ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

pagkosmia-kyriarxia-google

Το Σχ?διο για παγκ?σμια κυριαρχ?α απ? την Google

Μια φορ? και ?ναν καιρ?, η Google ?τανε μια μικρ? μηχαν? αναζ?τηση? με μεγ?λα, πολ? μεγ?λα ?μω? ?νειρα. Σ?μερα, αρκετ? χρ?νια αργ?τερα, η Google ενηλικι?θηκε και ε?ναι στη θ?ση να κατακτ?σει ?λο τον κ?σμο. Απ? την online διαφ?μιση μ?χρι αυτοκινο?μενα οχ?ματα, φωτοβολτα?κ? π?ρκα και ο κατ?λογο? συνεχ?ζεται.

Μοι?ζει να μην υπ?ρχει τ?λο? στην τεχνολογ?α που προσπαθε? να καταβροχθ?σει αυτ?? ο επιχειρηματικ?? δειν?σαυρο?.

Σ?γουρα ?μω?, θα πε?τε, η Google ε?ναι υπε?θυνη για π?ρα πολλ?? χρ?σιμε? και δημιουργικ?? εφευρ?σει? και επινο?σει?. Το επαναστατικ? πρ?γραμμα εσ?δων τη? Google μ?σω των διαφημ?σεων ?χει μεταμορφ?σει ?λο το ?ντερνετ.

Χιλι?δε? απλ? sites σε blogger βγ?ζουν ?να μεροκ?ματο μ?σω τη? Google και του προγρ?μματο? AdSENSE. Δεν το λ?ων για να σα? προτρ?ψω να εγγραφε?τε στο Ad Sense, αφο? το θεωρ? χ?σιμο χρ?νου. Μπορε? η ?δια η Google να βγ?ζει εκατομμ?ρια απ? το Ad Sense, αλλ? κρατ?ει τη μερ?δα του Λ?οντο? για τον εαυτ? τη?, εν? την ?δια στιγμ? μοιρ?ζει ψ?χουλα στο διαφημιστικ? τη? δ?κτυο.

Αλλ? μετ? απ? ποιο σημε?ο αυτ? η τ?ση τη? Google για καινοτομ?α και διαφοροπο?ηση αρχ?ζει να πα?ρνει την κατιο?σα;? Π?τε δηλαδ? θα ε?ναι η Google πολ? μεγ?λη για να μπορε? να συνεχ?σει να λειτουργε?, να καινοτομε? και να αναπτ?σσεται;

Η ομηρικ? μ?χη τη? Google με το Facebook

Γενικ? η Google δεν ?χει αφ?σει ?λλη μεγ?λη εταιρε?α στο χ?ρο τη? ανεν?χλητη. Μετ? την Microsoft, σειρ? ?χει το Facebook. Για ?σου? δεν το ξ?ρετε, φ?με? λ?νε ?τι υπ?ρχει κρυφ? σχ?διο τη? Google να καταστρ?ψει τη Microsoft!

Η ομηρικ? μ?χη τη? Google με το? Facebook? ε?ναι μ?α ακ?μα κινητ?ριο? δ?ναμη για τη συνεχ? εξ?λιξη τη? Google. Και η μ?χη καλ? κρατε?. Απ? ?μεση επ?θεση στον τομ?α τη? κοινωνικ?? δικτ?ωση? με το Google Plus ?ω? την κατ? μ?τωπο επ?θεση στον διαφημιστικ? χ?ρο, αυτ? το πνε?μα τη? ευγεν?? ?μιλλα? θα λ?γαμε ?τι ?χει φ?ρει στο προσκ?νιο τη δημιουργ?α πολλ?ν ν?ων εργαλε?ων και καινοτομι?ν.

Α? εξετ?σουμε λοιπ?ν του? τομε?? στου? οπο?ου? η Google προσπαθε? να πετ?χει παγκ?σμια κυριαρχ?α και συν?θω? το πετυχα?νει. Και μετ? την παρ?θεση ?λων των στοιχε?ων αποφασ?στε μ?νοι σα? ?μα πιστε?εται και εσε?? ?τι η Google θα ε?ναι ο επ?μενο? Αντ?χριστο?.

1. Αναζ?τηση και Διαφ?μιση

Η διαφ?μιση ?τανε π?ντα στον πυρ?να των δραστηριοτ?των τη? Google. Παρ? το γεγον?? ?τι η Google ?γινε γνωστ? με τη μηχαν? αναζ?τηση? τη?, η διαφ?μιση ε?ναι η κ?ρια πηγ? εσ?δων και την ?χει αναγ?γει σε ολ?κληρη επιστ?μη. Εδ? ε?ναι οι διαφημιστικ?? υπηρεσ?ε? και πλατφ?ρμε? που προσφ?ρει η Google:

  1. AdWords – Τα AdWords ε?ναι η ραχοκοκαλι? τη? μηχαν?? αναζ?τηση?. Σε μια αναζ?τηση, π?ντα προβ?λλονται διαφημ?σει?.
  2. AdSense – Το πρ?γραμμα συνεργατ?ν τη? Google και υπε?θυνο για την προβολ? των διαφημ?σεων σε ?λο το διαφημιστικ? δ?κτυο τη? Google.
  3. AdMob – Η καρδι? τη? διαφημιστικ?? επιχε?ρηση? τη? Google’s για κινητ? και κινητ?? συσκευ??
  4. DoubleClick – Τα εργαλε?α διαχε?ριση? για ?λου? ?σου? θ?λουν να αγορ?σουν διαφ?μιση απ? τη Google

Στο τ?λο? του 2013, τα διαφημιστικ? ?σοδα αποτελο?σαν το 95% των εσ?δων τη? Google. Αν η Google σταματο?σε να κ?νει οτιδ?ποτε ?λλο, και πιστ?ψτε με κ?νει πολλ? πρ?γματα, π?λι αυτ? το γεγον?? μ?νο του θα αποτελο?σε τερ?στια επιτυχ?α!

2. Εφαρμογ?? Γραφε?ου και Χ?ρτε?

Κατ?πιν η Google ε?ναι επ?ση? δι?σημη για π?ρα πολλ?? εφαρμογ?? γραφε?ου αντ?στοιχε? με εκε?νε? τη? Microsoft καθ?? και χ?ρτε?. Οι εφαρμογ?? γραφε?ου ε?ναι το Gmail, Google Drive, και το? Calendar. ?λα μαζ? λ?γονται Google Apps, και γ?νονται καθημεριν? ?λο και πιο δημοφιλ?? για ?λε? τι? ηλεκτρονικ?? επιχειρ?σει?. Ε?ναι αδιαμφισβ?τητα ?να? χ?ρο? που η Google ?χει κλ?ψει απ? τη Microsoft και ?χει καταφ?ρει να κυριαρχ?σει.

Τ?ρα για να μιλ?σουμε για πραγματικ? παγκ?σμια κυριαρχ?α, τα?Google Maps ε?ναι ο πιο διαδεδομ?νο? χ?ρτη? παγκοσμ?ω?. Η Google σε αυτ?ν τον τομ?α ?χει πρωτοτυπ?σει π?ρα πολ? προσφ?ροντα? 3D προβολ?? των δρ?μων και μια μοναδικ? εμπειρ?α πλο?γηση?.

Εκτ?? απ? αυτ? υπ?ρχουν και ?λλε? μοναδικ?? υπηρεσ?ε? ?πω? το Google Earth ?που μπορε?τε να δε?τε ?λον τον πλαν?τη τρισδι?στατα, το? Panoramio που φιλοδοξε? να απεικον?σει σε 3D ?λου? του? δρ?μου? του κ?σμου. Αν ?λα αυτ? δεν ε?ναι αρκετ? για εσ??, τ?τε κ?ντε ?να μικρ? ταξιδ?κι στο? Google Mars.

3. Κινητ? Τηλ?φωνα

Τα κινητ? σε τεχνολογ?α Android ?χουνε δε?ξει το πραγματικ? πρ?σωπο τη? Google ανταγων?ζοντα? στα ?σια το iPhone τη? Apple, θυγατρικ?? τη? Microsoft. Αυτ? το κατ?λαβαν ?λοι με την εξαγορ? τη? Motorola απ? την Google για? $12.5 δι? δολ?ρια. Η αγορ? αποτελε? ?να ακ?μα παρ?δειγμα ?τι η Google δεν φοβ?ται να μπει στο χ?ρο του hardware, παρ?λο την τερ?στια επιτυχ?α τη? στην παραγωγ? λογισμικο?. Αυτ? ε?ναι μια τ?ση που δεν θα ξεφτ?σει στα επ?μενα χρ?νια.

Μπορε? η Microsoft να εξαγ?ρασε τη Nokia, οπ?τε δεν θα μπορε?τε πλ?ον να ξαναπ?ρετε Nokia, αφο? ?γιναν Windows Phones, αλλ? η εξαγορ? τη? Motorolla φα?νεται να αλλ?ζει πραγματικ? τον χ?ρτη του παιχνιδιο?.

?μω? δεν λε?πουν και οι φων?? των αντιφρονο?ντων που λ?νε ?τι ?λα αυτ? ε?ναι μ?σα στο σχ?διο για παγκ?σμια κυριαρχ?α τη? Google μ?σω του Android, του λειτουργικο? συστ?ματο? που τ?ρα πα?ζει σε κινητ?, σ?ντομα ?μω? θα πα?ζει παντο?. Σε σταθερο?? υπολογιστ??, laptop, αυτοκ?νητα κτλ. Και ξ?ρετε γιατ?; Ε?ναι δωρε?ν σε αντ?θεση με τα Windows τη? Microsoft.

Σ?μφωνα με ?ρθρο τη? ?γκυρη? εφημερ?δα? Μακεδον?α:

Το λειτουργικ? σ?στημα για φορητ?? συσκευ?? Android τη? Google φα?νεται ?τι κυριαρχε? στην παγκ?σμια αγορ?, σ?μφωνα με στοιχε?α που ?δωσε στη δημοσι?τητα η International Data Corporation (IDC).

?τσι, τ?σσερι? στι? π?ντε ??ξυπνε?? συσκευ?? κινητ?? τηλεφων?α? που πουλ?θηκαν στο τρ?το τρ?μηνο του 2013 ?τρ?χουν? με Android. Συγκεκριμ?να, απ? τα 261,1 εκατ. smartphones που διανεμ?θηκαν στην αγορ? το δι?στημα Αυγο?στου-Οκτωβρ?ου, το 81% (δηλαδ?, περισσ?τερε? απ? 211 εκατ. συσκευ??) χρησιμοποιε? λογισμικ? Android.

Π?σω απ? το Android συναντ?με το iOS τ?? Apple, το οπο?ο κατ?χει το 12,9% τη? αγορ??, εν? ακολουθε? το λογισμικ? Windows Phone (με 3,6%) και το Blackberry (με 1,7%).

?να ιδια?τερα ενδιαφ?ρον σημε?ο τη? ?κθεση? ε?ναι η παρατ?ρηση ?τι κατ? το τρ?το τρ?μηνο φ?το? παρατηρ?θηκε α?ξηση στι? πωλ?σει? ??ξυπνων? κινητ?ν κατ? 40% σε σχ?ση με το αντ?στοιχο δι?στημα του 2012.

Παρ?λληλα, η αναφορ? τ?? IDC υπογραμμ?ζει ?τι ?λοι οι κατασκευαστ?? ??ξυπνων? συσκευ?ν προσφ?ρουν πλ?ον phablets (κ?τι μεταξ? ?ξυπνων κινητ?ν και υπολογιστ?ν-ταμπλετ?ν), κ?τι που δεν ?σχυε στο αντ?στοιχο χρονικ? δι?στημα π?ρσι -και επιβεβαι?νει ?τι οι συγκεκριμ?νε? συσκευ?? αποτελο?ν ανερχ?μενη τ?ση.

4. Λειτουργικ? Συστ?ματα και Hardware

Εκτ?? απ? το πιο δημοφιλ?? λειτουργικ? σ?στημα για κινητ? Android, η Google τρ?χει και τον Google Chrome, περιλαμβ?νοντα? και το? Chrome OS. To Chrome OS ε?ναι ?να λειτουργικ? σ?στημα που βασ?ζεται στο Linux και παρ?χεται δωρε?ν απ? τη Google.

Εκτ?? αυτο? ?χουνε βγ?λει και το ?Chromebook, ?ναν laptop με λιγ?τερο απ? 150 ευρ? κ?στο? απ?κτηση? που τρ?χει σε Chrome OS.

Αυτ? δε?χνει ?τι η Google ?χει μπει για τα καλ? στον χ?ρο του hardware και σ?ντομα θα αναμ?νουμε και ?λλε? αφ?ξει? στο προσκ?νιο. Α? μην ?φτανε και αυτ? πολλο? μεγ?λοι κατασκευαστ?? ?πω? η Toshiba και η LG ?χουνε κ?νει σ?μπραξη με τη Google και ?χουν βγ?λει ειδικ?? εκδ?σει? laptop για αυτ? τον σκοπ? με Chrome OS!

5. Πλατφ?ρμε? Δημοσ?ευση?

H Google ?τανε π?ντα καινοτ?μα στι? πλατφ?ρμε? κατασκευ?? site και δημοσ?ευση? ?πω? το Blogger.? Στ?χο? του blogger ?τανε απλ?? να επεκτε?νει το τερ?στιο διαφημιστικ? δ?κτυο τη? Google σε εκε?νε? τι? πρ?τε? μ?ρε? του ?ντερνετ ?που δεν υπ?ρχε και πολ?? ανταγωνισμ??.

Στη συν?χεια προστ?θηκαν και τα δωρε?ν Google Sites καθ?? και το? Picasa, η οπο?α εξαγορ?στηκε απ? τη Google και αποτελε? το μεγαλ?τερο δ?κτυο διαμοιρασμο? φωτογραφι?ν.

6. Β?ντεο και καλωδιακ? τηλε?ραση

Η Google ε?ναι ο ιδιοκτ?τη? του YouTube, που σημα?νει ?τι ξεκ?θαρα κυριαρχε? στον χ?ρο του online video. Τα τελευτα?α ν?α μα? λ?νε ?τι η Google εργ?ζεται πυρετωδ?? προ? τη δημιουργ?α του ιδιωτικο? τη? καλωδιακο? δικτ?ου τηλε?ραση?. ?τσι θα επεκτε?νει τη γκ?μα των υπηρεσι?ν διασκ?δαση? προ? ?λου? και θα ξεπερ?σει ακ?μα και τη? Google TV.

Μ?θετε περισσ?τερα για το YouTube.

7. Ηλεκτρονικ?? Αγορ?? και Πληρωμ??

Απ? τη στιγμ? που ο γ?γαντα? δεν ?φησε καμι? γωνι? του ?ντερνετ ανεκμετ?λλευτη, η Google πα?ζει μπ?λα και στι? ηλεκτρονικ?? αγορ??. Το Google Play ε?ναι το δικ? τη? app store, και ?μα συνεχιστε? αυτ? η τ?ση, θα γ?νει ?να κολοσσια?ο πολυκατ?στημα εφαρμογ?ν.

Το Google Wallet ε?ναι ο προτιμ?μενη λ?ση για διαχε?ριση πληρωμ?ν και συναλλαγ?ν στο ?ντερνετ αλλ? και σε ?λα τα καταστ?ματα εκτ?? ?ντερνετ.

8. Κοινωνικ? Δ?κτυα και Τηλεπικοινων?ε?

Στον χ?ρο των κοινωνικ?ν δικτ?ων το? Google+ ?χει καταφ?ρει να αποσπ?σει το μερ?διο αγορ?? του.

Εντ?ξει, δεν ε?ναι και ο φονι?? του facebook, αλλ? το Google plus ?χει γ?νει ?να αναπ?σπαστο κομμ?τι του SEO και αποτελε? καθημεριν?τητα για χιλι?δε? χρ?στε? του ?ντερνετ.

?λλε? δ?ο μοναδικ?? υπηρεσ?ε? και προ??ντα τη? Google ε?ναι το Google Voice και το? Google Fiber. Το δε?τερο ?χει ω? στ?χο την παγκ?σμια κυριαρχ?α τη? Google στο δι?στημα και τι? διαστημικ?? τεχνολογ?ε?.

9. Ν?ε? Καινοτομ?ε? και Τεχνολογ?ε?

Σαν να μην ?φταναν ?λα τα παραπ?νω σχ?δια επ? σχεδ?ων για παγκ?σμια κυριαρχ?α, η Google θ?λει να κατακτ?σει και το μ?λλον. ?τσι ?ρχεται με π?ρα πολλ?? ν?ε? καινοτ?με? ιδ?ε? και επαναστατικ?? εφευρ?σει?. Ξεκιν?ντα? απ? τα Google Glass που ?χουν λ?βει πολ? μεικτ?? κριτικ??.

Προσθ?στε ?μω? και σε αυτ? τα αυτοκ?νητα χωρ?? οδηγ?, οι ανελκυστ?ρε? του διαστ?ματο?, ακ?μα και πειρ?ματα τηλεμεταφορ?? ?χει κ?νει η Google!

Σε ?λου? πλ?ον ε?ναι ευρ?ω? γνωστ? ?τι η εταιρε?α ?χει μεγαλεπ?βολα σχ?δια και δεν θα σταματ?σει πουθεν? αν δεν τα πραγματοποι?σει. Οψ?μεθα! Μην πω Φοβ?μεθα!

10. Παγκ?σμιο Δορυφορικ? ?ντερνετ

Το επ?μενο β?μα τη? Google ε?ναι να κυριαρχ?σει στο δι?στημα. Ο γ?γαντα? τη? αναζ?τηση? ε?ναι ?τοιμο? να εκτοξε?σει 180 δορυφ?ρου? για να δ?σει ?ντερνετ σε ?λον τον πλαν?τη!

Ορ?στε και μερικ? απ? τα σημαντικ?τερα στοιχε?α για το εγχε?ρημα:

  • Φ?με? λ?νε ?τι η Google θα ξοδ?ψει περισσ?τερο απ? 1 δι? δολ?ρια σε τεχνολογ?α
  • Οι δορυφ?ροι θα περιστρ?φονται γ?ρω απ? τη Γη σε χαμηλ?τερε? τροχι?? απ? του? παραδοσιακο?? δορυφ?ρου?
  • Η Google εξαγ?ρασε και μια εταιρε?α με drones για να παρ?χει διασ?νδεση στο ?ντερνετ
  • To Facebook αναπτ?σσει και αυτ? τα δικ? του drones με ηλιακ? εν?ργεια για να δ?σει ?ντερνετ σε υποαν?πτυκτε? χ?ρε?
  • ?να ξεχωριστ? πρ?γραμμα, αποκαλο?μενο Πρ?γραμμα Loon, ?χει σχεδιαστε? για να παρ?χει γρ?γορο ?ντερνετ σε απομακρυσμ?νε? περιοχ?? του πλαν?τη

Οπ?τε η ερ?τηση ε?ναι ?χει η Google υπεραναπτ?ξει τεχνολογ?ε? και σε ποιο βαθμ?; Αυτ?? οι τεχνολογ?ε? ε?ναι ?λε? για καλ? σκοπ? ? μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν και για του? λ?θο? σκοπο??.

Πλ?ον το σ?νθημα don’t be evil κοντε?ει να γ?νει το ρητ? που χαρακτηρ?ζει την ?δια τη Google ? ?να? μελλοντικ?? εξορκισμ?? στα μεγαλεπ?βολα σχ?δια τη? εταιρε?α?;

?μα δεν σα? ?πεισα ? ακ?μα αισθ?νεστε κουμπωμ?νοι για να απαντ?σετε, δε?τε το παρακ?τω β?ντεο:

Google Master Plan

Δε?τε περισσ?τερα στην ιστοσελ?δα Google Master Plan.

Για περισσ?τερε? απ?ψει? και εντυπ?σει?, αφ?στε τα σχ?λια σα? κ?τω απ? το ?ρθρο.

Μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στι? ενημερ?σει? απ? την ιστοσελ?δα μου για να λαμβ?νετε κ?θε εβδομ?δα τα τελευτα?α ?ρθρα και β?ντεο για το SEO, το Web Design και το ?ντερνετ!

?Δε?τε περισσ?τερα για την απ?πειρα παγκ?σμια? κυριαρχ?α? απ? την Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop με το Genesis Theme Framework.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍