ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Google Adwords-RightAds Over

Η Google σταματ?ει να δε?χνει πλ?ον διαφημ?σει? στην δεξι? στ?λη

Η Google απ? τι? 19 Φεβρουαρ?ου 2016 κατ?ργησε την προβολ? των διαφημ?σεων τη? απ? το sidebar τη? στι? σελ?δε? αποτελεσμ?των αναζ?τηση?.

Συγκεκριμ?να σ?μφωνα με πηγ?? οι αλλαγ?? που ?λαβαν χ?ρα στην προβολ? των διαφημιστικ?ν αποτελεσμ?των τη? Google ε?ναι οι εξ??:

  1. Δεν θα προβ?λλονται διαφημ?σει? κειμ?νου στα δεξι? για του? σταθερο?? υπολογιστ??.
  2. Η Google θα προβ?λει τ?σσερα αποτελ?σματα διαφημ?σεων αντ? για τρ?α στο πεδ?ο ?νω απ? τα οργανικ? αποτελ?σματα και θα ε?ναι κυρ?ω? οι εμπορικ?? και δημοφιλε?? αναζητ?σει?.
  3. 3 διαφημιστικ? μην?ματα κειμ?νου θα τρ?χουν στο κ?τω μ?ρο? ?λων των σελ?δων αναζ?τηση?.
  4. Ο συνολικ?? αριθμ?? των διαφημ?σεων αν? σελ?δα αποτελεσμ?των θα μειωθε? απ? 11 σε επτ?.
  5. Στη δεξι? πλευρ? που τ?ρα ?μεινε ορφαν? απ? διαφημιστικ? αποτελ?σματα θα προβ?λλονται τ?ρα μ?λλον διαφημ?σει? σε banners ? ?λλου ε?δου? διαφημ?σει? ?πω? Knowledge Panels, διαφημ?σει? προ??ντων και ?λλα συναφ? ε?δη με την αναζ?τηση.

Τι σημα?νει αυτ? για τη διαφ?μιση στη Google;

Η αλλαγ? τη? προβολ?? των διαφημ?σεων απ? τη Google σημα?νει ?τι ?χει κ?νει μαι στροφ? προ? την ποι?τητα με το Google Adwords, που σημα?νει ?τι ?σα site προβ?λουν λιγ?τερε? διαφημ?σει? θα δικαιωθο?ν και αυτ? γιατ? ?χουν πιο πολλ?? πιθαν?τητε? να αν?βουν στην Google.

Συν?μα ?μω?, προβλ?πεται να ?χει η με?ωση των διαφημ?σεων να ?χει και αρνητικ? αντ?κτυπο στο κ?στο? του Google Adwords ?που προβλ?πεται να π?ρει μια μικρ? α?ξηση προ? τα π?νω, ειδικ? για πολ? εμπορικ?? αναζητ?σει? που θα προβ?λλονται στα 4 πρ?τα διαφημιστικ? αποτελ?σματα τη? προμετωπ?δα?.

Θα πρ?πει ?σοι ασχολε?στε εντατικ? με το Google Adwords και ε?στε ?μεσα εξαρτ?μενοι απ? αυτ? να βρε?τε και εναλλακτικ?? πηγ?? επισκεψιμ?τητα? και να προσανατολιστε?τε στο πραγματικ? SEO και πω? θα ανεβ?σετε την ιστοσελ?δα σα? στα οργανικ? αποτελ?σματα τη? Google και των ?λλων μηχαν?ν αναζ?τηση?.

?λοι λ?γο πολ? σ?μερα εξαρτ?μαστε απ? τη Google -κακ? τα ψ?ματα, αλλ? καλ? θα ?τανε να κ?νετε διασπορ? τη? επισκεψιμ?τητα? σα? και να ξεφ?γετε απ? την ?μεση εξ?ρτηση απ? τι? διαφημ?σει? με κ?στο? αν? κλικ τη? Google.

Γιατ? σα? το αναφ?ρω σ?μερα;

Θα ?λεγα ?τι δεν ασχολο?μαι ιδια?τερα με το Adwords ?ω? καθ?λου και φυσικ? ε?μαι βυθισμ?νο? ?λη μ?ρα στι? δικ?? μου εργασ?ε?. ?τσι η σημαντικ? αυτ? αλλαγ? τη? Google π?ρασε απαρατ?ρητη τουλ?χιστον απ? μ?να για κ?μποσο καιρ? και σ?μερα που την αντιλ?φθηκα ?θελα να τη σχολι?σω σχετικ? με τι? υπηρεσ?ε? SEO που ε?ναι το αντικε?μενο μου.

Πιστε?ω ?τι η ζ?τηση για ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? SEO θα αν?βει γιατ? η οργανικ? κ?νηση ε?ναι βασιλι?? και αποφ?ρει π?ντα τα καλ?τερα αποτελ?σματα και τι? περισσ?τερε? πωλ?σει?.

?χει την καλ?τερη σχ?ση απ?δοση? τιμ?? και φυσικ? βελτι?νει και π?ρα πολ? το branding και την εικ?να τη? εταιρε?α? σα? και του προ??ντο? σα? στην αγορ?.

Δε?τε περισσ?τερα για το Google Adwords:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍