ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

GOOGLE-ADWORDS-SYMVOULES-1

Google Adwords: 7 Λ?γοι για να το κ?ψετε!

Το Google Adwords ε?ναι σ?μερα η πιο εξελιγμ?νη διαφημιστικ? πλατφ?ρμα για την προ?θηση τη? ιστοσελ?δα? σα? επ? πληρωμ?. Απ? τη στιγμ? τη? εκκ?νηση? του Google Adwords τον Οκτ?βρη του 2000 ?χει γ?νει η πρ?τη πηγ? εσ?δων τη? Google.

Μ?νο το 2017 κατ?γραψε 95 δι? δολ?ρια ?σοδα -ναι ο?τε καν 100 δι?- για τον κολοσσ? που ονομ?ζεται Google.

Μ?νο και μ?νο το γεγον?? που χωρ?? το Google Adwords δεν θα υπ?ρχε η Google σ?μερα, θα κ?νει και του? πιο ανυποψ?αστου? να υποψιαστο?ν ?τι κ?τι τρ?χει και ?τι τα πρ?γματα δεν ε?ναι τ?σο απλ? ?σο φαντ?ζουν.

Και επειδ? ζο?με στη μοναδικ? κομμουνιστικ? χ?ρα του κ?σμου που ?χει καπιταλισμ?, α? π?με να δο?με για ποιου? λ?γου? ?χει γ?νει το Google Adwords ασ?μφορο οικονομικ? με ?σο πιο αντικειμενικ? τρ?πο γ?νεται.

1 Το Adwords εξυπηρετε? μ?νο τη Google

Αλ?θεια, σα? το λ?ω γιατ? ?μα δεν εξυπηρετο?σε τη Google, τ?τε θα ?ταν προσοδοφ?ρο για κ?θε επιχε?ριση και ιστοσελ?δα στο ?ντερνετ και κατ? συν?πεια δεν θα χρειαζ?ταν να κ?νετε τ?ποτα ?λλο για να βρε?τε πελ?τε? στο ?ντερνετ.

?λο και ?λο θα χρειαζ?ταν να δημιουργ?σετε μια καμπ?νια, να την β?λετε μπροστ? και μετ? δεκ?δε? πελ?τε? θα ?ρχιζαν να σα? πα?ρνουν τηλ?φωνα και να κ?νουν ηλεκτρονικ?? αγορ??.

Δυστυχ?? ? ευτυχ??, η πραγματικ?τητα απ?χει π?ρα πολ?.

Και αυτ? γιατ? απ? τον Φεβρου?ριο του 2002, η Google εισ?γαγε ?να πολ?πλοκο μαθηματικ? μοντ?λο για να κοστολογ?σει το κ?στο? αν? κλικ (Cost Per Click), το οπο?ο εξαρτ?ται ?χι μ?νο απ? το δικ? σα? site, αλλ? και απ? τον ανταγωνισμ?.

Το π?σο θα πληρ?σετε δεν ε?ναι μ?νο δικ? σα? θ?μα, αλλ? και θ?μα το π?σο ε?ναι διατεθειμ?νοι οι ?λλοι να πληρ?σουν, π?ντα θα υπ?ρχει κ?ποιο? που θα χτυπ?ει ψηλ? τι? καμπ?νιε? και θα ε?ναι διατεθειμ?νο? να πληρ?σει πολ? περισσ?τερα απ? ?σα του συμφ?ρει μ?νο και μ?νο για να μπει στην αγορ?.

Αυτ? και μ?νο δεν ε?ναι δε?γμα επιχειρηματικ?? υγε?α? και φυσικ? δεν ε?ναι βι?σιμο μοντ?λο αν?πτυξη?.

Το Adwords δεν ?ρθε εδ? για να σα? σ?σει εσ?? ? την επιχε?ρηση σα?, αλλ? για να σ?σει την ?δια τη Google που ?μα δεν το ε?χε, θα ε?χε κηρ?ξει πτ?χευση και ?λα αυτ? τα τερ?στια μυαλ? θα ?ψαχναν αλλο? για δουλει?.

2 Ο ανταγωνισμ?? π?ντα θα αυξ?νεται

PRODUCT-LIFE-CYCLE

Η αγορ? ?πω? κ?θε αγορ? κ?νει το δικ? τη? κ?κλο. Οι φ?σει? τη? αγορ?? ε?ναι τ?σσερι? και χαρακτηρ?ζονται:

 • Απ? του πρ?ιμου? πα?χτε?
 • Απ? την φ?ση αν?πτυξη?
 • Απ? την ωριμ?τητα ? κορεσμ? και
 • Απ? την απ?κδυση ? παρακμ? τη? αγορ??.

Απ? την ?ποψη και μ?νο τη? απ?δοση? τη? διαφ?μιση? στο Google Adwords, ε?μαστε στη φ?ση του κορεσμο? και τη? παρακμ??, αφο? ?δη π?ρα πολλ?? επιχειρ?σει? μπα?νουν μ?σα απ? τι? εκστρατε?ε? του Adwords.

Και αυτ? δεν οφε?λετε στι? τεχνικ?? γν?σει?, ο?τε στον σο?περ ειδικ? στο Google Adwords που θα απογει?σει την καμπ?νια σα?, θα την βελτιστοποι?σει και θα κ?νει παπ?δε?.

Αυτ? το σεν?ριο ε?ναι παραμυθ?νιο και δεν πρ?κειται να ευδοκιμ?σει. Π?ραν του κ?στου? του ειδικο?, θα χρειαστε?τε τουλ?χιστον 3 μ?νε? για να βελτιστοποι?σετε μια καμπ?νια Adwords και ?πω? καταλαβα?νετε ε?ναι λ?γο δ?σκολο να μην ξοδ?ψετε τουλ?χιστον 500€ το μ?να για να μπορ?σετε να πετ?χετε τα καλ?τερα αποτελ?σματα.

Παρ?λα αυτ?, ?χω πελ?τε? που κ?νουν Adwords π?νω απ? 3 χρ?νια, ?λλοι π?νω απ? 7 και ?χουν δει ?τι κ?θε χρ?νο το Google Adwords γ?νεται ?λο και πιο ασ?μφορο γιατ? απλο?στατα ο ανταγωνισμ?? αυξ?νεται.

Ν?οι πα?χτε? μπα?νουν κ?θε μ?ρα στην αγορ? οι οπο?οι ?χουν ακο?σει ?τι οι ?λλοι κ?νουν Adwords και ?τσι κ?νουν και αυτο?. Οι παλιο? πα?χτε? στην αγορ? προσπαθο?ν να διατηρ?σουν τι? θ?σει? του? και την επισκεψιμ?τητα και ?τσι ανεβ?ζουν το κ?στο? αν? κλικ καθιστ?ντα? το απαγορευτικ? και μη βι?σιμο.

Τ?σο απλ?.

3 Το διαθ?σιμο εισ?δημα των καταναλωτ?ν δεν ?χει αυξηθε?

Α? π?με λ?γο και στην ελληνικ? πραγματικ?τητα, στην αγορ? μα? δηλαδ?. Μετ? απ? 10 χρ?νια κρ?ση? περ?που, το διαθ?σιμο εισ?δημα των καταναλωτ?ν ?χει μειωθε? και τα τελευτα?α χρ?νια παραμ?νει στ?σιμο.

?,τι διαφ?μιση και να κ?νει κ?ποιο? στο Adwords ?χει ?δη π?ρει τα μ?γιστα π?ρυσι και φ?το? δυστυχ?? δεν μπορε? να αυξ?σει τα κ?ρδη του. Δεν γ?νεται κ?ποιο? να διπλασι?σει το κ?στο? του Google Adwords και να διπλασι?σει τον τζ?ρο του.

Γιατ? δεν κλιμακ?νεται το Google Adwords επειδ? ?χει σχεδιαστε? να μην κλιμακ?νετε. Προσοχ? γιατ? το αν?φερα και στον λ?γο νο?μερο ?να για να κ?ψετε το Google Adwords. Το Adwords ?χει σχεδιαστε? για να εξυπηρετε? μ?νο τη Google.

4 Δεν φ?ρνει μετατροπ??

Τ?ρα να π?με στην πικρ? αλ?θεια των μετατροπ?ν των επισκεπτ?ν που ?χετε απ? το Google Adwords σε πελ?τε?. Θα σα? δ?σω ?να απλ? παρ?δειγμα.

Μετ? απ? 3.000€ διαφ?μιση στο Google Adword, ε?χα μηδ?ν μετατροπ??. Δεν κ?ρδισα καν?ναν πελ?τη για να κ?νει SEO ? κατασκευ? ιστοσελ?δα?.

Μετ? απ? μ?νε? ατελ?σφορη? προσπ?θεια?, αποφ?σισα να κ?ψω το Google Adwords και να επενδ?σω τα χρ?ματα μου αλλο?, ?πω? στο πραγματικ? SEO.

Του? προηγο?μενου? μ?νε? κ?ψανε το Adwords αρκετ?? ιστοσελ?δε?, γιατ? απλο?στατα δεν το χρει?ζονταν επειδ? ?ταν παθητικ? και επειδ? δεν ?φερνε μετατροπ??.

5 Το Google Adwords ?χει π?ψει πια να ε?ναι ευκαιρ?α

Στην αρχ? τη? εισαγωγ?? του Google Adword, το κ?στο? αν? κλικ ?ταν τ?σο χαμηλ? που σ?μφερε σε ?λου? να τρ?χουν καμπ?νιε?. Πολλο? μ?λιστα τι? κλε?νανε ?χι για λ?γου? κ?στου? αλλ? για τον λ?γο ?τι ε?χανε πολ? δουλει? και δεν μπορο?σανε πλ?ον να εξυπηρετ?σουν.

Αυτ? γιν?τανε στα πρ?τα χρ?νια και μ?χρι το 2012 με 2013. Απ? τ?τε λ?γο η κρ?ση και λ?γο ο ανταγωνισμ?? ?χουν κ?νει το Adwords να μοι?ζει περισσ?τερο με πεταμ?να λεφτ? και ?χι με ευκαιρ?α.

6 Σα? χτυπ?νε καλοθελητ?? την καμπ?νια

?να ?λλο μεγ?λο πρ?βλημα ε?ναι ?τι π?ρα πολλο? καλοθελητ?? και ανταγωνιστ?? σα?, χτυπ?νε τι? καμπ?νιε? απλ?? και μ?νο για να σα? χρε?σουν και για να σα? τι? ρ?ξουν εφ?σον ?χετε θ?σει ?ριο εξ?δων κ?θε μ?ρα.

Για παρ?δειγμα, ?μα ?χετε θ?σει ημερ?σιο ?ριο για τι? καμπ?νιε? σα? τα 100 ευρ?, και το κ?στο? αν? κλικ ε?ναι ?να ευρ?, τ?τε με 100 κλικ θα κλε?σει η καμπ?νια σα? χωρ?? να ?χετε καταφ?ρει να πι?σετε κ?ποιον καινο?ριο πελ?τη.

Β?βαια, η Google αναγνωρ?ζει τα click frauds, τα ?κυρα χτυπ?ματα και σα? επιστρ?φει ?να ποσ? π?σω, ?σω? και ?λο το ποσ? που ?χει ξοδευτε? απ? ?κυρα κλικ, ?μω? αυτ? γ?νεται ?να μ?να μετ? και αφο? οι επ?δοξοι καλοθελητ?? ?χουν καταφ?ρει να αχρηστε?σουν τι? καμπ?νιε? σα? για μ?ρε? και να σα? βγ?λουν εκτ??.

Υπ?ρχουν αρκετ? προγρ?μματα που αποτρ?πουν το click fraud. Ωστ?σο ακ?μα και αυτ? δεν ε?ναι 100% αποτελεσματικ? και ε?ναι λ?γο δ?σκολο να τα εγκαταστ?σετε και να τα εφαρμ?σετε.

Τ?ρα βγ?λτε συμπερ?σματα μ?νοι σα?, αν και πιστε?ω ?τι π?ρα πολλο? ?χετε π?σει θ?ματα των click των ανταγωνιστ?ν σα?.

7 Ε?ναι πιο προσοδοφ?ρο το SEO

Τελει?νοντα? θα ?θελα να αναφερθ? στο καλ? και σωστ? SEO το οπο?ο δεν ε?ναι το ?γιο Δισκοπ?τηρο, αλλ? μπορε? να σα? βοηθ?σει να αποκτ?σετε δεκ?δε? ν?ου? πελ?τε? και να δ?σει ν?α πνο? στην ηλεκτρονικ? σα? επιχε?ρηση ? και την συμβατικ? σα? επιχε?ρηση.

Μετ? απ? περισσ?τερα απ? 5 χρ?νια, ?χω καταφ?ρει να επιβι?σω αποκλειστικ? και μ?νο χ?ρη στο SEO και ποτ? καμ?α διαφημιστικ? καμπ?νια ε?τε αυτ? λ?γεται Google Adwords ε?τε Facebook Ads ε?τε ε?ναι σε κ?ποιο ιδιωτικ? δ?κτυο διαφ?μιση? δεν μου απ?φερε ?στω και ?ναν πελ?τη.

Το πραγματικ? SEO ?ταν γ?νεται σωστ? και επαγγελματικ? θεωρ? ?τι μπορε? να αποφ?ρει στην επιχε?ρηση σα? αυτ? που χρει?ζεται για να αποκτ?σει πελατειακ? β?ση και να ανεβ?σει του? τζ?ρου? τη?.

Με ?λλα λ?για, τα ?δια χρ?ματα ?μα τα επενδ?σετε στο SEO και δεν τα δ?σετε για διαφ?μιση στο Google Adwords, θα ?χουν πολ? μεγαλ?τερη απ?δοση. Το SEO ε?ναι ?να αναπτυξιακ? εργαλε?ο και π?ρα πολλ?? επιχειρ?σει? και ιστοσελ?δε? υπ?ρχουν στο ?ντερνετ επειδ? υπ?ρχει κ?ποια εταιρε?α ? κ?ποιο? ειδικ?? που κ?νει SEO.

Δε?τε περισσ?τερα για το Google Adwords και τη διαφ?μιση στο ?ντερνετ:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

2 Σχ?λια. Leave new

 • Κατατοπιστικ? μεν το ?ρθρο σα?, αλλ? δεν ε?μαι β?βαιο? ?τι ?χει εφαρμογ? σε ?λου? του? κλ?δου?. Σ?γουρα υπ?ρχουν κλ?δοι που πρ?πει να αναζητ?σουν διαφορετικ? καν?λια marketing, αλλ? και κλ?δοι για του? οπο?ου? το adwords ε?ναι το ιδανικ? καν?λι.
  Σε κ?θε περ?πτωση το συγκεκριμ?νο ?ρθρο σε β?ζει σε σκ?ψει?.

  Απ?ντηση
 • Κατατοπιστικ? και πρωτ?τυπο ?ρθρο, πρ?γμα σπ?νιο στην εποχ? του clopy/paste (pun intended).
  Θα ?θελα να προσθ?σω κ?τι ακ?μα στην σωστ? κατ? τα ?λλα λ?στα σα?. ?χει να κ?νει με τον
  χρ?στη, που μηχανικ? πλ?ον αποφε?γει τα πληρωμ?να αποτελ?σματα τη? αναζ?τηση?,
  γιατ? γνωρ?ζει οτι ?μμεσα το κ?στο? τη? διαφ?μιση? ?χει ενσωματωθε? στην τιμ? τη? υπηρεσ?α?.
  Επ?ση? επικρατε? η ?ποψη οτι διαφ?μιση? χρ?ζουν τα προ??ντα ? οι υπηρεσ?ε? που υστερο?ν
  κ?που αλλο?. Εν γ?νει συμφων? οτι η αποτελεσματικ?τητα τη? υπηρεσ?α? adwords φθ?νει
  και εκτιμ? οτι η κατ?σταση θα επιδεινωθε? ?σο τα εναλλακτικ? καν?λια διαφ?μιση? αυξ?νονται,
  οι σελ?δε? βελτι?νονται τεχνικ? (χρ?ση structured data, το SEO ε?ναι πλ?ον προ?π?θεση ?χι
  προαιρετικ? πολυτ?λεια) και οι χρ?στε? αποκτο?ν εμπειρ?α στον χειρισμ? των υπηρεσι?ν
  (πχ google search parameters, listing/comparing portals). ?λα αυτ? θα καταστ?σουν τα πληρωμ?να
  αποτελ?σματα ολο?να και λιγ?τερο χρ?σιμα.

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍