ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

Γιατ? ε?ναι δυσκολ?τερο να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google

Περιεχ?μενα

Σ? αυτ? το β?ντεο – μ?θημα θα μιλ?σουμε γιατ? ε?ναι κ?θε φορ? πιο δ?σκολο να αν?βουμε στην πρ?τη θ?ση τη? Google και στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Ε?μαι ο Γι?ννη? ο Διβρ?μη?, ιδιοκτ?τη? του www.comfrey-central.com, ε?μαστε SEO Agency και ε?μαι ιδιοκτ?τη? αυτο? του καναλιο? στο YouTube για το SEO, το AMAZON SEO και το π?? να βγ?λετε λεφτ? απ? το internet και γενικ? το επιχειρε?ν στο internet και το διαδ?κτυο.

Πριν προχωρ?σουμε παρακ?τω, κ?ντε like, subscribe, εγγραφ? δηλαδ? στο καν?λι μου, αφ?στε το σχ?λιο σα? γιατ? μα? ανεβ?ζουν στην Google και αυξ?νεται η ορατ?τητα του β?ντεο και του βλ?πουν κι ?λλοι χρ?στε?, να κ?νετε like αν σα? ?ρεσε, αν δε σα? ?ρεσε μη κ?νετε τ?ποτα και να σα? πω δυο λ?για για τον χορηγ? μα? που ε?ναι η Ezoic, ?χω το Link.

Κ?ντε εγγραφ? τ?ρα στην Ezoic:

https://ezoic.com/?tap_a=6182-5778c2&tap_s=820231-d9897b

Η Ezoic ε?ναι μια πλατφ?ρμα βραβευμ?νη απ? τη Google και το αμερικανικ? κρ?το?, ε?ναι σε συνεργασ?α με τη Google και κ?νει βελτιστοπο?ηση διαφημ?σεων μ?σω τη? AdSense.

Διαφημ?σει? που πα?ζουν στο site σα? μπορο?ν να μπουν σε καλ?τερε? θ?σει? – αυτ? λ?γεται βελτιστοπο?ηση θ?σεων – και να προβ?λλονται στο κατ?λληλο κοιν?.

Μπορε?τε να δε?τε ω? και 10 φορ?? π?νω α?ξηση των εσ?δων σα? το μ?να. Μ?σα στο site μου τρ?χω διαφημ?σει? με 40.000 page views και μ?σω τη? Ezoic πα?ρνω 50 με 60 ευρ? το μ?να.

Δεν ε?ναι μεγ?λα τα ποσ? αλλ? αν ε?χα Google AdSense ? κ?ποια ?λλο αν?λογο site θα ?παιρνα 3-4 ευρ? το μ?να, οπ?τε? ε?ναι 10-12 φορ?? π?νω απ? το μ?σο ?ρο.

Αποκτ?στε ταχ?τερο πακ?το φιλοξεν?α? και μει?στε την ταχ?τητα φ?ρτωση? τη? ιστοσελ?δα? σα?:
http://www.comfrey-central.com/wpx
http://www.comfrey-central.com/myip

Γιατ? ε?ναι κ?θε χρ?νο πιο δ?σκολο να αν?βει κ?ποιο? στην πρ?τη σελ?δα και στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

dyskolotero-va-vgeite-google-seo-low

Π?με στο θ?μα μα?, γιατ? ε?ναι κ?θε φορ? πιο δ?σκολο να αν?βει κ?ποιο? στην πρ?τη σελ?δα και στην πρ?τη θ?ση τη? Google; Θα σα? μιλ?σω αν?λογα με την επιστημονικ? ερμηνε?α που υπ?ρχει, γιατ? ?χω σπουδ?σει χρηματοοικονομικ?, λογιστικ? και μ?ρκετινγκ στο Λονδ?νο κι ?χω κ?νει MBA, master στην Διο?κηση Επιχειρ?σεων.

Πρ?γμα που ε?ναι πολ? κακ? γιατ? ?χω ξοδ?ψει 5 χρ?νια απ? τη ζω? μου σπουδ?ζοντα? και πα?ρνοντα? υποτροφ?ε? και ξοδε?οντα? χιλι?δε? ευρ? στην αλλοδαπ?, εν? θα μπορο?σα να κ?νω αυτ? που ?κανε και ο Τσ?πρα?, να κ?νω τι? καταλ?ψει? μου, να γραφτ? στην ΚΝΕ, να παρακολουθ? σε καμι? πορε?α και να π?ρω μια β?λα με 1.350.000 που μ?λι? αγ?ρασε στο Σο?νιο και να μην ?μουν ?ξιο? μαθητ?? και να δουλε?ω ?λη μ?ρα ?πω? κ?νω αυτ? τη στιγμ?.

Εν π?ση περιπτ?σει, ?κανα την πολιτικ? μου σ?τιρα, α? περ?σουμε στο θ?μα.

?χω σπουδ?σει Business οπ?τε θα σα? πω την επιστημονικ? πλευρ?, γιατ? η Google αυτ? τη στιγμ? ε?ναι ?να παρ?δειγμα τη? οικονομ?α?, μια μικρογραφ?α, μια πραγματικ?τητα τη? οικονομ?α? και τη? αγορ??.

Α? μιλ?σουμε για την ελληνικ? αγορ?, α? μην επεκταθο?με στο εξωτερικ?.

?σε? περισσ?τερε? επιχειρ?σει? υπ?ρχουν αυτ? τη στιγμ? στο internet, ?σα πιο πολλ? site, τ?σο πιο δ?σκολο ε?ναι να αν?βει κ?ποια ιστοσελ?δα στην πρ?τη θ?ση τη? Google και στην πρ?τη σελ?δα τη? Google.

Αρκο?ν ?μω? τα πολλ? site;

Η αν?λυση ανταγωνισμο? του Porter και το SEO – Five Forces Field

Η απ?ντηση ε?ναι ?χι, γι αυτ? θα μιλ?σουμε για το διαμ?ντι του Porter ? το πλ?γμα framework των δυν?μεων του Porter (five forces field) που δημοσιε?τηκε για πρ?τη φορ? στο Harvard Business Review για πρ?τη φορ? το 1979.

Πολ? πιο πριν απ ?τι πολλο? απ? εσ?? γεννηθ?κατε γιατ? ο Michael Porter, ο Μιχ?λη? Φορτωτ?? ?ταν καθηγητ?? στο πανεπιστ?μιο του Harvard, ?ταν μια μεγαλοφυ?α στο Management και στην Διο?κηση Επιχειρ?σεων και προσπ?θησε να αναλ?σει την ανταγωνιστικ? αντιπαλ?τητα και γενικ? τον ανταγωνισμ? που επικρατε? σε κ?θε αγορ? και σε κ?θε βιομηχαν?α.

Γιατ? το market niche μπορε? να λ?γεται αγορ?-στ?χο? αλλ? μπορε? να λ?γεται και industry (βιομηχαν?α) σχετικ? με την αγορ?-στ?χο και το market niche.

Λοιπ?ν, ?ρισε τι? 5 δυν?μει? που καθορ?ζουν τον ανταγωνισμ? σε μια αγορ?.

1 Aνταγωνισμ?? που υπ?ρχει μεταξ? των προμηθευτ?ν ? η αγοραστικ? δ?ναμη των προμηθευτ?ν

Η μια αυτ? δ?ναμη ε?ναι ο ανταγωνισμ?? που υπ?ρχει μεταξ? των προμηθευτ?ν ? η αγοραστικ? δ?ναμη των προμηθευτ?ν ? καλ?τερα π?σο καλ? μπορο?ν οι προμηθευτ?? να ανταγωνιστο?ν μεταξ? του?.

2 H αγοραστικ? δ?ναμη των αγοραστ?ν ? καλ?τερα γενικ? η δ?ναμη των αγοραστ?ν των πελατ?ν

Το δε?τερο ε?ναι το bargaining power of buyers, η αγοραστικ? δ?ναμη των αγοραστ?ν ? καλ?τερα γενικ? η δ?ναμη των αγοραστ?ν των πελατ?ν που π?νε σε μια αγορ?, που καθορ?ζουν τι? 5 δυν?μει?.

3 Η δ?ναμη των υποκατ?στατων προ??ντων

Μετ? ε?ναι τα υποκατ?στατα, δηλαδ? π?σε? απειλ?? μπορο?με να δεχτο?με απ? υποκατ?στατα τη? αγορ?? και οι απειλ?? των νεοεισερχ?μενων, δηλαδ? των ν?ων site που θα μπουν στην αγορ?.

4 Οι απειλ?? των νεοεισερχ?μενων ? οι φραγμο? εισ?δου σε μια αγορ?

Οι απειλ?? των νεοεισερχ?μενων εξαρτ?νται απ? το barriers of entry, φραγμο?? εισ?δου, τα οπο?α σε ?λλα διαμ?ντια του Porter ? σε ?λλα παραδε?γματα αντ? για barriers of entry υπ?ρχει το threats of entrance ? κ?τι ?λλο.

5 Μικροπαρ?γοντε? εσωτερικο? ανταγωνισμο?

Αυτ? καθορ?ζουν το Industry rivalry, το οπο?ο ?χει κ?ποιου? μικροπαρ?γοντε? που ?χουν να κ?νουν με το π?σο ε?ναι ανταγωνιστικο? μεταξ? του? οι πα?κτε?. Εφ?σον σε μια αγορ? υπ?ρχουν χιλι?δε? ανταγωνιστ?? και ε?ναι κατακερματισμ?νη η αγορ? και δεν ?χει διαμορφωθε?, τ?τε μιλ?με για μια ευκαιρ?α σε αυτ? το market needs, ?ρα ε?ναι ευκαιρ?α να μπε?τε κι εσε?? σ’ αυτ? για την αγορ?-στ?χο.

Η δ?ναμη των προμηθευτ?ν στο ?ντερνετ

Α? π?με να πι?σουμε τα πρ?γματα απ? την αρχ?, α? πι?σουμε τη δ?ναμη των προμηθευτ?ν.

Ποιοι ε?ναι οι προμηθευτ??; Α? π?ρουμε ?να παρ?δειγμα, ?τι ε?μαστε στην αγορ? παπουτσι?ν στο e-commerce στην Ελλ?δα.

?χουμε δηλαδ? ?να e-shop με παπο?τσια.

Ποιοι ε?ναι οι προμηθευτ?? μα?;

Κατ? κ?ριο λ?γο α? υποθ?σουμε ?τι ε?ναι ?να εργοστ?σιο στην Κ?να. ?μα το εργοστ?σιο στην Κ?να ε?ναι π?ρα πολ? δυνατ?, καθορ?ζει τι? τιμ?? το ?διο.

?μα ?μω? εμε?? μπορο?με να βρο?με ?λλο εργοστ?σιο που κ?νει τα ?δια παπο?τσια σε χαμηλ?τερε? τιμ??, τ?τε δεν ?χει κ?ποια δ?ναμη να μα? επιβ?λει τη μονοπωλιακ? πολιτικ? του το εργοστ?σιο, ?ρα την επιβ?λλουμε εμε??, με β?ση τα περιθ?ρια κ?ρδου? που μπορο?με να πουλ?σουμε στην αγορ?. Αυτ? σημα?νει το bargain power of suppliers, δηλαδ? η δ?ναμη των προμηθευτ?ν.

Αντ?θετα, ?μα ο προμηθευτ?? μα? ε?ναι η Nike, γιατ? καλ?? ? κακ?? τι? τιμ?? τι? καθορ?ζει η Nike, οι τιμ?? ε?ναι regulated δηλαδ? καθορισμ?νε? για να πουλ?με εμε??, εκτ?? κι αν πουλ?με stock ? μα?μο?.

Οπ?τε καταλαβα?νετε, καθορ?ζονται π?ρα πολ? οι τιμ?? μα? απ? τον προμηθευτ? μα?.

Η δ?ναμη των αγοραστ?ν

Π?με μετ? στη δ?ναμη των αγοραστ?ν. Οι αγοραστ?? μα? ε?ναι ο τελικ?? αγοραστ??.

Τι ?χει να κ?νει με αυτ?; Αν ε?μαστε στην ελληνικ? αγορ? ?που τα τελευτα?α χρ?νια η πτ?ση του ΑΕΠ ?ταν π?νω απ? 20% δυστυχ?? και προβλ?πεται ?τι την τελευτα?α δεκαετ?α δεν θα ?χουμε σημαντικ? ?νοδο, θα υπ?ρχει στασιμ?τητα με μικρ?? αν?δου?, αφ?στε που λ?νε ?τι θα υπ?ρχουν ν?α πακ?τα 20 και 30 δι?., λ?γω εξωγεν?ν παραγ?ντων και ?λλων παραγ?ντων, το ΑΕΠ θα ε?ναι σταθερ? με λ?γε? τ?σει? προ? τα π?νω, οπ?τε δ?σκολα θα αυξηθε? η αγοραστικ? δ?ναμη.

Δηλαδ?, αν οι αγοραστ?? μα? δεν ?χουν λεφτ?, τ?τε δεν μπορο?ν να αγορ?σουν τα παπο?τσια, οπ?τε δεν ?χω μια εν δυν?μει αγορ? ? μια αγορ? με δυναμικ? που χρει?ζεται να καλ?ψω.

Η αγορ? των παπουτσι?ν ειδικ? ε?ναι υπερκορεσμ?νη, υπ?ρχουν περισσ?τερα παπο?τσια απ ?τι π?δια για να τα φορ?σουν.

Οι φραγμο? εισ?δου για νεοεισερχ?μενου? πα?κτε? και ιστοσελ?δε?

Π?με να δο?με γιατ? υπ?ρχει τ?τοιο? υπερκορεσμ??. Θα σα? πω, το threat of new entrants ? τα barriers of entry. Οι φραγμο? εισ?δου για να κ?νει ?να? e-shop και να μπει στο Skroutz και να αρχ?σει να πουλ?ει παπο?τσια ε?ναι ελ?χιστοι.

Χρει?ζονται 2,3-5 χιλι?ρικα για το κ?στο? marketing, κ?στο? κατασκευ??, κ?στο? για να αρχ?σω να πουλ?ω κι α? μην ?χω, να κ?νω dropshipping απ? κ?ποιο φιλικ? e-shop, απ? κ?ποιο e-shop στην γειτονι? μου, απ? κ?ποιον ?λλον.

Ε?ναι το dropshipping καλ? ιδ?α;

Ε?ναι δεν ε?ναι, αποτελε? απειλ?, γιατ? ?χει πολ? χαμηλ? κ?στο? εισ?δου.

Αντ? να ανο?ξω ?να κεντρικ? μαγαζ? σε κ?ποιο εμπορικ? κ?ντρο, που θα χρειαστε? 12 ενο?κια, βιτρ?να, αγορ? stock απ? τη στιγμ? που θα χρειαστε? μ?νο δυο χιλι?ρικα για να κ?νω e-shop ε?ναι δ?σκολο.

Γιατ? ο καθ?να? μπορε? να ανο?ξει e-shop και να διαλ?σει τον ανταγωνισμ? ? να προκαλ?σει τεχνητ? ανταγωνισμ? χωρ?? λ?γο.

?ρα, το ηλεκτρονικ? επιχειρε?ν ?ρθε για να λ?σει αυτ? τα προβλ?ματα e-shop στην αγορ?, δηλαδ? δεν χρει?ζεται πλ?ον να επενδ?σω μεγ?λα κεφ?λαια για να κ?νω ?να e-shop σε κ?ποιου? κλ?δου? και ?χει εκτιναχθε? ο ανταγωνισμ?? στα ?ψη, χωρ?? λ?γο, χωρ?? να υπ?ρχουν επιχειρ?σει? που μπορο?ν να το υποστηρ?ξουν και να βι?σιμε? αυτ?? που το κ?νουν.

Η απειλ? ? ισχ?? των υποκατ?στατων προ??ντων

Και π?με στο τ?ταρτο παρ?γοντα που καθορ?ζει το π?σο δ?σκολα θα ε?ναι τα πρ?γματα στο internet τα επ?μενα χρ?νια που ε?ναι η απειλ? των υποκατ?στατων. Τα υποκατ?στατα ? η δ?ναμη των υποκατ?στατων.

Τι θα πει αυτ?;

Το ?τι αντ? για παπο?τσια μπορε? να φορ?με κ?τι ?λλο που μπορε? να βγει ? αντ? για παπο?τσια Nike, να βγει μια ?λλη εταιρε?α, η Mike και να βγ?ζει καλ?τερα παπο?τσια. Να σα? πω πω? φα?νεται η? δ?ναμη των υποκατ?στατων.

Πριν απ? 20 χρ?νια δεν ?ταν η Nike νο?μερο 1 στα παπο?τσια στην Ελλ?δα, τ?ρα ε?ναι νο?μερο στα παπο?τσια, ?χι μ?νο στα αθλητικ?. ?ταν στα αθλητικ?, αλλ? ?χι στα παπο?τσια, ?ταν πιο κατακερματισμ?νη η αγορ?.

Σ?μερα ?μω? επειδ? ο κ?σμο? θ?λει πιο ?νετα παπο?τσια, κανονικ? δεν πρ?πει να λ?με πριν απ? 20 χρ?νια, αλλ? πριν απ? 20 κιλ? και επειδ? στην Ελλ?δα ε?μαστε ευτραφε?? ?λοι και το 60% π?σχει απ? παχυσαρκ?α, ευτυχ?? ?χι εγ? αν και τρ?ω στο ?λλο μου καν?λι, το Yannis ASMR, ?λοι επιλ?γουν πιο ?νετα παπο?τσια για να περπατ?νε και να αντ?χουν του? χοντρο??.

ASMR-EATING-GREEK-STREET-FOOD-SOUVLAKI-GYRO-TZATZIKI-DIP--BURGER-SAUSAGE-FRENCH-FRIES-BINGE-MUKBANG-NO-TALKING-1

Τα σκαρπ?νια και τα δερμ?τινα με τι? σ?λε? κι εγ? φορο?σα και τα ?χω καταργ?σει εδ? και χρ?νια, εκτ?? κι αν π?ω σε κ?ποιο γ?μο που σπ?νια γ?νεται αυτ? τη στιγμ?, οπ?τε το αθλητικ? ?χει γ?νει νο?μερο ?να για ?ντρε?, γυνα?κε? και παιδι?, για ?λε? τι? ηλικ?ε? και για την τρ?τη γενι? που ?ταν γερ?σουμε δε θα φορ?με σκαρπ?νια σαν του? πατερ?δε? μα? αλλ? ?Nike θα φορ?με ? αν?λογα ?πω? τα Puma, τα FILA που μου αρ?σουν π?ρα πολ?.

?ρα, τα παπο?τσια κινδυνε?ουν απ? υποκατ?στατα που ε?ναι τα αθλητικ?,? η Nike απ? ?λλε? φ?ρμε? ?πω? η FILA. Υπ?ρχε η FILA πριν απ? χρ?νια στη μ?δα που τα φορο?σαμε στο πανεπιστ?μιο, αλλ? μπορε? να βγει ν?α φ?ρμα, η Adidas, εκτ?? απ? αυτ?? που λ?ω δεκ?δε? ?λλε? μ?ρκε? οπ?τε υπ?ρχουν πολλ?? φ?ρμε? να βγουν ω? υποκατ?στατα. Επ?ση?, υπ?ρχουν οι σαγιον?ρε?, μπορε? να το γυρ?σουμε στη σαγιον?ρα και να μη φορ?με παπο?τσια.

Θα μου πε?τε η Nike δεν βγ?ζει σαγιον?ρε?; Θα πουλ?με σαγιον?ρε?.

Μικροπαρ?γοντε? ανταγωνιστικ?? αντιπαλ?τητα?

Και π?με στο 5 που ε?ναι η ανταγωνιστικ? αντιπαλ?τητα, ?σοι ε?ναι σ?μερα μ?σα στον ανταγωνισμ?, ?σα site ε?ναι σ?μερα, κατ? π?σο μπορο?ν να διαφοροποιηθο?ν μεταξ? του? ε?τε απ? ?ποψη τιμ?? –να ρ?ξουν τι? τιμ??- ε?τε απ? ?ποψη διαφοροπο?ηση? –να φ?ρνουν ν?α προ??ντα, χρ?ματα, σχ?δια- ε?τε το να εισ?γω ν?ε? τεχνολογ?ε? ?πω? ?ταν η αεροσ?λα.

Να βγ?λω καινο?ργια αεροσ?λα ? παπο?τσια χωρ?? σ?λα με πεπιεσμ?νο α?ρα, οτιδ?ποτε ?λλο φανταστικ? υπ?ρχει, μαγνητ?κια που σε ψηλ?νουν.

?λε? αυτ?? οι καινοτομ?ε? που μπορο?ν να μπουν στον χ?ρο ?χουν να κ?νουν με το π?σο ε?ναι διατεθειμ?νε? οι υπ?ρχουσε? εταιρε?ε? να ανταγωνιστο?ν καινο?ργιε? σελ?δε? στο internet.

Και επ?ση?, επειδ? μιλ?με για internet, ν?ο? ανταγωνισμ?? υπ?ρχει απ? το ?διο το Skroutz γιατ? ?χει πι?σει π?ρα πολλ?? θ?σει? σαν μηχαν? σ?γκριση? τιμ?ν και εμποδ?ζει ?λλα παλαι?τερα site να βγουν πρ?τα.

?πω? ε?ναι το Skroutz, υπ?ρχει το Bestprice, υπ?ρχουν και ?λλα site σ?γκριση? τιμ?ν και μπορο?ν να βγουν κι ?λλα κ?θε 3 και 5.

Οπ?τε, επειδ? τα site αυξ?νονται, υπ?ρχουν λιγ?τερε? διαθ?σιμε? λ?ξει? κλειδι?, μει?νονται οι ευκαιρ?ε? για να βγο?με πρ?τοι στην Google, μει?νονται οι φρ?σει? κλειδι? που υπ?ρχαν, αλλ? το καλ? ε?ναι ?τι αυξ?νονται οι αναζητ?σει? με ν?ε? λ?ξει? κλειδι? που δεν υπ?ρχαν πριν.

Γιατ?; Το 15% των λ?ξεων κλειδι?ν που ψ?χνουμε σ?μερα στη Google κ?θε χρ?νο δεν υπ?ρχε την προηγο?μενη χρονι?, ε?ναι νεοφερμ?νε? λ?ξει? που σημα?νει ?τι π?ντα η αγορ? θα φτ?νει σε κορεσμ? και θα βρ?σκονται καινο?ργιε? λ?ξει? κλειδι?.

Αυτ? για το γιατ? ε?ναι κ?θε φορ? πιο δ?σκολο να αν?βουμε στην πρ?τη θ?ση τη? Google και στην πρ?τη σελ?δα τη? Google με ανταγωνιστικ?? λ?ξει?-κλειδι? γιατ? υπ?ρχουν καινο?ργια site, με β?ση την επιστημονικ? εξ?γηση απ? το μοντ?λο του Porter (high force field).

Αν σα? ?ρεσε το β?ντεο κ?ντε like, αφ?στε σχ?λιο γιατ? βοηθ?ει να φανε? και σε ?λλου? χρ?στε?, δηλαδ? στην ορατ?τητα. Επ?ση?, μην ξεχ?σετε να εγγραφε?τε στο newsletter κ?θε 15 μ?ρε? στ?λνουμε ?να δωρε?ν ενημερωτικ? δελτ?ο για το SEO, το internet marketing, το Amazon και το π?? να βγε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google.

GRAFTEITE-KANALI-YOUTUBE-1

?πω? επ?ση?, μην ξεχ?σω να σα? πω λ?γα λ?για για τον χορηγ? τη? εκπομπ??, την εταιρε?α Ezoic. Η Ezoic ε?ναι μια πλατφ?ρμα που στηρ?ζεται στο AdSense.

Κ?ντε εγγραφ? τ?ρα στην Ezoic:

https://ezoic.com/?tap_a=6182-5778c2&tap_s=820231-d9897b

K?νει βελτιστοπο?ηση θ?σεων, βελτιστοπο?ηση διαφημ?σεων και αυξ?νει τα κ?ρδη σα? κατ? 1000%. ?χω Link απ? κ?τω, μπορε?τε να γραφτε?τε και να αυξ?σετε τα ?σοδα σα? εφ?σον ?χετε ειδησεογραφικ? καν?λι κατ? 1000% πιο π?νω.

Αυτ? και τα λ?με την ?λλη Δευτ?ρα στι? 9. Γεια σα?!

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? για SEO και προ?θηση ιστοσελ?δων

ZITISTE-PROSFORA-SEO-3

Σα? ενδιαφ?ρει να ανεβε?τε στην πρ?τη θ?ση τη? Google;

Ζητ?στε τ?ρα προσφορ? προ?θηση?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? β?ντεο μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα. Ε?ναι πολ? συνετ? να αφιερ?νετε το 20% του χρ?νου και των π?ρων σα? στην προσωπικ? σα? εκπα?δευση και στην προσωπικ? σα? αν?πτυξη. Γραφτε?τε σ?μερα στα β?ντεο μαθ?ματα εντελ?? δωρε?ν!

seo-web-design

Δε?τε περισσ?τερα για το SEO και την προ?θηση ιστοσελ?δων:

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍