ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-plus

Google Plus: 7 μυστικ? επιτυχ?α?

Το Google Plus ε?ναι το τελευτα?ο social media που ?χει δημιουργηθε? απ? τη Google για να φρεν?ρει τον μεγ?λο γ?γαντα των social media, facebook.

Εκτ?? απ? το Facebook υπ?ρχουν ?λλα 350 κοινωνικ? μ?σα σε ?λο τον κ?σμο και π?ρα πολλ? απ? αυτ? δεν ε?ναι αγγλ?φωνα, ?πω?? το Baidu, το VKontakte και το Odnoklassniki. Το πρ?το ε?ναι το κιν?ζικο google και τα δ?ο τελευτα?α οι ρ?σικε? εκδοχ?? του Facebook με εκατομμ?ρια χρ?στε? ημερησ?ω? και ακριβ?? τα ?δια χαρακτηριστικ? του βασιλι? τη? κοινωνικ?? δικτ?ωση? Facebook.

Το Google Plus, ?πω? ε?ναι γνωστ?, δεν απολαμβ?νει την προτ?μηση των χρηστ?ν που ασχολο?νται με τα social media. Για αυτ? και παραμ?νει ακατο?κητο εδ? και πολ? καιρ? και ?τσι θ?λουν να νομ?ζουν ?λοι γιατ? αυτ? πρ?κειται να αλλ?ξει τα προσεχ? ?τη.

Ξεχ?στε το χ?ρτη των κοινωνικ?ν μ?σων ?πω? τον ξ?ρατε. Η ενοπο?ηση ?λων των λογαριασμ?ν τη? google κ?τω απ? ?να google plus, που ε?ναι στην πραγματικ?τητα η εξ?λιξη του Gmail ε?ναι γεγον??. Χρει?ζεστε πλ?ον ?να gmail ? google plus account για να δημιουργ?σετε καν?λι στο Youtube, στα Google Analytics, Google Drive, Google Adsense, Google Adwords και χιλι?δε? ?λλε? εκπληκτικ?? δωρε?ν υπηρεσ?ε? τη? Google.

Το Google Plus σε Αριθμο??

540 εκατομμ?ρια? υπολογ?ζονται οι χρ?στε? του Google Plus το 2013.

3.5 Λεπτ? το μ?να περν?ει ο μ?σο? χρ?στη? στο Google Plus, ?ταν στο Facebook περν?ει επτ?μισι ?ρε?!

10 Ακολο?θου? ?χει ο μ?σο? χρ?στη?

1.3 δι? Kιν?ζοι εκτ?? Google Plus. Η κ?να ?χει απαγορε?σει τη χρ?ση του μια μ?ρα μετ? την κυκλοφορ?α του!

Πω? Λειτουργε?;

Κινο?μενο στο ?φο? του Facebook επιτρ?πει στου? χρ?στε? του να μοιρ?ζονται φωτογραφ?ε?, β?ντεο και συνδ?σμου? με του? φ?λου? του?. Το σημε?ο ?μω? στο οπο?ο διαφοροποιε?ται απ? οτιδ?ποτε ξ?ρουμε μ?χρι σ?μερα ε?ναι η δημιουργ?α εν?? συστ?ματο? που μοι?ζει πολ? με ?τι ισχ?ει με τι? διαπροσωπικ?? μα? σχ?σει? εκτ?? διαδικτ?ου.

Στο Google + θα μπορο?ν να δημιουργο?νται με ευκολ?α οι λεγ?μενοι κ?κλοι (Circles) που θα ε?ναι δομημ?νοι αν?λογα με την ιδι?τητα του κ?θε ατ?μου.

Google Plus Success Story

Μια ιστορ?α επιτυχ?α? στο Google Plus ε?ναι η εταιρε?α Red Bull.

Μ?σα απ? τη σελ?δα τη? στο Google Plus ?χει π?νω απ? 3,2 εκατομμ?ρια ακ?λουθου? και κ?θε τη? post πα?ρνει χιλι?δε? +1!

Κ?πω? ?τσι πρ?πει να μοι?ζει μια πετυχημ?νη σελ?δα στο Google+.

 

Google Plus και SEO

facebook-google-plus

Ο χ?ρτη? του traffic και του SEO στο ?ντερνετ ?χει αλλ?ξει ριζικ?. ?ταν ε?σαι συνδεδεμ?νο? στο Google Plus ? απλ?? στο Gmail, βλ?πει? και προσωποποιημ?να αποτελ?σματα στην πρ?τη σελ?δα τη? Google. ?τσι ?μα ?χει? 10.000 ακ?λουθου? και ?χει? κ?νει χιλι?δε? δημοσιε?σει? στο Google Plus, τ?τε κ?θε φορ? που ?να? χρ?στη? αναζητ? την συγκεκριμ?νη λ?ξη κλειδ?, θα φα?νεται και το site σου πρ?το! Το ?διο γ?νεται και με το Youtube!

Το Google Plus (+1′s) θα λ?γαμε ?τι ?χει την ?ννοια του “Like” στο Facebook. ?ταν κ?ποιο? δηλαδ? ψ?χνει ? επισκ?πτεται μια ιστοσελ?δα, θ?λοντα? να την επιβραβε?σει ? να την προωθ?σει, την προσθ?τει στο κοινωνικ? δ?κτυο τη? Google και κατ? συν?πεια στο προφ?λ του στο Google. ?τσι η Google αποκτ? το δικ? τη? σ?στημα αξιολ?γηση? ιστοσελ?δων μ?σω των χρηστ?ν του κοινωνικο? δικτ?ου τη? πλ?ον.

 

1. Συνδ?στε το site σα? με το Google Plus

?να WordPress Site ?χει ?λα τα απαρα?τητα εργαλε?α για να συνδ?σετε το site σα? με το Google Plus. Επειδ? το Google plus ε?ναι πλ?ον παρ?γοντα? SEO, ο ?διο? ο Matt Cuts το προτε?νει για να αν?βουμε θ?σει? στη Google.

2. Κ?ντε 5.000 φ?λου? στο Google Plus

Και π?λι η μαζικ? ?κθεση ε?ναι το μυστικ? τη? επιτυχ?α?. Προσθ?στε 5.000 φ?λου? για να σα? β?λουν και οι ?λλοι στου? κ?κλου? του?.

3. Ανο?ξτε και δε?τερο προφ?λ

Και προσθ?στε ξαν? ?λλου? 5.000 φ?λου?, ?τσι θα ?χετε πιο πολλ?? πιθαν?τητε? να σα? βρουν.

4. Δημοσιε?στε καθημεριν? στο Google Plus

?πω? κοινοποιε?τε τι? δημοσιε?σει?, τα ?ρθρα, τα προ??ντα και τι? σελ?δε? απ? το site σα?, ?τσι και δω θα κ?νετε το ?διο για να προσελκ?σετε κ?σμο, αλλ? και να εντ?ξετε στα προσωποποιημ?να αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google την ιστοσελ?δα σα?.

5. Δημιουργ?στε μια σελ?δα στο Google Plus με τη λ?ξη κλειδ?

Γιατ? ?λε? οι σελ?δε? στο Google Plus βγα?νουν και στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google. Δημιουργ?στε τη σελ?δα σα? ?πω? ?χετε τη σελ?δα σα? στο Facebook και προσθ?στε τη διε?θυνση απ? το site σα?. Μετ? γεμ?στε το με πολ?τιμο μοναδικ? περιεχ?μενο, φωτογραφ?ε? και β?ντεο!

6. Δημιουργ?στε ?να πολυπληθ?? group στο Google Plus

Το μεγαλ?τερο στοιχε?ο επιτυχ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι ο κ?σμο?! Φ?ρτε κ?σμο και οδηγ?στε τον στην ιστοσελ?δα σα?, στο blog ? στο e-shop σα?. Φροντ?στε ?λο? αυτ?? ο κ?σμο? να γραφτε? στη λ?στα σα? και μετ? να γ?νουν πελ?τε? σα?.

Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στη δικ? μου!

Τα εργαλε?α θα σα? βοηθ?σουν να αποκτ?σετε μεγαλ?τερη εικ?να για το τι δουλε?ει και τι ?χι στο ?ντερνετ αλλ? και στο Google Plus. ?σο πιο πολ? τα χρησιμοποιε?τε, τ?σο πιο πολλ? θα μαθα?νεται και θα μπορε?τε να τα αξιοποιε?ται για να προσελκ?ετε τερ?στια κ?νηση στη σελ?δα σα?!

?Google Plus Πηγ??:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

registration-button

 

4 Σχ?λια. Leave new

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍