ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE-ADWORDS-QUALITY-SCORE-1

Google adwords quality score και πω? να το ανεβ?σετε, ρ?χνοντα? το Cost Per Click

Στο digital marketing ?να απ? τα κορυφα?α διαφημιστικ? δ?κτυα ε?ναι το Google Adwords που συγκεντρ?νει σ?μερα το 78% τη? παγκ?σμια? διαφ?μιση? στο ?ντερνετ και το 78% των αναζητ?σεων παγκοσμ?ω?.

Το Google Adwords ε?ναι το νο?μερο ?να δ?κτυο πληρωμ?νη? διαφ?μιση? στο search marketing και φυσικ? ?ταν σκ?φτεστε να κ?νετε διαφ?μιση στο ?ντερνετ, π?ντα ο νου? σα? πηγα?νει στο Adwords και στη Google.

?μω? ?πω? κ?θε αντικε?μενο, ?τσι και το Adwords ?χει και αυτ? τα μυστικ? του και για να μπορ?σετε να κ?νετε μια πετυχημ?νη διαφημιστικ? εκστρατε?α θα πρ?πει να μ?θετε μερικ? μυστικ? θα ?λεγα του Google Adwords ?πω? ε?ναι το Quality Score.

Τι ε?ναι το Google Adwords Quality Score;

Σ?μφωνα με την ?δια τη Google, το Adwords Quality Score ε?ναι μια κλ?μακα ποι?τητα? τη? διαφ?μιση? σα? στη Google απ? το 1 ?ω? το 10 που μπορε?τε να δε?τε μ?σα απ? το λογαριασμ? σα? στο Adwords.

To Adwords Quality Score υπολογ?ζει το π?σο περ?που θα στοιχ?σει το κ?στο? αν? κλικ και καθορ?ζεται απ? το π?σο σχετικ?? ε?ναι οι διαφημ?σει? σα? με την ιστοσελ?δα σα? και τι? σελ?δε? προορισμο? τη? ιστοσελ?δα? σα?.

?σο πιο σχετικ?? ε?ναι οι διαφημ?σει? σα? με την σελ?δα προορισμο? σα?, τ?σο υψηλ?τερα ε?ναι και τα Quality Scores που θα λαμβ?νετε.

Ad Rank και Google Adwords Quality Score

?Στον καθορισμ? του κ?στου? αν? κλικ (cpc) βασικ? ρ?λο πα?ζει το Ad Rank και το Adwords Quality Score τα οπο?α καθορ?ζουν και τη θ?ση προβολ?? τη? διαφ?μιση? σα? στο Google Adwords.
Το Ad Rank ε?ναι στην ουσ?α ?να? αλγ?ριθμο? των πληρωμ?νων διαφημ?σεων ? τα πληρωμ?να αποτελ?σματα στη Google, που ε?ναι αν?λογο? με το PageRank για τα οργανικ? αποτελ?σματα αναζητ?σεων.

Πω? υπολογ?ζεται το Ad Rank;

Το Ad Rank υπολογ?ζεται απ? την παρακ?τω σχ?ση:

Ad Rank = Το CPC bid * (Quality Score[80% βαρ?τητα] + Ad Extensions[20% βαρ?τητα])

  • Το CPC ε?ναι το κ?στο? αν? κλικ που ε?στε διατεθειμ?νοι να πληρ?σετε
  • Το Quality score ε?ναι ?να μ?τρο ποι?τητα? που αυτ?ματα υπολογ?ζεται με β?ση το Keyword CTR, την σχετικ?τητα των διαφημ?σεων και τη? ποι?τητα? τη? σελ?δα? προορισμο?
  • Τα Ad extensions (επεκτ?σει? διαφημ?σεων τ?ρα θα πρ?πει να χρησιμοποιο?νται υποχρεωτικ? σε ?λε? τι? διαφημ?σει? τη? Google

Για να σα? δ?σω ?να παρ?δειγμα, α? υποθ?σουμε ?τι υπ?ρχουν τρει? διαφημιζ?μενοι: ο Α, ο B και ο Γ.

Το CPC του Α ε?ναι 2€, το δε Quality Score ε?ναι 10

Το CPC του Β ε?ναι 3€, το δε Quality Score ε?ναι 6

Το CPC του Γ ε?ναι 4€, το δε Quality Score ε?ναι 4

Τα αποτελ?σματα του AD Ranks

  • Α = 20
  • Β = 18
  • Γ = 16

Οπ?τε ο Α που ?χει χαμηλ?τερο bid και ?χει υψηλ?τερο σκορ στο Quality Score τη? Google θα καταλ?βει την πρ?τη θ?ση στα διαφημιστικ? αποτελ?σματα τη? Google.

Tο ζητο?μενο τ?ρα ε?ναι π?σο θα πληρ?σει αν? κλικ ο A για την πρ?τη θ?ση που ?χει καταλ?βει;

Η απ?ντηση ε?ναι παρακ?τω:

Το CPC του Α = (Ad Rank απ? τον B/ Quality Score απ? τον Α) + 0.1€

?

A CPC = (18/10) + 0.1€ = 1.81€

παρομο?ω? το CPC του B υπολογ?ζεται ω? εξ?? = (16/6)+0.1€ = 2.76€

Το κ?στο? που θα πληρ?σει ο Γ για το CPC ?χει να κ?νει με το Ad rank του Δ και ο?τε καθεξ??.

Η επ?μενη ερ?τηση λοιπ?ν τ?ρα ε?ναι πω? να χαμηλ?σετε το CPC σα?;

Πω? να χαμηλ?σετε το CPC βελτι?νοντα? το Quality Score;

Το μυστικ? στο να αυξ?σετε το Adwords Quality Score ε?ναι η σχετικ?τητα.

Η σχετικ?τητα τη? διαφ?μιση? σα? με τι? λ?ξει? κλειδι? που ?χετε επιλ?ξει να εμφαν?ζεται και τη σελ?δα προορισμο? στην ιστοσελ?δα σα?.

Β?βαια δεν ε?ναι μ?νο η σχετικ?τητα που μετρ?ει, μετρ?νε και ?λλα πρ?γματα ?πω? η ποι?τητα τη? σελ?δα? προορισμο? και το ποσοστ? των κλικ που ?χετε εισπρ?ξει ? το CTR (click through rate).

?σο πιο ποιοτικ? ε?ναι η σελ?δα προορισμο? με κε?μενα και φωτογραφ?ε? και ξεκ?θαρα call to actions, ταχ?τητα φ?ρτωση? και καθαρ? design τ?σο καλ?τερο θα ε?ναι και το Quality Score.

Συνοψ?ζοντα?, θα σα? πρ?τεινα να κ?νετε τρ?α πρ?γματα:

  • Να φτι?ξετε μια διαφ?μιση που θα εμπερι?χει τι? λ?ξει? κλειδι? και θα οδηγε? σε μια σχετικ? σελ?δα προορισμο?
  • Να κ?νετε ?σο το δυνατ?ν το κε?μενο τη? διαφ?μιση? ελκυστικ? για να συλλ?ξετε ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερα κλικ και
  • Να δημιουργ?σετε μια ποιοτικ? και πλο?σια σε σχετικ?? λ?ξει? κλειδι? και περιεχ?μενο σελ?δα προορισμο? με την διαφ?μιση που ?χετε δημιουργ?σει.

Σχετικ? με την σελ?δα προορισμο? και πω? να δημιουργ?σετε μια σελ?δα προορισμο? που να ξεχωρ?ζει, μπορε?τε να διαβ?σετε περισσ?τερα στο μοναδικ? ?ρθρο μου:

Η ανατομ?α μια? τ?λεια? βελτιστοποιημ?νη? σελ?δα? προορισμο?

Τα παραπ?νω τρ?α β?ματα δεν ε?ναι πολ? δ?σκολα για να γ?νουν, ?μω? αποτελε? το καθ?να του? ξεχωριστ? τερ?στιο κεφ?λαιο που θα σα? προσδ?σει το ανταγωνιστικ? πλεον?κτημα στα Adwords και θα σα? μει?σει δραστικ? το κ?στο? αν? κλικ.

Η εταιρε?α μα?, εξειδικε?εται εκτ?? απ? την κατασκευ? ιστοσελ?δων και την προ?θηση ιστοσελ?δων και στο digital marketing, στην πληρωμ?νη διαφ?μιση και στην δημιουργ?α ολοκληρωμ?νων διαφημιστικ?ν καμπ?νιων στο Google Adwords.

Για περισσ?τερε?, πληροφορ?ε?, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μα? ? να ζητ?σετε μια προσφορ?.

Δε?τε περισσ?τερα για το Google Adwords και το Quality Score:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍