ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GOOGLE

Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα κατ? 1200%!

FACEBOOK-GOOGLE-DIAFIMISI-HOBBY-1

Γιατ? η διαφ?μιση στο Facebook και στη Google ?γινε απ? επιχειρηματικ? εργαλε?ο χ?μπι;

Ο κουβ?? με τα λεφτ? που πετ?με ?λοι μα? στη διαφ?μιση στο Facebook κ?ποια στιγμ? στερε?ει και ?ρχεται η ?ρα τη? πικρ?? αλ?θεια?. Αποδ?δει τελικ? η διαφ?μιση στο Facebook και στη Google ? μ?πω? ?χει γ?νει χ?μπι;

Επ?νδυση ε?ναι οτιδ?ποτε μα? φ?ρνει λεφτ?, εν? χ?μπι ε?ναι οτιδ?ποτε μα? τρ?ει λεφτ? και δεν περιμ?νουμε κι?λα? να βγ?λουμε απ? αυτ?.

Με αυτ?ν την απλ? ρητορικ? ερ?τηση θ?λω να σα? εισ?γω κατευθε?αν στο θ?μα. Για να μ?θουμε ?μω? ?μα πραγματικ? συμφ?ρει να κ?νετε σ?μερα, διαφ?μιση στο facebook και στη Google, θα πρ?πει να διαβ?σετε παρακ?τω.

Το Facebook και η Google ε?ναι διαφημιστικ?? εταιρε?ε?

Για ?σου? δεν το ?χουν καταλ?βει ακ?μα και νομ?ζουν κ?τι ?λλο, το Facebook και η Google ε?ναι στην ?δια βιομηχαν?α, σε αυτ?ν τη? διαφ?μιση? και των διαφημιστικ?ν υπηρεσι?ν.

Σ?μφωνα με το ?γκυρο περιοδικ? Fortune στο ?ρθρο του Πω? η Google και το Facebook ?χουν κατακτ?σει την αγορ? τη? διαφ?μιση? στο ?ντερνετ (How Google and Facebook Have Taken Over the Digital Ad Industry), το Facebook μαζ? με τη Google φα?νεται να ?χουν κυριε?σει την διαφημιστικ? αγορ? του ?ντερνετ στην Αμερικ?, κατ?χοντα? το 73% τη? αγορ??. Η ?δια τ?ση υπ?ρχει και σε σχεδ?ν παγκ?σμιο επ?πεδο με μερικ?? μικρ?? διαφοροποι?σει? σε εθνικ?? αγορ?? με σοβαρο?? αντιπ?λου? ?πω? η Yandex στη Ρωσ?α.

Η Ελλ?δα που ε?ναι μικρογραφ?α τη? Αμερικ?? στον χ?ρο του ?ντερνετ και τη? ηλεκτρονικ?? διαφ?μιση? ε?ναι και αυτ? στην ?δια μο?ρα και ακολουθε? την ?δια πορε?α του δυοπωλ?ου που ?χει διαμορφωθε? στην Αμερικ?.

Ακ?μα, ποιο εντυπωσιακ? ε?ναι το γεγον?? ?τι ο ρυθμ?? αν?πτυξη? τη? διαφημιστικ?? δαπ?νη? ? καλ?τερα των διαφημιστικ?ν εσ?δων για του? δ?ο μεγαλ?τερου? πα?κτε? ε?ναι τη? τ?ξη? του 49% για την Google και 40% για το Facebook αντ?στοιχα, τη στιγμ? που η υπ?λοιπη αγορ? τρ?χει με μ?λι? 11% αν?πτυξη.

Το Facebook και η Google φιλοδοξο?ν να μεγιστοποι?σουν τα διαφημιστικ? ?σοδα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ GOOGLE-FACEBOOK-2

?να πρ?γμα που σα? διαφε?γει -εμ?να δεν με διαφε?γει γιατ? ?χω τελει?σει χρηματοοκονομικ? στο Λονδ?νο και το ?χω καταλ?βει στο πετσ? μου αυτ? που θα σα? εκμυστηρευτ?, και θα σα? παρακαλ?σω ?σοι ?χετε eshop και ιστοσελ?δε? και κ?νετε διαφ?μιση στη Google να μην λιποθυμ?σετε ε?ναι- ?τι η Google αλλ? και το Facebook ε?ναι εισηγμ?νε? εταιρε?ε? στο χρηματιστ?ριο τη? Ν?α? Υ?ρκη?.
Και ?πω? κ?θε εισηγμ?νη εταιρε?α ?χουν μετ?χου?, οι οπο?οι αναμ?νουν αποτελ?σματα και περιμ?νουν κ?θε τρ?μηνο στην αναφορ? εσ?δων να υπ?ρχει ?στω και μια μικρ? α?ξηση για να δουν πω? θα τοποθετηθο?ν. ?μα θα αγορ?σουν ? θα πουλ?σουν.
?σοι ?χετε μια μικρ? εμπειρ?α απ? ελληνικ? χρηματιστ?ριο στην Ελλ?δα σ?γουρα θα ?χετε μια ?ποψη για το πω? κινε?τε το ?ξυπνο χρ?μα και πω? τοποθετε?τε εν μ?α νυκτ? και αλλ?ζει χ?ρια και χαρτι? κ?τω απ? την μ?τη μα?.
Και επειδ? οι μ?τοχοι ε?ναι επενδυτ??, θ?λουν να εξασφαλ?σουν την καλ?τερη δυνατ? απ?δοση τη? μετοχ?? και τη? επ?νδυση? του?. Για να γ?νει αυτ? θα πρ?πει συν?χεια τα ?σοδα τη? εταιρε?α? που ?χουν αγορ?σει μετοχ?? να ε?ναι σε ?νοδο και ?σο το δυνατ?ν σε μεγαλ?τερη αναπτυξιακ? τροχι? για να μπορ?σουν να αυξ?σουν τι? αποδ?σει? του χαρτοφυλακ?ου του?.
Για μια μικρ? εταιρε?α ? α?ξηση των εσ?δων ε?ναι κ?τι σχετικ? ε?κολο γιατ? ?μα κατ?χει το 1% τη? αγορ??, το να π?ει στο 2% ε?ναι πολ? ε?κολο. Για μια μεγ?λη εταιρε?α ?πω? η Google που κατ?χει το 49% του ηλεκτρονικο? τζ?ρου τη? διαφ?μιση? στο ?ντερνετ για να π?ει στο 98% που ε?ναι ο διπλασιασμ?? των εσ?δων απ? την Αμερικ?νικη αγορ? ε?ναι κ?τι πολ? δ?σκολο.

Ποιο ε?ναι το σχ?διο τη? Google για α?ξηση των διαφημιστικ?ν εσ?δων;

?μω? κ?θε εταιρε?α ?χει κ?ποιο στρατηγικ? σχ?διο για α?ξηση των εσ?δων τη? για αυτ? και προσλαμβ?νει τα καλ?τερα μυαλ? τη? Silicon Valey και π?ντα πα?ρνει του? ?λληνε? που εν? στην Ελλ?δα δεν ?χουν να φ?νε, κατ? περ?εργο τρ?πο στην Αμερικ? ?χουν τ?σο μεγ?λη π?ραση που πλ?ον δεν υπ?ρχουν λατζ?ρηδε? ?λληνε? στην Αστ?ρια.

Αυτ? ε?ναι αστε?ο γιατ? οι ?λληνε? τη? Αμερικ?? ?πω? κ?θε ?λλη εθνικ?τητα μεταναστ?ν δεν ?χουν καμ?α τ?χη στην Google ? στο Facebook.

Οι ιθ?νοντε? τη? Google λοιπ?ν διαβλ?ποντα? τον κορεσμ? τη? διαφημιστικ?? αγορ?? στην Β?ρεια Αμερικανικ? Χερσ?νησο, δι?σπασαν τον ?μιλο τη? Google δημιουργ?ντα? μια εταιρε?α ομπρ?λα. Η εταιρε?α ονομ?ζεται Alphabet με δεκ?δε? εταιρε?ε? με διαφορετικ? σκοπ? και πηγ? εσ?δων ?στε να αυξηθο?ν τα ?σοδα του ομ?λου και να παρουσι?ζει αν?πτυξη.

H Google?εφαρμ?ζει την ?δια στρατηγικ? που την βο?θησε να κυριαρχ?σει στον τομ?α του ?ντερνετ και σε ?λλου? κλ?δου? τη? οικονομ?α?.

Οι δ?ο κ?ριε? στρατηγικ?? τη? Google για να αυξ?σει τα διαφημιστικ? ?σοδα τη? ε?ναι η δημιουργ?α και η εξαγορ? ν?ων ? υφισταμ?νων διαφημιστικ?ν καναλι?ν ?πω? το YouTube, το Android Apps, το Google Maps, και η εισαγωγ? τη? σε ν?ε? αναδυ?μενε? αγορ?? του ?ντερνετ εκτ?? Αμερικ?? ?πω? αυτ? τη? Αφρικ??.

Παρ?λληλα, η Google σχεδι?ζει την ελε?θερη και τη δωρε?ν πρ?σβαση στο ?ντερνετ μ?σω δορυφ?ρων των χωρ?ν του τρ?του κ?σμου και ιδια?τερα των αφρικανικ?ν χωρ?ν για να αποκτ?σει πρ?σβαση στο ?ντερνετ τα υπ?λοιπα 4 δι? ανθρ?πων που δεν ?χουν ?ντερνετ και κατ? συν?πεια δεν μπορο?ν να μπουν στη Google και να δο?νε διαφημ?σει? μ?σω adwords ? του δικτ?ου συνεργατ?ν Adsense τη? Google.

Εκτ?? ?μω? απ? τη δωρε?ν πρ?σβαση στο ?ντερνετ στι? τριτοκοσμικ?? χ?ρε?, η Google ?χει στα σκαρι? και το πρ?τζεκτ free internet με μετεωρολογικ? μπαλ?νια για τι? ?δη ανεπτυγμ?νε? χ?ρε? για να πετ?χει καλ?τερη και μεγαλ?τερη πληθυσμιακ? κ?λυψη. Και ξ?ρετε γιατ?;

Για να μπορο?ν ?λο και περισσ?τεροι ?νθρωποι να μπα?νουν στο ?ντερνετ και να μπορο?ν να βλ?πουν περισσ?τερε? διαφημ?σει? απ? τη Google στα αποτελ?σματα αναζ?τηση? και στα δ?κτυο προβολ?? των συνεργατ?ν τη? Google.

Ποιο ε?ναι το σχ?διο του Facebook για α?ξηση των διαφημιστικ?ν εσ?δων;

Το Facebook αν και λ?γο πιο ανοργ?νωτο και χ?μα σαν εταιρε?α, ακολουθε? επακριβ?? τα β?ματα τη? Google, γιατ? μ?λλον και η ?δια η ηγεσ?α του και η τεχνικ? του ομ?δα ψυλλι?στηκε τη δουλει? ?τι το μεγαλ?τερο μ?ρο? των εσ?δων του Facebook προ?ρχεται απ? τι? διαφημ?σει? και τον διαφημιστικ? χ?ρο που ε?ναι συγκεκριμ?νο? στο Facebook.

?τσι εισ?γαγε ?ναν συγκεκριμ?νο αλγ?ριθμο ποι?τητα? στα πρ?τυπα τη? Google για να ανακ?ψει το spam και τη διαρρο? δωρε?ν κλικ σε διαφημιστικ? site με ψε?τικε? ειδ?σει? και διπλ? περιεχ?μενο που λιμν?ζουν το Facebook σ?μερα.

Στην ?δια κατε?θυνση ?χει εξαπολ?σει εκστρατε?α καταπολ?μηση? και διαγραφ?? των ψε?τικων προφ?λ που λ?γεται ?τι αγγ?ζουν το 25% των συνολικ?ν προφ?λ στο Facebook ζητ?ντα? τα στοιχε?α ταυτ?τητα? και διαβατηρ?ου απ? δεκ?δε? χρ?στε?.

Το σχ?διο α?ξηση? των διαφημιστικ?ν εσ?δων του Facebook ε?ναι η εισαγωγ? ν?ων social media αποχρωματισμ?νων απ? τα εξερχ?μενα backlinks ?πω? το instagram και η α?ξηση του τζ?ρου τη? διαφ?μιση? με περισσ?τερο περιεχ?μενο που παρ?γετε απ? του? χρ?στε? και το ιδιωποιε?τε το Facebook.

Μια ακ?μα καλ? στρατηγικ? που εφαρμ?ζει το Facebook με επιτυχ?α ε?ναι η με?ωση τη? οργανικ?? απ?χηση? των δημοσιε?σεων αλλ? και την α?ξηση? του κ?στου? αν? κλικ τη? διαφ?μιση?.

Γενικ? το συμπ?ρασμα ε?ναι ?να: Το Facebook δεν αγαπ?ει τα εξερχ?μενα links και ειδικ? τα δωρε?ν εξερχ?μενα links σε ?λλα sites γιατ? ?τσι φε?γει ο χρ?στη? απ? αυτ? και επισκ?πτεται μια ?λλη ιστοσελ?δα.

Ο στ?χο? εδ? ε?ναι η α?ξηση τη? παραμον?? του χρ?στη μ?σα στο Facebook ?σο γ?νεται περισσ?τερο και ? ε?σοδο? του σε αυτ? για ψ?λλου π?δημα, για χαζευτ?ρι και για να περν?ει η ?ρα.

Το Facebook ?χει σταματ?σει να ε?ναι ?να μ?σο επικοινων?α? και ?να social media και ?χει γ?νει ?να ν?ο media απλ?? που φιλοδοξε? να κλ?ψει τη θ?ση που διατηρο?σε παραδοσιακ? η τηλε?ραση τι? προηγο?μενε? δεκαετ?ε?.

Και ?πω? φα?νεται τα π?ει πολ? καλ? μ?χρι στιγμ?? με χιλι?δε? Terrabyte απ? μοναδικ? περιεχ?μενο που παρ?γεται δωρε?ν απ? του? χρ?στε?, εικ?νε?, β?ντεο και κε?μενα που κ?ποιο τηλεοπτικ? καν?λι θα πλ?ρωνε αδρ? για να δημιουργ?σει.

Τελικ? ε?μαι κατ? ? υπ?ρ τη? διαφ?μιση??στο Facebook και τη Google;

Η διαφ?μιση και στο Facebook αλλ? και στο Google προβλ?πεται να π?σει σε απ?δοση δραματικ? στα επ?μενα χρ?νια. ?χι ?τι σ?μερα συμφ?ρει ιδια?τερα, αλλ? το μεγαλ?τερο κ?στο? τη? διαφ?μιση? στο Facebook και στη Google ε?ναι το εναλλακτικ? κ?στο?.

Το κ?στο? δηλαδ? ενασχ?ληση? με τη διαφ?μιση σε αυτ? τα δ?ο μ?σα προβολ?? και η εγκατ?λειψη τη? ενασχ?ληση? με το πραγματικ? μ?ρκετινγκ, το πραγματικ? SEO και η α?ξηση τη? οργανικ?? επισκεψιμ?τητα? ε?ναι ο μεγαλ?τερο? κ?νδυνο? που διατρ?χει σ?μερα η επιχε?ρηση σα? στο ?ντερνετ.

Γιατ? ?μα λοκιαστε?τε στο Facebok, στην Alexa και σε ?λλε? μηδαμιν?? αξ?α? δραστηρι?τητε? και υποθ?σει? (με την ?ννοια του υποθετικο? χαρακτ?ρα) χ?νετε απ? τι? βασικ?? πυρηνικ?? δεξι?τητε? και δραστηρι?τητε? που θα πρ?πει να ?χει κ?ποια ηλεκτρονικ? επιχε?ρηση σ?μερα που ε?ναι:

Πιστε?ω ?τι μ?χρι εδ? ?χετε πι?σει το ν?ημα τη? συζ?τηση?. Αλλι?? θα πρ?πει να σα? το επαναλ?βω αυτ? τη στιγμ?:

Το μυστικ? τη? επιτυχ?α? στο ?ντερνετ ε?ναι να βρ?σκεστε παντο? ξεκιν?ντα? απ? την ?δια σα? την ιστοσελ?δα, που σημα?νει ?τι θα πρ?πει να την φροντ?σετε περισσ?τερο απ? ?λα, μετ? να βρ?σκεστε στην Google και μετ? ?λα τα υπ?λοιπα.

Και ?ταν λ?με παντο? εννοο?με παντο?:

 • Σε ?λα τα διαφημιστικ? sites
 • Σε ?λου? του? καταλ?γου?
 • Σε ?λα τα forums
 • Σε ?λα τα social media
 • Σε ?λα τα forums
 • Σε ?λα τα Web 2.0
 • Σε ?,τι καινο?ριο βγα?νει

Η πορε?α προ? την επιτυχ?α στο ?ντερνετ ε?ναι μια α?ναη δραστηρι?τητα που δεν σταματ?ει ποτ? και ?πω? και το SEO δεν ?χει αρχ? και τ?λο?.

Δε?τε περισσ?τερα για τη διαφ?μιση στο Facebook και τη Google:

Ζητ?στε μια προσφορ? σ?μερα για κατασκευ? ιστοσελ?δα? ? προ?θηση ιστοσελ?δα?

ZHTHSTE PROSFORA DIGITAL MARKETING-1

Αν ε?στε πριν την κατασκευ? ? την ανακατασκευ? τη? ιστοσελ?δα? σα?, πριν κ?νετε οτιδ?ποτε ζητ?στε μια προσφορ? για κατασκευ? site ? κατασκευ? eshop.

Ζητ?στε προσφορ? κατασκευ??? ? προ?θηση? ιστοσελ?δα?

Δωρε?ν Μαθ?ματα SEO Αξ?α? 129€

seo-google

Π?ρτε εντελ?? δωρε?ν τον οδηγ? μαθημ?των αξ?α? 129€ SEO GOOGLE Πρ?τη Σελ?δα εντελ?? δωρε?ν! Αυξ?στε την επισκεψιμ?τητα και τι? πωλ?σει? τη? ιστοσελ?δα? σα? κατακ?ρυφα ακολουθ?ντα? μικρ? β?ματα βελτιστοπο?ηση?.

seo-web-design

 

3 Σχ?λια. Leave new

 • Η διαφ?μιση γενικ? θ?λει τρομερ? υπομον? και πειραματισμο??, πρ?γμα που σημα?νει …μεγ?λη τσ?πη. Ειδικ? αν κινε?σαι σε ?να πεδ?ο με ανταγωνισμ?.

  Απ?ντηση
 • Ωρα?ο το ?ρθρο σου για τα σοσιαλ, σε ?λλο ε?χα διαβ?σει οτι μπορουμε να γραφτο?με σε ομ?δε? στο φεησμπουκ να κ?νουμε δημοσιευσει? και να περνουμε τραφικ ετσι. Μπηκα σε καποιε? ομ?δε?, οκ εγινα μελο? αλλα οι δημοσιευσει? μου σε ολε? τι? ομαδε? δεν εμφανιζονται πουθενα η ειναι για εγκριση. Μπορει? να μου προτεινει? δυο, τρει? ομαδε? που θα εμφανιζονται αμμεσα οι δημοσιευσει? ? Ειχε? αναφερει οτι ειναιαπο του? αγαπημενου? σου τροπου? για τραφικ.

  Απ?ντηση
  • Καλημ?ρα Κατερ?να, θα πρ?πει να ψ?ξει? στι? ομ?δε? και να ενταχθε?? σε κ?μποσε? ?στε να βρει? ποιε? ?χουνε ελε?θερε? κοινοποι?σει? χωρ?? να χρει?ζεται η ?γκριση του διαχειριστ?.

   Απ?ντηση

Αφ?στε μια απ?ντηση

Η ηλ. διε?θυνση σα? δεν δημοσιε?εται. Τα υποχρεωτικ? πεδ?α σημει?νονται με *

Fill out this field
Fill out this field
Δ?στε μια ?γκυρη ηλ. διε?θυνση.

Μενο?
Shares
国第一产在线精品亚洲区,在线精品自偷自拍