ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Google Sandbox: Γιατ? η Google μισε? τι? ν?ε? ιστοσελ?δε?;

Γει? σα? φ?λοι μου, σ?μερα θα ασχοληθο?με με ?να πολ? κλασικ? θ?μα στον χ?ρο του SEO, το Google Sandbox.

Δεν ξ?ρω ?σοι απ? εσ?? ?χετε δημιουργ?σει πρ?σφατα μια ιστοσελ?δα, ? ?σοι απ? εσ?? ?χετε μια ιστοσελ?δα, μ?λλον θα ε?χατε παρατηρ?σει ?τι στην αρχ? χρει?στηκε αρκετ?? χρ?νο? για να αν?βει η ιστοσελ?δα σα? στη Google και να αποκτ?σει επισκεψιμ?τητα.

Αυτ? η περ?οδο? που φαιν?ταν ?τι η ιστοσελ?δα σα? δεν κατοικο?νταν ονομ?ζεται Google Sandox ? Google Sandbox Mode ? Google Sandbox Effect.

Για να δε?τε τι ε?ναι το Google Sandbox και για να βρε?τε τι πρ?πει να κ?νετε για να μει?σετε τον χρ?νο παραμον?? στην αφ?νεια, διαβ?στε παρακ?τω.

Τι ε?ναι το Google Sandbox;

Το Google Sandbox ε?να μια κοιν? πεπο?θηση ?τι η Google διαθ?τει ?να φ?λτρο που τοποθετε? ?λε? τι? ν?ε? ιστοσελ?δε? κ?τω απ? περιορισμο?? για ?να συγκεκριμ?νο χρονικ? δι?στημα για να του? αποτρ?ψει απ? την κατ?ταξη στι? αναζητ?σει?.

Γιατ? ?μω? να τιμωρε? η Google ?λε? τι? ν?ε? ιστοσελ?δε?;

Η ιδ?α π?σω απ? το Google Sandbox ε?ναι ?τι οι νε?τερε? ιστοσελ?δε? δεν ε?ναι τ?σο σημαντικ?? ?σο οι παλαι?τερε? ιστοσελ?δε? και ε?ναι επ?ση? πιο πιθαν? να ε?ναι spam.

Για αυτ? το λ?γο οι ν?ε? ιστοσελ?δε? παραμ?νουν για λ?γο καιρ? στην αφ?νεια μ?χρι να ωριμ?σουν και χαριτολογ?ντα? αυτ? το στ?διο τη? ωρ?μανση? ονομ?ζεται Sandbox.

Γιατ? ?πω? ?να μικρ? παιδ? πρ?πει να πα?ξει με τα κουβαδ?κια του στην παραλ?α αλλ? παρ?λληλα θα πρ?πει να ε?ναι υπ? επιτ?ρηση απ? τον κηδεμ?να του, ?τσι και το site? σα? θα πρ?πει να μεγαλ?σει λ?γο σε ηλικ?α για να μπορ?σει να το εμπιστευτε? η Google και να το αφ?σει να αποκτ?σει επισκεψιμ?τητα.

Τι λ?ει η Google για το Sandbox Mode;

Αν και η Google δεν ?χει επιβεβαι?σει αλλ? ο?τε ?χει αρνηθε? ξεκ?θαρα την ?παρξη του sandbox, ε?ναι ευρ?ω? αποδεκτ? ?τι υπ?ρχει απ? την κοιν?τητα του SEO.

Σε μια συν?ντευξη του ο τ?τε υπε?θυνο? ποι?τητα? και καταπολ?μηση? του σπαμ τη? Google, o Matt Cutts στο ?γκυρο site Search Engine Roundtable, ε?χε παραδεχτε? ?τι η Google ?χει ενσωματ?σει κ?ποια στοιχε?α στον αλγ?ριθμο κατ?ταξη? τη? που μπορο?ν να ληφθο?ν ω? Sandbox αλλ? ?χι για ?λε? τι? κατηγορ?ε? ιστοσελ?δων.

Επ?σημα και π?λι δεν υπ?ρχει κ?ποια θ?ση τη? Google που να παραδ?χεται ?τι υπ?ρχει το Google Sandbox.

Τ?ρα, η δικ? μου ?ποψη ε?ναι ?τι ?μα μια ν?α ιστοσελ?δα κ?νει το ξεκ?νημα τη? σ?μερα στο ?ντερνετ, ποια θ?ση θα ?χει την πρ?τη μ?ρα;

?πω? καταλαβα?νετε, ?μα υπ?ρχουν ?δη ?λλε? 100 παλαι?τερε? ιστοσελ?δε? στον χ?ρο που ανταγων?ζονται για να κερδ?σουν τι? πρ?τε? θ?σει? στη Google για την ?δια λ?ξη κλειδ?, μ?λλον θα ξεκιν?σει απ? την θ?ση 101 η ν?α ιστοσελ?δα.

Για ?σου? δεν ξ?ρουν ποια ε?ναι η θ?ση 101, ε?ναι η 11η σελ?δα των SERPs, των σελ?δων αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη? Google. Μετ? απ? λ?γε? μ?ρε? αφο? θα περ?σουν απ? την συγκεκριμ?νη ιστοσελ?δα οι αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? και τη? Google και θα ερευτηρι?σουν το περιεχ?μενο, θα αρχ?σουν να του δ?νουν θ?σει? στην κατ?ταξη και ?σω? κερδ?σει μερικ?? θ?σει? και απ? την 101 να π?ει στην 85.

Π?λι δεν θα φα?νεται πουθεν? στη Google, ?μω? θα σημει?νει πρ?οδο στην κατ?ταξη μ?χρι να σταθεροποιηθε? στην θ?ση που πραγματικ? τη? αξ?ζει.

Για να το καταλ?βετε καλ?τερα, για να μπορ?σει αυτ? η ιστοσελ?δα να π?ει στην θ?ση 1 τη? Google, θα πρ?πει πρ?τα να περ?σει απ? ?λε? τι? ?λλε? θ?σει? απ? την θ?ση 101 ?ω? και την 1 που ε?ναι 100 θ?σει?.

?πω? λοιπ?ν ο μαραθωνοδρ?μο? συναγων?ζεται με ?λλου? 100 ? και περισσ?τερου? συναθλητ?? που προπορε?ονται στον μαραθ?νιο, ?τσι και η σελ?δα σα? θα πρ?πει πρ?τα να περ?σει ?λε? τι? ?λλε? ιστοσελ?δε? για να εμφανιστε? στην πρ?τη θ?ση κ?ποια στιγμ?.

Αυτ? το λ?νε Google Sandbox και ?σω? να β?ζει και το χ?ρι τη? η Google για να διαρκ?σει περισσ?τερο για τι? ν?ε? ιστοσελ?δε?, ωστ?σο, θυμηθε?τε ?τι οι ν?ε? ιστοσελ?δε? ?χουν να διαν?σουν περισσ?τερο δρ?μο για να κατακτ?σουν την πρ?τη θ?ση τη? Google.

Google Sandbox: Π?τε ανακαλ?φθηκε για πρ?τη φορ?

Π?σω στο 2004, δι?φοροι ιδιοκτ?τε? ? διαχειριστ?? ιστοσελ?δων και οι επαγγελματ?ε? του SEO διαπ?στωσαν ?τι οι ιστοσελ?δε? που μ?λι? δημιο?ργησαν δεν κατ?φεραν να αν?βουν τι? πρ?τε? θ?σει? τη? Google παρ? την ?λη επ?πονη προσπ?θεια που ε?χαν καταβ?λει απ? την πρ?τη μ?ρα τη? δημοσ?ευση? τη? ιστοσελ?δα? του?.

?ταν λ?με παρ? τι? ?λε? προσπ?θειε?, εννοο?με ?τι ε?χαν βελτιστοποι?σει τα κε?μενα του? με β?ση τι? λ?ξει? κλειδι?, ?τι ε?χαν ?δη δημιουργ?σει μοναδικ? και πολ? χρ?σιμο περιεχ?μενο, ?τι ε?χαν ?δη δημιουργ?σει και μερικ? υψηλ?? ποι?τητα? backlinks αλλ? δεν ?βγαιναν πουθεν? στη Google, ο?τε ακ?μη και για φρ?σει? κλειδι? με σχετικ? χαμηλ? ανταγωνισμ?.

Αντ?θετα, οι ?λλε? μηχαν?? αναζ?τηση? ?πω? η Yahoo και η Bing ε?χαν ?δη δ?σει θ?σει? σε αυτ?? τι? ιστοσελ?δε? και πα?ρναν αρκετ? επισκεψιμ?τητα απ? αυτ??.

Αυτ? το φαιν?μενο “sandbox” δι?ρκεσε απ? μερικ?? εβδομ?δε? ?ω? αρκετο?? μ?νε? για τι? περισσ?τερε? ιστοσελ?δε? γιατ? η Google ?θελε να προστατ?ψει του? χρ?στε? τη? απ? περιεχ?μενο και ιστοσελ?δε? που η ?δια δεν γν?ριζε και δεν ?ξερε ακ?μα ?μα ?ταν ποιοτικ??.

Π?σο διαρκε? το Google Sandbox;

GOOGLE-SANDBOX

Τ?ρα η μ?ση δι?ρκεια του φαινομ?νου Sandbox ε?ναι περ?που 6 με 12 μ?νε? με μ?σο χρ?νο του? 8 μ?νε?. Τ?σο χρει?ζεται γενικ?τερα μια ιστοσελ?δα για να θεωρηθε? παλι? απ? την Google και να αρχ?σει να τη? ?χει εμπιστοσ?νη.

?λλοι λ?νε ?τι διαρκε? περ?που απ? 1 ?ω? 6 μ?νε?, συν 1 με 6 για να π?ρει κατ?ταξη μια ιστοσελ?δα. Η αρνητικ? επ?δραση στην κατ?ταξη ε?ναι πολ? αισθητ? για του? πρ?του? δ?ο μ?νε? και μ?χρι να περ?σουν τρει? μ?νε? θα πρ?πει να μην περιμ?νετε και πολλ? πρ?γματα.

Μ?χρι τη στιγμ? που το domain σα? θα ε?ναι στον ?κτο μ?να -ακο?γεται λ?γο σαν εγκυμοσ?νη-, θα ?χει περ?σει σχεδ?ν ?λο το αγγο?ρι του Sandbox Effect.

?πω? ε?πε ο Matt Cutts, υπ?ρχει κ?ποια διαφορ? αν?μεσα σε ?να domain name ηλικ?α? ?ξι μην?ν και ?ναν ηλικ?α? 12 μην?ν, αλλ? η διαφορ? στο σημε?ο αυτ? ε?ναι απ?στευτα μικρ?.

Το σημαντικ? ε?ναι να περιμ?νετε αυτο?? του? πρ?του? μ?νε? συνεχ?ζοντα? να προσθ?τετε ?ρθρα και πολ?τιμο χρ?σιμο περιεχ?μενο και παρ?λληλα να δημιουργε?τε μερικ? ποιοτικ? backlinks, ?στε μ?λι? περ?σετε απ? το κατ?φλι του Sandbox, να π?ρετε ?μεσα κατ?ταξη και να κερδ?σετε την καλ?τερη δυνατ? θ?ση που μπορε?τε να πι?σετε στη Google και να την διατηρ?σετε.

Τι μπορε?τε να κ?νετε για να βγει το site σα? πιο γρ?γορα απ? το Google Sandbox;

Αφο? φτ?σατε μ?χρι εδ?, ε?στε π?ρα πολ? τυχερο?, γιατ? θα δε?τε και τι πρ?πει να κ?νατε για να επισπε?σετε τον διαδικασ?α του Google Sandbox και να αρχ?σει η ιστοσελ?δα σα? να ?χει επισκεψιμ?τητα μια ?ρα αρχ?τερα.

1 Αγορ?στε ?να παλαιωμ?νο domain name

Τα παλαιωμ?να domain names σα? βοηθ?νε να αποκτ?σετε κατ?ταξη στη Google, εφ?σον τα επαναχρησιμοποι?σετε την πρ?τη εβδομ?δα απ? την στιγμ? που ?χουν λ?ξει. Την πρ?τη κι?λα? εβδομ?δα ε?ναι ακ?μα ταξινομημ?να στη Google, διαθ?τουν θ?σει? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? και ?χουν οργανικ? επισκεψιμ?τητα, επισκεψιμ?τητα απ? τρ?τα sites αλλ? και ενεργ? backlinks.

Τα παλαιωμ?να domain names μεταφ?ρουν και PageRank π?νω του? που ?χει π?ρα πολ? μεγ?λη αξ?α για την Google.

Απ? την δε?τερη εβδομ?δα, αρχ?ζουν να γ?νονται deindexed απ? την Google, να αποταξινομο?νται σιγ? σιγ? και να χ?νουν την αξ?α του?.

?να πολ? συνετ? β?μα ε?ναι να αγορ?σετε ?να πρ?σφατα ληγμ?νο domain name και να χτ?σετε π?νω σε αυτ? την ιστοσελ?δα σα?. ?μα αυτ? δεν ε?ναι εφικτ? για τον λ?γο ?τι δεν ταιρι?ζει αυτ? το ?νομα χ?ρου με την ονομασ?α τη? επιχε?ρηση? σα? ? το Brand σα?, τ?τε μπορε?τε να αγορ?σετε ?να ληγμ?νο domain name που ?χει κ?ποια αξ?α και να το κ?νετε redirect στο ν?ο σα? domain name.

Αυτ? ε?ναι μια κλασικ? στρατηγικ? στο SEO που θα σα? ευνο?σει αρκετ?, και που ακολουθο?ν π?ρα πολλο? ειδικο? στον χ?ρο του SEO.

Που μπορε?τε να βρε?τε παλαιωμ?να domain names;

Μερικ?? ιστοσελ?δε? που μπορε?τε να αγορ?σετε παλι? και ληγμ?να domain names ε?ναι οι παρακ?τω:

2 Δημιουργ?στε εκπληκτικ? περιεχ?μενο απ? την πρ?τη μ?ρα

Για να μην αγκυλωθε?τε στην γη? βελ?νι που πατ?? και σε αγκυλ?νει, θα πρ?πει να δημιουργ?σετε εκπληκτικ? περιεχ?μενο απ? την πρ?τη μ?ρα που θα βγ?λετε το site σα? στον α?ρα.

Μην περιμ?νετε να τελειοποι?σετε την ιστοσελ?δα σα? για να την βγ?λετε στη Google και να την εμφαν?σετε απ? το πουθεν?. Πολλο? web designers θεωρο?ν ?τι η δουλει? του? ε?ναι τ?σο σπουδα?α που δεν πρ?πει να αποκαλυφθε? πριν ε?ναι τα π?ντα στην εντ?λεια.

Και επειδ? ποτ? δεν ε?ναι τα π?ντα στην εντ?λεια, ?τσι αναβ?λλουν την πρ?τη κυκλοφορ?α τη? ιστοσελ?δα? και αυτ? δημιουργε? ακ?μα μεγαλ?τερη καθυστ?ρηση στην ταξιν?μηση τη? ιστοσελ?δα στη Google.

Η βασικ? αρχ? ε?ναι ?τι η Google δεν ταξινομε? το design τη? ιστοσελ?δα? σα? αλλ? το περιεχ?μενο τη? και ιστοσελ?δε? που δεν ?χουν περιεχ?μενο ? ?χουν λεπτ? περιεχ?μενο ?χουν π?ντα προβλ?ματα στην κατ?ταξη γιατ? δεν τα π?νε σχεδ?ν ποτ? καλ? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Το περιεχ?μενο που θα πρ?πει να δημιουργ?σετε πρ?πει να ε?ναι ?ρθρα και σελ?δε? με χρ?σιμε? συμβουλ?? και πληροφορ?ε? που αναζητ? ο τελικ?? χρ?στη? και θα πρ?πει να ?χουν τουλ?χιστον 1000 λ?ξει? μ?κο? με β?λτιστο τι? 2000 λ?ξει?.

Καλ? ε?ναι να γρ?φετε ?να ?ρθρο την ημ?ρα για τι? 30 πρ?τε? ημ?ρε? ?στε η ιστοσελ?δα σα? να αποκτ?σει κ?ποιο β?θο? και να φα?νεται ?τι ε?ναι ιστοσελ?δα περ? οπ?? στη Google.

3 Αποκτ?στε κ?νηση απ? τρ?τα sites και social media sites

Το να αποκτ?σετε κ?ποια κ?νηση απ? ?λλε? ιστοσελ?δε? που ?χουν ?δη κ?νηση ? απ? ?λλα social media sites ε?ναι μια στρατηγικ? που χρησιμοποιο?ν π?ρα πολλο? Αμερικ?νοι bloggers.

Τ?τοιε? ιστοσελ?δε? ? Web 2.0 sites ε?ναι και οι παρακ?τω:

 • Blogger
 • WordPress
 • Gravatar
 • Tumblr
 • Twitter
 • Facebook
 • Delicious
 • Weebly
 • GetPocket
 • About
 • Instapaper
 • Medium

Εκτ?? απ? τα παραπ?νω υπ?ρχουν και δι?φορα blogs μεγ?λη? κυκλοφορ?α? ?πω? το Πρ?το Θ?μα, το CNN, η Zougla και ?λλα που θα σα? βοηθ?σουν γρ?φοντα? ελκυστικ? περιεχ?μενο να π?ρετε εκτ?? απ? backlinks και κ?ποια επισκεψιμ?τητα που θα κ?νει την Google να προσ?ξει την ιστοσελ?δα σα? νωρ?τερα και να βγε?τε αντ? για του? 6 μ?νε? απ? το Google Sandbox σε λιγ?τερου?.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο μοναδικ? ?ρθρο: 21 Πηγ?? για κορυφα?ο χτ?σιμο συνδ?σμων (link building)

4 Αποκτ?στε μερικ? ποιοτικ? backlinks

Αποκτ?στε μερικ? backlinks απ? ιστοσελ?δε? που ε?ναι κ?ποια? ποι?τητα? ?πω? η Wikipedia ?μα μπορε?τε ? απ? σχετικ?? ιστοσελ?δε? με το αντικε?μενο σα?.

Τα backlinks αυτ? θα πρ?πει να αποκτηθο?ν με φυσικ? τρ?πο και ?χι σωρηδ?ν. Για παρ?δειγμα ?να καινο?ριο site δεν μπορε? να ?χει 100 ν?α backlinks την ημ?ρα. Αυτ? θεωρε?ται αφ?σικο για τη Google και μ?λλον θα θεωρηθε?τε spam.

Λ?γα backlinks, 10 με 20 απ? ιστοσελ?δε? περ? οπ?? αν? μ?να, θα σα? βοηθ?σουν για να γλιτ?σετε χρ?νο και να μει?σετε την παραμον? σα? στο Sandbox.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για το πω? να αποκτ?σετε backlinks στα παρακ?τω ?ρθρα:

5 Δημιουργ?στε μερικ? β?ντεο στο YouTube

?να πολ? θετικ? σημε?ο που ?χουν τα β?ντεο στο YouTube ε?ναι ?τι βοηθ?νε ?σα απ? αυτ? τα ενσωματ?σετε στην ιστοσελ?δα σα? ( κ?νοντα? τα embed ), να ταξινομ?σει ταχ?τερα η Google την συγκεκριμ?νη σελ?δα και να τη? δ?σει π?ντου? στην συνολικ? κατ?ταξη.

Α? μην ξεχν?με ?τι τα β?ντεο απ? το YouTube ?ταν ενσωματ?νονται σε μια σελ?δα, αποτελο?ν ισχυρ? παρ?γοντα κατ?ταξη?.

Θα μπορο?σατε λοιπ?ν για να ταξινομ?σετε ταχ?τερα την αρχικ? σα? σελ?δα, να β?λετε μ?σα σε αυτ?ν ?να β?ντεο απ? το YouTube που φυσικ? ?χετε εσε?? δημιουργ?σει.

Δεν χρει?ζεται να ε?ναι τελε?ω? επαγγελματικ?, μπορε?τε να το τραβ?ξετε και απ? το κινητ? σα? και να το ανεβ?σετε στο καν?λι σα? στο YouTube.

Το περιεχ?μενο του β?ντεο μετρ?ει περισσ?τερο και θα πρ?πει να ε?ναι ενημερωτικ? ? επεξηγηματικ? και να λ?νει μια βασικ? αν?γκη ? πρ?βλημα των υποψ?φιων πελατ?ν σα?.

Το YouTube ω? μ?σο ?χει ?μεση ταξιν?μηση στην Google και μπορε? ?να β?ντεο που αναφ?ρεστε σε μια φρ?ση κλειδ? να βγει στην πρ?τη θ?ση τη? Google σε 2 ?ρε? ? και λιγ?τερο.

Μην ξεχ?σετε να εγγραφε?τε στο καν?λι μου στο YouTube για να ενημερ?νεστε πρ?τοι για ?λε? τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? στο SEO και στο ?ντερνετ μ?ρκετινγκ.

6 EAT ? Personal Branding

Το Personal Branding ?χει να κ?νει με το να προβ?λετε τον εαυτ? σα? ω? ειδικ? στον τομ?α σα? στη Google και στου? υποψ?φιου? πελ?τε? σα?.

Το Personal Branding θα μπορο?σε να αποδωθε? επιστημονικ? και ω? EAT που ε?ναι το ακρων?μιο των τρι?ν λ?ξεων:

 • Expertise ( Εξιδ?κευση ? Τεχνογνωσ?α)
 • Authority ( Αυθεντ?α )
 • Trustworthiness ( Αξιοπιστ?α )

Θα πρ?πει δηλαδ? να δημιουργ?σετε ?να προφ?λ στα ?ρθρα σα? για να φα?νεται ποιο? ε?ναι ο συγγραφ?α? του?, μια σελ?δα about page που να ?χει το προφ?λ σα? ? το προφ?λ τη? επιχε?ρηση? σα? και μια σελ?δα επικοινων?α? με ξεκ?θαρου? του? τρ?που? επικοινων?α?.

Θα πρ?πει να αναγρ?φεται το ?νομα σα? ? το ?νομα τη? επιχε?ρηση? σα?, το τηλ?φωνο σα?, η διε?θυνση τη? και το email σα?.

Μην φοβηθε?τε να συμπεριλ?βετε και μερικ?? καλ?? επαγγελματικ?? ?μα γ?νεται φωτογραφ?ε? με το πρ?σωπο σα? γιατ? ?τσι κερδ?ζεται και την πρ?τη εντ?πωση και σ?γουρα θα σα? π?ρουν τηλ?φωνο περισσ?τεροι πελ?τε? αλλ? κερδ?ζεται και την μ?χη των μηχαν?ν αναζ?τηση? γιατ? δε?χνετε ποιο? ε?στε στη Google.

Ο λ?γο? που η Google λαμβ?νει πολ? σοβαρ? υπ?ψιν τη? το EAT σε μερικ?? κατηγορ?ε? ιστοσελ?δων ε?ναι για να αποφ?γει τι? χαμηλ?? ποι?τητα? ιστοσελ?δε? σε κρ?σιμα θ?ματα ?πω? τα ιατρικ? θ?ματα.

Για παρ?δειγμα στην ερ?τηση -?ρο αναζ?τηση?: Τι να κ?νω ?μα αισθ?νομαι ?τι παθα?νω ?μφραγμα;

Στα πρ?τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? δεν μπορο?ν να ε?ναι μη ?γκυρα sites ? blog β?τα κατηγορ?α?. Θα πρ?πει μ?λλον να ε?ναι το τηλ?φωνο του ΕΚΑΒ ? κ?ποιου Καρδιολ?γου ? η ιστοσελ?δα εν?? Κ?ντρου Καρδιολογ?α? ? μια? καρδιολογικ?? κλινικ??.

7 Local signals για τοπικ?? επιχειρ?σει?

Σε περ?πτωση τ?ρα που ε?στε τοπικ? επιχε?ρηση, θα πρ?πει να ?χετε δημιουργ?σει μια σελ?δα στο Google My Business και να ?χετε προσθ?σει το NAP σα? στο υποσ?λιδο τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Με αυτ?ν τον τρ?πο η Google γνωρ?ζει ?τι ε?στε μια πραγματικ? επιχε?ρηση με ?δρα και ?τι η ιστοσελ?δα τη? ?χει κ?ποια βαρ?τητα σε σ?γκριση με ?ναν ερασιτ?χνη blogger που μ?λι? ?φτιαξε το πρ?το του blog για να βγ?λει χρ?ματα απ? τι? διαφημ?σει?.

Οι τοπικ?? επιχειρ?σει? με σωστ? δομημ?νο και ενημερωμ?νο Google My Business φα?νεται να τα π?νε καλ?τερα στι? τοπικ?? αναζητ?σει? και να γλιτ?νουν πολ?τιμο χρ?νο απ? τον απογαλακτισμ? του Google Sandbox.

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍