ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

google-freebies-guidelines-bloggers-1

Η Google δημοσ?ευσε οδηγ?ε? για του? bloggers που δοκιμ?ζουν προ??ντα

Η Google σε μια μικρ? σχεδ?ν λακωνικ? δημοσ?ευση τη? στο blog τη? Webmaster Central αποφ?σισε να δ?σει τρει? οδηγ?ε? σε ?λου? του? bloggers που δημοσιε?σουν κριτικ?? για προ??ντα που του? δ?νουν οι εταιρε?ε? δωρε?ν.

Αυτ? ε?ναι κοιν? πρακτικ? σε πολλ?? μεγ?λε? εταιρε?ε? προ??ντων τεχνολογ?α?, αυτοκιν?των και δι?φορων ?λλων ειδ?ν που δ?νουν τα ν?α του? προ??ντα -freebies- για να δοκιμαστο?ν απ? ?μπειρου? στο ε?δο? του? test bloggers.

Για να β?λει μια σειρ? και σε αυτ?ν τον κλ?δο που πλ?ττεται απ? το spam, η Google ?δωσε στη δημοσι?τητα τρει? κατευθυντ?ριε? οδηγ?ε? που επηρε?ζουν το SEO.

1 Χρησιμοποι?στε nofollow link προ? την διαφημιζ?μενη εταιρε?α

Σ?μφωνα με τη Google, η εξαγορ? του test blogger για να τοποθετ?σει link προ? την εταιρε?α αντ?κειται στου? καν?νε? ποι?τητα? τη? ?δια? τη? Google σχετικ? με τα αγορασμ?να links. ?πω? καταλαβα?νετε, απαγορε?εται να αγορ?ζουμε backlinks με σκοπ? να χειραγωγ?σουμε το PageRank.

Το να δ?νουμε freebies σε αντ?λλαγμα μια? κριτικ?? και εν?? backlink προ? την εταιρε?α που ?χει βγ?λει το προ??ν θεωρε?τε παρ?νομο!

?μω? η Google θεωρε? ?τι αν χρησιμοποι?σετε την ετικ?τα nofollow, τ?τε ε?στε δικαιολογημ?νοι και πα?ρνετε το συγχωροχ?ρτι απ? την ?δια τη Google επ?σημα.

Που θα πρ?πει να β?λω το nofollow link υποχρεωτικ?;

Μα σε ?λα τα backlinks προ? τη διαφημιζ?μενη εταιρε?α, σε eshop με το προ??ν, στο προφ?λ τη? εταιρε?α? ? στο mobile app τη? στο App Store κτλ.

Θα πρ?πει να σημει?σουμε ?τι η Google προσμετρ? κανονικ? με μειωμ?νη ωστ?σο βαρ?τητα και τα nofollow links.

2 Γνωστοποι?στε την σχ?ση σα? με την διαφημιζ?μενη εταιρε?α

Οι χρ?στε? τη? ιστοσελ?δα? σα? θ?λουν να ξ?ρουν αν βλ?πουν χορηγο?μενο περιεχ?μενο. Επ?ση?, σε μερικ?? χ?ρε? υπ?ρχουν ν?μοι οι οπο?οι απαιτο?ν την γνωστοπο?ηση τη? σχ?ση? σα? με τον διαφημιζ?μενο.

Η δε γνωστοπο?ηση ?τι το link σα? ε?ναι affiliate link ? ?τι διαφημ?ζετε το συγκεκριμ?νο προ??ν για κ?ποια εταιρε?α θα πρ?πει να γ?νεται σ?μφωνα π?λι με τη Google στην αρχ? του ?ρθρο ? του β?ντεο σα?.

Προσοχ? και δω λοιπ?ν.

3 Δημιουργ?στε μοναδικ?, τ?λειο περιεχ?μενο

Τα πιο πετυχημ?να blogs σ?μφωνα π?λι με τη Google ε?ναι αυτ? που προσφ?ρουν στου? επισκ?πτε? του? μοναδικ? περιεχ?μενο και ?ναν καλ? λ?γο για να επιστρ?ψουν.

Το καλ?τερο θα ?ταν να εστιαστε?τε στο να προσφ?ρετε μοναδικ? περιεχ?μενο και να μην κ?νετε μ?νο ?να απλ? copy paste, να γρ?ψετε την προσωπικ? σα? ?ποψη, ειδικ? ?μα ?χετε τεχνικ?? γν?σει? οι οπο?ε? βοηθ?νε τον τελικ? χρ?στη να αξιολογ?σει το προ??ν και να π?ρει αποφ?σει? αγορ??.

Το περιεχ?μενο και εδ? ?χει την πρωτοκαθεδρ?α αφο? και η ?δια η Google επιβεβαι?νει ?τι το περιεχ?μενο ε?ναι βασιλι??.

Δε?τε περισσ?τερα για τη Google και το SEO:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍