ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

SEO-WOOCOMMERCE-GOOGLE-GREECE-1

Γιατ? το Woocommerce δεν ε?ναι SEO ready;

Ξ?ρω ?τι π?ρα πολλο? απ? ?λου? εσ?? που μα? διαβ?ζετε συχν? και ανελλιπ?? θα εκπλαγε?τε με τον τ?τλο του ?ρθρου γιατ? μ?λλον θα περιμ?νατε να εκθει?ζαμε το WordPress και το Woocommerce ?πω? κ?νουμε και σε ?λα τα ?λλα τα προηγο?μενα ?ρθρα αυτ?? τη? ιστοσελ?δα? σχετικ? με το SEΟ και την κατασκευ? ιστοσελ?δων.

Θα περιμ?νατε ?ναν τ?τλο μ?λλον του τ?που:?Γιατ? το Woocommerce ε?ναι SEO ready, αλλ? επειδ? ε?μαι αμερ?ληπτο? και επαγγελματ?α? στον χ?ρο μου οφε?λω να σα? αποκαλ?ψω την αλ?θεια χωρ?? ταμπο? και προσκ?μματα. ?λλωστε ποιο? θ?λει να διαβ?ζει σ?μερα ψ?μματα και μ?χρι π?τε ε?ναι διαθετειμ?νο? ?να? επιχειρηματ?α? του ηλεκτρονικο? εμπορ?ου να εμπιστε?εται ανθρ?που? που τον κορο?δε?ουν;

Για να μ?θετε ?λη την αλ?θεια και γιατ? το Woocommerce απ? μ?νο του δεν ε?ναι SEO ready, διαβ?στε παρακ?τω.

Γιατ? καν?να eshop δεν ε?ναι SEO ready;

Eshop και SEO ready ? βελτιστοποιημ?νο για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? ? φιλικ? για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και ?λε? οι ?λλε? παπαρδ?λε? που ακο?τε συν?θω? δεν υπ?ρχει.

Και δεν υπ?ρχει μ?χρι να ρθει ο Διβρ?μη? -εγ? ε?μαι αυτ??- και αρκετο? ?λλοι επαγγελματ?ε? του SEO για να κ?νουν ?λε? τι? απαρα?τητε? ρυθμ?σει? ?στε να γ?νει το eshop σα? φιλικ? προ? τη Google και να αρχ?σει να εμφαν?ζεται για π?ρα πολλ?? λ?ξει? κλειδι? στην πρ?τη σελ?δα.

Τα προβλ?ματα που σταματ?νε ?να eshop απ? το να ε?ναι SEO ready ε?ναι αρχικ? τρ?α:

  • Το πρ?βλημα τη? ταξονομ?α?, γιατ? καμ?α κατηγορ?α προ??ντων δεν εμφαν?ζεται στην Google
  • Το πρ?βλημα των κειμ?νων στι? σελ?δε? προορισμο? που στην προκειμ?νη περ?πτωση για το eshop σα? ε?ναι οι κατηγορ?ε? των προ??ντων σα?
  • Το πρ?βλημα των πολλ?ν επιπ?δων β?θου? των προ??ντων

Για να δε?τε αναλυτικ?τερα τι εννο? με αυτ? τα τρ?α σημαντικ? μειονεκτ?ματα που ?χει κ?θε eshop αλλ? και το Woocommerce, μπορε?τε να διαβ?σετε παρακ?τω.

Οι κατηγορ?ε? δεν εμφαν?ζονται στη Google

Οι ταξονομ?ε? που ?χει ?να eshop ε?τε ε?ναι σε Woocommerce που ε?ναι και η δημοφιλ?στερη εφαρμογ? eshop παγκοσμ?ω?, ε?τε ε?ναι σε κ?ποιο ?λλο eshop ?πω? Magento ? Open Cart, ε?ναι αρκετ??.

Στην συγκεκριμ?νη περ?πτωση το Woocommerce και το WordPress ?χουν τι? παρακ?τω ταξονομ?ε?:

  • Κατηγορ?α ?ρθρων (category)
  • Κατηγορ?α προ??ντων (product-category)
  • Tags-ετικ?τε?
  • Product Tags-ετικ?τε? προ??ντων
  • Link Category
  • Post Formats

Κατηγορ?α ?ρθρων

Η ταξονομ?α κατηγορ?α σα? βοηθ?ει να ομαδοποι?σετε τα ?ρθρα σα? απ? το blog σα? σε δι?φορε? κατηγορ?ε? που πιθαν?ν και να ε?ναι απ? μ?νε? του? οι λ?ξει? κλειδι?. Συν?θω? απεικον?ζονται με το slug /category/.

Για παρ?δειγμα:?http://www.comfrey-central.com/category/search-engine-optimization/

Κατηγορ?α προ??ντων

Η κατηγορ?α προ??ντων κ?νει ακριβ?? το ?διο που κ?νει και η κατηγορ?α των ?ρθρων για το blog σα?. Κατηγοριοποιε? ?λα τα προ??ντα σε μεγ?λε? ευρε?ε? κατηγορ?ε? και υποκατηγορ?ε? και απεικον?ζεται με το slug?product-category/.

Για παρ?δειγμα:?https://4bag.gr/product-category/adonio-adriano/

Το πρ?βλημα τ?ρα στην κατηγορ?α ε?ναι ?τι δεν ?χει ορατ?τητα στη Google γιατ? δεν ε?ναι απ? μ?νη τη? η κατηγορ?α η καλ?τερη σελ?δα προορισμο? για να μπει κ?ποιο? επισκ?πτη? απ? τη Google στην ιστοσελ?δα σα?.

Ο λ?γο? που γ?νεται αυτ? ε?ναι γιατ? η Google δ?νει προτεραι?τητα στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? στα παρακ?τω:

1 Πρ?τη σελ?δα ? αρχικ? σελ?δα

2 Εσωτερικ?? σελ?δε?

3 ?ρθρα

4 Προ??ντα

5 Εικ?νε?

6 Ετικ?τε? ? tags

7 Κατηγορ?ε? και κατηγορ?ε? προ??ντων

Ακολουθ?ντα? αυτ?ν την ιεραρχ?α και μ?νο στα αποτελ?σματα αναζ?τηση?, γιατ? το κ?θε ?να στοιχε?ο απ? τα παραπ?νω ?χει διαφορετικ? βαρ?τητα στη Google, καταλαβα?νουμε ?τι για να εμφαν?σουμε ?λε? τι? κατηγορ?ε? με τα προ??ντα μα? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google θα πρ?πει να δημιουργ?σουμε σελ?δε? προορισμο? οι οπο?ε? να τραβ?νε με κ?δικα ? shortcode την αντ?στοιχη κατηγορ?α προ??ντων.

Συγκεκριμ?να για το παραπ?νω eshop αντ? για να εμφαν?σουμε την κατηγορ?α προ??ντων?https://4bag.gr/product-category/adonio-adriano/ ω? σελ?δα προορισμο?, προτιμ?σαμε να κ?νουμε κ?τι πιο ?ξυπνο για να βελτι?σουμε την ορατ?τητα μα? στη Google αλλ? και στι? ?λλε? μεγ?λε? μηχαν?? αναζ?τηση?.

Δημιουργ?σαμε λοιπ?ν μια σελ?δα προορισμο? στο WordPress (https://4bag.gr/adonio-adriano-tsantes) με τι? λ?ξει? κλειδι? που επιθυμο?με και στη συν?χεια προσθ?σαμε κε?μενα και φωτογραφ?ε? απ? κ?τω, εν? στην π?νω πλευρ? β?λαμε με shortcode τα προ??ντα και τα φ?λτρα του Woocommerce με κ?δικα. Με κ?ποιο shortcode που δημιουργ?σαμε με κ?δικα.

Τα αποτελ?σματα ?τανε θεαματικ?, αφο? πλ?ον οι θαμμ?νε? κατηγορ?ε? προ??ντων στο Woocommerce ?ρχισαν να εμφαν?ζονται και να κερδ?ζουν θ?σει? ?ναντι των ανταγωνιστικ?ν eshop.

Οι σελ?δε? προορισμο?, οι κατηγορ?ε? δηλαδ? δεν ?χουν κε?μενα

Το δε?τερο βασικ? πρ?βλημα το οπο?ο λ?σανε και αυτ? ε?ναι ?τι οι κατηγορ?ε? του Woocommerce δεν ε?χαν κε?μενα και φωτογραφ?ε?, δεν επιδ?χονταν μορφοπο?ηση ?πω? θ?λαμε και ?τσι ε?χαμε πρ?βλημα στην αν?γνωση του? και στην ταξιν?μηση του? απ? την Google.

?πω? κ?ποιοι απ? εσ?? γνωρ?ζετε, οι μηχαν?? αναζ?τηση? ε?ναι κειμενοκεντρικ??. Αγαπ?νε και προτιμ?νε τα κε?μενα και τι? σελ?δε? που ?χουν κε?μενο. Το β?λτιστο μ?γεθο? κειμ?νου για τι? σελ?δε? που βγα?νουν στην πρ?τη σελ?δα τη? Google ε?ναι 2.500 λ?ξει? και τ?σε? λ?ξει? ε?ναι αδ?νατο να χωρ?σουν στην περιγραφ? των κατηγορι?ν του Woocommerce που εμφαν?ζεται π?νω απ? τα προ??ντα τη? κατηγορ?α?.

Με 2.500 λ?ξει? πριν τα προ??ντα, αυτ? θα συμπι?ζονταν στο β?θο? και δεν θα φα?νονταν στον χρ?στη στην πρ?τη οθ?νη, μπερδε?οντα? τον αντ? να το κ?νουν να αγορ?σει.

WOOCOMMERCE-CATEGORY-PERIGRAFI-1

Τα κε?μενα θα πρ?πει να ε?ναι κ?τω απ? τα προ??ντα και με τ?τοιο τρ?πο τοποθετημ?να ?στε να μην δημιουργο?ν σ?γχυση στον υποψ?φιο πελ?τη που με κ?πο τον ?χουμε φ?ρει μ?σα στο ηλεκτρονικ? μα? κατ?στημα.

 

Πολλ? επ?πεδα β?θου? στο slug κρ?βουν το προ??ν

PRODUCT-SLUG-WOOCOMMERCE-1

Το ?διο το Woocommerce β?ζει πριν κ?θε προ??ν το slug /προ??ν/ στα ελληνικ? καταστρ?φοντα? ?τσι τα permalinks που θα πρ?πει να ε?ναι στα λατινικ? και καταχωνι?ζοντα? το προ??ν σα? και ?λα σα? τα προ??ντα κατ? συν?πεια σε πολλ? επ?πεδα β?θο?.

Καλ? θα ?ταν να χρησιμοποι?σετε κ?ποιο πρ?σθετο ?πω? το custom permalinks για να αφαιρ?σετε?τα περιττ? slugs και τι? περιττ?? κατηγοριοποι?σει? που εσκεμμ?να αλλ? με λ?θο? τρ?πο ?χει ορ?ζει το Woocommerce για το eshop σα? και τα προ??ντα σα?.

?σο πιο κ?τω ε?ναι η λ?ξη κλειδ? σε επ?πεδα του τ?που domain.gr/προ??ν/lexi-kleidi-onoma-proiontos, τ?σο πιο δ?σκολο ε?ναι να βρεθε? και να ανιχνευθε? απ? τι? αρ?χνε? των μηχαν?ν αναζ?τηση? και τ?σο πιο δ?σκολο ε?ναι στην πορε?α να βγει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Η λ?ξη κλειδ? στο Url θα πρ?πει να ε?ναι ?σο το δυνατ?ν πιο αριστερ? και πιο κοντ? στην αρχ? του Url, εν? κ?θε επ?πεδο β?θου? που προστ?θεται μα? απομακρ?νει και ?λλο απ? την πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Μπορε?τε να δε?τε περισσ?τερα για αυτ? στου? 200 παρ?γοντε? SEO.

Γιατ? το Woocommerce δεν προ?βλεψε ?λα τα παραπ?νω;

Καλ? θα μου πει κ?ποιο? αυτ? τη στιγμ?, ολ?κληρη εταιρε?α εκατομμυρ?ων με χιλι?δε? εγκαταστ?σει? eshop ?πω? η Automattic που ?χει το Woocommerce αλλ? και το ?διο το WordPress, δεν κατ?φερε να διορθ?σει ?λα αυτ? τα δομικ? λ?θη στο SEO που ?χει το Woocommerce και να το κ?νει απ? μ?νο του να βγα?νει στην πρ?τη σελ?δα τη? Google;

Η απ?ντηση ε?ναι ?χι.

Γιατ? απλ?? και μ?νο η Automattic αποτελε?τε απ? προγραμματιστ?? που του? απασχολο?ν ?λλα πρ?γματα σχετικ? με την αν?πτυξη εφαρμογ?ν για το WordPress ?πω? η αναβ?θμιση ασφαλε?α?, ο κ?δικα? του eshop και ?λλα πρ?γματα που απασχολο?ν του? προγραμματιστ?? που ε?ναι ναι μεν σοφο? ?νθρωποι αλλ? αποκομμ?νοι απ? το περιβ?λλον και τον κ?σμο.

Ε?ναι ιδιοφυ?ε? αλλ? δυσκολε?ονται να παραγγε?λουν καφ? σε μια καφετ?ρια με κ?σμο.

Για αυτ? ?ρχονται οι ειδικο? του SEO και του μ?ρκετινγκ που ε?ναι ?νθρωποι σαν και μ?να που προσπαθο?ν να βρουν πατ?ντε? για να συνδυ?σουν τα ασυνδ?αστα και να κ?νουν το Wocoommerce φιλικ?τερο για τι? μηχαν?? αναζ?τηση? και να αυξ?σουν κατακ?ρυφα τι? πωλ?σει? σα?.

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και το Woocommerce:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍