ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

no-facebook-ads

Γιατ? ?κοψα τη διαφ?μιση στο Facebook

?να χρ?νο και 3.000€ μετ?, αποφ?σισα να αποχαιρετ?σω τη διαφ?μιση στο Facebook

Μετ? απ? ?ναν χρ?νο συνεχο?? προ?θηση? και πολλ?ν δοκιμ?ν σε δι?φορα διαφημιστικ? sites στο ?ντερνετ ?ρθε η ?ρα να κ?ψω πλ?ον τη διαφ?μιση. Μια και καλ? για π?ντα. Το ?διο ε?χομαι και για εσ??.

Θ?λοντα? να σα? αποκαλ?ψω προσωπικ?? αλλ? και καθαρ? επαγγελματικ?? πτυχ?? τη? διαφημιστικ?? εκστρατε?α? μου στο Facebook αλλ? και σε ?λλα διαφημιστικ? μ?σα ?πω? το Google Adwords σκ?φτηκα να γρ?ψω αυτ? το ?ρθρο που βλ?πει το θ?μα Facebook Advertising απ? δ?ο ?ψει?: την επαγγελματικ? που θεωρ? ε?ναι αντικειμενικ? ω? ?να βαθμ? και την προσωπικ? που ε?ναι υποκειμενικ?.

Το λ?ω αυτ? γιατ? ?σο υπερβολικ? και να σα? φα?νεται, η ιστορ?α που θα διαβ?σετε παρακ?τω ε?ναι 100% αληθιν?. Ναι ε?ναι αλ?θεια.

Γιατ? το Facebook advertising δεν δουλε?ει;

Λ?γεται πω? ?μα θ?λετε να καταστρ?ψετε ?ναν ανταγωνιστ? σα?, τ?τε στε?λτε του ?ναν κακ? πελ?τη ? μερικο?? κακο?? πελ?τε? και ?μα του? δεχτε? η επιχε?ρηση του θα π?ρει την κατιο?σα με τραγικ?? συν?πειε? για τον ?διο.

Το ?διο ισχ?ει και για την λ?θο? συμβουλ?. ?μα θ?λετε να καταστρ?ψετε κ?ποιον δ?στε του μια λ?θο? συμβουλ?. Μεταφ?ροντα? αυτ?ν την γενικ? αλ?θεια στο ?ντερνετ, ?μα θ?λετε να κλε?σετε ?να e-shop, πε? τε του να κ?νει διαφ?μιση στο Facebook.

Γιατ? ?μω? να μην δουλε?ει ? μ?λλον να μην αποδ?δει π?ντα η διαφ?μιση στο facebook;

Εκτ?? απ? ?τι μπορε? να σα? λε?πουν οι τεχνικ?? γν?σει? ? οι γν?σει? μ?ρκετινγκ για να κ?νετε μαι σωστ? διαφημιστικ? εκστρατε?α στο Facebook, θα πρ?πει να γνωρ?ζετε ?τι το κοιν? που υπ?ρχει στο Facebook δεν ε?ναι το κατ?λληλο κοιν? για ?λα τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε?.

Φα?νεται πω? εν? το Facebook μπορε? να αποδ?δει πολ? καλ? για ευρε?α καταναλωτικ? αγαθ?, κ?ποια ?λλα ε?δη ?πω? βιομηχανικ? ε?δη ? υπηρεσ?ε? που προορ?ζονται για τι? επιχειρ?σει? δεν περπατ?νε και π?ντα τ?σο καλ?.

Δηλαδ?, εν? η αγορ? Business 2 Consumer (B2C) δε?χνει ?τι περπατ?ει σε κ?ποια καταναλωτικ? ε?δη πολ? καλ?, η αγορ?? που ε?ναι Business 2 Business (B2) φα?νεται ?τι δεν ε?ναι και οι ιδανικ?? για να διαφημιστο?ν στο Facebook,

Οι συνηθ?στεροι λ?γοι που δεν αποδ?δει η διαφ?μιση ? η καμπ?νια στο Facebook, ε?ναι οι παρακ?τω:

Πολλ? ψε?τικα προφ?λ

Το 20% των προφ?λ στο facebook ε?ναι ψε?τικα ? διπλ? ? δεν χρησιμοποιο?νται?και οι τ?σει? δυστυχ?? ε?ναι αυξητικ??.

Αυτ? σημα?νει ?τι το 20% του διαφημιστικο? μα? προ?πολογισμο? ξοδε?εται μ?ταια σε προφ?λ που δεν υπ?ρχουν ? και πιθαν?? σε διπλ? προφ?λ, αυξ?νοντα? ?τσι το κ?στο? τη? διαφ?μιση? μα? και μει?νοντα? την απ?δοση του διαφημιστικο? συν?λου.

Το ?διο το Facebook ισχυρ?ζεται ?τι το μ?γεθο? των πλαστ?ν ? των διπλ?ν προφ?λ ε?ναι στο 9% περ?που, αλλ? ακ?μα και το ?διο το Facebook δεν γνωρ?ζει π?σο ε?ναι αυτ? με ακρ?βεια.

Λ?θο? στ?χευση

Η στ?χευση στο Facebook ε?ναι πολλ?? φορ?? λ?θο?, επειδ??η αγορ? στ?χο? μα? δεν ε?ναι τ?σο διακριτ?. Για παρ?δειγμα η αγορ? των ανδρικ?ν παπουτσι?ν Nike μπορε? να ε?ναι για τι? ηλικ?ε? 14 ?ω? 45, ?μω? ποιο? 14χρονο? ?χει λεφτ? να αγορ?σει απ? το site μα? αθλητικ? παπο?τσια Nike;

?ρα θα πρ?πει η στ?χευση να ε?ναι λεπτομερ?στερη και να χωρ?ζεται κ?θε αγορ? στ?χο? σε μικρ?τερα market niche. Για παρ?δειγμα 14-19, 19-29, 29-39 και 39 ?ω? 49 για παρ?δειγμα. ?τσι θα μπορο?με να βρο?με ακριβ?? ποιο τμ?μα τη? αγορ?? των ανδρικ?ν παπουτσι?ν Nike ε?ναι το αποδοτικ?τερο για την στ?χευση μα? και θα μα? φ?ρει την καλ?τερη σχ?ση εσ?δων με διαφημιστικ? ?ξοδα.

Για να δε?τε περισσ?τερα για το πω? λειτουργο?ν οι διαφημ?σει? στο Facebook, επισκεφτε?τε στη σελ?δα στο Facebook, Οδηγ?? διαφημ?σεων.

Λ?θο? του remarketing

Η λ?ξη remarketing αν και ?χει γ?νει να ε?ναι καραμ?λα στο χ?ρο του επαγγελματικο? marketing στο ?ντερνετ φα?νεται να επιτε?νει το πρ?βλημα αντ? να το μει?νει.

Ποιο πρ?βλημα; Το remarketing στοχε?ει λογαριθμικ? σε ?λου? εκε?νου? που ?χουν κ?νει like την σελ?δα σα? στο Facebook και δεν ?χουν ολοκληρ?σει κ?ποια εν?ργεια που επιθυμε?τε, (call to action) για παρ?δειγμα επ?σκεψη στο site.

Ω? αποτ?λεσμα αν κ?ποιο? σα? ?κανε like στην σελ?δα σα? στο Facebook και μετ? τ?ποτε ?λλο, αναγκαστικ? θα δει την διαφ?μιση σα? στι? προωθημ?νε? δημοσιε?σει? ? στην πλ?για μπ?ρα ξαν? και ξαν? μ?χρι να απηυδ?σει.

Το θ?μα ε?ναι ?τι αν αυτ?? που ?κανε το like, δεν ε?ναι ?μεσα ενδιαφερ?μενο? γιατ? μπορε? να ?τανε φ?λο? σα?, ?ρα δεν αν?κει στην αγορ? στ?χο σα?, θα βλ?πει τη διαφ?μιση σα? χωρ?? λ?γο.

Με αυτ? τον τρ?πο χρε?νεστε προβολ?? αν? χιλι?δα και χρε?νεστε αδ?σποτα κλικ.

Υψηλ? κ?στο? του split testing

θα χρησιμοποι?σω τον τεχνικ? ?ρο του μ?ρκετινγκ split testing που σημα?νει δοκιμ?? με δι?φορα διαφημιστικ? σ?νολα στο Facebook μ?χρι να βρε?τε το σωστ? και πιο αποδοτικ? διαφημιστικ? σ?νολο για την αγορ? σα?.

Η διαδικασ?α των test προβλ?πει τη δημιουργ?α πολλ?ν παραπλ?σιων διαφημ?σεων για την ?δια σελ?δα προορισμο? και το λανσ?ρισμα του? για να δε?τε πια διαφ?μιση ε?ναι η πιο συμφ?ρουσα οικονομικ?.

Ο ελ?χιστο? προ?πολογισμ?? που απαιτε?ται για να κ?νετε επιτυχημ?νο split testing ε?ναι για κ?θε διαφ?μιση 500 ευρ?. Γιατ? χρει?ζεται κ?θε διαφ?μιση ?να ελ?χιστο αριθμ? προβολ?ν και κλικ για να καλ?ψει κ?ποιο ελ?χιστο αντικειμενικ? δε?γμα απ? την αγορ? στ?χο σα?.

Δηλαδ? θα χρειαστε?τε μερικ?? χιλι?δε? ευρ? για να δοκιμ?σετε σε ?να μ?να ? μ?σα σε 15 ημ?ρε? μια διαφημιστικ? εκστρατε?α στο Facebook με μερικ?? διαφορετικ?? παραλλαγ??.

Πολ? μικρ? αγορ? στ?χο?

Δοκιμ?στε να κ?νετε μια διαφημιστικ? εκστρατε?α σε τοπικ? επ?πεδο μια μικρ?? επαρχιακ?? π?λη?, τη? Λ?ρισα? για παρ?δειγμα ?που οι online χρ?στε? στο Facebook ε?ναι σε επ?πεδο π?λη? συν 50 χιλι?μετρα, 80.000 περ?που.

Απ? αυτο?? ?μα στοχε?ετε σε μια ηλικιακ? ομ?δα ?νδρε? 35 ?ω? 45, τ?τε θα δε?τε ?τι η εν δυν?μει αγορ? στ?χο? γ?νεται 10.000 ?τομα περ?που. ?μα β?λετε και ?λλα φ?λτρα και ραφιν?ρετε και ?λλο την αγορ? στ?χο σα? τ?τε θα δε?τε την ομ?δα στ?χο σα? να μει?νεται και ?λλο σε σημε?ο που δεν θα ε?ναι βι?σιμη η εκστρατε?α σα? για το συγκεκριμ?νο target group.

Και αυτ? ε?ναι μια μεγ?λη αλ?θεια που θα πρ?πει να αποδεχτε?τε.

Το Facebook δεν ε?ναι το ?ντερνετ

Η λανθασμ?νη ?ποψη ?τι το Facebook ε?ναι ?λο το ?ντερνετ ε?ναι αν?λογη με την ?ποψη του 5ου αι?να προ Χριστο?, ?τι η γη ε?ναι το κ?ντρο του κ?σμου και οι Ηρ?κλειε? Στ?λε? το Δυτικ? ?ριο.

Δυστυχ??, πολλ? ?τομα ακ?μα και σ?μερα ζο?νε στον 5ο αι?να προ Χριστο? στο ?ντερνετ, ?χοντα? ?γνοια για π?σο μεγ?λο ε?ναι το ?ντερνετ.

Το ?ντερνετ? σ?μερα ε?ναι τερ?στιο και συνεχ?? αυξ?νεται, για την ακρ?βεια μεγεθ?νεται. Η α?ξηση του ?γκου των δεδομ?νων στο ?ντερνετ βρ?σκει αναλογ?α στην θεωρ?α του Διαστελλ?μενου Σ?μπαντο?.

Με το deep web να καλ?πτει το 90% του ?ντερνετ σ?μερα, το εμφαν?? ?ντερνετ ε?ναι ?να κλ?σμα του και το Facebook ?λλο ?να κλ?σμα αυτο?. Μιλ?με δηλαδ? για ποσοστ?, 1%, 2% μπορε? και 3% που δεν ?χει εκτιμηθε? ακ?μα π?σο ε?ναι και δεν μπορ? να βρω και κ?ποια πηγ? που μπορε? να μα? δ?σει μια εκτ?μηση με ασφ?λεια.

Π?ντω? ε?μαι σ?γουρο? ?τι ?ποιο? αντιληφθε? το μ?γεθο? και την ?κταση του ?ντερνετ σ?μερα -θα πρ?πει να ε?ναι Θε?? για να το κ?νει- σ?γουρα θα χ?σει π?σα ιδ?α για τον ψε?τικο μικρ?κοσμο του Facebook, των like και των 500 φ?λων που ?χει το μ?σο προφ?λ!

Εσε?? ακ?μα πιστε?ετε ?τι το Facebook ε?ναι το ?ντερνετ;

Πω? να παγιδευτε?τε στη διαφ?μιση στο ?ντερνετ για π?ντα;

Η διαφ?μιση στο ?ντερνετ εκτ?? απ? το Facebook ε?ναι θεμιτ? και πολλ?? φορ?? γ?νεται για να αντικαταστ?σει ? να συμπληρ?σει την κ?νηση που δεν κερδ?ζετε μ?σω των οργανικ?ν αναζητ?σεων των μηχαν?ν αναζ?τηση? ? μ?σω του καθαρο? SEO.

Η διαφ?μιση στο ?ντερνετ ε?ναι παρακλ?δι του digital marketing και τη? συνολικ?? ψηφιακ?? στρατηγικ?? που θα πρ?πει να ακολουθ?σει μια επιχε?ρηση για να επιτ?χει στο ?ντερνετ.

?μω? ο κ?νδυνο? να παγιδευτε?τε στη διαφ?μιση στο ?ντερνετ ω? μοναδικο? μ?σου απ?κτηση? επισκεψιμ?τητα? και πελατ?ν ε?ναι πολ? μεγ?λο? και υπαρκτ?? για ?λου? ?σου? διαφημ?ζονται σ?μερα σε αυτ?.

Ο λ?γο? λ?γεται απλ? εναλλακτικ? κ?στο? ? στα αγγλικ? Opportunity Cost. Δηλαδ? το κ?στο? να παραμελ?σουμε το SEO τη? ιστοσελ?δα? μα? επειδ? ?χουμε δεσμε?σει χρ?νο και π?ρου? στη διαφ?μιση στο ?ντερνετ με αποτ?λεσμα να μην μ?νει καθ?λου προ?πολογισμ?? για SEO και χρ?νο? για πραγματικ? βελτιστοπο?ηση τη? ιστοσελ?δα? μα?.

Και αυτ? ε?ναι το φιλ? του θαν?του για την ιστοσελ?δα σα? γιατ? ?τσι ε?στε παγιδευμ?νοι στο rate race ? στην ατ?ρμονη διαδικασ?α του νεροκουβαλητ?. Δηλαδ? κουβαλ?τε κ?θε μ?να νερ? και ξοδε?ετε 100 ευρ? για παρ?δειγμα για να κερδ?σετε 200 ευρ? σε πωλ?σει?.

Τη στιγμ? που θα σταματ?σετε να ξοδε?ετε τα 100 ευρ? στη διαφ?μιση στο ?ντερνετ, τ?τε αυτομ?τω? σταματ?νε και τα 200 ευρ? σε ?σοδα.

Σε αντ?θεση με την οργανικ? επισκεψιμ?τητα στο ?ντερνετ που ?χει τα πλεονεκτ?ματα τη? παθητικ?τητα?, καλ?τερη? στ?χευση? και υψηλ?? μετατροπ?? επισκ?πτη σε πελ?τη, η διαφ?μιση στο ?ντερνετ φα?νεται να προσελκ?ει λ?γο πιο ποιοτικ? κ?σμο.

Τι σα? προτε?νω να κ?νετε για να αποφ?γετε τη διαφ?μιση στο ?ντερνετ

Κ?θε εβδομ?δα δι?χνω μερικο?? πελ?τε? -αναγκαστικ? και δεν ?χω ?λλη επιλογ?- οι οπο?οι ε?ναι κολλημ?νοι με τρ?α πρ?γματα:

 • το ΕΣΠΑ,
 • το Facebook Advertising
 • και το Google Adwords.

Επ?ση? δεν αναλαμβ?νω και αρκετο?? που κ?νανε το λ?θο? να φτι?ξουν την ιστοσελ?δα του? ? το ηλεκτρονικ? του? κατ?στημα σε κ?ποιο πρ?γραμμα κατασκευ?? ιστοσελ?δα? εκτ?? του WordPress.

Και σα? ζητ?ω συγγν?μη για αυτ?, αλλ? το κ?νω καθαρ? λ?γου? ευθιξ?α? και για να κοιμ?μαι ?συχο? το βρ?δυ. Και επιμ?νω σε αυτ? γιατ? κ?νω αυτ? τη δουλει? επειδ? την ξ?ρω, την κατ?χω και την πιστε?ω και δεν την κ?νω με β?ση την οικονομικ? απ?δοση και τη? απολαβ?? μ?νο που θα μου φ?ρει αυτ?.

Αντιλαμβ?νεστε ?τι η εργασ?α τη? βελτιστοπο?ηση? ιστοσελ?δων αλλ? και τη? κατασκευ?? ιστοσελ?δων ε?ναι ιδια?τερα εξειδικευμ?νη και η λεπτομ?ρεια κ?νει τη διαφορ?.

Πιστε?ω περισσ?τερο στη δ?ναμη του SEO και το σωστ? SEO ε?ναι εντ?σεω? εργασ?α? και δεν γ?νεται με αυτ?ματα προγρ?μματα ? με διαφημ?σει?.

?μα λοιπ?ν συμφωνε?τε με την ?ποψη μου ?τι θα πρ?πει να φροντ?σετε να απαλλαγε?τε ? τουλ?χιστον να μει?σετε τον προ?πολογισμ? που ?χετε για διαφ?μιση τ?τε θα πρ?πει να επικεντρωθε?τε στο SEO για τουλ?χιστον ?ξι μ?νε? σοβαρ? και συναπτ?.

Λ?ω ?ξι μ?νε? γιατ? ?να? μ?να? δεν ε?ναι αρκετ?? και θα πρ?πει να δε?ξετε π?στη, υπομον? και επιμον?.

Επ?ση? ?ταν λ?ω εντ?σεω? εργασ?α? εννο? ?τι θ?λει εντατικ? εργασ?α, με ?λλα λ?για θ?λει δουλ?τσα για να βγε?τε στην πρ?τη σελ?δα τη? Google και δεν ε?ναι π?ντα τ?σο ε?κολο ?σο φα?νεται θεωρητικ?.

Θα σα? πρ?τεινα δηλαδ? να ζητ?σετε κ?ποια προσφορ? για υπηρεσ?ε? SEO απ? κ?ποιον επαγγελματ?α του χ?ρου μα? για να σχηματ?σετε μια ξεκ?θαρη ?ποψη με ποιον θα συνεργαστε?τε εν τ?λει.

Θα χαρ? να ζητ?σετε και απ? μ?να προσφορ? και ?μα ε?ναι η εταιρε?α μα? κατ?λληλη να σα? εξυπηρετ?σει, τ?τε θα χαρ? και πολ? να συνεργαστο?με.

Σα? ευχαριστ? που με διαβ?σατε και σα? ε?χομαι καλ? επιτυχ?α!

Δε?τε περισσ?τερα για το Facebook advertising:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ιστοσελ?δα??? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για web design?? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

20 Σχ?λια. Leave new

 • κωνσταντινο? πασπατη?
  13 Ιανουαρ?ου 2021 2:31 μμ

  καλημερα και καλη χρονια ευχομαι, διαβασα το αρθρο σα? και τα σχολεια απο του? διαφορου? που εγραψαν, και ομολογο οτι ειναι πολυ αξιολογο και κατατοπιστικο, α? σα? πω και εγω την δικη μου ιστορια, αρχικα το ονομα μου ειναι πασπατη? κωνσταντινο?, στο επαγγελμα ειμαι μαγειρα?, λογο του covid ομω? δεν βλεπω η κατασταση να επανελθει συντομα, μια? και το 2020 γυρισα απο ροδο σεζον, με 3 μηνε? δουλεια, και με μισα χρηματα λογο μη πλωρωμων, και καθω? ενα βραδυ καθομουνα στον υπολογιστη, ειδα μια αναρτηση στο facebook καποιον ο οποιο? εκανε συναρμολογηση επιπλων….και ετσι μου ηρθε η φωτιση, πριν ξεκινησω την μαγειρικη αυτην την δουλεια εκανα, ειδα η σελιδα του φιλου ειχε απηχηση στο κοινο, και ειπα να ξεκινησω αυτο, δλδ τοποθετηση κουζινα?, συναρμολογηση επιπλων, τι γινεται ομω? δεν εχω χρηματα για να κανω εναρξη εταιρια?, και σκεφτηκα μεσα στο προφιλ μου στο facebook μισ σελιδα επαγγελματικη η οποια εχω φτιαξει μεσω του canva.com χωρι? να κανω εναρξη οπω? σα? ανεφερα, να δω πω? θα παει για αρχη και σιγα σιγα να ξεκινησω, ισω? να σκεφτομαι λαθο? απλα εχω και ενα κοριτσακι 10 ετων οποτε πρεπει απο καπου να ξεκινησω, θα ηθελα φυσικα την βοηθεια σα?, να ξεκινησω την σελιδα στο facebook για αρχη, η οποια θελει καποιε? ρυθμισει? οχι κατι σοβαρο, και μετα να δουμε τι μου προτεινεται,

  Απ?ντηση
  • Ναι, σωστ? ξεκιν?? Κωνσταντ?νε, καλ? ε?ναι να κ?νει? και καταχ?ρηση στο Google My Business για να φα?νεσαι στου χ?ρτε? και να κ?νει? και ?να Google site που ε?ναι δωρε?ν ? να κατοχυρ?σει? ?να domain name και να το β?λει? να φα?νεται εκε?.

   Απ?ντηση
 • Εγω δο?λευα επι χρ?νια το Joomla, και καποια στιγμ?, σε εναν ιστ?τοπο με χιλι?δε? αρθρα,π?ρα την μεγαλη απ?φαση να μεταπηδ?σω, μαζ? με τα τα χιλι?δε? αρθρα,στο wordpress.Ευτυχ?? η μετ?βαση μ?σο εν?? πρ?σθετου, στεφθηκε με απ?λυτη επιτυχ?α.Αυτ? ηταν κατι που φοβ?μουνα και δεν το τολμο?σα, αλλα σα? συνιστ? να το τολμ?σετε, τελικ? ε?ναι ευκολη υπ?θεση.
  Βρηκα την ησυχ?α μου.Πραγματα απλ?, που τα κανει? στο wordpress με ενα κλικ, στο Joomla επρεπε να ξενυχτ?ω μερ?νυχτα, λε? και ειμουν τιμωρημ?νο? απο την μο?ρα.
  Το Joomla πρ?πει να το κατασκε?ασαν κ?ποιοι που μισουν το ανθρ?πινο ε?δο?..Αλλι?? δεν μπορω να το ερμηνευσω..Πραγματα απλ?, τα κανουν δ?σκολα..Μου θυμ?ζει κ?τι Γαλλικ? αυτοκ?νητα τη? δεκαετ?α? του 60 και του 70, οπου για να βγ?λει? το μπουζ?, ξηλωνε? τα φτερ?.
  Πλεον με το wordpress εχω γ?νει ανθρωπο?, και εχω χρ?νο ακομα και να ξυριστ?…Με το Joomla ε?μουν μ?νιμα αξυριστο?, και σε κατ?σταση ναυαγο? απο την ταλαιπωρ?α…

  Απ?ντηση
 • Κωνσταντ?νο? Γεωργι?δη?
  20 Αυγο?στου 2020 9:59 μμ

  Αγαπητ?, μπρ?βο! Συμφων? 100% μαζ? σου. Δεν ?χω δ?σει ο?τε € σε διαφ?μιση και βγα?νω στην πρ?τη σελ?δα, μ?νο με on page SEO. Δι?βασα κι ?λλα ?ρθρα σου και επ?ση? συμφων?. Αν και κατ? κ?ποιον τρ?πο ανταγωνιστ?? (σε πολ? μικρ? βαθμ?) σε συγχα?ρω και χα?ρομαι να βλ?πω πραγματικο?? επαγγελματ?ε?.

  Απ?ντηση
 • Δημ?τρη? Τσουκνιδ??
  18 Ιουν?ου 2019 9:12 μμ

  K?ριε Γι?ννη Διβρ?μη καλησπ?ρα σα?. Δι?βασα το ?ρθρο σα? και θεωρ? πω? ?χει υψηλ? βαθμ? αξιοπιστ?α? καθ?? υποστηρ?ζετε με αξι?λογα επιχειρ?ματα το γεγον?? πω? η διαφ?μιση στο facebook δεν ε?ναι μια καλ? επιλογ?.

  Ωστ?σο, ε?μαι λ?γο μπερδεμ?νο? δι?τι στη σελ?δα σα? διαβ?ζω τα εξ??:

  “”Στοχευμ?νη διαφ?μιση στο Facebook
  Η διαφημιστικ? εκστρατε?α στο facebook ε?ναι ?σω? το μοναδικ? ε?δο? διαφ?μιση? που συμφ?ρει σ?μερα στο ?ντερνετ με το κ?στο? αν? κλικ να ξεκιν?ει απ? το ?να λεπτ? (0,01 Cost Per Click).

  Το Facebook Advertising ε?ναι ο πιο ασφαλ?? τρ?πο? να αυξ?σετε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? σα? ?ταν δεν ?χετε την πολυτ?λεια του χρ?νου να περιμ?νετε να δε?τε το SEO να αποδ?δει καρπο??.

  Σε αντ?θεση με ?λλα ε?δη ηλεκτρονικ?? διαφ?μιση?, το facebook ε?ναι ?να μ?σο που δεν ?χει χ?σει ακ?μα τη δυναμικ? του και ε?ναι απ? τα λ?γα που παρ?χει και υποστ?ριξη στο SEO. Κ?θε like και share στο Facebook ε?ναι και ?να σ?μα κατ?ταξη? τη? ιστοσελ?δα? σα? στι? μηχαν?? αναζ?τηση?.

  Επειδ? η οργ?νωση τη? διαφ?μιση? και η μ?τρηση των αποτελεσμ?των στην ιστοσελ?δα σα? μπορε? να μοι?ζει πονοκ?φαλο?, δεν ?χετε παρ? να εμπιστευτε?τε του? ειδικο?? στην διαχε?ριση των διαφημιστικ?ν σα? εκστρατει?ν.”

  ?λα τα παραπ?νω ?ρχονται (νομ?ζω) σε σχεδ?ν πλ?ρη αντ?θεση με το ?ρθρο σα?. Συγχωρ?στε με ε?ν δεν κατ?λαβα καλ?.
  Τελικ? ε?ναι καλ? επιλ?γη η διαφ?μιση στο facebook (?πω? αναφ?ρετε στη σελ?δα σα?) ? δεν ε?ναι (?πω? αναφ?ρετε στο ?ρθρο σα?); Ευχαριστ?.

  Απ?ντηση
 • Ν?κο? Νικολα
  24 Απριλ?ου 2017 11:04 πμ

  Γει? σα?

  ?χω διαβ?σει αυτ? που γρ?φετε για το seo.
  Θα ?θελα μ?α πληροφοριση περ? τηνου? πρ?κειται.

  Ευχαριστ?

  Απ?ντηση
 • Γι?ννη πολ? ενδιαφ?ρον το κε?μενο, συγχαρητ?ρια.Μ?πω? μπορε?? να μου πει? δ?ο λ?γου? που να δικαιολογο?ν την απ?λυτη θ?ση σου για το WordPress;

  Απ?ντηση
  • ?χει? κ?ποιον λ?γο, ?στω και ?ναν που να μην την δικαιολογο?ν;

   Κατ? καιρο??, π?ρα πολλο? φωστ?ρε? ?χουν βαλθε? να με β?λουν μυαλ?, ?τι τ?χα ?χω λ?θο? ?ποψη στο μ?ρκετινγκ που το σπο?δασα στο Λονδ?νο, ? ?τι το WordPress δεν ε?ναι τ?ποτα -που ασχολο?μαι με αυτ? απ? το 2003-. Βασικ? χα?ρομαι για ?λου? ?σου διαφωνο?ν γιατ? ε?ναι εκτ?? συναγωνισμο? και αυτ? φα?νεται απ? τα αποτελ?σματα εκτ?? και αν ?ντω? ε?ναι τ?σο καλο? επαγγελματ?ε? σε αυτ? που κ?νουν – που π?λι χα?ρομαι και του? θαυμ?ζω ?ταν του? βρ?σκω.

   Στην πορε?α μου ?μω? στον χ?ρο απ? του? 10 που με ρωτ?νε π?σο καλ? ε?ναι το WordPress καν?να? δεν ασχολ?θηκε με αυτ? σοβαρ?. Και ?ταν λ?με σοβαρ?, εννοο?με σοβαρ?. Να φτι?ξει ?ναν site σε WordPress και να το βγ?λει στη Google και μετ? να βγ?λει λεφτ? απ? αυτ?.

   Το να κρ?νω ε?ναι ε?κολο ?ταν ?χω ?γνοια, απλ? μοι?ζω και χαζ?? ?ταν κρ?νω κ?τι που δεν ξ?ρω επειδ? δεν το φτ?νω ? δεν μπορ? να το φτ?σω ? πιστε?ω ?τι ?χω πι?σει τον Παπ? με κ?τι ?λλο.
   Απ? τη στιγμ? που το WordPress ?χει πολ? μεγαλ?τερη απ?δοση και λειτουργικ?τητα στον κ?δικα, στο design, στο SEO και η σχ?ση του τιμ? προ? απ?δοση ε?ναι καλ?τερη απ? κ?θε ?λλο CMS, τ?τε μ?λλον ε?ναι συμφερ?τερο να ασχοληθο?με με αυτ?.

   Τ?ρα οι ερωτ?σει? του τ?που ξ?ρει? ε?σαι λ?θο? με αυτ? ? πε? μα? γιατ? το WordPress ε?ναι καλ?τερο, η απ?ντηση ε?ναι Γιατ? δεν ε?ναι; Δε?ξε μου ?να cms που ε?ναι καλ?τερο απ? το WordPress και εγ? θα συμφων?σω.

   Απ?ντηση
   • Εγ? π?ντω? ?σου? συν?ντησα που κρ?νουν αρνητικ? το WordPress και εκθει?ζουν το Magento ? ?ποιο ?λλο CMS ?ταν developers που φοβο?νται ?τι θα χ?σουν την δουλει? του? στο μ?λλον. Με το WordPress κ?νει? απλ? παπ?δε? με λ?γο ?ω? ελ?χιστο ψ?ξιμο και με βασικ?? γν?σει? Microsoft Office. Με το Magento που με ?χουν πρ?ξει κ?ποιοι για να κ?νει? τα απλ? πρ?γματα πρ?πει να ?χει? φ?λου? την ομ?δα του Steve Jobs ?ταν ?στηνε την Apple.

    Οπ?τε αν π?ω σε Magento ο developer ?χει δουλει? εν? ?ταν π?ω σε WordPress ο developer απλ? μ?νει ?νεργο?.

    Την σελ?δα μου την ?στησα μ?νο? απ? το μηδ?ν, ?χω κατατ?ξει μ?νο? μου λ?ξει? στην πρ?τη σελ?δα τη? Google μ?σα σε 6 μ?νε? ?που 5 εξ αυτ?ν ε?ναι στην πρ?τη τρι?δα κι?λα?! Και αυτ? το ?κανα μ?νο για πε?σμα ?ταν μου ζ?τησαν €4,500 για να στ?σουν ?να ολοκληρωμ?νο E-Shop σε ?να μ?να μ?σα στην κρ?ση! Το ?κανα με την καθοδ?γηση των video του Youtube και μ?νο. Στην πρ?τη το αποτ?λεσμα ?ταν κ?τω του μετρ?ου, στην δε?τερη σελ?δα που ?στησα, πουλ?ω προ??ντα κ?θε μ?να!

    Για εμ?να που ?χω δοκιμ?σει WordPress και Magento (που ?χασα το χρ?νο μου) θεωρ? ?τι η WordPress θα αφ?σει ?νεργο πολ? κ?σμο στο κοντιν? μ?λλον!

    Γι?ννη ε?σαι και ο πρ?το? π?ντω?, σε ακολουθ? στο blog σου κ?θε φορ? που λαμβ?νω το mail σου!

    Φιλικ?,
    ?να? εκ των 45 και εγ? που λ?ει η λα?κ? ρ?ση…

    Απ?ντηση
 • Εξαιρετικ? ?ρθρο.

  Απ?ντηση
 • Γεια σου Γι?ννη μιλ?? σωστ?!

  Απ?ντηση
 • ωρα?ο! ευχαριστο?με! τ?ρα πλ?ον βγα?νουμε πρ?τοι στη google…

  Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍