ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

URL-DOMI-GOOGLE

Google: Διατηρ?στε την δομ? των URL ?σο πιο απλ? γ?νεται

?να πολ? σημαντικ? πρ?γμα, ?σω? το πιο σημαντικ? στην Εντ?? Σελ?δα? Βελτιστοπο?ηση (On Page SEO) ε?ναι η χρ?ση και η διατ?ρηση ?σο πιο απλ?? δομ?? των URL γ?νεται.

Θα πρ?πει να κρατ?σετε μια ιεραρχικ? δομ? στα URL η οπο?α να βγ?ζει ν?ημα τ?σο στου? ανθρ?που? που τα διαβ?ζουν ?σο και τι? μηχαν?? αναζ?τηση? που ανιχνε?ουν αυτ? τα URL.

Θα πρ?πει για παρ?δειγμα να αποφε?γετε τα session IDs καθ?? και την ακαταλαβ?στικη κωδικοπο?ηση των URL με αριθμο?? και σ?μβολα και να τα ?χουμε καθαρ? με τι? λ?ξει? κλειδι?.

Για παρ?δειγμα μια φιλικ? δομ? των URL ε?ναι:

http://www.comfrey-central.com/diakosmisi

Σε αντ?θεση με μια πολ?πλοκη και ακαταν?ητη που θα ε?ναι τη? μορφ??:

http://www.comfrey-central.com/index.php?id_sezione=360&sid=3a5ebc944f41daa6f849f730f1

 

Χρησιμοποι?στε μεσα?ε? πα?λε? (-) αντ? για κ?τω πα?λε?

Καλ?τερα να σπ?τε τι? λ?ξει? κλειδι? με μεσα?ε? πα?λε? για παρ?δειγμα

  • http://www.comfrey-central.com/papoutsia-nike αντ? για
  • http://www.comfrey-central.com/papoutsianike.

Οι κ?τω πα?λε?, το λεγ?μενο underscore (_) θα πρ?πει να αποφε?γεται.

 

Λατινικ? URL ? Greenglish URL ?ναντι ελληνικ?ν URL

Τα λατινικ? URL εξυπηρετο?ν καλ?τερα τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και τη Google απ? τα ελληνικ? URL γιατ? τα ελληνικ? url ?χουν πολλ?? φορ?? πρ?βλημα στην γραμματοσειρ? η οπο?α αναγνωρ?ζεται.

 

Τα πολ?πλοκα URL δημιουργο?ν πρ?βλημα στο crawling του Googlebot

Τα πολ?πλοκα URL, ειδικ? αυτ? που εμπερι?χουν πολλο?? παρ?γοντε? μπορε? να προκαλ?σουν προβλ?ματα στο Googlebot με το να δημιουργ?σουν χωρ?? λ?γο πολλ? διαφορετικ? URL τα οπο?α δε?χνουν στην ?δια σελ?δα με το ?διο περιεχ?μενο απ? το site σα?.

?τσι το Googlebot ?σω? να χρειαστε? να αναλ?σει πολ? μεγαλ?τερο bandwith απ? το κανονικ? με αποτ?λεσμα να καθ?σταται αδ?νατη η ταξιν?μηση ?λου του περιεχομ?νου τη? ιστοσελ?δα? σα?.

Πιθαν?? αιτ?ε? δημιουργ?α πολ?πλοκων URL σε ?να site ε?ναι οι παρακ?τω:

Φ?λτρα αναζ?τηση?

Πολλ? φ?λτρα αναζ?τηση? τα οπο?α συμμετ?χουν στο URL γιατ? το σχηματ?ζουν δημιουργο?ν εξαιρετικ? πρ?βλημα στην ταξιν?μηση αυτ?? τη? σελ?δα? που δημιουργε?τε. Πρ?κειται δηλαδ? για δυναμικ? δημιουργ?α ιστοσελ?δα? η οπο?α ε?ναι στιγμια?α και αλλ?ζει κ?θε φορ? που αλλ?ζει και κ?ποιο φ?λτρο απ? αυτ?ν την ιστοσελ?δα.

?να παρ?δειγμα ε?ναι το παρακ?τω εν?? ξενοδοχε?ου με τιμ?? δωματ?ου και αριθμ? δωματ?ου:

https://example.com/hotel-search-results.jsp?Ne=292&N=461

Δυναμικ? δημιουργ?α εγγρ?φων με β?ση το URL

Για παρ?δειγμα μπορε? να ε?ναι μετρητ??, διαφημ?σει? ? ωρολογιακ? σ?μαντρα (timestamps).

Παρ?γοντε? ταξιν?μηση?

Μεγ?λα eshop ?χουν για παρ?δειγμα π?ρα πολλο?? τρ?που? ταξιν?μηση? των ειδ?ν του? και ?τσι δημιουργο?νται π?ρα πολλ? περ?εργα URLs. Για παρ?δειγμα:

  • https://example.com/results?search_type=search_videos&search_query=tpb&search_sort=relevance &search_category=25
  • https://example.com/results?search_type=search_videos&search_query=tpb&search_sort=relevance &search_category=35

?σχετε? παρ?μετροι στο URL

Για παρ?δειγμα το link ID απ? τον συνεργ?τη στο affiliate marketing. Για παρ?δειγμα:

  • https://example.com/search/noheaders?click=6EE2BF1AF6A3D705D5561B7C3564D9C2&clickPage= OPD+Product+Page&cat=79
  • https://example.com/discuss/showthread.php?referrerid=249406&threadid=535913
  • https://example.com/products/products.asp?N=200063&Ne=500955&ref=foo%2Cbar&Cn=Accessories.

Δυναμικ? URL με β?ση το ημερολ?γιο

  • https://example.com/calendar.php?d=13&m=8&y=2011
  • https://example.com/calendar/cgi?2008&month=jan

Η χρ?ση του ημερολογ?ου στην δημιουργ?α του URL, δημιουργε? περ?εργα URLs σε σελ?δε?.

Σπασμ?να σχετικ? links (Broken relative links)

Τα broken links τα οπο?α βασ?ζονται σε σχετικ? links δημιουργο?ν πολ? μεγ?λο πρ?βλημα γενικ?τερα. ?να παρ?δειγμα αυτ?ν των σπασμ?νων σχετικ?ν συνδ?σμων ε?ναι σ?μφωνα με το σχετικ? ?ρθρο στο Google Webmaster Answers:

https://example.com/index.shtml/discuss/category/school/061121/html/interview/ category/health/070223/html/category/business/070302/html/category/community/070413/html/FAQ.htm

Επ?ση? θα πρ?πει να ρ?ξετε μια ματι? για το αν ?χετε στην ιστοσελ?δα σα? σπασμ?να links.

Χρησιμοποι?στε ?σο πιο μικρ? URLs

Για ?λου? του? παραπ?νω λ?γου? θα πρ?πει να χρησιμοποιε?τε ?σο το δυνατ?ν πιο μικρ? URLs. ?χι π?νω απ? 70 χαρακτ?ρε?, εκτ?? και ?μα ε?στε Γερμανο? που κ?θε λ?ξη ?χει 18 χαρακτ?ρε? και ?νω.

Θα πρ?πει να αφαιρ?σετε ?λα τα λεγ?μενα stop words απ? τα URL που δεν προσφ?ρουν κ?τι ?πω?:

και, ?σω?, το, τι, να κτλ.

Μην χρησιμοποιε?ται δυναμικ? URL στην ιστοσελ?δα σα?

Γενικ? θα πρ?πει να αποφε?γεται η πλο?γηση με session IDs και να αποφε?γεται η δυναμικ? δημιουργ?α URL. Σε περ?πτωση ?μω? που ?χετε μ?σα στην ιστοσελ?δα σα? και δυναμικ? URLs, αλλ? και στατικ? URLs, θα πρ?πει να αποκλε?σετε στο αρχε?ο robots.txt το Googlebot να διαπερ?σει τα δυναμικ? URLs για να μει?σετε την ?κταση του προβλ?ματο?.

Π?ντα χρησιμοποι?στε τη λ?ξη κλειδ? στο URL

Τ?λο?, θα πρ?πει π?ντα να χρησιμοποιε?τε τη λ?ξη κλειδ? στο URL.

Για παρ?δειγμα ?μα η ιστοσελ?δα σα? ε?ναι σχετικ? για κρ?με? μαλλι?ν για παρ?δειγμα, θα πρ?πει το URL σα? να ε?ναι τη? μορφ??:

https://example.com/kremes-mallion

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα στο ?ρθρο: Keywords: Πω? να προσθ?σετε λ?ξει? κλειδι? στην ιστοσελ?δα σα?

Δε?τε περισσ?τερα για την δομ? των URL και τη Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Ζητ?στε προσφορ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍