ν των χρηστ?ν του Twitter: Πιθαν?ν να μετρ?ει και π?σο ?γκυρο? και π?σου? followers ?χει ο λογαριασμ?? σα? στο Twitter. ?λλο να σα? κ?νει tweet η lady gaga με 1 εκ. followers και ?λλο ?να προφ?λ με 100! Η Google αναζητ? του? λογαριασμο?? με την περισσ?τερη επιρρο?.

157. Αριθμ?? των Facebook Likes: Αν και η Google δεν μπορε? να προσπελ?σει του? περισσ?τερου? λογαριασμο?? στο Facebook , μπορε?τε να θεωρ?σετε τον αριθμ? των like που μια σελ?δα απ? site πα?ρνει ω? ?να αδ?ναμο θετικ? σ?μα.

158. Facebook Shares ? κοινοποι?σει?: Τα Facebook shares — επειδ? ε?ναι παρ?μοια με τα backlinks, αν και ?λα τα backlinks απ? το Facebook ε?ναι nofollow — μπορε? να ?χουν ισχυρ?τερη επιρρο? απ? τα Facebook likes.

159. Authority των λογαριασμ?ν του Facebook: ?πω? και με το Twitter, τα Facebook shares και likes προερχ?μενα απ? πιο δημοφιλ??? Facebook pages μπορε? να ?χουνε μεγαλ?τερη βαρ?τητα.

160. Pinterest Pins: Το Pinterest ε?ναι ?να απ?στευτα δημοφιλ??? social media που κερδ?ζει ?δαφο?. Απ? τι? 20 Μαρτ?ου του 2014 προσφ?ρεται και στα ελληνικ?. Πιθαν?ν η? Google να θεωρε? τα Pinterest Pins ?να social σ?μα.

161. Ψ?φοι απ? τα Social Sharing Sites: Ε?ναι πιθαν? η Google να χρησιμοποιε? shares και κοινοποι?σει? απ? sites ?πω? Reddit, Stumbleupon και Digg ω? ?να εναλλακτικ? τ?πο? social σ?ματο?.

162. Αριθμ?? των Google+1: Αν και ο Matt Cutts ?χει πει ?τι το? Google+ ?χει μηδενικ? ?μεσο αντ?κτυπο στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, ε?ναι δ?σκολο να πιστ?ψουμε ?τι ?χουνε αγνο?σει το δικ? του? social network.

163. Authority των Google+ Λογαριασμ?ν: Ε?ναι λογικ? ?τι η Google θα ζ?γιζε τα +1 που προ?ρχονται απ? ποιοτικο?? λογαριασμο?? περισσ?τερο απ? αυτ? που προ?ρχονται απ? πενιχρο?? λογαριασμο?? με λ?γου? followers.

164. Επιβεβαιωμ?νο Google+ Authorship: Τον Φεβρου?ριο του? 2013, ο Google CEO Eric Schmidt δημ?σια ανακο?νωσε:

“Αν?μεσα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, περιεχ?μενο εμπεριστατωμ?νο με επιβεβαιωμ?νο προφ?λ θα τυγχ?νει καλ?τερη? κατ?ταξη? απ? περιεχ?μενο χωρ?? επιβεβα?ωση. Αυτ? θα οδηγ?σει του? περισσ?τερου? χρ?στε? να επιλ?γουν τα αποτελ?σματα με επιβεβαιωμ?νο περιεχ?μενο.”

Το επιβεβαιωμ?νο authorship ε?ναι ?να σ?μα εμπιστοσ?νη?.

165. Σχετικ?τητα των Social σημ?των: ΗGoogle πιθαν?? να χρησιμοποιε? πληροφορ?ε? σχετικ?τητα? απ? του? λογαριασμο?? που διαμοιρ?ζονται το περιεχ?μενο εν?? site.

166. Social σ?ματα σε επ?πεδο Site: Τα σ?ματα που ε?ναι δι?σπαρτα σε ?λο το site μπορε? να επαυξ?νουν το συνολικ?? authority απ? το site, κατ? συν?πεια η ορατ?τητα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? θα αυξηθε?.

Brand Signals Σ?ματα απ? Φ?ρμε?

FACEBOOK

167. Brand Name Anchor Text: Το κε?μενο συνδ?σμου απ? το brand name ε?ναι ?να απλ?, αλλ? δυνατ? brand σ?μα.

168. Αναζητ?σει? για Brands: Ε?ναι απλ?, οι ?νθρωποι ψ?χνουν για επ?νυμα προ??ντα. Κ?θε αναζ?τηση για κ?ποια επωνυμ?α, ανεβ?ζει το εν λ?γω brand στη Google.

169. To Site ?χει σελ?δα στο Facebook και Likes: Οι Φ?ρμε? τε?νουν να ?χουν σελ?δα στο Facebook και Likes.

170. Το Site ?χει Twitter Profile με Followers: Twitter profiles με πολλο?? followers ε?ναι σ?μα δημοτικ?τητα?.

171. Επ?σημη Εταιρικ? Σελ?δα Linkedin: Οι πιο πολλ?? πραγματικ?? επιχειρ?σει? ?χουνε LinkedIn Σελ?δα.

172. Εργαζ?μενοι αναφερ?μενοι στο Linkedin: Ο Rand Fishkin θεωρε?? ?τι το να ?χετε? Linkedin profiles που να πιστοποιο?ν ?τι εργ?ζονται στην εταιρε?α σα?, ε?ναι ?να brand signal.

173. Νομιμ?τητα των λογαριασμ?ν στα Social Media: ?να? λογαριασμ?? στα? social media με 10,000 followers και 2 posts μεταφρ?ζεται σαν λογαριασμ?? φ?ντασμα ? μα?μο?.

174.Αναφορ?? του Brand σα? σε ν?α Sites: Πολ? μεγ?λα brands αναφ?ρονται στα Google News sites συνεχ??.

175. Παραπομπ??: Τα Brands αναφ?ρονται πολλ?? φορ?? στε?ρα, χωρ?? να πα?ρνουν και backlinks. H Google πιθαν?? να κοιτ?ει τα brands με links ω? brand signal.

176. Αριθμ?? των RSS Συνδρομητ?ν: Θεωρ?ντα? ?τι η Google owns ?χει στην κατοχ? τη? το Feedburner RSS, μα? κ?νει καχ?ποπτου? στο ?τι κοιτ?ει την δημοτικ?τητα του RSS σα? ω? δε?κτη δημοτικ?τητα?. Επειδ? το RSS ?χει εγκαταλειφθε? και ?χει αντικατασταθε? με υπηρεσ?ε? email marketing, αυτ?? ο παρ?γοντα? θεωρε?ται αναχρονιστικ?? και ?σω? να μην εκλαμβ?νεται απ? την Google ? να ?χει υποβαθμιστε?.

177. Πραγματικ? θ?ση τη? επιχε?ρησ?? σα? στο Google+ Local: Οι πραγματικ?? επιχειρ?σει? ?χουν γραφε?α. Ε?ναι πιθαν? ?τι η Google ψαρε?ει τα δεδομ?να σα? στο Google Local για να διαπιστ?σει ?μα η επιχε?ρησ? σα? ε?ναι πραγματικ? ? ?χι.

178. Το Website σα? ε?ναι επιχε?ρηση που πληρ?νει φ?ρου?: Το SEO Moz αναφ?ρει? ?τι η Google μπορε? να ερευν?σει ε?ν το site σχετ?ζεται με μια πραγματικ? επιχε?ρηση που πληρ?νει φ?ρου?! Μια πιθαν? συνεργασ?α τη? Google με την Εφορ?α στο μ?λλον; Μπορε?.

On-Site Web Spam Factors Εντ?? σελ?δα? παρ?γοντε? spam

seo-google

179. Panda Penalty: Τα site me χαμηλ?? ποι?τητα? περιεχ?μενο? και ειδικ? οι content farms ? φ?ρμε? περιεχομ?νου ε?ναι λιγ?τεροι ορατ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση? αφο? φ?νε ?να? Panda penalty. Μια ποιν? δηλαδ? απ? την Google.

180. Links σε κακ?? γειτονι??: Το να συνδε?μαστε με κακ?? γειτονι?? — ?πω? τα παρ?νομα φαρμακε?α ? υπηρεσ?ε? spam? — μπορε? να βλ?ψουν ανεπαν?ρθωτα το site σα?.

181. Redirects: Παρ?ξενε? ανακατευθ?νσει? ε?ναι εντελ?? απαγορευμ?νε?. Ε?ν πιαστε?τε στα πρ?σα, δεν θα ?χετε απλ?? ποιν? αλλ? θα υποστε?τε το λεγ?μενο? de-indexing απ? τη Google, θα εξαφανιστε?τε απ? τα αποτελ?σματα τη? Google για π?ντα. Εσε?? και ?λο σα? το σ?ι!

182. Popups ? κακ?? Διαφημ?σει?: Το επ?σημο blog τη? Google για την ποι?τητα? μα? λ?ει ?τι τα popups και οι κακ?? διαφημ?σει? που σα? αποσπ?νε απ? το περιεχ?μενο ε?ναι σ?μα κακ?? ποι?τητα? site.

183. Υπερ βελτιστοπο?ηση του Site: Περιλαμβ?νει παρ?γοντε? εντ?? σελ?δα? SEO ?πω? keyword stuffing, header tag stuffing, υπερβολικ? keywords στο site.

184. Υπερ βελτιστοποιημ?νη Σελ?δα: Πολλο? ?νθρωποι αναφ?ρουν ?τι σε αντ?θεση με το Panda, το Penguin Update στοχε?ει τι? μεμονωμ?νε? σελ?δε? ακ?μα και αυτ?? με συγκεκριμ?να? keywords.

185. Διαφημ?σει? π?νω απ? το Fold: Το Fold δεν ε?ναι ?λλο απ? την πρ?τη οθ?νη του site. To Page Layout Algorithm? τιμωρε? τα? sites με τι? πολλ?? διαφημ?σει? π?νω απ? την πρ?τη οθ?νη και ?χι πολ? περιεχ?μενο.

186. Κρυφ? Affiliate Links: Το να π?ει μακρι? η βαλ?τσα, ?πω? το να κρ?βουμε affiliate links (με τεχνικ?? cloaking) μπορε? να σα? οδηγε? σε penalty. Ωχ!

187. Affiliate Sites: Δεν ε?ναι κρυφ? ?τι η Google δεν συμπαθε? ιδια?τερα τα affiliate site. Και πολλο? εσφαλμ?να νομ?ζουν ?τι το να κ?νει χρηματοπο?ηση στο site σα? με affiliate links ε?ναι καλ? για την Google.

188. Αυτ?ματα παραγ?μενο Περιεχ?μενο: ΗGoogle δεν ε?ναι και μεγ?λο? θαυμαστ??? του αυτ?ματα δημιουργημ?νου περιεχομ?νου. Ε?ν αντιληφθε? ?τι ο υπολογιστ?? σα? παρ?γει το περιεχ?μενο και ?χι εσε??, τ?τε π?τε π?λι στη γραμμ? του penalty ? στο de-indexing.

189. Υπερβολικ? χαλιναγ?γηση του PageRank: Π?λι η χαλιναγ?γηση του PageRank ? το λεγ?μενο PageRank sculpting — με το να κ?νετε nofollow σε ?λου? του? εξερχ?μενου? συνδ?σμου? ? τα περισσ?τερα εσωτερικ? links ?σω? να αποτελε? ?να σ?μα ?τι χαλκε?εται το PageRank. Βο?θεια, μα? μεταφ?ρουν απ? ?λο το ?ντερνετ PageRank!

190. H IP Address ?χει μαυριστε? ω? Spam: Ε?ν η IP διε?θυνση απ? τον Server σα? ?χει μαυριστε? ω?? spam, μπορε? να π?ρει η μπ?λα ?λα τα site σε αυτ?ν τον server.

191. Meta Tag Spamming: Το keyword stuffing μπορε? να συμβε? στα meta tags. Ε?ν η Google νομ?σει ?τι προσθ?τετε keywords στο meta tags για να χαλκε?σετε τα αποτελ?σματα, π?λι κινδυνε?ετε με ποιν??.

Off Page Web spam Factors Παρ?γοντε? spam εκτ?? σελ?δα?

google-seo

192. Μη φυσικ? ρο? των Links: Μια ξαφνικ? μη φυσικ? ρο? εξερχ?μενων links ε?ναι ?να ξεκ?θαρο σημ?δι ψε?τικων backlinks. Μ?θετε περισσ?τερα για το σωστ? εκτ?? σελ?δα? SEO.

193. Penguin Penalty: Τα sites που ?χουν χτυπηθε? απ? το? Google Penguin ε?ναι λιγ?τερο ορατ? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

194. Link προφ?λ με υψηλ? ποσοστ? χαμηλ?? ποι?τητα? Links: Π?ρα πολλ? links απ? πηγ?? που ε?ναι γνωστ?? για το black hat SEO, ?πω? blog comments και forum profiles, ε?ναι π?λι ?να ?ποπτο σημ?δι αλλο?ωση? των αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

195. Σχετικ?τητα του συνδε?μενου Domain: Η δι?σημη αν?λυση απ? το MicroSiteMasters.com ?δειξε ?τι sites με υπερφυσικ? αριθμ? ?σχετων links απ? ?σχετε? πηγ?? ε?ναι ευ?λωτα στο? Penguin Update.

196. Προειδοπο?ηση αφ?σικων Links: ΗGoogle ?χει κατ? καιρο?? στε?λει και στ?λνει χιλι?δε? Google Webmaster Tools προειδοποι?σει? για αφ?σικα links. Αυτ? επακολουθε? μια πτ?ση απ? την κατ?ταξη αλλ? δεν ε?ναι π?ντα? 100% πτ?ση.

197. Links απ? την ?δια κλ?ση C IP: Η απ?κτηση μεγ?λου ποσο? αφ?σικων links απ? sites στο ?διο server IP μπορε? να ε?ναι ?να δε?γμα εν?? παρ?νομου blog network link building.

198. Δηλητηρι?δη? σ?νδεσμο? κειμ?νου: ?χοντα? δηλητηρι?δη anchor text (ειδικ? keywords απ? viagra και παρ?νομα φ?ρμακα) να δε?χνουν στο site σα?, μπορε? να ε?ναι ?να σημ?δι spam ? hacked site. Σε κ?θε περ?πτωση, θα μπορο?σε να βλ?ψει την κατ?ταξ? σα? στην Google.

199. Manual Penalty Χειρ?νακτη Ποιν?: Η Google ?χει γ?νει πασ?γνωστη για τι? περ?φημε? manual penalties, ?να παρ?δειγμα τ?τοια? ποιν?? απ? ανθρ?πινο χ?ρι ε?ναι το περιβ?ητο? Interflora fiasco.

200. Πληρωμ?να Links: Τα πληρωμ?να links μπορο?ν να ?χουν σ?γουρα ?να αρνητικ? αντ?κτυπο στο? PageRank και μπορο?ν να βλ?ψουν την ορατ?τητα του site σα? απ? τι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

201. Google Sandbox: Τα ν?α sites τα οπο?α στα καλ? καθο?μενα αποκτ?νε τρελ? ρο? απ? εισερχ?μενου? συνδ?σμου?, μερικ?? φορ?? μπα?νουν σε? Google Sandbox, η οπο?α προσωριν? του? περιορ?ζει την εμφ?νιση στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?.

202. Google Dance: To Google Dance μπορε? να χορ?ψει τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? προσωριν?. Σ?μφωνα με μ?α? Πατ?ντα τη? Google, αυτ?? μπορε? να ε?ναι ?να? τρ?πο? για να ξεδιακρ?νουν ε?ν ?να site προσπαθ?σει να εξαπατ?σει τον αλγ?ριθμο αναζ?τηση?.

203. Το εργαλε?ο Disavow: Η χρ?ση του εργαλε?ου disavow μπορε? να βοηθ?σει στον τερματισμ? μια ποιν?? απ? την Google σε θ?ματα negative SEO ? αρνητικο? SEO.

204. Α?τηση? αναθε?ρηση? ? Reconsideration Request: Μια επιτυχημ?νη α?τηση αναθε?ρηση? εν?? site ? περιεχομ?νου μπορε? να οδηγ?σει στην ?ρση μια ποιν??.

Μ?πω? ξ?χασα τ?ποτα;

Θα ?θελα να σα? ζητ?σω συγγν?μη για τα εξερχ?μενα links και τι? πηγ?? που ε?ναι τα περισσ?τερα σε αγγλικ? authority sites. Πολλο? απ? εσ?? το ξ?ρω θα δυσκολευτο?ν λ?γω γλ?σσα? να κατανο?σουν τι λ?νε.? ?ριξα ?κυρο σε ?λου? του? ?λληνε? συναδ?λφου?. Αυτ? δεν σημα?νει ?τι τα ελληνικ? SEO sites δεν ?χουν σωστ? και ποιοτικ? περιεχ?μενο, απλ? ?χω βαρεθε? τον κ?θε ?σχετο να με πρ?ζει για το πω? θα συνδ?ομαι εγ? με αυτ?ν.

Σε τελικ? αν?λυση δικ? μου site ε?ναι ?πω? θ?λω θα συνδ?ομαι, ?μα γουστ?ρει. Επειδ? ?θελα να ανακ?ψω την πορε?α αυτ?? τη? απειλ?? τη? βλακε?α? και τη? σκοτειν?? αμ?θεια? που του? μαστ?ζει, θα συνδ?ομαι μ?νο με site του εξωτερικο?, στ?λνοντα? χιλι?δε? ποιοτικ? backlinks σε αυτο??. Καν?να? αμερικ?νο? με τερ?στια site και απ?στευτο περιεχ?μενο δεν παραπον?θηκε μ?χρι στιγμ??. Το αντ?θετο μερικ? ελληνικ? μυρμ?γκια, παρεξηγ?θηκαν κι?λα? που του? στ?λνω backlinks!

Τ?ρα ?χετε και του? 200 SEO factors τη? μυθικ?? εταιρε?α? Google. ?χω επενδ?σει π?νω απ? 20 ?ρε? για να γρ?ψω μεταφρ?σω και να αποδ?σω στα Ελληνικ? αυτ? το επικ? ?ρθρο των 7.000 λ?ξεων. Ωστ?σο ε?ν παρ?λειψα κ?τι ? θ?λετε κ?τι να με ρωτ?σετε, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μου! Μπορε?τε να με καλ?σετε στο 6972.364.387

Το ξ?ρω ?τι πολλο? απ? εσ?? θα διαφων?σετε μαζ? μου. Θα με ευχαριστο?σε ε?ν μπορο?σατε να το κ?νετε με κ?ποιο ποιοτικ? σχ?λιο παρακ?τω και να συνεισφ?ρετε στη συζ?τηση.

SEO Google 200 ranking factors Πηγ??

 

10 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍