ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE-ALPHABET

Google Alphabet: Πω? να βρ?σκετε συν?χεια ν?α θ?ματα για το blog σα?

Γεια σα? φ?λοι μου, ?χει επικρατ?σει ο μ?θο? ?τι θα πρ?πει πριν γρ?ψουμε οτιδ?ποτε στο blog μα? ? στην ιστοσελ?δα μα? να κ?νουμε π?ντα μια μικρ? ?ρευνα λ?ξεων κλειδι?ν ω? προ? τον ?γκο αναζ?τηση?.

Αυτ? το κ?νουμε για να βρο?με υποτ?θεται ευκαιρ?ε? αναζ?τηση? ?που υπ?ρχουν λ?ξει? κλειδι? που δεν ?χουν τ?σο υψηλ? ανταγωνισμ?, ?μω? ?χουν αρκετ? υψηλ? ?γκο αναζ?τηση?.

Το πρ?βλημα ε?ναι ?τι αποδεδειγμ?να καν?να εργαλε?ο λ?ξεων κλειδι?ν δεν δουλε?ει σωστ?, ακ?μα και το Google Keyword Search Tool και ?λα μα ?λα π?φτουν π?ρα πολ? ?ξω στην απεικ?νιση του ?γκου αναζ?τηση?.

Γιατ? τα εργαλε?α αναζ?τηση? δεν δουλε?ουν;

Θυμ?μαι παλι?τερα που ?πεφτα συν?χεια σε διαφημ?σει? και προωθητικ? ?ρθρα απ? affiliates που πρ?τειναν το εργαλε?ο ε?ρεση? λ?ξεων κλειδι?ν Market Samurai.

Θυμ?μαι σαν χτε? ?τι ε?χα κ?τσει π?νω απ? 3 ημ?ρε? να παρακολουθ? ?λα τα β?ντεο που ε?χα βρει στο YouTube για το πω? δουλε?ει το Market Samurai, για το ?μα ?χει απ?δοση και τι διαφορ? ?κανε για ?λου? αυτο?? που το χρησιμοπο?ησαν μ?χρι χτε?.

Ανακ?λυψα μετ? απ? μ?ρε? ?τι ?σοι μαρκετ?στε? του ?ντερνετ ε?χαν χρησιμοποι?σει αυτ? το εργαλε?ο ε?χαν μεγ?λη διαφορ? σε σ?γκριση με του? ?λλου? που δεν το χρησιμοπο?ησαν.

Ε?χαν με?νει π?σω σε ?λη την διαδικασ?α του SEO και αντ? να βγ?ζαν χρ?ματα, χ?νανε ?σο το χρησιμοποιο?σαν.

Το εναλλακτικ? κ?στο? του εγκλωβισμο? σε ?να εργαλε?ο αναζητ?σεων ε?ναι τερ?στιο για το SEO ?που ο ανταγωνισμ?? ε?ναι τ?τοιο? που κ?θε δευτερ?λεπτο που περν?ει ?σοι δεν προοδε?ουν αρκετ? μ?νουν π?σω.

?κπληκτο? συν?χισα τα αποτυχημ?να πειρ?ματα SEO, δοκιμ?ζοντα? και ?λλα παρ?μοια εργαλε?α λ?ξεων κλειδι?ν για να βρω πιθαν? κεν? ? τρ?πε? τη? αγορ?? για να καλ?ψω με κ?ποιο σχετικ? ?ρθρο.

Στην πορε?α μου χρησιμοπο?ησα το Google Keyword Research Tool – τ?ρα ονομ?ζεται Google Keyword Planner- και μερικ? ακ?μα πολ? πρωτοκλασ?τα εργαλε?α ανακ?λυψη? και ε?ρεση? κατ?λληλων λ?ξεων κλειδι?ν ?πω?:

Και δεκ?δε? ?λλα. Εν τ?λει ε?χα σπαταλ?σει π?νω απ? 3 μ?νε? να βλ?πω δεκ?δε? β?ντεο στο YouTube απ? απ?στευτου? γκουρο? του ?ντερνετ που ε?χαν πι?σει τον παπ? με κ?ποιο εργαλε?ο χ, μ?χρι να βγει ?να εργαλε?ο ψ το οπο?ο ?ταν λ?γο καλ?τερο και μετ? ?να εργαλε?ο ω που μηδ?νιζε ?λα τα προηγο?μενα.

Πω? γ?νεται τ?σο? κ?σμο? και μ?λιστα επ?νυμο? στο ?ντερνετ να ε?ναι τ?σο λ?θο?;

Και γιατ? να προωθο?ν ?λα αυτ? τα προ??ντα και υπηρεσ?ε? στο ?ντερνετ αφο? δεν ?χουν αποτ?λεσμα;

Η απ?ντηση ε?ναι απλ?: Γιατ? βγ?ζανε λεφτ? απ? το affiliate marketing.

Τα περισσ?τερα εργαλε?α SEO στο ?ντερνετ παρε?χανε και προγρ?μματα affiliate marketing με πολ? προσοδοφ?ρε? προμ?θειε? που σε πολλ?? περιπτ?σει? αγγ?ζανε το 40%.

Με μερικ?? εγγραφ?? σε μια ψηφιακ? πλατφ?ρμα SEO απ? αυτ??, μαζε?ονταν χιλι?δε? δολ?ρια ? ευρ? τον χρ?νο σε προμ?θειε? και τσουπ να σου ο ν?ο? γκουρο? των αναζητ?σεων στη Google.

Κ?μπαζε ?τι το σο?περ εργαλε?ο για Keyword Research κ?νει παπ?δε?, αλλ? στην ουσ?α το μ?νο που ?κανε ?ταν να του βγ?ζει μερικ?? χιλι?δε? δολ?ρια τον χρ?νο ? τον μ?να.

Τη στιγμ? δηλαδ? που εγ? αφαιρο?σα τι? διαφημ?σει? και τα προγρ?μματα affiliate marketing απ? τι? ιστοσελ?δε? μου για να εστιαστ? στο πραγματικ? SEO απερ?σπαστα και αντικειμενικ? π?ρα πολλο? ειδικο? του SEO πλουτ?ζαν με τα δικ? του? προτειν?μενα, μαγικ? εργαλε?α SEO.

Α? μην ξεχν?με ?τι ?λα τα παραπ?νω εργαλε?α ε?ναι απλ?? εργαλε?α και δεν ε?ναι ολοκληρωμ?νε? λ?σει?. ?πω? και το πρ?σθετο Yoast SEO ε?ναι απλ?? και μ?νο ?να πρ?σθετο και δεν αυξ?νει απ? μ?νο του την κατ?ταξη τη? ιστοσελ?δα? σα? στη Google, ?τσι και ?λα τα παραπ?νω.

Ακ?μα και ?μα αφαιρ?σω το Yoast SEO απ? την ιστοσελ?δα μου, π?λι θα συνεχ?σω να ανεβα?νω στη Google γιατ? το Yoast SEO ε?ναι απλ?? και μ?νο ?να εργαλε?ο SEO δεν ε?ναι το SEO.

Θυμηθε?τε ?τι το πιεσ?μετρο δεν ρ?χνει την π?εση, απλ? την μετρ?ει.

Για να απαντ?σουμε τ?ρα στο ερ?τημα γιατ? ?λα τα εργαλε?α αναζ?τηση? δεν δουλε?ουν.

Ε?χα κ?ποιε? β?σιμε? υποψ?ε? γιατι δεν υπ?ρχει ακρ?βεια και συν?πεια στην απεικ?νιση των ?ρων αναζ?τηση? ακ?μα και απ? το Google Keyword Planner.

Η απ?ντηση ? οι απαντ?σει? ε?ναι απλ??:

 • Οι αναζητ?σει? παρουσι?ζουν εποχικ?τητα
 • Οι αναζητ?σει? ακολουθο?ν τ?σει?

Εποχικ?τητα των αναζητ?σεων

Π?ρα πολλ?? αναζητ?σει? παρουσι?ζουν εποχικ?τητα, ?πω? τα καλοκαιριν? ε?δη, τα ε?δη σκι κτλ.

Οι αναζητ?σει? ακολουθο?ν τ?σει?

Για παρ?δειγμα ο Γι?ννη? Αντετοκο?μπο δεν ε?χε καθ?λου αναζητ?σει? πριν απ? 5 χρ?νια, εν? σ?μερα ?χει χιλι?δε? αναζητ?σει?. Το 15% των αναζητ?σεων σ?μφωνα με την ?δια τη Google ε?ναι παντελ?? ν?ε? και δεν υπ?ρχαν π?ρυσι.

Κ?θε χρ?νο δηλαδ? εμφαν?ζονται π?νω απ? 15% ν?ε? αναζητ?σει? οι οπο?ε? αλλ?ζουν τον ?γκο αναζητ?σεων δραματικ?. Για παρ?δειγμα, ?μα φ?το? μιλ?με για γυναικε?ε? τσ?ντε? 2020, του χρ?νου θα π?με στι? γυναικε?ε? τσ?ντε? 2021, μετ? στι? γυναικε?ε? τσ?ντε? 2022? και ο?τω καθεξ??.

Παρ?λληλα, ν?α μοντ?λα αυτοκιν?των παρουσι?ζονται καθημεριν?, ν?ε? μ?ρκε? ρο?χων, υποδημ?των, μοντ?λα κινητ?ν, πολιτικο?, μπασκετμπολ?στε?, ποδοσφαιριστ?? και ν?α γεγον?τα συμβα?νουν καθημεριν?.

Οι ειδ?σει? και οι τ?σει? αλλ?ζουν κ?θε μ?ρα και ε?ναι σπ?νιο κ?ποια θ?ματα να με?νουν στην επικαιρ?τητα για πολλ? χρ?νια.

Οι τ?σει?, οι ειδ?σει?, το μ?ρκετινγκ επηρε?ζουν τι? αναζητ?σει? και το τι ψ?χνει γενικ? ο κ?σμο? στο ?ντερνετ.

Κ?θε φορ? που ψ?χνουμε τον ?γκο αναζητ?σεων για μια λ?ξη κλειδ? ? φρ?ση κλειδ?, απλ?? βρ?σκουμε τι ε?χε αναζητηθε? στο παρελθ?ν, π?ρυσι ? στην καλ?τερη περ?πτωση πριν 15 ημ?ρε? στη Google.

Σ?μερα κ?τι ?λλο ψ?χνει ο κ?σμο?, κ?τι ?λλο θ?λουν οι υποψ?φιοι πελ?τε? σα? και θα πρ?πει να ε?στε σε θ?ση να βρε?τε τι. Αυτ?? που θα βρει και θα ικανοποι?σει καλ?τερα τι? αν?γκε? αναζ?τηση? και πληροφ?ρηση? του κοινο? του στο ?ντερνετ, αυτ?? κρατ?ει και τα κλειδι? τη? επιτυχ?α? σ?μερα.

Γιατ? ε?ναι λ?θο? να στοχε?ετε σε λ?ξει? κλειδι? μ?νο;

Η στρατηγικ? του να λοκιαστ? με μερικ?? βαρι?? και δ?σκολε? λ?ξει? κλειδι? ε?ναι εκ των πραγμ?των λ?θο? και ασ?μφορη. Και δεν ε?ναι ασ?μφορη μ?νο για μ?να που το λ?ω, αλλ? για ?λου? του? επιχειρηματ?ε? του ?ντερνετ που θ?λουν να βγ?λουν λεφτ? απ? αυτ?.

Θα πρ?πει να εστιαζ?μαστε κ?θε φορ? που κ?νουμε στ?χευση για κ?ποιε? λ?ξει? κλειδι? σε 2 ειδ?ν λ?ξει? κλειδι?:

 • Στι? βασικ?? τη? κατηγορ?α? μα? και στι?
 • Φρ?σει? κλειδι?, φρ?σει? που ?χουν λιγ?τερε? αναζητ?σει? αλλ? μα? καθιστο?ν ειδικο?? στην κατηγορ?α μα? και στην αγορ? μα?

Καλ?πτοντα? λοιπ?ν ?λα τα θ?ματα γ?ρω απ? το αντικε?μενο μα?, συγκεντρ?νουμε ?λε? τι? πιθαν?? αναζητ?σει? που θα γ?νουν γ?ρω απ? αυτ? και δε?χνουμε στη Google και στου? υποψ?φιου? πελ?τε? μα? ?τι ε?μαστε οι πλ?ον ειδικο? σε αυτ?ν τον τομ?α, ?τι ?χουμε εκτ?? απ? τεχνογνωσ?α, αξιοπιστ?α και αυθεντ?α, το λεγ?μενο τρ?πτυχο GOOGLE EAT.

Σε κ?ποια στιγμ?, οι περισσ?τεροι απ? εσ?? ? απ? του? τεχνικο?? σα? στο SEO τα παρατ?νε με την πεπο?θηση ?τι ?δη ?χουν εξαντλ?σει ?λα τα θ?ματα και ?τι δεν υπ?ρχει τ?ποτε ?λλο να γρ?ψουν ? να πουν και ?τσι σταματ?νε να γρ?φουν στο blog ? σταματ?νε να δημιουργο?ν ν?ο περιεχ?μενο.

Και τ?τε ?ρχεται η στασιμ?τητα και το φιλ? του θαν?του για την Google και τι? αναζητ?σει? και την οργανικ? επισκεψιμ?τητα. ?μα θα θ?λετε να αποκτ?σετε ν?ου? πελ?τε? και να αναπτυχθε?τε στο ?ντερνετ θα πρ?πει να αυξ?σετε δραματικ? την ορατ?τητα σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?, να αυξ?σετε το visibility σα? με ν?ε? λ?ξει? κλειδι?, ν?α προ??ντα, ν?ε? υπηρεσ?ε? και ν?ε? σελ?δε?.

?μα νομ?ζετε ?τι ?χετε καλ?ψει ?λα τα θ?ματα και ?τι ?χετε γρ?ψει για τα π?ντα κ?νετε λ?θο?. Πω? το ξ?ρω;

Γιατ? το ?διο ν?μιζα και εγ? μ?χρι που ?πεσα π?νω στο site Income School.

Ποια ε?ναι η μ?θοδο? Google Alphabet;

Οι δ?ο τ?ποι που ?χουν το Income School ε?ναι δ?ο πολ? συμπαθητικο? Αμερικ?νοι που ?χουν παρατ?σει τι? δουλει?? του? σε μεγ?λε? Αμερικ?νικε? επιχειρ?σει? και ?χουν καταφ?ρει μετ? απ? πολλ? χρ?νια προσπ?θεια? να χτ?σουν μερικ?? μικρ?? ηλεκτρονικ?? επιχειρ?σει? απ? προσοδοφ?ρα ενημερωτικ? sites.

Οι ?διοι διατηρο?ν ?να πολ? ενεργ? καν?λι στον YouTube και ε?ναι φανατικο? παραγωγο? περιεχομ?νου και σε ?να απ? τα β?ντεο του? αποκαλ?πτουν τι κ?νουν για να ανακαλ?ψουν ν?ε? ιδ?ε? για β?ντεο για το καν?λι του? και για ?ρθρα στι? ιστοσελ?δε? του?.

?χουν περισσ?τερα απ? δ?κα θεματικ?? ιστοσελ?δε? και γρ?φουν χρ?σιμα ?ρθρα για το κοιν? του? με στ?χο να εξυπηρετ?σουν την βασικ? αν?γκη του κοινο? του? για πληροφ?ρηση και δε?τερον να αν?βουν στη Google χωρ?? να δημιουργ?σουν ο?τε ?να backlinks.

Δεν υπ?ρχουν δημοσιε?σει? σε τρ?τα blog με στ?χο να αποκτ?σουν backlinks, δεν κ?νουν καθ?λου backlinks και δεν επιδι?κουν να κ?νουν.

Βασ?ζονται αποκλειστικ? και μ?νο στην οργανικ? αν?πτυξη τη? ιστοσελ?δα? του? μ?σω μοναδικο? και ποιοτικο? περιεχομ?νου. Απλ?? γρ?φουν εκπληκτικ? ?ρθρα και περιμ?νουν τη Google να τα ανεβ?σει στην πρ?τη θ?ση με τον χρ?νο.

Χρησιμοποιο?ν επακριβ?? White Hat SEO τεχνικ?? ?πω? τι? περιγρ?φει η ?δια η Google στο Webmaster Central Blog.

Η μ?θοδο? Google Alphabet στα Ελληνικ? Αλφ?βητο τη? Google ?χει να κ?νει με το να π?ρετε τη βασικ? λ?ξη κλειδ? για την ιστοσελ?δα σα? που μπορε? για παρ?δειγμα να ε?ναι η ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ.

Μετ? θα πρ?πει να π?τε στο πεδ?ο αναζ?τηση? τη? Google και να κ?νετε για κ?θε γρ?μμα του ελληνικο? αλφαβ?του ? και του λατινικο? αναζ?τηση.

Για παρ?δειγμα:

 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ A
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Β
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Γ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ Δ

κτλ.

GOOGLE-ALPHABET

Προσθ?τω στο πεδ?ο αναζ?τηση? τη? Google τη βασικ? λ?ξη κλειδ? και ?να ?να τα γρ?μματα του αλφαβ?του αναζητ?ντα? προτειν?μενε? αναζητ?σει?.

 

Η Google μα? εμφαν?ζει τι? πιο δημοφιλε?? και σχετικ?? αναζητ?σει? οι οπο?ε? ε?ναι αυτ?? στο πεδ?ο αναζ?τηση? ω? προτειν?μενε? αναζητ?σει?.

?λε? οι παραπ?νω προτ?σει? μπορο?ν κ?λλιστα να γ?νουν ?ρθρα ? σελ?δε? με 1.000 και ?νω λ?ξει?, αν?λογα με ποιον σκοπ? εξυπηρετο?ν.

Τα ε?δη λοιπ?ν του περιεχομ?νου που μπορο?με να γρ?ψουμε ε?ναι:

 • ?ρθρο απ?ντηση σε κ?ποια ερ?τηση χρ?στη ? φρ?ση κλειδ? μ?κου? συν?θω? 1.200 λ?ξεων.
 • Επικ? ?ρθρο σταθμ?? για την αγορ? στ?χο μα?, μ?κου? 2.000 λ?ξεων και ?νω. Πολλ?? φορ?? μπορε? να αγγ?ξει και τι? 10.000 λ?ξει?, να φτ?σει το μ?γεθο? εν?? μικρο? βιβλ?ου.
 • Σελ?δα προορισμο? που μπορε? να ε?ναι περιοχ? εξυπηρ?τηση?, υπηρεσ?α ? προ??ν.
 • Β?ντεο σχετικ? με την λ?ξη κλειδ?.

YouTube Alphabet:

YOUTUBE-ALPHABET

Η ?δια μ?θοδο? για να βρε?τε ν?α θ?ματα για την ιστοσελ?δα σα? ισχ?ει και στο YouTube που ε?ναι η δε?τερη μεγαλ?τερη μηχαν? αναζ?τηση? στον κ?σμο μετ? τη Google.

Σε περ?πτωση που ε?στε YouTuber ? ?χετε σκοπ? να δημιουργ?σετε κ?ποιο β?ντεο για την ιστοσελ?δα σα? ? για το προ??ν σα?, τ?τε θα πρ?πει να κ?νετε το ?διο στο πεδ?ο αναζ?τηση? του YouTube.

Τα β?ντεο ε?ναι λ?γο διαφορετικ? απ? τα ?ρθρα και τι? σελ?δε? και εκε? ο ανταγωνισμ?? ε?ναι αισθητ? μικρ?τερο? και λ?γο διαφορετικ?? σε σ?γκριση με την κλασικ? Google.

Και εδ? ?μα κ?νετε το ?διο με την λ?ξη κλειδ? συν γρ?μμα του αλφαβ?του, για παρ?δειγμα

 • λ?ξη κλειδ? + Α
 • λ?ξη κλειδ? + Β
 • λ?ξη κλειδ? + Γ

Θα δε?τε ?τι οι προτειν?μενε? αναζητ?σει? ε?ναι εντελ?? διαφορετικ?? με αυτ?? που θα πα?ρναμε απ? τη Google και επ?ση? παρουσι?ζουν πολ? μεγ?λο ενδιαφ?ρον.

Ε?μαι σ?γουρο? ?τι θα βρε?τε και στι? δ?ο περιπτ?σει?, Google και YouTube π?ρα πολλ?? ν?ε? ιδ?ε? αναζ?τηση? που σε καμ?α περ?πτωση δεν θα π?γαινε ο νου? σα? σε αυτ??.

Κ?νοντα? το ?διο για την βασικ? λ?ξη κλειδ? που ε?ναι το SEO για την ιστοσελ?δα μου, το Paramarketing, ανακ?λυψα π?νω απ? 300 ν?ε? ιδ?ε? για λ?ξει? κλειδι? που σε ?λλη περ?πτωση θα μου ε?χαν ξεφ?γει πριν.

Και φανταστε?τε ?τι γρ?φω σε αυτ? το blog τη? ιστοσελ?δα? μου για π?νω απ? 7 χρ?νια και ?τι ?χω περισσ?τερα απ? 700 ?ρθρα και σελ?δε?!

Και εσε?? τ?ρα με ?να μικρ? site με 30 και 100 ?ρθρα παραπονι?στε ?τι ?χετε στερ?ψει απ? ιδ?ε?; ?ρθε η ?ρα πιστε?ω να π?ρετε στα σοβαρ? την ιστοσελ?δα σα? γιατ? μ?νο ?τσι θα μπορ?σετε να βγ?λετε σοβαρ? λεφτ? απ? αυτ?ν!

Τ?λο?, μην ξεχ?σετε να γραφτε?τε στο Newsletter μου για να πα?ρνετε κ?θε εβδομ?δα κ?θε σημαντικ? ενημ?ρωση για το SEO και για το πω? να αυξ?σετε κατακ?ρυφα την επισκεψιμ?τητα σα? απ? τη Google!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍