ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE HACKERS UPDATE

Η Google αφαιρε? απ? τα αποτελ?σματα αναζ?τηση? ?λα τα site που ?χουν χακαριστε?!

Μ?θετε πω? να προστατ?ψετε την ιστοσελ?δα σα? απ? ?λου? του? ορατο?? και α?ρατου? χ?κερ του ?ντερνετ για να μην εξαφανιστε?τε απ? τη Google!

Σ?μφωνα με ανακο?νωση τη? στι? 5 Οκτωβρ?ου 2015 στο εταιρικ? τη? blog η Google προχ?ρησε σε αναν?ωση του αλγορ?θμου τη? που επηρε?ζει το 5% των αποτελεσμ?των αναζ?τηση? περ?που αν?λογα με τη γλ?σσα.

Ο ν?ο? αλγ?ριθμο? χτυπ? τι? ιστοσελ?δε? εκε?νε? που ?χουνε π?σει θ?ματα χ?κερ και κακ?βουλου λογισμικο?. Ο ν?ο? αλγ?ριθμο? εντοπ?ζει αυτ?? τι? ιστοσελ?δε? και τι? αφαιρε? εντελ?? απ? τον δε?κτη τη? Google!

Μιλ?με δηλαδ? για απ?λυτη εξαφ?νιση απ? τι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση? τη?.

Ποιε? ιστοσελ?δε? πλ?ττονται περισσ?τερο;

Οι ιστοσελ?δε? που πλ?ττονται περισσ?τερο ε?ναι αυτ?? που οι ιδιοκτ?τε? του? τι? ?χουνε αφ?σει απροστ?τευτε? σε επιθ?σει? χ?κερ ? ε?ναι τελε?ω? εγκαταλελειμμ?νε? απ? του? ιδιοκτ?τε? του? και δεν ?χει γ?νει ποτ? κ?ποια αναβ?θμιση ? δεν τρ?χουν κ?ποιο πρ?γραμμα ασφαλε?α? και αντισπ?μ ?πω? το Sucuri για παρ?δειγμα.

Αυτ?? οι ιστοσελ?δε? ε?τε με τον ?ναν ? τον ?λλο τρ?πο ?χουνε π?σει θ?ματα σπαμ με αποτ?λεσμα να εμπλ?κονται ?θελα του? σε δι?φορε? παρ?ξενε? δραστηρι?τητε? ?πω? το να εμφαν?ζουν αναδυ?μενα παρ?θυρα, να προτε?νουν τον χρ?στη να εγκαταστ?σει παρ?νομο λογισμικ? με ιο?? κτλ.

Επ?ση? προωθο?ν χαμηλ?? και αμφ?βολη? ποι?τητα? ιστοσελ?δε? ?πω? πορνοsites, παρ?νομα φαρμακευτικ? σκευ?σματα, αναβολικ? και επικ?νδυνα συμπληρ?ματα διατροφ??.

Πλημμελ?? συντ?ρηση τη? ιστοσελ?δα? σα? μπορε? να οδηγ?σει στο να παραβιαστε? ?νετα η ιστοσελ?δα σα? στο κοντιν? μ?λλον ? αν? π?σα στιγμ?.

Ε?ναι αξιοπερ?εργο που η πλημμελ?? συντ?ρηση και τα αν?παρκτα μ?τρα ασφαλε?α? ?χει οδηγ?σει πολλ?? ιστοσελ?δε? ακ?μα και του Δημ?σιου Τομ?α, Πανεπιστημ?ων, Ακαδημα?κ?ν Ιδρυμ?των και επιχειρ?σεων στο να π?σουν θ?ματα των εγκληματι?ν του διαδικτ?ου (cyber-criminals).

Μ?χρι χτε? η Google ?τανε ανεκτικ? με αυτ?? τι? ιστοσελ?δε?, σ?μερα ?μω? αυτ? αποτελε? παρελθ?ν. Πλ?ον η Google στην προσπ?θεια τη? να προστατ?ψει του? χρ?στε? του ?ντερνετ ?χει ξεκιν?σει ?ναν π?λεμο με σκοπ? να εξαφαν?σει ?λα τα χακαρισμ?να site.

Το ερ?τημα ε?ναι μ?πω? εξαφαν?σει και το δικ? σα?.

Μ?θετε αν ?χετε π?σει θ?μα επ?δοξων χ?κερ?

Δυστυχ?? το κακ? μπορε? να συμβε? και στα καλ?τερα τα σπ?τια και να πλ?ξει και εσ??. Επειδ? η Google δεν ?χει φυσικ? παρουσ?α στην Ελλ?δα, και ?σε? εταιρε?ε? ισχυρ?ζονται ?τι σα? καλο?ν εκ μ?ρου? τη? Google ψε?δονται γιατ? η Google δεν ?χει συνεργ?τε?, ο?τε πωλητ?? θα πρ?πει μ?νοι σα? να ελ?γξετε την ιστοσελ?δα σα? για πιθαν?? απειλ??.

?μα αισθ?νεστε ?τι δεν μπορε?τε να καταφ?ρετε μ?νοι σα? να γλιτ?σετε την ιστοσελ?δα σα? απ? την παραβ?αση και απ? του? επ?δοξου? χ?κερ, μπορε?τε να επικοινων?σετε μαζ? μου για να σα? βοηθ?σω να λ?σετε ?ποιο πρ?βλημα υπ?ρχει.

Η ασφ?λεια στο ?ντερνετ ε?ναι το νο?μερο ?να σ?μερα και καν?να? δεν θ?λει να επισκ?πτεται μια χακαρισμ?νη ιστοσελ?δα.

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍