ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Google-panda-update-4

Google Panda Update 4.0

?να ν?ο Google Panda update λανσαρ?στηκε απ? τη Google στι? 21 Μα?ου 2014 και ?πω? γ?νεται κατανοητ? επηρε?ζει τον καθ?να στον κ?σμο του SEO. Μετ? απ? την αν?λογη ?ρευνα που ?κανα στο ?ντερνετ, σα? παρουσι?ζω τα ευρ?ματ? μου σχετικ? με τη Google, το SEO και του? μεγ?λου? χαμ?νου? και κερδισμ?νου? του ν?ου Google Panda Update.

Σ?μφωνα με τον Matt Cutts, τον υπε?θυνο ποι?τητα? και καταπολ?μηση? του spam τη? Google, το ν?ο Google Panda Update 4.0 ε?ναι γεγον?? ?πω? ανακο?νωσε απ? το twitter o ?διο?. Αρχικ? λανσαρ?στηκε με την ονομασ?α Farmer Update και ο στ?χο? του ε?ναι να καταπολεμ?σει τα site με φτωχ? περιεχ?μενο και τα spam sites απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? τη? Google ? SERPS.

Η τ?ταρτη γενι? του Google Panda ξεκ?νησε να ισχ?ει χθε? 21 Μα?ου 2014 και σ?μφωνα με το ?γκυρο seo site Searchengineland.com, προβλ?πεται να επηρε?σει το 7,5% των αγγλικ?ν αναζητ?σεων. Οι υπ?λοιπε? γλ?σσε? θα επηρεαστο?ν σε διαφορετικ? ποσοστ?, επιβεβαι?νοντα? για μια ακ?μη φορ? ?τι κ?θε γλ?σσα ε?ναι και διαφορετικ? site, με διαφορετικ? αγορ? στ?χο? και διαφορετικ?? λ?ξει? κλειδι?.

?Σκοπ?? του Google Panda Update 4.0

Στο ερ?τημα στο β?ντεο που θ?τει ο Ματ στον εαυτ? του και μα? απαντ? “Τι να περιμ?νουμε ?σοι ασχολο?μαστε με SEO του? προσεχε?? μ?νε? απ? την google;” αναφ?ρεται σε ορισμ?να γενικ? πρ?γματα, ?πω? :

 • Καταπολ?μηση του article marketing
 • Καταπολ?μηση των link network
 • Καλ?τερη αν?λυση των συνδ?σμων καθ?? και του περιεχομ?νου ?που βρ?σκονται.
 • Επισ?μανση των site που ?χουν χακαριστε? και επικοινων?α με του? ιδιοκτ?τε? του? καθ?? και καλ?τερο? εντοπισμ?? σαιτ που ε?ναι χακαρισμ?νο.
 • Προ?θηση των περισσ?τερο αξι?πιστων site στη? πρ?τε? θ?σει? στη? αναζητ?σει? και για περισσ?τερε? λ?ξει? κλειδι? σχετικ?? με την δραστηρι?τητα του?.

Στο τ?λο? ο Ματ αναφ?ρει ?τι ?λε? αυτ?? οι προσπ?θειε? απ? την google γ?νονται για να καταπολεμηθε? το web spam και να τιμωρηθο?ν ?σοι επαγγελματ?ε? χρησιμοποιο?ν black hat SEO τεχνικ?? για να κ?νουν προ?θηση των ιστοσελ?δων του?. Αν μειωθο?ν οι κακο? του SEO,? οι καλο? του SEO? θα ?χουν την ευκαιρ?α να πετυχα?νουν καλ?τερε? κατατ?ξει? αφο? θα χρησιμοποιο?ν μ?νο white hat? SEO τεχνικ?? προ?θηση? ιστοσελ?δων.

Στην πραγματικ?τητα, ?χουμε αναλ?βει μ?τρα εναντ?ων αρκετ?ν χιλι?δων linksellers που με πληρωμ?νου? συνδ?σμου? μεταφ?ρουν PageRank στα σαιτ του?.

Google SERPs: Panda 4.0 –? Οι μεγ?λοι χαμ?νοι

Στην παρακ?τω λ?στα αναφ?ρονται οι μεγ?λοι χαμ?νοι του SEO απ? ?ποψη ορατ?τητα? στη Google. Τα κριτ?ρια περ?ληψη? στη λ?στα SEO ε?ναι 3:

 • τουλ?χιστον 10.000 SEO Visibility πριν το Google Panda 4.0
 • αγγλικ? γλ?σσα
 • ρυθμ?? μεταβολ?? ορατ?τητα? SEO τουλ?χιστον +/- 20%

Μεγ?λη ?κπληξη αποτελε? το ebay, που ε?ναι ?να? απ? του? χαμ?νου? του Google Panda Update 4.0.

domainποσοστ? μεταβολ??
ask.com> – 50%
ebay.com> – 33%
biography.com> – 33%
retailmenot.com> – 33%
starpulse.com> – 50%
history.com> – 33%
isitdownrightnow.com> – 50%
aceshowbiz.com> – 75%
examiner.com> – 50%
yellowpages.com> – 20%
yourtango.com> – 75%
dealcatcher.com> – 50%
livescience.com> – 50%
webopedia.com> – 50%
xmarks.com> – 50%
simplyrecipes.com> – 33%
siteslike.com> – 50%
digitaltrends.com> – 50%
health.com> – 50%
spoonful.com> – 75%
songkick.com> – 75%
realsimple.com> – 33%
appbrain.com> – 33%
thehollywoodgossip.com> – 50%
dealspl.us> – 33%
techtarget.com> – 33%
gossipcop.com> – 50%
rd.com> – 75%
chow.com> – 33%
doxo.com> – 50%
heavy.com> – 50%
csmonitor.com> – 33%
toptenreviews.com> – 20%
parenting.com> – 50%
globalpost.com> – 75%
espnfc.com> – 50%
serviceguidance.com> – 50%
mnn.com> – 75%
mystore411.com> – 50%
urlm.co> – 33%
delish.com> – 50%
healthcentral.com> – 33%
whatscookingamerica.net> – 50%
columbia.edu> – 20%
songlyrics.com> – 20%
internetslang.com> – 33%
ibiblio.org> – 50%
webutation.info> – 50%
cheapflights.com> – 33%
mybanktracker.com> – 50%

Google SERPs: Panda 4.0 – Οι μεγ?λοι κερδισμ?νοι

domainποσοστ? μεταβολ??
glassdoor.com> 100%
emedicinehealth.com> 500 %
medterms.com> 500 %
yourdictionary.com> 50%
shopstyle.com> 250%
zimbio.com> 500 %
myrecipes.com> 250%
couponcabin.com> 250%
buzzfeed.com> 25%
consumeraffairs.com> 100%
wordpress.com> 20%
thinkexist.com> 250%
onhealth.com> 250%
alternativeto.net> 100%
whosdatedwho.com> 250%
reverso.net> 50%
wikimedia.org> 100%
dogtime.com> 100%
findthebest.com> 50%
eatingwell.com> 100%
quotegarden.com> 100%
goodhousekeeping.com> 250%
everydayhealth.com> 25%
simplyhired.com> 100%
momswhothink.com> 100%
similarsites.com> 100%
southernliving.com> 50%
theknot.com> 25%
allaboutvision.com> 100%
openculture.com> 50%
babyzone.com> 50%
tasteofhome.com> 33%
gotquestions.org> 100%
movie4k.to> 50%
wmagazine.com> 33%
ycharts.com> 100%
historyplace.com> 50%
rcn.com> 100%
salary.com> 50%
skepdic.com> 100%
mediawiki.org> 100%
oodle.com> 100%
abbreviations.com> 100%
homes.com> 100%
spokeo.com> 50%
hlntv.com> 33%
sparkpeople.com> 33%
hayneedle.com> 50%
emedtv.com> 100%

Συμπερ?σματα απ? την αν?λυση του Google Panda Update 4.0

Σε πρ?τη αν?λυση των αποτελεσμ?των, φα?νεται ?τι τα ειδησεογραφικ? site ? τα site με φτωχ? ? εξωτερικ? περιεχ?μενο να χ?νουν θ?σει? στη google. Για παρ?δειγμα sites με Κουπ?νια, Ν?α, Λογισμικ? και σ?γκριση τιμ?ν. Επ?ση? μερικ? forums, portals πρ?γνωση? καιρο? ε?ναι και αυτ? στη λ?στα των μεγ?λων χαμ?νων.

Για μαι ακ?μη φορ?, κατ?φερα και μ?ντεψα τι? επ?μενε? κιν?σει? του αλγορ?θμου τη? Google που στοχε?ει να καταπολεμ?σει τα site με μη πρωτ?τυπο, μοναδικ? και ποιοτικ? περιεχ?μενο. Δηλαδ? τα site και τα blog εκε?να που δεν παρ?γουν μοναδικ?, επικ? περιεχ?μενο.

Στην αντ?περα ?χθη, βρ?σκουμε κ?ποιου? κερδισμ?νου? του Google Panda Update 4.0, ?πω? sites με συγκριτικ? προ??ντων και ?χι τιμ?ν μ?νο, ιατρικ? sites και site τοπικ?ν ειδ?σεων. Τα συμπερ?σματα αυτ? δεν ε?ναι απ?λυτα μαι και η αναν?ωση του αλγορ?θμου δεν ?χει περ?σει σε ?λο το ε?ρο? και φ?σμα των sites.

Παρ?λληλα θα πρ?πει να αναφ?ρουμε ?τι αν?μεσα στου? χαμ?νου?, υπ?ρχουν και site που ?χουν χ?σει ορατ?τητα στη Google, χωρ?? να ε?ναι αυτ? ?μεσα εξαρτ?μενο απ? το Google Panda Update 4.0. Αυτ? συμβα?νει γιατ? ο?τω? ? ?λλω? θα γιν?τανε λ?γω φτωχο? περιεχομ?νου ? ?λλων παραγ?ντων που επηρε?στηκαν απ? προηγο?μενο update.

Το τελικ? συμπ?ρασμα ε?ναι ?τι αυτ? το? Google Panda δεν τιμωρε? μ?νο τα site με syndicated content ? με διπλ? περιεχ?μενο. Πολλ? απ? τα τιμωρημ?να sites, τ?ρα ?χουν μεταμελ?σει δημιουργ?ντα? το δικ? του? περιεχ?μενο ? κ?νοντα? διορθωτικ?? κιν?σει?.

Η ?δια η Google προβλ?πετε να κ?νει διορθ?σει? στο Google Panda Update 4.0, γιατ? σαφ?? φα?νεται ?τι ?χει κεν? και ασ?φειε? που δεν μπορο?ν να καλυφθο?ν ακ?μα. Ο κ?κλο? του Google Panda Update 4.0 δεν ?χει ακ?μα ολοκληρωθε? και θα χρειαστο?ν μερικο? μ?νε? μ?χρι να περ?σει σε ?λε? τι? γλ?σσε? και σε ?λο το ε?ρο? των ταξινομημ?νων αποτελεσμ?των.

Ελληνικ? αγορ? και προβλ?ψει? για το Google Panda Update 4.0

Λαμβ?νοντα? υπ?ψιν αυτ? που ?γιναν στην αγγλοσαξωνικ? αγορ?, προβλ?πω ?τι μ?σα στου? χαμ?νου? θα ε?ναι τα παρακ?τω site:

 • forums.gr και ?λα τα spam forums του ?διου τ?που
 • skroutz.gr και ?λα τα sites του ?διου τ?που
 • affiliate marketing sites
 • sites αντιπροσ?πων του δικτυακο? μ?ρκετινγκ και του mlm
 • blogger sites με gossip και κουτσομπολι?
 • e-shops χωρ?? περιγραφ?? προ??ντων και με προ??ντα ?λλων εταιρει?ν
 • sites που βασ?ζονται στο RSS ? RSS aggregators
 • sites με κουπ?νια, ταξ?δια και παρ?μοια πρ?γματα

Αν?μεσα στου? κερδισμ?νου? θα ε?ναι τα παρακ?τω sites:

 • Sites με τοπικ?? ειδ?σει? και μοναδικ? θ?ματα
 • Sites με μοναδικ? περιεχ?μενο ?πω? το δικ? μου
 • Sites με μοναδικ?? κριτικ?? προ??ντων
 • e-shop παραγωγ?ν με προ??ντα ιδιωτικ?? ετικ?τα?
 • ιατρικ? sites με μοναδικ? συμβουλευτικ? περιεχ?μενο
 • site που βασ?ζονται στο personal branding

Κριτικ?? στο Google Panda Update 4.0

Οι φων?? των αντιφρονο?ντων απ?ναντι στι? πρακτικ?? τη? Google ε?ναι π?ρα πολλ??. ?να? απ? αυτο?? του? κριτικο?? τη? Google ε?μαι και εγ?.

Σ?μφωνα με τον ?γκυρο ειδικ? του SEO, Παναγι?τη Κοντογι?ννη, οι εξαγγελ?ε? τη? Google μοι?ζουν σαν εξαγγελ?ε? πολιτικο? κ?μματο?, αφο? σχεδ?ν ποτ? δεν εφαρμ?ζονται. Και στο παρελθ?ν ?χω παρατηρ?σει μεγ?λη αμετρο?πεια στη Google ?ργων και εξαγγελι?ν. Με ?λλα λ?για ποτ? δεν εφ?ρμοσε η Google την ?μορφη θεωρ?α τη? στην πρ?ξη. Τελικ? υπ?ρχει αξιοκρατ?α στην Google ? ?χι;

Σ?μφωνα π?λι με τα λ?για του Παναγι?τη Κοντογι?ννη στο σχετικ? ?ρθρο του ?ρθε το google penguin update 4 γενι??, το οπο?ο βρ?σκει τι? απ?ψει? μα? να ταυτ?ζονται:

Ακο?γεται πολ? καλ? για να ε?ναι αλ?θεια.? Η καλ?τερα αυτ?? οι αναγγελ?ε? τη? Google φαντ?ζουν ω? πολιτικ?? υποσχ?σει? Ελλ?νων πολιτικ?ν που στον βωμ? του προσωπικο? του? κ?ρδου? και τη? διαι?νιση? του? στην πολιτικ? καρ?κλα τ?ζουν λαγο?? με πετραχ?λια στου? αδα?? ψηφοφ?ρου?.

Το ?ργο το βλ?πουμε 30 χρ?νια τ?ρα. Και το αποτ?λεσμα ε?ναι “?δια σκατ?, σε διαφορετικ?? μ?ρε?“. Η Google ?πω? και ?λοι οι ?λληνε? πολιτικο? εξυπηρετε? μεγ?λα συμφ?ροντα και αφεντικ? και ω? κλασσικ?? Ιαν?? ?χει δυο πρ?σωπα. ?να για την μ?ζα, και ?να για του? μυημ?νου?. ?λλα λ?ει στου? μεν, και ?λλα στου? δε. Αν το Ελληνικ? κρ?το? ?θελε να πατ?ξει την φοροδιαφυγ? και να φ?ρει την ευνομο?μενη δημοκρατ?α στην χ?ρα θα το ε?χε κ?νει εδ? και δεκαετ?ε?. Σ?μερα η Ελλ?δα θα ?ταν ?πω? η Ελβετ?α, η οικονομικ? κρ?ση θα ?ταν αν?κδοτο, και η πολιτικ? σαπ?λα θα ?ταν ?γνωστο φαιν?μενο που θα το εξ?ταζαν επιστ?μονε? σε εργαστ?ρια, ?μω? κ?τι τ?τοιο δεν πρ?κειται ποτ? να συμβε? αφο? π?ντα θα υπ?ρχουν ?λληνε? που θα ενδιαφ?ρονται πρωτ?στω? πω? να π?ρουν μ?ζα, πω? να λαδωθο?ν, πω? να “σπρ?ξουν” την υπ?θεση του?, πω? να διατηρ?σουν τα πολιτικ? κεκτημ?να, πω? να διορ?σουν τον γιο, τον εγγον? και το δισ?γγονο στο δημ?σιο, σε διευθυντικ? θ?ση φυσικ?, και πω? να διατηρ?σουν το επ?γγελμα “πολιτικ??” επ α?ριστο.

?τσι και η Google. Απ? την ?λευση του πρ?του Penguin webspam algorithm στη? 24/04/2012 μ?χρι σ?μερα ?χει περ?σει ?να? χρ?νο? ?μω? συνεχ?ζω να βλ?πω στα πρ?τα 10 αποτελ?σματα αναζ?τηση? :

 • Σαιτ με 2 ?ρθρα
 • Σαιτ με 1000 αγορασμ?νο? συνδ?σμου? απ? το SAPE απ? ?σχετα σαιτ και με exact anchor λ?ξει? κλειδι?
 • Σαιτ με EMD φτιαγμ?να στο blogspot, και wordpress.com με ελ?χιστο περιεχ?μενο και keywords stuffing.
 • Σαιτ με 20000 συνδ?σμου? φτιαγμ?νου? σε scrapebox σε spam comments με την ?δια λ?ξη κλειδ?.

Και αυτ? ε?ναι η μεγαλ?τερη απ?δειξη ?τι οι “μα?ρε?” SEO τεχνικ?? και το spam, συνεχ?ζουν να δουλε?ουν (δεν σταμ?τησαν ποτ?) και οι αλγ?ριθμοι που εφευρ?σκει η γκουκλ και που εδ? και ?να χρ?νο απασχολο?ν του? SEO guru σε ?λο τον κ?σμο ε?ναι φωτοβολ?δε? στ?χτη που σηκ?νεται για να κρ?ψει αυτο?? που τη? εφαρμ?ζουν.

Οι ερωτ?σει? που δεν θα απαντηθο?ν ΠΟΤΕ!

Στο post του Ματ Κατ? υπ?ρχουν και ερωτ?σει? απ? ανθρ?που? που λ?νε γιατ? εφ?σον χρησιμοποι? αποκλειστικ? white hat SEO τεχνικ?? βλ?πω τη? ιστοσελ?δε? μου να πηγα?νουν στην δε?τερη και τρ?τη σελ?δα εν? σαιτ που βγ?ζουν μ?τια ?τι ε?ναι σπαμ και κακ?? ποι?τητα? συνεχ?ζουν να κρατ?νε πρ?τε? θ?σει?; Απ?ντηση φυσικ? δεν υπ?ρχει, ?πω? κανε?? μ?χρι τ?ρα δεν απ?ντησε γιατ? η Ελλ?δα χρεοκ?πησε ω? κρ?το?, ω? δημοκρατ?α, και ω? λα??.

?σο και να θ?λω να μην ασχολο?μαι με την πολικ? βλ?πω δυστυχ?? ?τι αυτ? επιμ?νει να ασχολε?ται μαζ? μου. Ο πολιτικ?? κουρε?ει το πρ?βατο. Ο πολιτικ?ντη? το γδ?ρνει. Austin O’Malley

Καυστικ?τατο? ο φ?λο? μα? Παναγι?τη? Κοντογι?ννη?, αλλ? μ?σα απ? το ?ρθρο του για την Google, λ?ει την αλ?θεια και μα? αναλ?ει το πω? δουλε?ει το ?ντερνετ. Η δημοκρατ?α του ?ντερνετ που ?χει εξαγγε?λει η Google, ?χει μετατραπε? σε στυγν? δικτατορ?α!

 

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍